Tutkinnon taso ja opiskeluala

​​Ylempi korkeakoulututkinto (EQF 7), tekniikka, teollisuus ja rakentaminen

Aloitusryhmän koodi

YTJ19S1

Opiskelumuodot

Monimuoto-opiskelu (lue lisää alta)

Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot

Vastuuhenkilö

Korpivaara Päivi

Korpivaara Päivi

Projekti-insinööri, Project Engineer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358406216673
Näytä lisää
Tutkinnot:
DI Tuotantotalous

Tutkinnon kuvaus

Tutkinto-ohjelma on suunnattu asiantuntijalle, joka hakee urakehitystä, suurempaa vastuuta ja lisääntyneitä teknologiaosaamisen johtamistaitoja yhä kansainvälisemmässä ja haasteellisemmassa toimintaympäristössä.

Opiskelija voi syventää myös teknistä- ja yrittäjyysosaamistaan. Koulutus antaa valmiuksia toimia työyhteisönsä johtamisen ja uuden osaamisen aktiivisena ja systemaattisena kehittäjänä. Opiskelija voi vahvistaa ja laajentaa ammatillisia pätevyyksiä perinteisiä ammattikuntarajoja rikkoen. Urasuunnittelun ja itsensä kehittämisen avulla tutkinnon suorittaneen työmarkkina-arvo lisääntyy.

Keskeiset oppimistulokset

Johtaminen
Henkilö pystyy toimimaan johtamis-, kehittämis- ja esimiestehtävissä monikulttuurisissa toimintaympäristöissä. Hän hallitsee liiketoiminnan johtamisen välineitä kansainvälisesti verkostoituneissa organisaatioissa ja pystyy hyödyntämään johdon laskentatoimeen sisältyviä elementtejä johtamistyössään.

Teknologiaosaaminen ja johtaminen
Henkilö hallitsee valitsemiensa liiketoiminnan osa-alueiden (tuotanto, tuotekehitys tai palveluliiketoiminta) johtamisen menetelmiä, käytänteitä ja teknologioita.

Omia oppimistavoitteita ja urakehitystä tukeva osaaminen
Opintoihin voi sisällyttää oman asiantuntijuuden kehittämistä ja uratavoitteita tukevia opintoja henkilökohtaisten osaamistavoitteidensa mukaisesti. Nämä opinnot voi valita myös muista JAMKin ylemmistä tutkinto-ohjelmista tai muiden korkeakoulujen opintotarjonnasta.

Opinnäytetyö
Opinnäytetyö on työelämää palveleva tutkimus- ja/tai kehittämishanke, jolla on selkeästi käytäntöön soveltava luonne ja henkilön urakehitystä tukeva tehtävä. Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa kykyä soveltaa oman alansa kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Opinnäytetyön tekeminen vaatii valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.

Osaamisen rakentuminen

Opinnot koostuvat JAMKin yhteisistä YAMK-opintojaksoista, tutkinto-ohjelman asiantuntijaopinnoista ja henkilön oppimis- ja uratavoitteita tukevista täydentävistä opinnoista. Asiantuntijaopinnoissa keskeisenä on opinnäytetyö eli työelämän kehittämistehtävä. Opintojen (60 op) rakenne muodostuu seuraavasti:

Yhteinen Master -osaaminen (5 op):

 • Tutkiva kehittäminen (5 op) tai Research-based Development (5op)

Asiantuntijan ydinosaaminen (50 op):

 • Uudistuva johtajuus (5 op) tai Leadership Dynamics (5 op)
 • Talouden ohjaus (5 op) tai Managerial Accounting (5 op)
 • Kansainvälinen teknologialiiketoiminta (5 op)
 • valinnaisesti jokin alla olevista opintojaksoista (5op)
  • Tuotekehitystoiminnan johtaminen (5 op)
  • Tuotannon johtaminen (5 op)
  • Teollisuuden palveluliiketoiminta (5 op)
 • Opinnäytetyö (30 op)


Täydentävä osaaminen (5 op):

 • vapaasti valittavissa tutkinto-ohjelman Teknologiaosaaminen ja johtaminen -moduulin muista opintojaksoista, JAMKin muiden YAMK-tutkinto-ohjelmien opintojaksoista tai muissa korkeakouluissa suoritetuista opinnoista.

Teknologiaosaamisen johtamisen rakenne 2019

Kuvio 1. Tutkintorakenne - Teknologiaosaamisen johtaminen, Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 60 op

Opiskelumuodot

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, johon sisältyy lähipäiviä, verkko-opintoja, ryhmätöitä ja itsenäisestä työskentelyä. Tarjolla on myös täysin verkossa toteutettuja sekä englanninkielisiä opintojaksoja.

Lähipäivät ajoittuvat pääsääntöisesti perjantai-iltapäiviin ja lauantaihin. Kontaktiopetus on pääosin avointa keskustelua, jolloin jaetaan kokemuksia ja ratkotaan haasteita. Verkostoituminen muiden osallistujien kanssa ja uudet näkökulmat asioihin ovat monien mielestä koulutuksen parasta antia ja auttavat kehittämään omaa ja työyhteisön toimintaa.

Opintojen optimaalinen suoritusaika on kaksi lukuvuotta. Ensimmäisen lukuvuoden aikana suoritetaan valtaosa tutkintoon kuuluvista opintojaksoista. Toisena lukuvuotena keskitytään omaa urakehitystä tukevaan opinnäytetyöhön. Tutkinto on mahdollista suorittaa myös yhden lukuvuoden aikana.

Työelämäyhteistyö ja oppiminen

Opintojaksoihin sisältyviä oppimistehtäviä voi ja on suositeltavaa tehdä omaan työyhteisöönsä. Monia työyhteisön kehittämistehtäviä voidaan myös tuoda suunniteltavaksi, jalostettavaksi ja ratkaistavaksi oppimistehtävinä.

Opiskeluun on mahdollista rakentaa henkilökohtainen opintopolku opinnollistamalla työtä ja hyödyntämällä laajasti JAMKin ylempien AMK-tutkintojen tarjontaa.

Opinnäytetyö on tekniikassa yleisesti työelämän kehittämistehtävä.

Hyväksilukeminen

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia opintoja myös kumppanikorkeakouluissa (esimerkiksi muut ammattikorkeakoulut ja yliopistot sekä EduFutura) sekä avoimissa verkkoportaaleissa (CampusOnline).

Valmistuminen

Ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opiskeluoikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Valmistuneiden ammatilliset profiilit

Koulutukseen hakeudutaan hyvin erilaisilla tekniikan tutkinnoilla, kuten kone-, energia-, rakennus- ja yhdyskunta-, tieto- ja viestintä-, ympäristö-, logistiikka-, sähkö-automaatiotekniikka ja tuotantotalous sekä erilaisilla pelastus- ja palopäällystöalan tutkinnoilla. Siten tehtävänimikkeitä on hyvin laaja-alaisesti ja moninaisia.

Teknologiaosaamisen johtaminen -tutkinto-ohjelmasta valmistuneet työskentelevät teollisuudessa, muussa yritystoiminnassa, yrittäjinä ja julkishallinnon palveluksessa.

Tutkintoa opiskelee uran alkuvaiheessa olevia, mutta myös niin sanottuja harmaita panttereita eli jo pitkän työuran tehneitä. Yhdistävä tekijä on halu oppia johtamaan ja kehittymään teknologia-alalla.

Osallistujien moninaisuus näkyy ammattinimikkeiden laajuudessa:

 • tuotannon kehitysinsinööri, tuotantopäällikkö
 • tuoteinsinööri, tuotepäällikkö, tuotekehitysinsinööri, suunnitteluinsinööri, suunnittelupäällikkö
 • kunnossapitoinsinööri, kunnossapitopäällikkö, asennusvalvoja
 • asiakkuusvastaava, asiakkuuspäällikkö, palvelupäällikkö
 • tiiminvetäjä, tiimipäällikkö
 • myynti-insinööri, myyntipäällikkö, myyntijohtaja, aluepäällikkö
 • laatuinsinööri, laatupäällikkö
 • henkilöstökoordinaattori, henkilöstökonsultti, henkilöstöpäällikkö
 • palomestari, pelastuspäällikkö, valmiuspäällikkö, palotarkastaja
 • laitosmestari, kiinteistöpäällikkö, valvoja, rakennuttamispäällikkö
 • tekninen päällikkö, koulutuspäällikkö, kouluttaja
 • ICT-asiantuntija, järjestelmäsuunnittelija
 • projektipäällikkö, projekti-insinööri, projektisuunnittelija, projektijohtaja
 • controller, ostaja, logistiikkapäällikkö
 • tehdaspäällikkö, toimitusjohtaja
 • konsultti, energia-asiantuntija, ympäristöinsinööri.

Jatko-opinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Valmistunut opiskelija voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Suunnittelu

​Tutkinto-ohjelma ja sen sisältö on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä johto- ja asiantuntijatehtävissä toimivien teknologiateollisuuden edustajien kanssa hyödyntäen heidän näkemyksiään. Konetekniikan ja Teknologiaosaamisen johtamisen tutkinto-ohjelmien neuvottelukunta on ollut mukana osaamistavoitteiden ja opetussuunnitelman laatimisessa.

Kaikilta tutkinto-ohjelman suorittaneilta kerätään palaute oppimisesta ja arvio koulutuksesta, sen toteutuksesta ja opintojaksoista. Palautteen perusteella koulutusta kehitetään vuosittain.

Katso myös