Tutkintonimikkeet

Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)
Toimintaterapeutti (ylempi AMK)

Tutkinnon taso

​​Ylempi korkeakoulututkinto (EQF 7)

Aloitusryhmän koodi

YSY18S1

Opiskelumuodot

Monimuoto-opiskelu (lue tarkemmin alta)

Opintojen rakenne

Opinnot

Saavutettava osaaminen

Vastuuhenkilöt

Solankallio-Vahteri Tytti

Solankallio-Vahteri Tytti

Päällikkö terveysala, Head of Department Healthcare
HYVI Terveysala, Health Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358401824646

Tutkinnon kuvaus

Sosiaali- ja terveysalan ylemmässä AMK tutkinto-ohjelmassa hankit valmiuksia toimia sosiaali- ja terveysalan työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa. Opintojen aikana voit myös kehittää omaa kansainvälisyys- ja yrittäjyysosaamistasi.

Sisäistät sosiaali- ja terveys- sekä maakuntauudistuksen tavoitteet hakuvaiheessa valitsemasi suuntautumisvaihtoehdon näkökulmasta.  Tunnistat kansainvälisiä hyviä käytänteitä ja osaat kehittää asiakaslähtöisiä hyvinvointipalveluita näyttöön perustuen. Hankit valmiuksia innovatiiviseen, ennakoivaan ja arvioivaan kehittämiseen ja vaativan tason asiantuntijatoimintaan.

Johtamisen ja kehittämisen sekä terveyden edistämisen suuntautumisvaihtoehdon opiskelijana voit lisätä kansainvälistä osaamistasi hakeutumalla kaksoistutkinto-ohjelmaan (Double Degree Programme), joka toteutetaan yhdessä itävaltalaisen Carinthia University of Applied Sciences kanssa. Yhteisissä opinnoissa ja opinnäytetyössä opiskelukielenä on englanti. Kaksoistutkinto-ohjelman suorittaneilla tutkintonimekkeiksi tulevat "oma AMK tutkintonimike" (ylempi AMK) / Master of Health Care / Master of Social Services / Master of Health Care and Social Services sekä Itävallasta Master of Arts (Health Management). Kaksoistutkinto antaa valmiuksia toimia sosiaali- ja terveyspalveluiden kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Tavoiteltava osaaminen

​Koulutuksen tavoitteena on, että tutkinto-ohjelmasta valmistuu sosiaali- ja terveysalan vaativan tason asiantuntija, jolla on erityisosaamista hakuvaiheessa valitun suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti.

Kliinisen asiantuntijan suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena on, että tutkinto-ohjelmasta valmistuu vaativan tason kliinisen hoitotyön asiantuntija, joka

 • kykenee toimimaan vaativissa työympäristöissä itsenäisenä asiantuntijahoitajana, joka perustaa päätöksensä hoitotyön tietoperustaan sekä monitieteelliseen tietoon hyödyntäen laaja-alaisia verkostojaan.
 • osaa soveltaa, innovoida ja arvioida kustannustehokkaita ja vaikuttavia hoitotyön menetelmiä omalla asiantuntijuusalueellaan.
 • hallitsee kliinisen farmakologian ja lääkehoidon omalla asiantuntijuusalueellaan.
 • kykenee kliinisen hoitotyön kehittämiseen ja uudistamiseen näyttöön perustuen yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa.
 • osaa kriittisesti arvioida ja soveltaa oman alansa arvoperustaa ja ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä.

Monialaisen kuntoutuksen suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena on, että tutkinto-ohjelmasta valmistuu vaativan tason monialaisen kuntoutuksen asiantuntija, joka

 • hallitsee kuntoutuksen monitieteisen tietoperustan vaativan tason kuntoutuksen asiantuntijalta edellytettävällä tasolla.
 • ennakoi kuntoutuksen kansallista ja kansainvälistä kehitystä asiakaslähtöisen kuntoutuksen näkökulmasta.
 • kehittää näyttöön perustuen monialaisen kuntoutuksen toimintaa ja toimintamalleja sekä moniammatillista yhteistoimijuutta.
 • arvioi ja uudistaa asiakaslähtöisiä kuntoutus- ja kuntoutumisprosesseja sekä työ- ja toimintakykyä ja osallisuutta edistävää toimintaa.
 • omaa kriittisen, kehittämisorientoituneen työskentelytavan toimiessaan monialaisen kuntoutuksen asiantuntijana erilaisissa julkisissa, yksityisissä ja kolmannen sektorin organisaatioissa.

Sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja kehittämisen suuntautumisvaihtoehdon tavoiteltavana osaamisena on, että tutkinto-ohjelmasta valmistuu sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja kehittämisen vaativan tason asiantuntija, joka

 • ymmärtää johtamisen, erityisesti julkisjohtamisen peruskäsitteet.
 • on sisäistänyt henkilöstöjohtamisen merkityksen työyhteisön kehittämisessä.
 • ymmärtää työhyvinvoinnin johtamisen merkityksen tuloksekkaan toiminnan ja työelämän kestävän kehittämisen kannalta.
 • osaa soveltaa työelämän kehittämismenetelmiä muutoksen johtamisessa ja sosiaali- ja terveyspalveluiden innovatiivisessa kehittämisessä.
 • hallitsee organisaationsa tai yrityksensä tavoitteiden ja ydinosaamisen määrittelyn sekä niiden mukaisen johtamisen.
 • osaa soveltaa talouden ja tiedolla johtamisen teorioita ja toimintamalleja organisaation laadun, tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi.

Terveyden edistämisen suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena on, että tutkinto-ohjelmasta valmistuu vaativan tason hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntija, joka

 • hallitsee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen monitieteisen tietoperustan ja ymmärtää laaja-alaisesti toimintakyvyn, osallisuuden ja väestön hyvinvoinnin ja terveyden välisiä suhteita.
 • kehittää yhteistyöverkostoissa yhteisönsä tai alueensa hyvinvointia ja terveyttä.
 • ennakoi ja uudistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa, menetelmiä ja prosesseja yksilö-, yhteisö- ja aluetasoilla itsenäisesti alan monikulttuurisissa asiantuntija- ja kehittämistehtävissä tai yrittäjänä.
 • hallitsee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelu-, johtamis- ja arviointimenetelmiä.
 • omaa kriittisen, kehittämisorientoituneen työskentelytavan toimiessaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijana erilaisissa julkisissa, yksityisissä ja kolmannen sektorin organisaatioissa.

Tutkinnon profiili

​Sosiaali- ja terveysalan ylempi amk tutkinto profiloituu uudistuvan sosiaali- ja terveysalan työelämän kehittämiseen eri suuntautumisvaihtoehtojen näkökulman mukaisesti.

Kliinisen asiantuntijan suuntautumisvaihtoehdon opinnot profiloituvat työelämän tutkivan kehittämisen lisäksi asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalveluiden ja hoitotyön toimintatapojen näyttöön perustuvaan kehittämiseen. Asiantuntijuus kliinisessä hoitotyössä profiloituu hoidon tarpeen arviointiin ja kliiniseen tutkimiseen, kansansairauksien ennaltaehkäisyyn sekä kliiniseen farmakologiaan ja lääkehoitoon. Opiskelija kehittää osaamistaan ja valmiuttaan toimia esimerkiksi hoitotyön vastaanottotoiminnan kehittäjänä, tiimien johtajana sekä erilaisten muutos- ja kehittämisprosessien käynnistäjänä terveydenhuollossa.

Monialaisen kuntoutuksen suuntautumisvaihtoehdon opinnot profiloituvat monialaisten kuntoutuspalvelujen kehittämiseen, johtamiseen ja uudistamiseen näyttöön perustuen. Lisäksi opiskelija saa valmiuksia toimia asiantuntija- ja kehittämistehtävissä monimuotoisissa ja kansainvälisissä verkostoissa tai yrittäjänä. Suuntautumisvaihtoehdossa tuotetaan sosiaali- ja terveysalan uudistuksen sekä kuntoutuksen kokonaisuudistuksen edellyttämää osaamista.

Sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja kehittämisen suuntautumisvaihtoehdon opinnot profiloituvat työelämän tutkivan kehittämisen lisäksi henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtamiseen, talouden johtamiseen esimiestyössä, uudistuvaan johtamiseen ja palvelukulttuuriin sekä moninaisuuden ja kompleksisuuden ymmärtämiseen työyhteisöjen johtamisessa.

Terveyden edistämisen sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma sai kansainvälisen akkreditointitunnustuksen 2015-2019 International Union for Health Promotion and Education (IUPHE) organisaatiolta. Tämä akkreditointi on osoitus siitä, että koulutus täyttää kansainväliset terveyden edistämisen koulutuksen laatuvaatimukset. Terveyden edistämisen opinnot profiloituvat kehittämään opiskelijoiden osaamista kansainvälisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamisen kriteereiden mukaisesti. Osaaminen vastaa terveyden ja hyvinvoinnin erityisasiantuntijaosaamista.

Terveyden edistämisen suuntautumisvaihtoehdon opinnoissa opiskelija kehittää vaativan tason asiantuntijaosaamista väestön ja yhteisöjen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi osana strategista suunnittelua ja näyttöön perustuvaa toimintaa. Lisäksi opiskelija hankkii valmiuksia hyvinvointia ja terveyttä edistävän toiminnan kehittämiseen ja arviointiin. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vaativan tason asiantuntijaosaamista tarvitaan monialaisten palvelujen kehittämisessä, johtamisessa ja uudistamisessa sosiaali- ja terveysalalla julkisen, yksityisen sekä kolmannen sektorin organisaatioissa tai yrittäjänä.

Henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman (HOPS) mukaisesti opiskelija voi painottaa opintojaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan, yrittäjyyteen tai kehittää kansainvälistä osaamistaan kansainvälisillä intensiiviviikoilla JAMKin partnerikorkeakouluissa ulkomailla (esimerkiksi Itävalta, Ranska, USA) tai JAMKin Summer Schoolissa kotimaassa.

Hyväksilukeminen

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa.

Tutkinto-ohjelmaan hakeminen ja valinta

Hakeminen, hakukelpoisuus ja valinta ylempiin AMK-tutkintoihin

Opintojen sisältö ja suorittaminen

​Opinnot sisältävät syventäviä ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyön eli työelämän kehittämistehtävän. Opinnot koostuvat opintojaksoista ja laajemmista osaamisalueista.

Opintojen (90 op) rakenne on seuraava:

 • Suuntautumisvaihtoehdon mukaiset asiantuntijuusopinnot 25 op  
 • Tutkimus- ja kehittämisopinnot 15 op
 • Vaihtoehtoiset ammattiopinnot 10 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 10 op
 • Opinnäytetyö 30 op

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK opinnot 2018

Kuvio 1. Sosiaali- ja terveysalan YAMK tutkinto-ohjelman rakenne

Ensimmäisen 1½ vuoden aikana syvennytään suuntautumisvaihtoehdon mukaisiin asiantuntijuusopintoihin sekä tutkimus- ja kehittämisosaamisen vahvistamiseen. YAMK-opinnäytetyö on kolmasosa opinnoista, joten sen työstäminen aloitetaan jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Viimeisen 1-1½ vuoden opintojen aikana pääpaino on opinnäytetyöllä ja henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman (HOPS) mukaan valituilla vaihtoehtoisilla ja vapaasti valittavilla opinnoilla. Tutkinto-ohjelman opinnoista vähintään 5 opintopistettä suoritetaan englanninkielisenä.

Vaihtoehtoisiksi ja vapaasti valittaviksi opinnoiksi voi valita oman ammattikorkeakoulun toisen YAMK tutkinto-ohjelman tai suuntautumisvaihtoehdon opintoja tai toisessa AMKssa suoritettavia YAMK-tasoisia verkko-opintoja. Lisäksi  voi hyödyntää kansainvälisten korkeakoulujen avointa verkko-opintotarjontaa henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman mukaisesti.

Opintojaksojen oppimistehtävät ja opinnäytetyö voivat liittyä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan hankkeisiin ja projekteihin esimerkiksi JAMKin hankkeissa, monialaisissa LAB-ympäristöissä tai työelämän kehittämishankkeissa.

Lisätietoja löydät opinto-oppaasta:

Arviointi ja oppimisen ohjaus

Oppimistulokset arvioidaan suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin. Arviointipäätökset perustuvat opintojaksokuvauksissa esitettyihin arviointikriteereihin. Opintojaksot arvioidaan opintojaksokuvauksessa määritetyllä arviointiasteikolla. Asteikko voi tarkoituksen mukaan olla joko viisiportainen: 5 (erinomainen), 4 (kiitettävä), 3 (hyvä), 2 (tyydyttävä) ja 1 (välttävä) tai hyväksytty (S) /hylätty (0). Opintojakson suoritus on hylätty (0), mikäli opiskelija ei saavuta opintojakson läpäisylle asetettuja minimitavoitteita.

Opiskelijalla on oikeus tietää, miten arviointiperusteita sovelletaan hänen osaamiseensa. Opintojakson suoritus kirjataan opintosuoritusrekisteriin viimeistään kuukauden kuluttua opintojakson ilmoitetusta päättymisajankohdasta ja aina ennen lukuvuoden päättymistä.

Lisätietoja opinto-oppaassa:

Opiskelumuodot

Monimuoto-opiskeluna toteutettavassa koulutuksessa opiskellaan enimmäkseen verkko-oppimisympäristöissä. Etäopiskelun lisäksi opiskeluun kuuluu lähiopetusta keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa ensimmäisen 1,5 vuoden aikana ja sen jälkeen kontaktiopiskelu toteutuu opinnäytetyöseminaarien sekä opiskelijan valitsemien vaihtoehtoisten ja vapaasti valittavien opintojen aikataulujen mukaisesti. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa osa-aikaisesti tai tiiviisti kokopäiväopiskeluna. Opinnot toteutetaan moniammatillisissa ryhmissä, joissa voi verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa ja kehittää omaa työyhteisöä.

Valmistuminen

Ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opiskeluoikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

Valmistuneiden ammatilliset profiilit esimerkkeineen

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden julkisiin virkoihin tai toimiin sekä muihin tehtäviin, joissa kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Sosiaali- ja terveysalan ylemmästä AMK tutkinto-ohjelmasta valmistuneet ovat työllistyneet erilaisiin asiantuntija-, esimies-, kehittämis- ja koordinointitehtäviin sosiaali- ja terveysalan julkisiin, yksityisiin ja kolmannen sektorin organisaatioihin, kehittämishankkeisiin projektipäälliköiksi ja asiantuntijoiksi. Valmistuneet voivat toimia myös hyvinvointialan yrittäjinä tai asiantuntijana kansainvälisissä ja monikulttuurisissa kehittämistehtävissä.

Jatko-opinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Valmistunut opiskelija voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa koko työuran aikaiseen opiskeluun ja oppimiseen erilaisia lisämahdollisuuksia. Niitä ovat muun muassa erikoistumiskoulutukset, korkeakouludiplomit, avoimen ammattikorkeakoulun laajat kokonaisuudet sekä täydennyskoulutus. Kaikkiin jatko-opintoihin on hakeuduttava erikseen.

Suunnittelu

​Koulutus on suunniteltu yhteistyössä yritysten, kolmannen sektorin ja SOTE -alan julkisten organisaatioiden sekä kansainvälisten partnerikorkeakoulujen edustajien kanssa. Opetussuunnitelman laadinnassa on huomioitu työelämän edustajien näkemykset ja osaamistarpeiden ennakointiin liittyvät aineistot sekä koulutukseen osallistuneiden opiskelijoiden ja alumnien näkemykset.