Tutkinnon taso

​​Ylempi korkeakoulututkinto (EQF 7)

Aloitusryhmän koodi

YHL18S1

Opiskelumuodot

Monimuoto-opiskelu, verkko-opiskelu (lue tarkemmin alta)

Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot

Vastuuhenkilö

Kalliomaa Sami

Kalliomaa Sami

Yliopettaja, Principal Lecturer
Matkailu ja palvelut sekä YAMK, Tourism and Service Business and Master´s Degrees
Liiketoiminta, School of Business
+358400707536

Tutkinnon kuvaus

​Yrittäjyyden ja liiketoiminnan YAMK-ohjelmamme keskittyy organisaation ja talouden johtamiseen yrityksissä. Opintojen avulla opiskelija voi kehittää osaamistaan esimiehenä ja talouden ammattilaisena muuttuvassa ja monimuotoisessa yritysmaailmassa.

Tutkinto-ohjelmasta valmistuvat opiskelijat toimivat vastuullisesti kehittäen omaa asiantuntijuusaluettaan ja organisaation liiketoimintaa. Opintojen keskeiset teemat ovat strateginen johtaminen sekä talousjohtaminen. Digitalisaation tuomat muutokset ovat läpileikkaavana teemana opinnoissa. Opinnot edistävät myös opiskelijan kansainvälistymistä ja yrittäjyyttä. Tutkimus- ja kehittämisopinnoissa vahvistetaan keskeisten soveltavan tutkimuksen ja työelämän kehittämismenetelmien hallintaa.

Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Tavoiteltava osaaminen

​Opiskelija osaa valmistuttuaan uudistaa ja johtaa liiketoimintaa. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy ennakoimaan oman alansa kansallista ja kansainvälistä kehitystä sekä kehittämään oman organisaationsa osaamista tämän tiedon pohjalta. Hän pystyy tunnistamaan toimintaympäristön muutoksia, löytämään niistä uusia strategisia lähestymistapoja ja liiketoimintamahdollisuuksia myös kansainvälisessä ympäristössä.  Opiskelija osaa tutkimuksen keinoin kerätä, analysoida ja arvioida olemassa olevaa tietoa, tuottaa uudenlaisia toimintamalleja sekä hyödyntää niitä liiketoiminnassa myös yrittäjänä.

Tutkinnon profiili

​Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen tutkinto-ohjelman keskeiset teemat ovat organisaation johtaminen sekä talousjohtaminen. Opinnoissa perehdytään strategioiden määrittelyyn, niiden mukaiseen henkilöstö- ja muutosjohtamiseen sekä taloushallinnon roolin strategiatyössä ja tavoitteellisessa johtamisessa. Koulutus tarjoaa työkaluja työyhteisön, työhyvinvoinnin ja oman osaamisen kehittämisessä digitalisoituvassa toimintaympäristössä.  Tutkinnossa opiskelija voi myös syventää osaamistaan kansainvälisistä markkinoista sekä uudenlaisten innovaatioiden hyödyntämisestä globaalissa taloudessa. Keskeistä on ammatillisten verkostojen ja kumppanuuksien luominen ja hyödyntäminen. Opintojaksoja voi valita oman mielenkiinnon ja urasuunnitelmien mukaisesti myös toisista YAMK-tutkinto-ohjelmista.

Hyväksilukeminen

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa.

Tutkinto-ohjelmaan hakeminen ja valinta

Hakeminen, hakukelpoisuus ja valinta ylempiin AMK-tutkintoihin

Opintojen sisältö ja suorittaminen

​Opinnot sisältävät tutkinnon ydinopintoja, vaihtoehtoisia opintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyön eli työelämän kehittämistehtävän. Opinnot koostuvat opintojaksoista ja laajemmista osaamisalueista.  Pakollisten ydinopintojen lisäksi opiskelija valitsee oman urapolkunsa mukaisesti vaihtoehtoisia opintoja ja vapaasti valittavia opintoja, jotka tukevat yksilöllistä osaamisen rakentumista.

Opintojen (90 op) rakenne on seuraava:

  • johtamisen ydinopinnot 20 op
  • ydinopintoihin kytkeytyvä tutkimus- ja kehittämistoiminta 15 op
  • vaihtoehtoiset opinnot 15 op
  • vapaasti valittavat opinnot 10 op
  • opinnäytetyö 30 op

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen opinnot 2018

KUVIO 1. Opintojen rakenne

Vapaasti valittaviksi opinnoiksi voidaan hyväksyä tutkinto-ohjelman tarjoamia vaihtoehtoisia opintojaksoja tai toisen YAMK-tutkinto-ohjelman tarjoamia opintoja. Opiskelijat voivat lisäksi hyödyntää kansainvälisten korkeakoulujen avointa verkkotarjontaa, MOOC-kursseja, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Opiskelijan opinnäytetyö ja opintojaksojen kehittämistehtävät voivat liittyä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan hankkeiden ja projektien toteuttamiseen. Opintoja on sekä suomeksi että englanniksi.

Lisätietoja löydät opinto-oppaasta:

Arviointi ja oppimisen ohjaus

Oppimistulokset arvioidaan suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin. Arviointipäätökset perustuvat opintojaksokuvauksissa esitettyihin arviointikriteereihin. Opintojaksot arvioidaan opintojaksokuvauksessa määritetyllä arviointiasteikolla. Asteikko voi tarkoituksen mukaan olla joko viisiportainen: 5 (erinomainen), 4 (kiitettävä), 3 (hyvä), 2 (tyydyttävä) ja 1 (välttävä) tai hyväksytty (S) /hylätty (0). Opintojakson suoritus on hylätty (0), mikäli opiskelija ei saavuta opintojakson läpäisylle asetettuja minimitavoitteita.

Opiskelijalla on oikeus tietää, miten arviointiperusteita sovelletaan hänen osaamiseensa. Opintojakson suoritus kirjataan opintosuoritusrekisteriin viimeistään kuukauden kuluttua opintojakson ilmoitetusta päättymisajankohdasta ja aina ennen lukuvuoden päättymistä.

Lisätietoja opinto-oppaassa:

Opiskelumuodot

Jyväskylän ammattikorkeakoululla on useita kansainvälisiä yhteistyöoppilaitoksia, joissa voi suorittaa opintoja. Ne sisällytetään opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan ja täten varmistetaan niiden täysi hyväksilukeminen tutkintoon. Opiskelijalla on lisäksi mahdollisuus lähteä 1-2 viikon mittaiselle ulkomaille suuntautuvalle opintomatkalle esimerkiksi Kiinan Hong Kong Polytechnic Universityyn, tai Kaliforniaan, San José State Universityn järjestämälle lyhytkurssille tai Kyprokselle, University of Cypruksen intensiiviopintojaksolle.

Valmistuminen

Ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opiskeluoikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

Valmistuneiden ammatilliset profiilit esimerkkeineen

Valmistuneista suuri osa on työllistynyt teollisuuden asiantuntija- ja esimiestehtäviin, erityisesti henkilöstöhallinnon, markkinoinnin ja taloushallinnon tehtäviin. Lähes yhtä suuri osuus on työllistynyt julkisen sektorin asiantuntija- ja johtotehtäviin. Lisäksi valmistuneet ovat sijoittuneet kaupan alalle, rahoitussektorille tai vaikkapa toisen asteen opetustehtäviin. Osa on aloittanut uutta yritystoimintaa tai kehittänyt olemassa olevaa yritystään.

Jatko-opinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Valmistunut opiskelija voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa koko työuran aikaiseen opiskeluun ja oppimiseen erilaisia lisämahdollisuuksia. Niitä ovat muun muassa erikoistumiskoulutukset, korkeakouludiplomit, avoimen ammattikorkeakoulun laajat kokonaisuudet sekä täydennyskoulutus. Kaikkiin jatko-opintoihin on hakeuduttava erikseen.

Suunnittelu

​Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman osaamistavoitteet on johdettu Liiketoimintayksikön kokoaman toimintaympäristöanalyysin, JAMKin strategian sekä yksikön ydinosaamisalueiden pohjalta. Suunnittelua on tehty yhteistyössä alueen työelämän edustajien (mm. Osuuskauppa Keskimaa, Keski-Suomen Osuuspankki, Nordea Pankki Suomi Oyj, Metso Paper Oy, Kesko, Puolustusvoimien Ilmasotakoulu) kanssa.​ Lisäksi haastateltiin koulutusohjelmien alumneja sekä heidän taustaorganisaatioidensa edustajia (mm. Safematic, Keskimaa, Lidl) osaamistarpeista. Tietojen keräämisessä on käytetty mm. Tulevaisuuspyörämenetelmää, jossa opiskelijat ja sidosryhmien edustavat yhdessä pohtivat tulevaisuuden trendejä. Tutkinto-ohjelmassa toimivat opettajat ja yliopettajat seuraavat aktiivisesti työelämän vaatimuksia esim. opinnäytetyöohjauksien ja kehittämishankkeiden kautta. Muutostarpeita käsitellään tulosaluekokouksissa, JAMKin ylempien tutkintojen yhteisissä palavereissa sekä Liiketoimintayksikön neuvottelukunnan kokouksissa. Tärkeää on myös opetussuunnitelmayhteistyö kansainvälisten kumppanikorkeakoulujen kanssa (mm. University of Debrecen, Larocelle Business School, San José State University, University of Cyprus). Ohjelman edustajat ovat mukana mm. seuraavissa verkostoissa: Microeconomics of Competitiveness, Harvard, PRME (Principles for Responsible Management Education) ja EFMD (European Foundation for Management Development).