Tutkinnon taso ja opiskeluala

​​Ylempi korkeakoulututkinto (EQF 7), tekniikka, teollisuus ja rakentaminen

Aloitusryhmän koodi

YLO19S1

Opiskelumuodot

Monimuoto-opiskelu (lue lisää alta)

Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot

Vastuuhenkilö

Aarresola Eero

Aarresola Eero

Lehtori, Senior Lecturer
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358406476546

Tutkinnon kuvaus

Tutkinto-ohjelmassa on kaksi eri suuntautumista: Logistiikka ja Digitaalinen toimitusketju.

Logistiikka

Logistiikan johtamiseen erikoistunut suuntautumisvaihtoehto.
Logistiikalla voittoon! Koulutuksessa keskitytään luomaan toimivalla logistiikan johtamisella sekä taloudellista että toiminnallista menestystä. Koulutuksen keskeinen sisältö liittyy ihmisten ja prosessien johtamiseen.

Koulutus lisää opiskelijan logistiikan osaamista, johtamistaitoja ja yrittäjyyttä sekä mahdollisuuksia ottaa vastaan haasteellisempia työtehtäviä. Ohjelma antaa valmiuksia organisaation toiminnan systemaattiseen kehittämiseen ja kansainvälistymiseen.​

Digitaalinen toimitusketju

Digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämiseen toimitusketjun hallinnassa keskittyvä suuntautumisvaihtoehto.​

Digitaalisen toimitusketjun suuntautumisessa on vahva tulevaisuusorientoinut näkökulma. Keskeinen sisältö liittyy yhä digitaalisempien toimitusketjujen hallintaan ja digitalisaation hyödyntämiseen toimitusketjun ohjaamisessa. Uusien teknologioiden ja niiden tuomien mahdollisuuksien tunnistaminen sekä onnistunut soveltaminen käytäntöön ovat koulutuksen keskiössä.

Keskeiset oppimistulokset

Logistiikka

Opiskelija hankkii tiedot, taidot ja valmiudet toimia logistiikan asiantuntemusta vaativissa työelämän kehittämis- ja johtotehtävissä myös kansainvälisesti verkostoituneissa organisaatioissa. Opiskelija omaksuu uusinta tietoa ihmisten ja toiminnan johtamisesta, toimitusketjun hallinnasta ja logistiikasta, yhteistyöverkostoista sekä hankinnoista.

Prosessien kehittäminen ja mittaaminen on yksi koulutuksen keskeisistä teemoista. Opiskelija oppii koulutuksen aikana käyttämään erilaisia kehittämis- ja optimointimenetelmiä, joiden avulla nykyisestä toiminnasta saadaan tehokkaampaa ja suoraviivaisempaa.

Opiskelija osaa soveltaa työelämän tutkimus- ja kehittämismenetelmiä oman osaamisensa ja organisaationsa kehittämiseen. Opiskelija kykenee reagoimaan nopeisiin muutoksiin, luomaan uusia toimintamalleja ja johtamaan muutosprosesseja.

Digitaalinen toimitusketju

Opiskelija hankkii tiedot, taidot ja valmiudet digitalisaation tuomien mahdollisuuksien hyödyntämiseen toimitusketjun hallinnassa. Teknologiset muutokset (esim. esineiden internet, data-analytiikka, digitaalinen valmistus) aiheuttavat merkittäviä muutoksia toimitusketjujen hallintaan, jotka vaativat uudentyyppistä osaamista. Koulutuksen avulla opiskelija on valmis johtamaan tulevaisuuden toimitusketjuja, joissa tiedon analysointi ja hallinta tulevat korostumaan.

Kuluttajakaupan merkittävät muutokset ovat muuttaneet ja tulevat muuttamaan perinteistä toimitusketjuajattelua. Millaiseksi tulee muodostumaan kuluttajien käyttäytyminen, jossa yhdistellään verkkokauppaa ja kivijalkakauppaa? Yhden skenaarion mukaan näistä tulee toisiaan täydentäviä toimintamalleja, joka puolestaan muodostaa monikanavaisen kokonaisuuden, jonka hallinta on yhtenä koulutuksen painopisteenä.

Monimutkaisempien ja haavoittuvampien toimitusketjujen hallinta korostaa aiempaa enemmän riskienhallinnan tärkeyttä, johon opiskelijoita valmennetaan koulutuksessa. Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa soveltaa työelämän tutkimus- ja kehittämismenetelmiä oman osaamisensa ja organisaationsa kehittämiseen. Kykenet reagoimaan nopeisiin muutoksiin, luomaan uusia toimintamalleja ja johtamaan muutosprosesseja.

Osaamisen rakentuminen

Opinnot sisältävät syventäviä ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyön eli työelämän kehittämistehtävän. Opinnot koostuvat opintojaksoista ja laajemmista osaamisalueista. Opintojen (60 op) rakenne muodostuu seuraavasti:

  • Yhteinen Master -osaaminen (5 op): Tutkiva kehittäminen
  • Asiantuntijan ydinosaaminen (50 op):
    • Kaikille: Uudistuva johtajuus ja Talouden ohjaus
    • Logistiikka: Logistiikan johtaminen, Minne menet, Logistiikka?, Opinnäytetyö
    • Digitaalinen toimitusketju: Digitalisaatio liiketoiminnassa, SCM - Digitalisaatio veturina, Opinnäytetyö
  • Täydentävä osaaminen (5 op): Hankintojen johtaminen

Logistiikan rakenne 2019

Kuvio 1. Logistiikan tutkintorakenne 60 op, Logistiikka ja Toimitusketjun hallinta

Opiskelijan opinnäytetyö ja opintojaksojen kehittämistehtävät voivat liittyä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan hankkeiden ja projektien toteuttamiseen Future Factory -ympäristössä tai yritystoiminnan kehittämiseen ammattikorkeakoulun yhteisissä yrittäjyysopinnoissa.

Opiskelumuodot

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena siten, että kontaktipäivät ajoittuvat perjantai-iltapäiviin sekä lauantaihin. Kontaktipäiviä järjestetään n. kaksi kuukaudessa, joiden välissä tapahtuu itsenäistä opiskelua. Opintojaksoilla ei järjestetä tenttejä.

Työelämäyhteistyö ja oppiminen

Tutkinto-ohjelmassa on vahva työelämäsidonnaisuus. Konkreettisesti tämä näkyy työelämävierailijoiden toteuttamina luentoina, oppimistehtävien sekä opinnäytetyön sitomisena oman organisaation kehittämiseen ja sitä kautta laajemmin työelämän kehittämiseen. Toteutamme myös yritysvierailuja mielenkiintoisiin edelläkävijäyrityksiin.

Hyväksilukeminen

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia opintoja myös kumppanikorkeakouluissa (esimerkiksi muut ammattikorkeakoulut ja yliopistot sekä EduFutura) sekä avoimissa verkkoportaaleissa (CampusOnline).

Valmistuminen

Ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opiskeluoikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Valmistuneiden ammatilliset profiilit

Logistiikka

Logistiikan suuntautuminen on tarkoitettu logistiikan asiantuntijatehtävissä toimiville insinööreille, joilla on halu laajentaa valmiuksiaan työelämän johto-, suunnittelu- ja kehitystehtävissä. Opintojen tavoitteena on syventää osaamista johtamisen eri osa-alueilla sekä luoda valmiuksia erityistä asiantuntemusta vaativiin työelämän kehittämistehtäviin.

Kehittyminen logistiikan asiantuntijana avaa sinulle uusia ja haastavia työtehtäviä, sekä mahdollisuuden uralla etenemiseen. Syvennät johtamis- ja vuorovaikutustaitoja sekä valmiuksiasi toimia kansainvälisissä verkostoissa.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneena voit toimia organisaation liiketoiminnan kehittäjänä ja uuden osaamisen aktiivisena tuottajana. Organisaatiosi kehittyy ja tietotaitosi kasvaa.

Saat merkittävää hyötyä verkostoitumisesta ja asiantuntijuuden vaihdosta koulutuksessa olevien kollegojen kanssa.

Digitaalinen toimitusketju

Digitaalisen toimitusketjun suuntautuminen on tarkoitettu henkilöille, joilla on kiinnostus ja halu olla johtamassa, suunnittelemassa ja kehittämässä tulevaisuuden toimitusketjuja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia hyödyntäen. Kiinnostus uuteen teknologiaan ja sen soveltamiseen toimitusketjujen ohjaamiseen on opiskelijalle tarpeellista.

Digitalisaation hyödyntäminen on tulevaisuudessa yksi organisaation menestymisen elinehdoista, joten koulutuksen avulla olet osaltasi auttamassa organisaatiotasi tulevaisuuden haasteissa. Henkilökohtaisen osaamisesi kehittyminen avaa sinulle uusia uramahdollisuuksia teknologiavetoisten toimitusketjujen kehittäjänä.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneena voit toimia organisaation liiketoiminnan kehittäjänä ja uuden osaamisen aktiivisena tuottajana. Organisaatiosi kehittyy ja tietotaitosi kasvaa.

Saat merkittävää hyötyä verkostoitumisesta ja asiantuntijuuden vaihdosta koulutuksessa olevien kollegojen kanssa.

Jatko-opinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Valmistunut opiskelija voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Suunnittelu

​Tutkinto-ohjelman suunnittelussa on ollut mukana työelämän edustajia, akateemisia asiantuntijoita, YAMK-opiskelijoita sekä JAMKin asiantuntijoita eri aloilta. Logistiikan YAMK tutkinto-ohjelman määräaikaisarviointi tehtiin vuonna 2016, jonka pohjalta tutkinto-ohjelmaa on kehitetty entistä paremmin työelämän tarpeita vastaavaksi. Arvioijina toimivat työelämän edustaja, akateeminen asiantuntija, opiskelijat ja kouluttajat. Lisäksi suunnitteluun osallistuu säännöllisesti neuvottelukunta, johon kuuluu joukko logistiikan asiantuntijoita ja johtajia eri yrityksistä. Koulutusta kehitetään työelämässä toimivien opiskelijoiden jatkuvan palautteen perusteella.

Katso myös