Tutkinnon taso ja opiskeluala

​​Ylempi korkeakoulututkinto (EQF 7), palvelualat

Aloitusryhmän koodi

YMJ19S1

Opiskelumuodot

Monimuoto-opiskelu, verkko-opiskelu (lue lisää alta)

Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot

Vastuuhenkilöt

Törn-Laapio Anne

Törn-Laapio Anne

Lehtori, Senior Lecturer
Matkailu ja palvelut sekä YAMK, Tourism and Service Business and Master´s Degrees
Liiketoiminta, School of Business
+358406350609
Näytä lisää
Hiekkataipale Minna-Maaria

Hiekkataipale Minna-Maaria

Yksikönjohtaja, Director
LIKE Hallinto, Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358400698174

Tutkinnon kuvaus

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtamisen YAMK-tutkinto-ohjelmassa kehitetään osaamista matkailu- ja ravitsemisalan asiantuntijana, kehittäjänä ja johtajana. Tutkinto-ohjelma soveltuu restonomeille tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon omaaville, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan ja kilpailukykyään sekä edetä urallaan. Opintokokonaisuudessa opitaan kehittämään ja johtamaan tulevaisuuden palveluita vastuullisesti sekä tuloksellisesti kansainvälistyvässä ja digitalisoituvassa työelämässä. Opinnot edistävät myös opiskelijan kansainvälistymistä ja yrittäjyyttä. Tutkimus- ja kehittämisopinnoissa vahvistetaan keskeisten soveltavan tutkimuksen ja työelämän kehittämismenetelmien hallintaa.

Keskeiset oppimistulokset

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelmasta valmistunut YAMK-restonomi osaa toimia asiantuntijuusalueensa (esim. matkailupalvelut, ruokapalvelut, toimitilapalvelut, kuluttajapalvelut tai muu palveluliiketoiminta) kehittäjänä, johtajana ja asiantuntijana. Hän hallitsee oman asiantuntijuusalueensa teoreettisen tietoperustan ja osaa ennakoida ja soveltaa sitä kriittisesti oman organisaation ja alan kehittämisessä. Opiskelija tunnistaa kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muutoksia ja löytää niistä uusia strategisia lähestymistapoja sekä liiketoimintamahdollisuuksia. Hän tunnistaa palveluliiketoiminnan digitaalisen transformaation mahdollisuudet. Opiskelija osaa tutkimuksen keinoin kerätä, analysoida ja arvioida olemassa olevaa tietoa, tuottaa uudenlaisia toimintamalleja sekä hyödyntää niitä organisaation ja työelämän johtamisessa ja kehittämisessä.

Osaamisen rakentuminen

Tutkinto-ohjelman tavoitteena on kehittää palveluliiketoiminnan johtamis- ja kehittämisosaamista digitalisoituvassa ja kansainvälistyvässä työelämässä.

ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN

Palveluliiketoiminnan johtaminen -moduulissa opiskellaan vastuullista palvelujen johtamista, palveluverkoston kehittämistä ja toimintaympäristön analysointia strategisen johtamisen työvälineenä. Opintojen aikana laaditaan portfolio asiantuntijuuden kehittymisestä.

Opinnäytetyö on ylemmän AMK-tutkinnon ydin. Opinnäytetyön tavoitteena on osoittaa opiskelijan kykyä soveltaa tutkimustietoa kriittisesti ja hyödyntää valittuja tutkivan kehittämisen menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Opinnäytetyössä tuotetaan uutta tietoa, jonka avulla uudistetaan organisaatioiden toimintatapoja ja kehitetään työelämää. Opinnäytetyön tarkoitus on valmentaa itsenäiseen ja vaativaan asiantuntijatyöhön.

YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN

Johtaminen -moduulissa opiskellaan strategista johtamista, ihmisten johtamista ja talousjohtamista.

Tutkimus- ja kehittämistoiminta -moduulissa opitaan keskeisimpiä työelämän tutkivan kehittämisen menetelmiä sekä tutkimusviestintää. Opinnoissa sovelletaan oman alan tutkimustietoa ja kehitetään sen avulla organisaation toimintaa ja työelämää.

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

Vapaasti valittavina opintoina valitaan opintojaksoja tutkinto-ohjelman opintotarjonnasta tai tutorin hyväksynnällä JAMKin YAMK-tutkinto-ohjelmien, Yritystehtaan, EduFuturan, Summer School- tai muiden AMKien opintotarjonnasta, esim. CampusOnline.

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtamisen rakenne 2019

Kuvio 1. Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelman rakenne

Opiskelumuodot

Opinnot toteutetaan joustavasti monimuotokoulutuksena, pääsääntöisesti verkko-opintoina, joten opiskelu onnistuu riippumatta siitä, missä asuin- tai työpaikkasi sijaitsee. Verkko-opiskelu sisältää mm. verkkokeskusteluja ryhmän tai ohjaajan kanssa, tehtävien ja raporttien palautusta verkko-oppimisympäristöön, videokeskusteluja, omatoimista lähdemateriaaliin tutustumista ja vaikkapa webinaariin osallistumista. Verkko-opiskelun lisäksi järjestetään noin puolivuosittain mahdollisuus ryhmätapaamisiin. Opintoihin kuuluu opintojen alkaessa järjestettävät orientaatiopäivät. Päivien tavoite auttaa opiskelijaa opintoihin ohjaamisessa ja verkostoitumisessa opiskelijakollegoiden ja henkilökunnan kanssa. Opiskelijaryhmät tapaavat verkko-oppimisympäristöissä tai järjestävät ryhmätapaamisia. Opiskelijoilla on mahdollisuus lähteä ulkomaille suuntautuvalle opintomatkalle, esimerkiksi Kaliforniaan San José State Universityyn. JAMKilla on useita kansainvälisiä yhteistyöoppilaitoksia, joissa voi suorittaa opintoja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opinnot ovat kytkettävissä täysin oman työn ja organisaation kehittämiseen.

Työelämäyhteistyö ja oppiminen

Opintomoduulien ja -opintojaksojen kehittämistehtävät integroidaan työelämään. Opinnoissa hyödynnetään opiskelijaryhmän jäsenten osaamista ja asiantuntijuutta. Opinnäytetyön fokus on työelämän tutkimisessa ja kehittämisessä.

Hyväksilukeminen

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia opintoja myös kumppanikorkeakouluissa (esimerkiksi muut ammattikorkeakoulut ja yliopistot sekä EduFutura) sekä avoimissa verkkoportaaleissa (CampusOnline).

Valmistuminen

Ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opiskeluoikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Valmistuneiden ammatilliset profiilit

Tutkinto-ohjelmasta valmistuneet toimivat vaativissa palvelualan asiantuntija- tai esimiestehtävissä tai yrittäjinä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Osa valmistuneista on jatkanut opintojaan ammatillisen opettajakorkeakoulun pedagogisilla opinnoilla. He ovat sijoittuneet pääsääntöisesti toisen asteen opetustehtäviin. Osa on aloittanut uutta yritystoimintaa tai kehittänyt olemassa olevaa yritystään.

Valmistuneiden tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi asiantuntija, suunnittelija, palvelujohtaja, toimitilapalvelujen johtaja, liikelaitosjohtaja, asiakkuuspäällikkö, palvelupäällikkö, kehittämispäällikkö tai projektipäällikkö.

Jatko-opinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Valmistunut opiskelija voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Suunnittelu

​Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelman sisältö ja rakenne on suunniteltu arvioiden ja ennakoiden työelämäosaamisen tarpeita johtamisen ja talouden tehtävissä. Työelämän edustajien osallistuminen toimintamme laadun kehittämiseen konkretisoituu liiketalouden neuvottelukunnan toiminnassa. Neuvottelukunta koostuu alueen avainyhteistyökumppaneista tuoden näkemyksensä tutkintoon johtavan koulutuksen, erikoistumisopintojen, TKI-työn ja täydennyskoulutuksen kehittämisestä sekä työmarkkinoiden heikoista signaaleista.

Tutkinto-ohjelman kehittämiseen on kerätty työelämätietoa sidosryhmäverkoston lisäksi aiempien vuosien opiskelijoiden ja jo valmistuneiden opiskelijoiden muodostamalta laajalta työelämäverkostolta. Tätä opetussuunnitelmaa on edelleen kehitetty tutkinto-ohjelman määräaikaisarvioinnin perusteella. Opetussuunnitelmatyötä ohjaavat myös JAMKin strategiset linjaukset, joiden toteutumista seurataan säännöllisesti BSC-mittareiden avulla (tuloskatsaukset). JAMKin ylempien AMK-tutkintojen osalta tutkinto-ohjelmat eri yksiköissä tekevät yhteistyötä yhteisten osaamisalueiden (tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä johtaminen) kehittämiseksi. Kansainvälisen osaamisen ennakointi tapahtuu vertailemalla partnerioppilaitosten koulutusten sisältöjä sekä hyödyntämällä vierailevien opettajien asiantuntemusta.​

Katso myös