Tutkintonimikkeet

Insinööri (ylempi AMK)
Tradenomi (ylempi AMK)
Restonomi (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)
Toimintaterapeutti (ylempi AMK)

Tutkinnon taso ja opiskeluala

Ylempi korkeakoulututkinto (EQF 7), Kauppa ja hallinto, Palvelualat, Tekniikka, teollisuus ja rakentaminen, Terveys ja hyvinvointi sekä Sosiaaliala

Opiskelumuodot

Monimuoto-opiskelu (lue lisää alta)

Aloitusryhmien koodit

YTV19S1 (insinööri YAMK)
YHV19S1 (tradenomi YAMK)
YMV19S1 (restonomi YAMK)
YSV19S1 (fysioterapeutti YAMK, kuntoutuksen ohjaaja YAMK, kätilö YAMK, sairaanhoitaja YAMK, sosionomi YAMK, toimintaterapeutti YAMK)

Vastuuhenkilö

Nieminen Sanna

Nieminen Sanna

Yliopettaja, Principal Lecturer
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358407765832
Näytä lisää

Tutkinnon kuvaus

Tämä monialainen tutkinto keskittyy verkostojen johtamiseen ja kehittämiseen - myös kansainvälisesti. Koulutus on suunnattu sinulle, joka haet urakehitystä, vastuuta ja johtamistaitoja yhä kansainvälisemmässä ja haasteellisemmassa toimintaympäristössä. Opit johtamaan ja kehittämään verkostomaista toimintaa menestyksellisesti. Koulutuksessa kehitetään osaamista erityisesti liittyen liiketoimintaverkostoihin ja johtamiseen kompleksisissa ympäristöissä. Verkoston menestys vaatii tuloksellista yhteistyötä ja siksi yhteistyön kehittäminen ja yhdessä tekeminen – erityisesti yhdessä kehittäminen ja innovointi - ovat tärkeä osa koulutuksen sisältöä. Tutkimus- ja kehittämismenetelmät ovat myös tärkeäosa koulutuksen sisältöä.

Keskeiset oppimistulokset

Tässä koulutuksessa tavoitteena on hankkia tiedot, taidot ja valmiudet toimia verkostoissa asiantuntemusta vaativissa kehittämis- ja johtotehtävissä - myös kansainvälisesti. Opinnoissa omaksutaan uusinta tietoa verkostoista, verkostojohtamisesta, yhteistyön kehittämisestä sekä hankintojen ja myynnin johtamisesta. Opitaan soveltamaan työelämän tutkimus- ja kehittämismenetelmiä oman osaamisen ja organisaation kehittämiseksi. Kyetään reagoimaan nopeisiin muutoksiin, luomaan uusia toimintamalleja ja johtamaan muutosprosesseja.

Verkostojohtamisenkoulutuksen tavoite on auttaa tilanteessa, jossa perinteinen johtaminen ei riitä. Organisaatiorajojen merkitys pienenee liiketoiminnassa. Organisaation menestyksen ratkaisee kyky tunnistaa markkinoiden mahdollisuuksia ja yhdistää ketterästi eri toimijoita menestyväksi verkostoksi.

Tulevaisuuden kompleksisissa liiketoimintaverkostoissa, joissa luodaan arvoa yhdessä, on hyvin rajallinen mahdollisuus ohjata toimintaa täsmällisillä sopimuksilla ja perinteisellä johtamisella. Arvonluonti ja yhdessä kehittäminen perustuvat sosiaaliseen vuorovaikutukseen sekä ihmisten ja organisaatioiden väliseen luottamukseen. Verkostomuotoisessa toiminnassa suurimman hyödyn saa se, joka houkuttelee verkostoonsa parhaita kumppaneita. Organisaatioiden on pyrittävä kehittämään omaa houkuttelevuuttaan ja kumppanit on saatava sitoutumaan yhteistyöhön ja samaan aikaan on pidettävä huolta valta-riippuvuussuhteiden tasapainosta.

Osaamisen rakentuminen

Osaaminen rakentuu yhteisestä Master-osaamisesta, asiantuntijan ydinosaamisesta ja täydentävästä osaamisesta. Opinnot koostuvat opintojaksoista ja laajemmista osaamisalueista (moduuleista). Opintojen (90/60 op) rakenne muodostuu seuraavasti:

Verkostojohtamisen 60 op rakenne 2019

Kuvio 1. YAMK-tutkintorakenne, verkostojohtaminen (60 op)

Verkostojohtamisen 90 op rakenne 2019

Kuvio 2. YAMK-tutkintorakenne, verkostojohtaminen (90 op)

Alakohtaiset opinnot:

Insinööri (YAMK) 60 op

 • Yhteinen Master -osaaminen 5 op: Tutkimus- ja kehittämistoiminta
 • Asiantuntijan ydinosaaminen 50 op:
  • Verkosto-osaaminen (20 op): Liiketoimintaverkostot, Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa, Hankintojen johtaminen ja Microeconomics of Competitiveness: firms, clusters, and economic development
  • Opinnäytetyö 30 op
 • Täydentävä osaaminen 5 op: YAMK-tutkintojen opintotarjonta, CampusOnlinen, EduFuturan, Yritystehtaan, Future Factoryn opintotarjonta

Restonomi (YAMK) (90 op)

 • Yhteinen Master-osaaminen 20 op:
  • Tutkimus- ja kehittämistoiminta (10 op): Tutkiva kehittäminen, Määrällinen tutkimus tai Laadullinen tutkimus
  • Johtaminen (10 op): Talouden ohjaus, Kehittyvä strategia tai Uudistuva johtajuus
 • Asiantuntijan ydinosaaminen 50 op:
  • Verkosto-osaaminen (20 op): Liiketoimintaverkostot, Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa, Hankintojen johtaminen ja Microeconomics of Competitiveness: firms, clusters, and economic development
  • Opinnäytetyö (30 op)
 • Täydentävä osaaminen 20 op: YAMK-tutkintojen opintotarjonta, CampusOnlinen, EduFuturan, Yritystehtaan, Future Factoryn opintotarjonta

Tradenomi (YAMK) (90 op)

 • Yhteinen Master-osaaminen 20 op:
  • Tutkimus- ja kehittämistoiminta (10 op): Tutkiva kehittäminen, Määrällinen tutkimus tai Laadullinen tutkimus
  • Johtaminen (10 op): Talouden ohjaus, Kehittyvä strategia tai Uudistuva johtajuus
 • Asiantuntijan ydinosaaminen 50 op:
  • Verkosto-osaaminen (20 op): Liiketoimintaverkostot, Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa, Hankintojen johtaminen, Microeconomics of Competitiveness: firms, clusters, and economic development
  • Opinnäytetyö (30 op)
 • Täydentävä osaaminen 20 op: YAMK-tutkintojen opintotarjonta, CampusOnlinen, EduFuturan, Yritystehtaan, Future Factoryn opintotarjonta

Sosiaali- ja terveysalan YAMK (90 op): (fysioterapeutti YAMK, kuntoutuksen ohjaaja YAMK, kätilö YAMK, sairaanhoitaja YAMK, sosionomi YAMK, toimintaterapeutti YAMK)

 • Yhteinen Master-osaaminen 20 op:
  • Tutkimus- ja kehittämistoiminta (10 op): Tutkiva kehittäminen, Määrällinen tutkimus tai Laadullinen tutkimus
  • Johtaminen (10 op): Talouden ohjaus, Kehittyvä strategia tai Uudistuva johtajuus
 • Asiantuntijan ydinosaaminen 50 op:
  • Verkosto-osaaminen (20 op): Liiketoimintaverkostot, Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa, Hankintojen johtaminen ja Microeconomics of Competitiveness: firms, clusters, and economic development
  • Opinnäytetyö (30 op)
 • Täydentävä osaaminen 20 op: YAMK-tutkintojen opintotarjonta, CampusOnlinen, EduFuturan, Yritystehtaan, Future Factoryn opintotarjonta.

Opiskelumuodot

Opiskelu ja oppiminen tapahtuvat lähipäivillä, asiantuntijaluennoilla, ryhmäkeskusteluissa, yhdessä tekemällä sekä kirjallisten tehtävien ja oman pohdinnan kautta. Tenttejä ei järjestetä.

Työelämäyhteistyö ja oppiminen

Opintoihin liittyvät oppimis- ja kehittämistehtävät integroidaan työelämään. Oppimisessa hyödynnetään ryhmän jäsenten osaamista ja asiantuntemusta koko ryhmän hyväksi aktiivisen vuorovaikutuksen kautta.

Hyväksilukeminen

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia opintoja myös kumppanikorkeakouluissa (esimerkiksi muut ammattikorkeakoulut ja yliopistot sekä EduFutura) sekä avoimissa verkkoportaaleissa (CampusOnline).

Valmistuminen

Ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opiskeluoikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Valmistuneiden ammatilliset profiilit

Verkostojohtamisen tutkinto-ohjelma on tarkoitettu eri aloilla toimiville henkilöille, joilla on halu laajentaa valmiuksiaan toimia verkostoissa johto-, suunnittelu- ja kehitystehtävissä. Opintojen tavoitteena on syventää osaamista johtamisen eri osa-alueilla sekä luoda valmiuksia erityistä asiantuntemusta vaativiin työelämän kehittämistehtäviin.

Kehittyminen verkostojohtamisen asiantuntijana avaa sinulle uusia ja haastavia työtehtäviä, sekä mahdollisuuden uralla etenemiseen. Syvennät johtamis- ja vuorovaikutustaitoja sekä valmiuksiasi toimia kansainvälisissä verkostoissa. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneena voit toimia organisaation liiketoiminnan kehittäjänä ja uuden osaamisen aktiivisena tuottajana. Organisaatiosi kehittyy ja tietotaitosi kasvaa.

Saat merkittävää hyötyä verkostoitumisesta ja asiantuntijuuden vaihdosta koulutuksessa olevien kollegojen kanssa.

Jatko-opinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Valmistunut opiskelija voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Suunnittelu

​Tutkinto-ohjelman suunnittelussa on ollut mukana työelämän edustajia, akateemisia asiantuntijoita, YAMK-opiskelijoita sekä JAMKin asiantuntijoita eri aloilta. Tutkinto-ohjelman tavoitteiden ja sisällön suunnittelu pohjautuu akateemisen tutkimuksen kautta saatuun luotettavaan tietoon. Suunnitteluun osallistuvat säännöllisesti myös eri alojen neuvottelukunnat, joihin kuuluu joukko asiantuntijoita ja johtajia eri yrityksistä. Koulutusta kehitetään työelämässä toimivien opiskelijoiden jatkuvan palautteen perusteella.

Katso myös