Tutkinnon taso ja opiskeluala

​​Ylempi korkeakoulututkinto (EQF 7), tekniikka, teollisuus ja rakentaminen

Aloitusryhmän koodi

YTN19S1

Opiskelumuodot

Monimuoto-opiskelu (lue lisää alta)

Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot

Vastuuhenkilö

Honkanen Hannariina

Honkanen Hannariina

Yliopettaja, Principal Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358504325820
Näytä lisää

Tutkinnon kuvaus

Energialiiketoiminnan johtamisen YAMK-opinnoissa saat taidot ja tiedot toimia asiantuntemusta vaativissa kehittämis-, esimies- ja johtotehtävissä. Tunnet alasi uusimmat teknologiset ratkaisut, osaat kehittää uusia tuotteita, palveluita ja uutta liiketoimintaa sekä osaat toimia yrittäjyyslähtöisesti. Pystyt kehittämään omaa ja organisaatiosi osaamista. Kykenet reagoimaan nopeisiin muutoksiin ja analysoimaan uusia toimintamalleja. Osaat johtaa muutosprosesseja systemaattisia kehittämismenetelmiä hyödyntäen.

Keskeiset oppimistulokset

Opiskelija saa tieto- ja taitoperustan sekä valmiudet toimia asiantuntemusta vaativissa työelämän kehittämis- ja johtotehtävissä myös kansainvälisesti verkostoituneissa organisaatioissa. Opiskelija osaa hyödyntää energialiiketoiminnan johtamiseen liittyvää uutta tietoa sekä omaa valmiuksia yrittäjyyslähtöiseen toimintaan ja laadukkaaseen oman ja organisaationsa osaamisen kehittämiseen. Opiskelija kykenee reagoimaan alan nopeisiin muutoksiin, luomaan ja analysoimaan uusia toimintamalleja sekä kehittämään liiketoimintaa ja prosesseja kestävyyden eri näkökulmat huomioiden.

Osaamisen rakentuminen

Opinnot sisältävät syventäviä ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyön eli työelämän kehittämistehtävän. Opinnot koostuvat opintojaksoista ja laajemmista osaamisalueista. Opintojen (60 op) rakenne muodostuu seuraavasti:

  • Yhteinen Master -osaaminen (5 op): Tutkiva kehittäminen
  • Asiantuntijan ydinosaaminen (50 op): Johtaminen (kaksi 5 op opintojaksoa), Tulevaisuuden energiaratkaisut ja liiketoiminta (5 op), Liiketoiminnan ja prosessien kehittäminen (kaksi valinnaista 5 op opintojaksoa joista valitaan toinen), Opinnäytetyö (30 p)
  • Täydentävä osaaminen (5 op): vapaasti valittavissa Energialiiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelman muista opintojaksoista, Jamkin muiden YAMK-tutkinto-ohjelmien opintojaksoista tai muissa korkeakouluissa suoritetuista opinnoista.

Energialiiketoiminnan johtamisen rakenne 2019

Kuvio 1. Energialiiketoiminnan johtamisen YAMK-tutkintorakenne 60 op

Opiskelumuodot

Lähipäivät ovat ensimmäisen lukuvuoden aikana noin kerran kuukaudessa perjantai-iltapäivisin ja lauantaisin. Yhdessä opintojaksossa (5 opintopistettä) on keskimäärin neljä lähipäivää. Lähipäivien keskusteluissa, ryhmätehtävissä ja case-harjoituksissa opitaan jaetun asiantuntijuuden kautta. Kokemuksia, näkökulmia sekä aiempaa ja kertyvää osaamista vaihdetaan ja jaetaan opiskeluryhmän sisällä ja ohjaajien kanssa osana kontaktiopetusta sekä harjoitustehtäviä.

Opintojen optimaalinen suoritusaika on kaksi lukuvuotta. Ensimmäisen lukuvuosi painottuu ns. master-osaamisen ja asiantuntijuuden ydinosaamisen opintojaksojen suorittamiseen. Toisena lukuvuotena suoritetaan loput valinnaiset opintojaksot sekä keskitytään omaa urakehitystä tukevan opinnäytetyön tekemiseen ja valmiiksi saattamiseen. Tutkinnon nopeampaa suorittamista voi suunnitella koulutusvastaavan kanssa.

Työelämäyhteistyö ja oppiminen

Opintojaksoihin sisältyviä oppimistehtäviä voi ja on jopa suositeltavaa tehdä omaan työyhteisöönsä. Monia työyhteisön kehittämistehtäviä voidaan myös tuoda suunniteltavaksi, jalostettavaksi ja ratkaistavaksi oppimistehtävinä.

Opinnäytetyö on tekniikan puolella yleisesti työelämän kehittämistehtävä.

Hyväksilukeminen

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia opintoja myös kumppanikorkeakouluissa (esimerkiksi muut ammattikorkeakoulut ja yliopistot sekä EduFutura) sekä avoimissa verkkoportaaleissa (CampusOnline).

Valmistuminen

Ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opiskeluoikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Valmistuneiden ammatilliset profiilit

Ensimmäistä kertaa toteutettavan koulutukseen odotetaan osallistuvan eri alojen AMK-insinöörejä sekä muita soveltuvan koulutuksen jo suorittaneita asiantuntijoita. Koulutettavien mahdollisesti nykyiset ja varsinkin tulevat työtehtävät liittyvät energia-alan liiketoimintaan ja sen kehittämiseen yksityisellä tai julkisella sektorilla. Valmistunut on saanut myös valmiuksia toimia alan yrittäjänä. Esimerkkejä työnimikkeistä:

  • kehittämispäällikkö
  • projektipäällikkö
  • tuotantopäällikkö
  • suunnitteluinsinööri
  • laatu-, ympäristö- tai turvallisuuspäällikkö.

Jatko-opinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Valmistunut opiskelija voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Suunnittelu

​Tutkinto-ohjelmaa on suunniteltu yhteistyössä alan työelämän kanssa.

Katso myös