Tutkintonimikkeet

Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)
Toimintaterapeutti (ylempi AMK)

Tutkinnon taso ja opiskeluala

​​Ylempi korkeakoulututkinto (EQF 7), terveys ja hyvinvointi sekä sosiaaliala

Aloitusryhmän koodi

YSY19S1

Opiskelumuodot

Monimuoto-opiskelu (lue tarkemmin alta)

Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot

Vastuuhenkilöt

Tuomi Sirpa

Tuomi Sirpa

Koulutuksen kehittämispäällikkö, Educational Development Manager
Koulutuksen kehittämispalvelut, Educational Development Services
Hallinto, Administration
+358400976750
Näytä lisää
Solankallio-Vahteri Tytti

Solankallio-Vahteri Tytti

Päällikkö terveysala, Head of Department Healthcare
HYVI Terveysala, Health Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358401824646

Tutkinnon kuvaus

Sosiaali- ja terveysalan ylempi amk-tutkinto profiloituu asiakaslähtöisten, laajasti uudistuvien sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen. Valmistuneilla on laajat ja syvälliset tiedot sekä tarvittavat teoreettiset tiedot toimia työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä. Osaat kehittää ja johtaa valitsemasi suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita hyödyntäen soveltavaa tutkimusta ja näyttöön perustuvaa tietoa. Vaativan tason asiantuntijana sinulla on valmiuksia innovatiiviseen, ennakoivaan ja arvioivaan kehittämiseen. Opinnot toteutetaan osittain monialaisissa ryhmissä, jolloin sinulla on mahdollisuus verkostoitua eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Hakuvaiheessa valitun suuntautumisvaihtoehdon lisäksi opiskelija voi valita JAMKin monipuolisesta täydentävän osaamisen opintotarjonnasta omaa osaamistaan syventäviä tai laajentavia opintoja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Kliinisen asiantuntijan suuntautumisvaihtoehto profiloituu mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijuusosaamisen kehittämiseen. Kliinisenä asiantuntijana kykenet mielenterveys- ja päihdetyön vaativan tason potilas-/asiakastyöhön, asiakaslähtöisten hoitoprosessien kehittämiseen, tiimien johtamiseen ja hoitotyön toiminnan laadun ja tulosten vaikuttavuuden arviointiin. Hallitset hoitotyön muutos- ja kehittämisprosessien suunnittelun ja toteutuksen sekä näyttöön perustuvan toiminnan uudistamisen.

Terveyden edistämisen suuntautumisvaihtoehto täyttää kansainväliset terveyden edistämisen koulutuksen laatuvaatimukset ja on saanut akkreditointitunnustuksen 2015-2019 International Union for Health Promotion and Education (IUHPE) organisaatiolta. Suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneilla on oikeus hakea IUHPElta henkilökohtaista tunnustusta (akkreditointia) "Health Promotion Practitioner registered by IUHPE".

Terveyden edistämisen opinnot profiloituvat kehittämään vaativan tason asiantuntijuutta, jota tarvitaan esimerkiksi eri organisaatioiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutehtävissä ja kuntien hyvinvointikoordinaattorin toimessa. Asiantuntijuusosaaminen muodostuu näyttöön perustuvasta tiedosta, terveyden edistämisen suunnittelu- ja arviointimalleista, terveyden edistämisen menetelmistä ja erityiskysymyksistä sekä terveyden edistämisen asiantuntijuudesta ja johtamisesta. Näiden lisäksi kehität asiantuntijuuttasi ylemmän korkeakoulututkinnon vaatimustason mukaisesti johtamisosaamisen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamisen alueilla.

Monialaisen kuntoutuksen suuntautumisvaihtoehdon opinnot profiloituvat kuntoutuspalvelujen uudistamiseen syventämällä kuntoutusalan monitieteistä tietoperustaa sekä ennakointi-, kehittämis- ja tutkimusosaamista. JAMKin toiminta valtakunnallisessa kuntoutuksen osaamiskeskittymässä koulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan suunnannäyttäjänä tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden kuntoutusasiantuntijuuden vahvistamiseen monialaisissa verkostoissa ja kuntoutusalan uudistuvilla yhdyspinnoilla. Keskiössä on kuntoutuksen toimintamallien uudistaminen, ennaltaehkäisy, digitaalisten ja teknologisten ratkaisujen käyttöönotto ja soveltaminen sekä kuntoutus monitoimijaisena prosessina.

Sosiaali- ja terveysalan johtamisen suuntautumisvaihtoehdon opinnot profiloituvat työyhteisöjen kehittämiseen vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä. Osaat johtaa asioita, ihmisiä ja taloutta sekä verkostoja ja hyödyntää strategista ajattelua johtamisessa ja kehittämisessä. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan opiskelija voi täydentää ja syventää osaamistaan JAMKin monipuolisesta johtamisopintojen tarjonnasta sekä suomeksi että englanniksi. Sosiaali- ja terveysalan johtamisen suuntautumisopinoissa seurataan aitiopaikalta sosiaali- ja terveysalan muutosta. Opiskelija kehittää osaamistaan tulevaisuuden työelämän vaatimusten mukaisesti.

Keskeiset oppimistulokset

Koulutuksen tavoitteena on, että tutkinto-ohjelmasta valmistuu sosiaali- ja terveysalan vaativan tason asiantuntija, jolla on erityisosaamista hakuvaiheessa valitun suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti.

Kliinisen asiantuntijan, mielenterveys- ja päihdetyön suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena on, että tutkinto-ohjelmasta valmistuu vaativan tason mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntija, joka

 • omaa laajat ja syvälliset tiedot sekä tarvittavat teoreettiset tiedot toimia työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä.
 • kykenee toimimaan itsenäisenä asiantuntijahoitajana, joka perustaa päätöksensä hoitotyön tietoperustaan sekä monitieteelliseen tietoon hyödyntäen laaja-alaisia verkostojaan.
 • osaa soveltaa, innovoida ja arvioida kustannustehokkaita ja vaikuttavia hoitotyön menetelmiä mielenterveys- ja päihdetyössä.
 • kykenee mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseen ja uudistamiseen näyttöön perustuen yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa.
 • osaa kriittisesti arvioida ja soveltaa oman alansa arvoperustaa ja ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä.

Monialaisen kuntoutuksen suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena on, että tutkinto-ohjelmasta valmistuu vaativan tason monialaisen kuntoutuksen asiantuntija, joka

 • hallitsee kuntoutuksen monitieteisen tietoperustan vaativan tason kuntoutuksen asiantuntijalta edellytettävällä tasolla.
 • ennakoi kuntoutuksen kansallista ja kansainvälistä kehitystä asiakaslähtöisen kuntoutuksen näkökulmasta.
 • kehittää näyttöön perustuen monialaisen kuntoutuksen toimintaa ja toimintamalleja sekä moniammatillista yhteistoimijuutta.
 • arvioi ja uudistaa asiakaslähtöisiä kuntoutus- ja kuntoutumisprosesseja sekä työ- ja toimintakykyä ja osallisuutta edistävää toimintaa.
 • omaa kriittisen, kehittämisorientoituneen työskentelytavan toimiessaan monialaisen kuntoutuksen asiantuntijana erilaisissa julkisissa, yksityisissä ja kolmannen sektorin organisaatioissa.

Sosiaali- ja terveysalan johtamisen suuntautumisvaihtoehdon tavoiteltavana osaamisena on, että tutkinto-ohjelmasta valmistuu sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja kehittämisen vaativan tason asiantuntija, joka

 • hallitsee sosiaali- ja terveysalan johtamisen monitieteisen tietoperustan vaativan tason asiantuntija- ja johtamistehtävissä edellytettävällä tasolla.
 • ennakoi, kehittää ja uudistaa näyttöön perustuen palveluita ja työyhteisöjen toimintaa yhteistyössä monialaisen verkoston ja tiimien kanssa.
 • omaa kriittisen, kehittämisorientoituneen työskentelytavan toimiessaan asiantuntijana tai johtajana erilaisissa julkisissa, yksityisissä tai kolmannen sektorin organisaatioissa.

Terveyden edistämisen suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena on, että tutkinto-ohjelmasta valmistuu vaativan tason hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntija, joka

 • hallitsee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen monitieteisen tietoperustan ja ymmärtää laaja-alaisesti toimintakyvyn, osallisuuden ja väestön hyvinvoinnin ja terveyden välisiä suhteita.
 • kehittää yhteistyöverkostoissa yhteisönsä tai alueensa hyvinvointia ja terveyttä.
 • ennakoi ja uudistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa, menetelmiä ja prosesseja yksilö-, yhteisö- ja aluetasoilla itsenäisesti alan monikulttuurisissa asiantuntija- ja kehittämistehtävissä tai yrittäjänä.
 • hallitsee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelu-, johtamis- ja arviointimenetelmiä.
 • omaa kriittisen, kehittämisorientoituneen työskentelytavan toimiessaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijana erilaisissa julkisissa, yksityisissä ja kolmannen sektorin organisaatioissa.

Osaamisen rakentuminen

Opintojen (90 op) rakenne on seuraava:

 • Yhteinen Master -osaamisen kokonaisuus muodostuu kahdesta moduulista Johtaminen ja Tutkimus- ja kehittämistoiminta. Tämän kokonaisuuden opinnot ovat JAMKin yhteisiä Master- tason opintoja. Tarkemmat laajuudet opintopisteinä suunnitellaan HOPS-keskustelujen yhteydessä kunkin opiskelijan kanssa.
 • Asiantuntijan ydinosaamisen kokonaisuus muodostuu opiskelijan valitsemista suuntautumisvaihtoehdon opinnoista (20 op) sekä opinnäytetyöstä (30 op). Opinnäytetyö on tutkintosäännön mukaan työelämän kehittämistehtävä, jonka tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.
 • Täydentävän osaaminen kokonaisuus laajentaa tai syventää opiskelijan osaamista. Opiskelija valitsee vapaasti henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti opintoja esimerkiksi JAMKin yamk tutkinto-ohjelmien tarjonnasta, Yritystehtaan-CoCampuksen, EduFuturan, CampusOnline.

Täydentävän osaamisen moduuleissa alkaa syksyllä 2019 Palliatiivisen hoidon osaamiskokonaisuus, mikä on kehitetty ammattikorkeakouluverkostossa osana Palliatiivisen koulutuksen kehittämisen -hanketta (EduPal ). Soveltuu opiskelijoille, jotka haluavat kehittää palliatiivista hoitoa omassa työyhteisössään.

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK rakenne 2019

Kuvio 1. Sosiaali- ja terveysalan ylempi amk tutkinto-ohjelma 2019

Opiskelumuodot

Opinnot toteutetaan joustavasti monimuotokoulutuksena. Opinnoissa on noin 2-3 lähipäivää kuukaudessa, joihin osaan on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Lisäksi opinnoista osa on kokonaan verkossa sisältäen muun muassa verkkokeskusteluja ryhmän tai ohjaajan kanssa, tehtävien ja raporttien palautusta verkko-oppimisympäristöön, videoluentoja, omatoimista lähdemateriaaliin tutustumista ja webinaareihin osallistumista. Opiskelu onnistuu riippumatta siitä, missä asuin- tai työpaikkasi sijaitsee. Opinnot aloitetaan orientaatiopäivillä Jyväskylän ammattikorkeakoululla koulutuksen alkaessa. Näiden päivien tavoitteena on auttaa opiskelijaa opintoihin ohjaamisessa ja verkostoitumisessa opiskelijoiden sekä henkilökunnan kanssa.

JAMKilla on useita kansainvälisiä yhteistyöoppilaitoksia, joissa voi suorittaa opintoja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opiskelijalla on mahdollisuus lähteä ulkomaille suuntautuvalle opintomatkalle erillisestä maksusta esimerkiksi Kaliforniaan San José State Universityyn. Opinnot kytketään oman työn ja organisaation kehittämiseen.

Lisäksi sosiaali- ja terveysalan ylemmässä amk tutkinto-ohjelmassa opiskelijoilla on mahdollisuus hakea kaksoistutkinto-ohjelmaan (Double Degree Programme), joka toteutetaan yhdessä itävaltalaisen Carinthia University of Applied Sciences kanssa (CUAS). Kaksoistutkintoon haetaan ensimmäisen opintovuoden alussa. Kaksoistutkinto-ohjelmaan valitaan JAMKista vuosittain 2-6 opiskelijaa. Kaksoistutkinto-opiskelijoille sisällytetään JAMK-opintoihin Itävallassa suoritettavat opinnot, viikon intensiivijakso Itävallassa ja yksi verkko-opintojakso. Lisäksi opinnäytetyö kirjoitetaan englanniksi ja sen toisena ohjaajana on opettaja Itävallasta. Kaksoistutkinto-ohjelman suorittaneille tutkintonimikkeiksi tulevat sekä suomalaiset tutkintonimikkeet suomeksi ja englanniksi että Itävallasta Master of Arts (Health Management) tai sosiaalialan kaksoistutkinnon suorittaneille Master of Arts (Social Work). Kaksoistutkinto antaa valmiuksia toimia sosiaali- ja terveyspalveluiden kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja se on vahva näyttö osaamisesta ja kehittymishalukkuudesta.

Työelämäyhteistyö ja oppiminen

Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnot kytkeytyvät läheisesti työelämään ja sen kehittämiseen opiskelijoiden omien työyhteisöjen sekä erilaisten työelämälähtöisten projektien kautta. Projektit voivat olla monialaisia JAMK Future Factory toimeksiantoja tai JAMKn yhteistyökumppaneiden kanssa toteuttamia hankkeita. Opintojaksojen oppimistehtävät ja opinnäytetyö pyritään liittämään aitoihin työelämän kehittämiskohteisiin.

Hyväksilukeminen

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia opintoja myös kumppanikorkeakouluissa (esimerkiksi muut ammattikorkeakoulut ja yliopistot sekä EduFutura) sekä avoimissa verkkoportaaleissa (CampusOnline).

Valmistuminen

Ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opiskeluoikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Valmistuneiden ammatilliset profiilit

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden julkisiin virkoihin tai toimiin sekä muihin tehtäviin, joissa kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Sosiaali- ja terveysalan ylemmästä AMK tutkinto-ohjelmasta valmistuneet ovat työllistyneet erilaisiin asiantuntija-, esimies-, kehittämis- ja koordinointitehtäviin sosiaali- ja terveysalan julkisiin, yksityisiin ja kolmannen sektorin organisaatioihin, kehittämishankkeisiin projektipäälliköiksi ja asiantuntijoiksi. Valmistuneet voivat toimia myös hyvinvointialan yrittäjinä tai asiantuntijana kansainvälisissä ja monikulttuurisissa kehittämistehtävissä.

Jatko-opinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Valmistunut opiskelija voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Suunnittelu

​Opetussuunnitelman laadinnassa on huomioitu työelämän edustajien näkemykset ja osaamistarpeiden ennakointiin liittyvät aineistot sekä koulutukseen osallistuneiden opiskelijoiden ja alumnien näkemykset. Tutkinto-ohjelman suunnittelussa on huomioitu kansallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden näkemykset alan osaamisen kehittämisestä, mikä on tullut esille henkilöstön moninaisissa verkostoyhteistyöpaamisissa. Suunnittelussa on huomioitu myös alan neuvottelukunnan antama informaatio tulevaisuuden osaamisen kehittämistarpeista.

Katso myös