Tutkinnon taso

​​Ylempi korkeakoulututkinto (EQF 7)

Aloitusryhmän koodi

YTJ18S1

Opiskelumuodot

Monimuoto-opiskelu (lue tarkemmin alta)

Opintojen rakenne

Opinnot

Saavutettava osaaminen

Vastuuhenkilö

Peuranen Harri

Peuranen Harri

Yliopettaja, Principal Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358400647069
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Tehdään se mitä on luvattu ja oikealla asenteella.

Tutkinnon kuvaus

​Teknologiaosaamisen johtamiseen erikoistunut ylempi ammattikorkeakoulututkinto-ohjelma.​

Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Tavoiteltava osaaminen

​Opiskelija omaa tieto- ja taitoperustan sekä valmiudet toimia asiantuntemusta vaativissa työelämän kehittämis- ja johtotehtävissä kansainvälisesti verkostuneissa organisaatioissa. Opiskelija hallitsee alansa uusimpia tietoja sekä omaa valmiuksia yrittäjyyslähtöiseen toimintaan ja laadukkaaseen oman ja organisaationsa osaamisen kehittämiseen. Opiskelija kykenee reagoimaan nopeisiin muutoksiin sekä luomaan ja analysoimaan uusia toimintamalleja ja johtamaan muutosprosesseja systemaattisia kehittämismenetelmiä hyödyntäen.

Tutkinnon profiili

​Tutkinto-ohjelma on suunnattu asiantuntijalle, joka hakee urakehitystä, suurempaa vastuuta ja lisääntyneitä teknologiaosaamisen johtamistaitoja yhä kansainvälisemmässä ja haasteellisemmassa toimintaympäristössä. Opiskelija voi myös syventää teknistä- ja yrittäjyysosaamistaan tutkinto-ohjelman puitteissa. Tutkinnon suorittanut omaa valmiuksia toimia työyhteisönsä johtamisen ja uuden osaamisen aktiivisena ja systemaattisena kehittäjänä. Koulutuksen avulla voidaan syventää ja laajentaa ammatillisia pätevyyksiä perinteisiä ammattikuntarajoja rikkoen. Urasuunnittelun ja itsensä kehittämisen avulla tutkinnon suorittaneen työmarkkina-arvo lisääntyy.

Hyväksilukeminen

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa.

Tutkinto-ohjelmaan hakeminen ja valinta

Hakeminen, hakukelpoisuus ja valinta ylempiin AMK-tutkintoihin

Opintojen sisältö ja suorittaminen

​Opinnot sisältävät syventäviä ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyön eli työelämän kehittämistehtävän. Opinnot koostuvat opintojaksoista ja laajemmista osaamisalueista.

Myös oppimisprosessi etenee osaamisalueittain. Yleiset ja tutkinto-ohjelmakohtaiset pätevyydet kiinnittyvät osaamisalueille ja opintojaksoihin, ja niissä tapahtuu osaamisen kehittymistä koko koulutuksen ajan. Opiskelija tekee urasuunnitelmansa mukaisia valintoja osaamisalueiden/opintojaksojen sisällä.

Teknologiaosaamisen johtamisen tutkinto-ohjelman osaaminen rakentuu seuraavasti:

Johtaminen ja johtajuus muuttuvassa toimintaympäristössä muodostaa osaamiselle perustan, jota syvennetään Teknologiaosaamisen johtamisen osaamiseen. Opinnäytetyön tutkimus-/kehittämishankkeella ja sitä tukevalla kehittämismenetelmäosaamisella asiantuntijuutta syvennetään opiskelijan henkilökohtaisia osaamistavoitteita tukevaksi. Edellisiä tukevat vapaasti valittavat opinnot.

Johtaminen ja johtajuus muuttuvassa toimintaympäristössä (15 op)
Opiskelija pystyy toimimaan johtamis-, kehittämis- ja esimiestehtävissä monikulttuurisissa toimintaympäristöissä. Hän hallitsee liiketoiminnan johtamisen välineitä kansainvälisesti verkostoituneissa organisaatioissa ja pystyy hyödyntämään johdon laskentatoimeen sisältyviä elementtejä johtamistyössään.

Teknologiaosaaminen ja johtaminen (15 op)
Opiskelija hallitsee valitsemiensa liiketoiminnan osa-alueiden johtamisen menetelmiä, käytänteitä ja teknologioita.

Teknologiayrityksen kehittämismenetelmät ja kehittämisosaaminen (5 op)
Opiskelija osaa soveltaa oman alansa kansallista ja kansainvälistä tutkittua tietoa sekä menetelmiä uusissa ja muuttuvissa tilanteissa.

Opinnäytetyö (30 op)
Opinnäytetyö on työelämää palveleva tutkimus- ja/tai kehittämishanke, jolla on selkeästi käytäntöön soveltava luonne ja opiskelijan urakehitystä tukeva tehtävä. Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.

Edellisten lisäksi opintoihin sisältyy 5 op asiantuntijuuden kehittymistä tukevia vapaasti valittavia opintoja, jotka opiskelija sisällyttää opintoihinsa oman henkilökohtaisten osaamistavoitteidensa mukaisesti. Nämä opinnot voidaan valita myös muista JAMKin ylemmistä tutkinto-ohjelmista tai muiden korkeakoulujen opintotarjonnasta.

Opiskelijalle tarjotaan joustavasti mahdollisuuksia tehdä opinnäytetyö ja opintojaksoihin sisältyviä oppimistehtäviä omaan työyhteisöönsä. Toisaalta opiskelijan opinnäytetyö ja opintojaksojen kehittämistehtävät voivat liittyä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan hankkeiden toteuttamiseen JAMKin Future Factory -ympäristössä tai yrittäjyystoiminnan kehittämiseen ammattikorkeakoulun yhteisissä yrittäjyysopinnoissa.

Lisätietoja löydät opinto-oppaasta:

Arviointi ja oppimisen ohjaus

Oppimistulokset arvioidaan suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin. Arviointipäätökset perustuvat opintojaksokuvauksissa esitettyihin arviointikriteereihin. Opintojaksot arvioidaan opintojaksokuvauksessa määritetyllä arviointiasteikolla. Asteikko voi tarkoituksen mukaan olla joko viisiportainen: 5 (erinomainen), 4 (kiitettävä), 3 (hyvä), 2 (tyydyttävä) ja 1 (välttävä) tai hyväksytty (S) /hylätty (0). Opintojakson suoritus on hylätty (0), mikäli opiskelija ei saavuta opintojakson läpäisylle asetettuja minimitavoitteita.

Opiskelijalla on oikeus tietää, miten arviointiperusteita sovelletaan hänen osaamiseensa. Opintojakson suoritus kirjataan opintosuoritusrekisteriin viimeistään kuukauden kuluttua opintojakson ilmoitetusta päättymisajankohdasta ja aina ennen lukuvuoden päättymistä.

Lisätietoja opinto-oppaassa:

Opiskelumuodot

Opiskelun pääasiallinen toteutustapa on kontakti- sekä etäopiskelu. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava oppimisprosessi toteutuu pääsääntöisesti työn ohessa ja siinä yhdistyy joustavasti kontaktijaksojen lähi- ja ryhmätyöskentely, verkko-opiskelu ja itsenäinen opiskelu.

Opiskelun suunnittelussa on mahdollista rakentaa henkilökohtainen opintopolku opinnollistamalla työtä ja hyödyntämällä laajasti koko JAMKin ylempien AMK-tutkinto-ohjelmien tarjontaa, kuten JAMKin ylempien AMK-tutkintojen yhteisiä opintokokonaisuuksia.

Valmistuminen

Ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opiskeluoikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

Valmistuneiden ammatilliset profiilit esimerkkeineen

Teknologiaosaamisen johtamisen tutkinto-ohjelman opiskelijat ovat taustaltaan heterogeeninen ryhmä tekniikan eri alojen asiantuntijoita. YAMK-tutkinto on selkeästi edistänyt heidän urakehitystään ja lisännyt heidän työmarkkina-arvoaan joko entisissä tai monesti uusissa ja haastavammissa työtehtävissä.

Jatko-opinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Valmistunut opiskelija voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa koko työuran aikaiseen opiskeluun ja oppimiseen erilaisia lisämahdollisuuksia. Niitä ovat muun muassa erikoistumiskoulutukset, korkeakouludiplomit, avoimen ammattikorkeakoulun laajat kokonaisuudet sekä täydennyskoulutus. Kaikkiin jatko-opintoihin on hakeuduttava erikseen.

Suunnittelu

​Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman laatimisessa on huomioitu aihe-alueen johto- ja asiantuntijatehtävissä toimivien teollisuuden yms. edustajien näkemyksiä. Opetussuunnitelmaa on käsitelty ko. asiantuntijoiden kanssa käydyissä henkilökohtaisissa keskusteluissa sekä tutkinto-ohjelman neuvottelukunnassa. Opetussuunnitelman kehittämisessä on huomioitu myös tutkinto-ohjelmaan osallistuneiden ja siitä valmistuneiden näkemyksiä. Näitä näkemyksiä on kerätty sekä henkilökohtaisissa keskusteluissa ja tutkinto-ohjelma- ja opintojaksopalautteissa että tutkinto-ohjelmaan osallistuneille suunnatuissa laajemmissa palautekyselyissä. Tutkinto-ohjelman suunnittelun lähtökohtana on opiskelijan oppimisprosessin tukeminen, joka on huomioitu osaamisalueiden suunnittelussa ja arvioinnin rakentamisessa.