Tutkinnon taso ja opiskeluala

​​Ylempi korkeakoulututkinto (EQF 7), kauppa ja hallinto

Aloitusryhmän koodi

YHO19S1

Opiskelumuodot

Monimuoto-opiskelu, verkko-opiskelu (lue lisää alta)

Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot

Vastuuhenkilö

Kalliomaa Sami

Kalliomaa Sami

Yliopettaja, Principal Lecturer
Matkailu ja palvelut sekä YAMK, Tourism and Service Business and Master´s Degrees
Liiketoiminta, School of Business
+358400707536

Tutkinnon kuvaus

Organisaation ja talouden johtaminen YAMK-ohjelmassa kehitetään osaamista esimiehenä ja talouden ammattilaisena. Tutkinto-ohjelma soveltuu tradenomeille tai muun liiketalouden soveltuvan korkeakoulututkinnon omaaville, jotka haluavat vahvistaa omaa osaamistaan ja edetä urallaan asiantuntija- tai johtamistehtävissä. Opintojen keskeiset teemat ovat organisaation johtaminen sekä talousjohtaminen. Digitalisaation tuomat muutokset ovat läpileikkaavana teemana opinnoissa. Opinnot edistävät myös opiskelijan kansainvälistymistä ja yrittäjyyttä. Tutkimus- ja kehittämisopinnoissa vahvistetaan keskeisten soveltavan tutkimuksen ja työelämän kehittämismenetelmien hallintaa.

Keskeiset oppimistulokset

Organisaation ja talouden johtamisen tutkinto-ohjelmasta valmistunut YAMK-tradenomi osaa toimia alan asiantuntijana ja/tai johtaa organisaatiota. Hän hallitsee oman asiantuntijuusalueensa teoreettisen tietoperustan ja osaa ennakoida ja soveltaa sitä kriittisesti oman organisaation ja alan kehittämisessä. Hän tunnistaa kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muutoksia ja löytää niistä uusia strategisia lähestymistapoja sekä liiketoimintamahdollisuuksia. Hän tunnistaa liiketalouden digitaalisen transformaation mahdollisuudet. Opiskelija osaa tutkimuksen keinoin kerätä, analysoida ja arvioida olemassa olevaa tietoa, tuottaa uudenlaisia toimintamalleja sekä hyödyntää niitä liiketoiminnassa.

Osaamisen rakentuminen

Tutkinto-ohjelman tavoitteena on kehittää johtamisosaamista digitalisoituvassa ja kansainvälistyvässä yritysmaailmassa.

YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN

Johtaminen-moduulissa opiskellaan talousjohtamista, ihmisten johtamista sekä strategista johtamista.

Tutkimus- ja kehittämistoiminta-moduulissa opitaan keskeisimpiä työelämän tutkivan kehittämisen menetelmiä ja tutkimusviestintää. Opinnoissa sovelletaan oman alan tutkimustietoa ja kehitetään sen avulla organisaation toimintaa.

ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN

Johtajuus ja talous-moduulissa opiskellaan valmentavaa johtajuutta, johtajuus ja organisaatiokäyttäytymistä, strategista talousjohtamista ja talouden etiikkaa. Opintojen aikana laaditaan portfolio asiantuntijaosaamisesta.

Opinnäytetyö on ylemmän AMK-tutkinnon ydin. Opinnäytetyön tavoitteena on osoittaa opiskelijan kykyä soveltaa tutkimustietoa kriittisesti ja hyödyntää valittuja tutkivan kehittämisen menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Opinnäytetyössä tuotetaan uutta tietoa, jonka avulla uudistetaan organisaatioiden toimintatapoja ja kehitetään työelämää. Opinnäytetyön tarkoitus on valmentaa itsenäiseen ja vaativaan asiantuntijatyöhön.

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

Vapaasti valittavina opintoina valitaan opintojaksoja tutkinto-ohjelman opintotarjonnasta tai tutorin hyväksynnällä JAMKin YAMK-tutkinto-ohjelmien, Yritystehtaan, EduFuturan, Summer School- tai muiden AMKien opintotarjonnasta, esim. CampusOnline.

Kuvio 1. Organisaation ja talouden johtamisen YAMK-tutkintorakenne 90 op

Opiskelumuodot

Opinnot toteutetaan joustavasti monimuotokoulutuksena, pääsääntöisesti verkko-opintoina, joten opiskelu onnistuu riippumatta siitä, missä asuin- tai työpaikkasi sijaitsee. Verkko-opiskelu sisältää mm. verkkokeskusteluja ryhmän tai ohjaajan kanssa, tehtävien ja raporttien palautusta verkko-oppimisympäristöön, videoluentoja, omatoimista lähdemateriaaliin tutustumista ja vaikkapa webinaariin osallistumista. Verkko-opiskelun lisäksi järjestetään noin puolivuosittain mahdollisuus ryhmätapaamiseen. Ainoastaan orientaatiopäivät järjestetään Jyväskylän ammattikorkeakoululla koulutuksen alkaessa. Näiden päivien tavoite on auttaa opiskelijaa opintoihin ohjaamisessa ja verkostoitumisessa opiskelijoiden sekä henkilökunnan kanssa. Opiskelijaryhmät tapaavat verkko-oppimisympäristöissä tai järjestävät ryhmätapaamisia. JAMKilla on useita kansainvälisiä yhteistyöoppilaitoksia, joissa voi suorittaa opintoja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opiskelijalla on mahdollisuus lähteä ulkomaille suuntautuvalle opintomatkalle erillisestä maksusta esimerkiksi Kaliforniaan San José State Universityyn. Opinnot kytketään oman työn ja organisaation kehittämiseen.

Työelämäyhteistyö ja oppiminen

Opintomoduulien ja -jaksojen kehittämistehtävät integroidaan työelämään. Opinnoissa opiskelija jakaa omaa osaamistaan oppimistehtävissä. Opinnäytetyön fokus on työelämän tutkimisessa ja kehittämisessä.

Hyväksilukeminen

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia opintoja myös kumppanikorkeakouluissa (esimerkiksi muut ammattikorkeakoulut ja yliopistot sekä EduFutura) sekä avoimissa verkkoportaaleissa (CampusOnline).

Valmistuminen

Ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opiskeluoikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Valmistuneiden ammatilliset profiilit

Valmistuneista suuri osa on työllistynyt teollisuuden asiantuntija- ja esimiestehtäviin, erityisesti yleisjohdon, henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon tehtäviin. Lisäksi valmistuneet ovat sijoittuneet kaupan alalle, teollisuuteen ja rahoitussektorille. Valmistuneista osa on työllistynyt julkisen sektorin asiantuntija- ja johtotehtäviin sekä toisen asteen opetustehtäviin. Osa on aloittanut uutta yritystoimintaa tai kehittänyt olemassa olevaa yritystään. Valmistuneiden työnimekkeitä ovat esimerkiksi toimitusjohtaja, aluejohtaja, talouspäällikkö, henkilöstöpäällikkö, henkilöstöjohtaja, asiakkuusjohtaja, elinkeinojohtaja, liikkeenjohdon konsultti, myyntijohtaja, palvelupäällikkö, kouluttaja, sijoitusasiantuntija ja asiantuntijamyyjä.

Jatko-opinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Valmistunut opiskelija voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Suunnittelu

​Organisaation ja talouden johtamisen tutkinto-ohjelman sisältö ja rakenne on suunniteltu arvioiden ja ennakoiden työelämäosaamisen tarpeita johtamisen ja talouden tehtävissä. Työelämän edustajien osallistuminen toimintamme laadun kehittämiseen konkretisoituu liiketalouden neuvottelukunnan toiminnassa. Neuvottelukunta koostuu alueen avainyhteistyökumppaneista tuoden näkemyksensä tutkintoon johtavan koulutuksen, erikoistumisopintojen, TKI-työn ja täydennyskoulutuksen kehittämisestä sekä työmarkkinoiden heikoista signaaleista.

Tutkinto-ohjelman kehittämiseen on kerätty työelämätietoa sidosryhmäver​koston lisäksi aiempien vuosien opiskelijoiden ja jo valmistuneiden opiskelijoiden muodostamalta laajalta työelämäverkostolta. Tätä opetussuunnitelmaa on edelleen kehitetty tutkinto-ohjelman määräaikaisarvioinnin perusteella. Opetussuunnitelmatyötä ohjaavat myös JAMKin strategiset linjaukset, joiden toteutumista seurataan säännöllisesti BSC-mittareiden avulla (tuloskatsaukset). JAMKin ylempien AMK-tutkintojen osalta tutkinto-ohjelmat eri yksiköissä tekevät yhteistyötä yhteisten osaamisalueiden (tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä johtaminen) kehittämiseksi. Kansainvälisen osaamisen ennakointi tapahtuu vertailemalla partnerioppilaitosten ja arvostettujen yliopistojen koulutusten sisältöjä sekä hyödyntämällä vierailevien opettajien asiantuntemusta.​

Katso myös