Tutkinnon taso ja opiskeluala

​​Ylempi korkeakoulututkinto (EQF 7), maa- ja metsätalous

Aloitusryhmän koodi

YLB20K1

Opiskelumuodot

Monimuoto-opiskelu

Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot

Vastuuhenkilö

Kataja Jyrki

Kataja Jyrki

Asiantuntija, Specialist
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358405661034
Näytä lisää

Tutkinnon kuvaus

Biotalouden kehittämisen tutkinto-ohjelmassa opiskelijat saavat valmiuksia biotalousalan kehityksen ennakoimiseen sekä alan yritystoiminnan mallien kehittämiseen huomioiden ekologiset, teknologiset, taloudelliset sekä kulttuurilliset ja sosiaaliset näkökulmat. Opiskelijoiden asiantuntijuusosaaminen kehittyy osana moniammatillisia tutkivan oppimisen tiimejä, ja he oppivat arvioimaan biotalouden yleisen kehityksen ja rajattujen kehittämistoimenpiteiden välisiä syy-seuraussuhteita kriittisesti, kokonaisnäkemyksen omaavalla otteella.

Keskeiset oppimistulokset

Opiskelija saa biotalousalan monitieteisen tietoperustan ja ymmärtää laaja-alaisesti eri näkökulmien välisiä suhteita biotalouden ja siihen liittyvän elinkeinotoiminnan muutosten kannalta. Opiskelija osaa tuottaa biotalouden kehittämiseen liittyvää käytäntöön sovellettavissa olevaa uutta tietoa. Opiskelija kykenee arvioimaan biotalouden yleisen kehityksen ja rajattujen kehittämistoimenpiteiden välisisiä syy-seuraussuhteita kriittisesti, kokonaisnäkemyksen omaavalla otteella.

Osaamisen rakentuminen

Opinnot sisältävät syventäviä ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyön eli työelämän kehittämistehtävän. Opinnot koostuvat opintojaksoista ja laajemmista osaamisalueista. Opintojen (60 op) rakenne muodostuu seuraavasti:

  • Yhteinen Master -osaaminen (5 op): Tutkiva kehittäminen
  • Asiantuntijan ydinosaaminen (50 op): Biotalous, ihminen ja yhteiskunta (5 op), Teknologia biotalouden mahdollistajana (5 op), Biotalouden ekologinen perusta (5 op), Biotalouden talous ja toimintaympäristö (5 op) sekä Opinnäytetyö (30 p)
  • Täydentävä osaaminen (5 op): vapaasti valittavissa Biotalouden kehittämisen tutkinto-ohjelman muista opintojaksoista, JAMKin muiden YAMK-tutkinto-ohjelmien opintojaksoista tai muissa korkeakouluissa suoritetuista opinnoista.

YLB rakenne kevät 2020

Kuvio 1. Biotalouden kehittämisen tutkinto-ohjelman rakenne 60 op

Työelämäyhteistyö ja oppiminen

Opintojaksojen oppimistehtäviä voi ja on jopa suositeltavaa tehdä oman työyhteisön tarpeista lähtien. Myös oman työyhteisön kehittämistehtäviä voidaan tuoda opintojaksoille yhdessä ratkaistaviksi oppimistehtäviksi.

Luonnonvara- ja ympäristöalan opinnäytetyöt ovat yleisesti työelämän kehittämistehtäviä.

Hyväksilukeminen

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia opintoja myös kumppanikorkeakouluissa (esimerkiksi muut ammattikorkeakoulut ja yliopistot sekä EduFutura) sekä avoimissa verkkoportaaleissa (CampusOnline).

Valmistuminen

Ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opiskeluoikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Valmistuneiden ammatilliset profiilit

Biotalouden kehittämisen tutkinto-ohjelma antaa valmiudet työskennellä biotalousalan vaativissa asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Valmistuneet toimivat myös alalla yrittäjinä. Painopiste on tutkinto-ohjelman kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa toimintaympäristön muutosten arviointiin sekä näiden muutosten mukana syntyvien yritystoimintamahdollisuuksien kartoittamisessa ja kehittämisessä.

Esimerkkejä työtehtävistä:

  • tuotevastaava, myyntipäällikkö tai myyjä kaupan alalla
  • asiantuntija tai esimies neuvontaorganisaatioissa
  • projektipäällikkö, projektisuunnittelija tai asiantuntija tutkimus- ja kehittämishankkeiden palveluksessa
  • maaseutuasiamies tai maaseutujohtaja kuntien tai kaupunkien palveluksessa
  • tarkastaja, suunnittelija tai esimies maaseutu- ja ympäristöhallinnossa
  • opettaja, ohjaaja tai kouluttaja oppilaitoksissa ja koulutusorganisaatioissa.

Jatko-opinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Valmistunut opiskelija voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Suunnittelu

​Koulutusohjelmaa on suunniteltu yhteistyössä alan työelämän kanssa.

Katso myös