Tutkinnon taso ja opiskeluala

​​Ylempi korkeakoulututkinto (EQF 7), taiteet ja kulttuuri

Aloitusryhmän koodi

YKM19S1

Opiskelumuodot

Monimuoto-opiskelu (lue lisää alta)

Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot

Vastuuhenkilö

Halme Eva

Halme Eva

Päällikkö musiikki, Head of Department Music
Musiikki, Music
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358407276424

Tutkinnon kuvaus

Musiikkipedagogin (ylempi AMK) tutkinnon suorittanut on työyhteisönsä ja alansa kehittäjä omalla asiantuntijuusalueellaan. Tutkinto-ohjelman opiskelija näyttää koulutuksen aikana ja sitä ennen hankitun tutkimus- ja kehittämisosaamisensa työelämälähtöisessä opinnäytetyössä.

Kaikille ylemmille AMK-tutkinnoille yhteiset Master-osaamisen opinnot vahvistavat keskeisten soveltavan tutkimuksen ja työelämän kehittämismenetelmien hallintaa sekä yleistä johtamisosaamista. Opiskelija hankkii lisäksi valmiuksia työelämän edellyttämään jatkuvaan oppimiseen sekä omaan ammattialaansa liittyvän osaamisen syventämiseen ja ajantasaistamiseen.

Asiantuntijan ydinosaaminen -osaamiskokonaisuuden keskiössä on uusiutuva pedagogiikka, jonka teemat ovat ajankohtaisia musiikkikasvatuksen kysymyksiä. Uusiutuvan pedagogiikan keskeisiä teemoja ovat toiminnallinen ryhmäpedagogiikka, musiikkikasvatusteknologia sekä oppimisen pelillistäminen. Toiminnallisen ryhmäpedagogiikan opinnoissa perehdytään esimerkiksi improvisaation ja yhteismusisoinnin kautta innostavaan, kokeilevaan ja rajat ylittävään pedagogiikkaan. Musiikkikasvatusteknologian opinnoissa syvennytään mm. mobiili- ja verkko-oppimisteknologioiden hyödyntämiseen. Oppimisen pelillistämisen opinnoissa puolestaan tarkastellaan musiikin oppimisen pelillistämisen ja leikillistämisen mahdollisuuksia.

Keskeiset oppimistulokset

Tutkinto-ohjelmasta valmistunut musiikkipedagogiikan asiantuntija

 • tunnistaa ja ymmärtää toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset
 • kehittää omaa ja työyhteisönsä toimintaa muuttuvia työelämätarpeita vastaavaksi
 • valitsee tarkoituksenmukaisia pedagogisia ja teknologisia ratkaisuja oppimisen tueksi
 • hyödyntää uuden teknologian mahdollisuuksia oppimisympäristöjen kehittämisessä
 • johtaa työyhteisönsä ja alan verkoston kehittämistyötä
 • arvioi, ajantasaistaa ja syventää osaamistaan jatkuvasti.

Osaamisen rakentuminen

Opintojen osaamiskokonaisuuksia ovat edellä mainittujen Master-osaamisen (5 op) ja asiantuntijan ydinosaamisen (20 op) lisäksi asiantuntemusta täydentävän osaamisen opintokokonaisuus (5 op) sekä opinnäytetyö (30 op) eli työelämän kehittämistehtävä.

Musiikkipedagogin (YAMK) rakenne 2019

Kuvio 1. Musiikkipedagogin YAMK-tutkintorakenne 60 op

Koulutus perustuu tutkinto-ohjelman omille, ammattispesifisille osaamisille sekä JAMKin yhteisille osaamisille. Näitä osaamisia hankitaan, syvennetään ja arvioidaan opintojaksoilla, jotka on koottu moduuleiksi, kuten Tutkimus- ja kehittämistoiminta, Johtaminen sekä Uusiutuva pedagogiikka.

Opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa kartoitetaan opintoihin liittyvät valinnat sekä mahdolliset hyväksiluvut. Tutkinto-ohjelman ammattispesifisissä opinnoissa hankittua osaamista voi syventää valitsemalla esim. yrittäjyyteen tai kansainvälisyyteen liittyviä opintoja JAMKin yhteisestä YAMK-opintotarjonnasta. Opiskelijat voivat lisäksi hyödyntää mm. kotimaisten tai kansainvälisten korkeakoulujen avointa verkkotarjontaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Opinnäytetyö on laajuudeltaan puolet opinnoista, minkä vuoksi sen työstäminen aloitetaan heti opintojen alussa. Opinnäytetyön aihevalinnan on hyvä tukea opiskelijan työyhteisön ja/tai oman alan kehittämistarpeita.

Opiskelijan opinnäytetyö ja opintojaksojen kehittämistehtävät voivat liittyä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan hankkeiden ja projektien toteuttamiseen tai yritystoiminnan kehittämiseen ammattikorkeakoulun yhteisissä yrittäjyysopinnoissa, jolloin opiskelijan tukena ja kasvualustana voivat toimia mm. JAMKin FutureFactory ja Jyväskylän yritystehdas Oy.

Opiskelumuodot

Opintojen tavoitteellinen suorittamisaika on kaksi vuotta ja opiskeluoikeusaika kolme vuotta.

Opinnot toteutetaan lähi- ja etäopiskeluna, joka mahdollistaa opiskelun työn ohessa ja edellyttää omassa työyhteisössä tai muussa viiteryhmässä tapahtuvaa kehittämistä. Lähiopiskelupäiviä on keskimäärin kerran kuukaudessa 1–2 päivän toteutuksina pääsääntöisesti torstaisin ja/tai perjantaisin. Etäopiskelujaksoilla työstetään oppimistehtäviä itsenäisesti, vertaisryhmissä ja ohjatusti verkkoympäristössä.

Opintojen oppimisympäristö koostuu vertaisopiskelijoista, opiskelijoiden työyhteisöistä ja musiikkialan toimintaympäristöistä sekä ammattikorkeakoulun tarjoamista ohjauspalveluista ja verkkoympäristöstä.

Työelämäyhteistyö ja oppiminen

Opintojaksojen oppimistehtävät pyritään liittämään aitoihin työelämän kehittämiskohteisiin. Myös opinnäytetyön fokus on yleensä työelämän tutkimisessa ja kehittämisessä; useimmiten opiskelijan oman työyhteisön kehittämisessä.

Opinnoissa hyödynnetään kunkin opiskelijaryhmän jäsenen työelämäosaamista ja asiantuntijuutta koko ryhmän hyväksi. Tämän lisäksi työelämäyhteyksiä pidetään yllä mm. järjestämällä vierailevien työelämän asiantuntijoiden työpajoja ja luentoja.

Hyväksilukeminen

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia opintoja myös kumppanikorkeakouluissa (esimerkiksi muut ammattikorkeakoulut ja yliopistot sekä EduFutura) sekä avoimissa verkkoportaaleissa (CampusOnline).

Valmistuminen

Ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opiskeluoikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Valmistuneiden ammatilliset profiilit

Musiikkipedagogi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittanut henkilö voi sijoittua erilaisiin musiikkialan opetus-, johtamis- ja kehittämistehtäviin eri koulutusasteille. Tutkinto antaa hakukelpoisuuden julkisiin virkoihin tai toimiin sekä muihin tehtäviin, joissa kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Tehtävänimikkeitä voivat olla mm.

 • musiikkioppilaitoksen opettaja tai lehtori
 • konservatorion opettaja tai lehtori
 • musiikkioppilaitoksen tai konservatorion rehtori (lisäksi vaaditaan opetushallinnon opinnot tai tuntemus)
 • ammattikorkeakoulun opettaja tai lehtori
 • vapaan sivistystyön opettaja tai suunnittelijaopettaja
 • projektipäällikkö, koordinaattori tai yrittäjä.

Jatko-opinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Valmistunut opiskelija voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Suunnittelu

​Tutkinnon tavoitteet on johdettu työelämän osaamistarpeesta. Suunnittelussa on huomioitu musiikkialan valmistuneille opiskelijoille suunnatuista osaamistarvekyselyistä saadut tulokset. Suunnittelua ovat ohjanneet myös työelämän edustajien kanssa käydyt keskustelut sekä tutkinto-ohjelman tarve profiloitua valtakunnallisesti.
Koulutus vastaa myös Suomalaisen musiikkikampuksen strategisiin tavoitteisiin. Musiikkikampuksen strategian kulmakiviä ovat mm. uuden tutkimustiedon luominen ja soveltaminen sekä uuteen tietoon perustuva musiikkipedagogiikan kehittäminen. Strategisia kehittämisteemoja ovat puolestaan musiikkialan liiketoimintaosaaminen ja johtaminen sekä musiikkiteknologian pedagogiset sovellukset.

Katso myös