Tutkinnon taso

​​Ylempi korkeakoulututkinto (EQF 7)

Aloitusryhmän koodi

YTR18S1

Opiskelumuodot

Monimuoto-opiskelu (lue tarkemmin alta)

Opintojen rakenne

Opinnot

Saavutettava osaaminen

Vastuuhenkilö

Leppä-aho Jaakko

Leppä-aho Jaakko

Lehtori, Senior Lecturer
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358407753280
Näytä lisää

Tutkinnon kuvaus

Rakennusalan suunnittelu- ja tuotannonohjaustehtäviin erikoistunut ylempi ammattikorkeakoulututkinto-ohjelma.

Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Ylempää korkeakoulututkintoa vaaditaan poikkeuksellisen vaativien suunnittelutehtävien kelpoisuusvaatimuksissa. (Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta - YM2/601/2015)

Tavoiteltava osaaminen

Opiskelija omaa tieto- ja taitoperustan sekä valmiudet toimia asiantuntemusta vaativissa tehtävissä. Opiskelija pystyy vastaamaan rakennusalan suunnittelu- ja tuotannonohjaus tehtävien ajantasaisiin vaatimuksiin.

Opinnoissasi painottuvat ajankohtaiset rakentamisen osa-alueet, tietomallinnus (BIM), energiatehokkuus ja rakennusterveys, kuten sisäilma-asiat. Opit myös käyttämään nykyaikaisia tietoteknisiä sovelluksia.

Tutkinnon profiili

Ylempi korkeakoulututkinto, jota vaaditaan poikkeuksellisen vaativissa suunnittelutehtävissä.

Hyväksilukeminen

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa.

Tutkinto-ohjelmaan hakeminen ja valinta

Hakeminen, hakukelpoisuus ja valinta ylempiin AMK-tutkintoihin

Opintojen sisältö ja suorittaminen

​Opinnot sisältävät syventäviä ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyön eli työelämän kehittämistehtävän. Opinnot koostuvat opintojaksoista ja laajemmista osaamisalueista.

Opinnoissasi painottuvat ajankohtaiset rakentamisen osa-alueet, tietomallinnus (BIM), energiatehokkuus ja rakennusterveys, kuten sisäilma-asiat. Opit myös käyttämään nykyaikaisia tietoteknisiä sovelluksia.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa.

Tietomallinnus 5 op
Opitaan tietomallinnusohjelmien käyttö sekä yleisten tietomallivaatimusten (2012) sisältö ja soveltaminen. Perehdytään tietomallinnuksen tehtäviin rakennussuunnittelun, rakennesuunnittelun ja rakennustuotannon osa‐alueilta.

Energiatehokas rakentaminen 5 op
Perehdytään elinkaarisuunnitteluun ja siihen, mistä seikoista rakennusten ja rakennetun ympäristön energiankulutus muodostuu ja mikä on niiden rakentamisen ja käytön ekologinen vaikutus. Tavoitteena on, että opiskelija osaa ottaa huomioon em. asiat omassa suunnittelutyössään ja kykenee soveltamaan eri menetelmiä erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisella ja ympäristöön sopivalla tavalla siten, että MRL:n vaatimukset kestävästä kehityksestä tulevat huomioitua.

Rakennuttaminen ja suunnittelun ohjaus 5 op
Opiskelija ymmärtää ja hallitsee rakentamisprosessiosaamisen kokonaisuuden rakennuttajan, tuotannon sekä hankkeen näkökulmasta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee rakennushankkeen tietomallintamisen pääperiaatteet ja osaa johtaa tietomallinnusprosessia joko tietomallikoordinaattorina, -johtajana tai asiantuntijana. Opiskelija ymmärtää tietomallikoordinoinnin ja sen merkityksen rakennushankkeessa ja kiinteistön elinkaaren aikana.

BIM+ 5 op
Opiskelija ymmärtää uusimmat tekniikat tietomallinnuksen ja tietokoneavusteisen rakentamisen kentältä.

Sisäilma 5 op
Opiskelija tuntee tärkeimmät kemialliset, biologiset ja fysikaaliset sisäympäristötekijät ja epäpuhtauksien toimenpiderajat. Tuntee sisäympäristön vaikutuksen ihmisten terveyteen ja terveyshaitan käsitteen.

Opinnäytetyö (30 op)
Opinnäytetyö on työelämää palveleva tutkimus- ja/tai kehittämishanke, jolla on selkeästi käytäntöön soveltava luonne ja opiskelijan urakehitystä tukeva tehtävä. Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.

Edellisten lisäksi opintoihin voi sisällyttää 5 op vapaasti valittavia opintoja, jotka opiskelija sisällyttää opintoihinsa oman henkilökohtaisten osaamistavoitteidensa mukaisesti. Nämä opinnot voidaan valita myös muista JAMKin ylemmistä tutkinto-ohjelmista tai muiden korkeakoulujen opintotarjonnasta.

Opiskelijan opinnäytetyö ja opintojaksojen kehittämistehtävät voivat liittyä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan hankkeiden ja projektien toteuttamiseen Future Factory -ympäristössä tai yritystoiminnan kehittämiseen ammattikorkeakoulun yhteisissä yrittäjyysopinnoissa.

Lisätietoja löydät opinto-oppaasta:

Arviointi ja oppimisen ohjaus

Oppimistulokset arvioidaan suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin. Arviointipäätökset perustuvat opintojaksokuvauksissa esitettyihin arviointikriteereihin. Opintojaksot arvioidaan opintojaksokuvauksessa määritetyllä arviointiasteikolla. Asteikko voi tarkoituksen mukaan olla joko viisiportainen: 5 (erinomainen), 4 (kiitettävä), 3 (hyvä), 2 (tyydyttävä) ja 1 (välttävä) tai hyväksytty (S) /hylätty (0). Opintojakson suoritus on hylätty (0), mikäli opiskelija ei saavuta opintojakson läpäisylle asetettuja minimitavoitteita.

Opiskelijalla on oikeus tietää, miten arviointiperusteita sovelletaan hänen osaamiseensa. Opintojakson suoritus kirjataan opintosuoritusrekisteriin viimeistään kuukauden kuluttua opintojakson ilmoitetusta päättymisajankohdasta ja aina ennen lukuvuoden päättymistä.

Lisätietoja opinto-oppaassa:

Opiskelumuodot

Koulutus toteutetaan yhdessä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Osa toteutuksista saatetaan järjestää vain Jyväskylässä tai Kuopiossa. Opiskelijalle pyritään kuitenkin mahdollisuuksien mukaan järjestämään mahdollisuus osallistua kontaktipäiviin omalla opiskelupaikkakunnalla. Opiskelet itsenäisesti ja ryhmässä. Lähiopetusta on pääsääntöisesti joka toinen viikko perjantaisin klo 13 - 20 sekä tarvittaessa torstaisin klo 16 - 21.

Valmistuminen

Ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opiskeluoikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

Valmistuneiden ammatilliset profiilit esimerkkeineen

YAMK-tutkinto edistää valmistuneiden urakehitystä ja lisää heidän työmarkkina-arvoaan joko entisissä tai monesti uusissa ja haastavammissa työtehtävissä.

Jatko-opinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Valmistunut opiskelija voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa koko työuran aikaiseen opiskeluun ja oppimiseen erilaisia lisämahdollisuuksia. Niitä ovat muun muassa erikoistumiskoulutukset, korkeakouludiplomit, avoimen ammattikorkeakoulun laajat kokonaisuudet sekä täydennyskoulutus. Kaikkiin jatko-opintoihin on hakeuduttava erikseen.

Suunnittelu

​Suunnitteluun on osallistunut Savonia-ammattikorkeakoulu. Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman laatimisessa on huomioitu aihe-alueen johto- ja asiantuntijatehtävissä toimivien teollisuuden yms. edustajien näkemyksiä. Opetussuunnitelmaa on käsitelty ko. asiantuntijoiden kanssa käydyissä henkilökohtaisissa keskusteluissa sekä tutkinto-ohjelman neuvottelukunnassa. Opetussuunnitelman kehittämisessä on huomioitu myös tutkinto-ohjelmaan osallistuneiden ja siitä valmistuneiden näkemyksiä. Näitä näkemyksiä on kerätty sekä henkilökohtaisissa keskusteluissa ja tutkinto-ohjelma- ja opintojaksopalautteissa että tutkinto-ohjelmaan osallistuneille suunnatuissa laajemmissa palautekyselyissä. Tutkinto-ohjelman suunnittelun lähtökohtana on opiskelijan oppimisprosessin tukeminen, joka on huomioitu osaamisalueiden suunnittelussa ja arvioinnin rakentamisessa.