Opintojen joustava suorittaminen

Koulutus järjestetään monimuoto- tai verkko-opiskeluna, joten opiskelu onnistuu joustavasti työn ohessa. Monimuoto-opiskelu sisältää lähiopetusta, etäopiskelua, verkko-opiskelua ja itsenäistä työskentelyä. Kontaktijaksot järjestetään eri koulutusaloilla joko kahtena peräkkäisenä arkipäivänä noin kerran kuukaudessa tai iltaisin ja viikonloppuisin. Verkko-oppimisympäristö tukee opintojen suorittamista riippumatta ajasta ja paikasta.

Täysin verkko-opintoina suoritettavat YAMK-tutkinnot toteutetaan joustavasti etäopintoina verkko-oppimisympäristössä, jossa on itsenäisesti ja tiimityönä tehtäviä verkkotehtäviä, webinaareja, verkkoluentoja, esitelmiä ja seminaareja.

Koulutusprosessin joustavuus perustuu opiskelijan mahdollisuuteen rakentaa henkilökohtainen opiskelusuunnitelmansa oman urakehitystavoitteensa pohjalta hyödyntäen JAMKin eri koulutusalojen välistä synergiaa, osaamisperusteisiin moduuleihin jaettuja opintokokonaisuuksia sekä kansainvälistä opintotarjontaa opintojen toteuttamisessa. Nämä mahdollistavat yksilölliset valinnat ja yhdistävät entistä joustavammin työn ja opiskelun.

 

Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma eli HOPS

Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma eli HOPS on jokaisen opiskelijan henkilökohtainen opiskelu- ja oppimissuunnitelma, jossa opiskelija asettaa omat oppimistavoitteensa, opintojensa suorittamistavat sekä aikataulut suhteutettuna ylemmän AMK-tutkinnon osaamistavoitteisiin. Laadit HOPSin opintojen alussa ja päivität sitä opintojen edetessä tarpeen mukaan.

HOPS on yksilöllinen ja sen laatimisen yhteydessä käsitellään seuraavat asiat (katso kuvio 1):

  1. Tähänastinen opinto- ja työhistoriasi. Arvioit hyviksi koettuja oppimistapoja ja nostat esiin kehittämiskohteita.
  2. Ammatilliset tavoitteesi ja osaamistarpeesi. Arvioit, miten nyt käynnistymässä oleva koulutus auttaa sinua saavuttamaan omat tavoitteesi nykyisessä työssäsi ja urasi näkökulmasta.
  3. Itsearviointi tämän hetkisestä osaamisestasi suhteessa tutkinto-ohjelman tavoitteena oleviin osaamisiin ja osaamisen kehittämistarpeet.
  4. Opintojen aikataulutus ja resursointi, minkä verran sinulla on mahdollista käyttää aikaa opintoihin ja miten voit yhdistää opintoja työhösi. Opintojen etenemiseen ja suoritettaviin opintoihin liittyvät asiat suunnitellaan Peppi-järjestelmässä (vaatii kirjautumisen).
  5. Opinnäytetyön aihepiiri ja sen edellyttämä osaaminen esim. kehittämismenetelmät.

Kuvio 1. HOPSin laatimisen osat