Tutkinnon taso

​​Ylempi korkeakoulututkinto (EQF 7)

Aloitusryhmän koodi

YMR18S1

Opiskelumuodot

Monimuoto-opiskelu, verkko-opiskelu (lue tarkemmin alta)

Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot

Vastuuhenkilöt

Törn-Laapio Anne

Törn-Laapio Anne

Lehtori, Senior Lecturer
Matkailu ja palvelut sekä YAMK, Tourism and Service Business and Master´s Degrees
Liiketoiminta, School of Business
+358406350609
Näytä lisää
Hiekkataipale Minna-Maaria

Hiekkataipale Minna-Maaria

Yksikönjohtaja, Director
LIKE Hallinto, Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358400698174

Tutkinnon kuvaus

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma yhdistää matkailu- ja ravitsemisalan eri sektoreiden osaajat. Matkailu- ja palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma sopii restonomeille tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon omaaville. Koulutus tarjoaa työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla rakennetaan kilpailukykyisiä palveluita, analysoidaan ja sovelletaan alan tutkimustietoa ja kehitetään uusia ja innovatiivisia palvelukonsepteja.

Tutkinnon aikana opitaan johtamaan ja kehittämään palveluita vastuullisesti sekä tuloksellisesti kansainvälistyvässä ja digitalisoituvassa työelämässä.

Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia. YAMK-tutkinnoissa hakijalla tulee olla kolmen vuoden työkokemus valmistumisen jälkeen.

Tavoiteltava osaaminen

​Matkailu- ja palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelmasta valmistunut restonomi (YAMK) on asiantuntijuusalueensa (esim. matkailupalvelut, ruokapalvelut, toimitilapalvelut, kuluttajapalvelut tai muu palveluliiketoiminta) kehittäjä. Hänellä on laaja näkemys alasta ja sen merkityksestä. Tutkinnon suorittanut pystyy ennakoimaan ja analysoimaan kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muutoksia sekä kehittämään alaa ja organisaatiotaan, tuottamaan asiantuntijuusalueelleen sovellettavissa olevaa uutta tietoa ja kehittämään sekä johtamaan kilpailukykyisiä palveluita.

Tutkinnon profiili

​Tutkinnon ydinopinnot (35 op) muodostuvat palveluliiketoiminnan johtamisen kokonaisuudesta, jonka avulla opiskelija vahvistaa osaamista palvelualan asiantuntijana, esimiehenä ja kehittäjänä. Opinnoissa saadaan valmiuksia johtaa tulevaisuuden palveluita vastuullisesti sekä tuloksellisesti kansainvälistyvässä ja digitalisoituvassa työelämässä. Opiskeltavia teemoja palveluliiketoiminnan johtamisessa ovat vastuullisuus, toimintaympäristön muutosten ennakointi ja palveluverkoston kehittäminen. Lisäksi opiskelija voi kehittää mm. myynti- ja markkinointiosaamista, tai opiskella esimerkiksi muutosjohtamista, johtamista digiajassa tai strategista henkilöstöjohtamista.

Tutkimus- ja kehittämisopinnoissa (15 op) vahvistetaan alan kansainvälisen tutkimuksen, ennakointi- ja analysointimenetelmien hallintaa ja käyttöä palvelujen kehittämisessä ja johtamisessa.

Vapaasti valittavat opinnot (10 op) mahdollistavat osaamisen suuntaamisen ja syventämisen oman ammatillisen kiinnostuksen mukaan esimerkiksi taloushallinnon, matkailun tai vaikkapa ravitsemuksen alueilla.  Opintomatkat esimerkiksi Yhdysvaltoihin ja Kiinaan (Hong Kong) tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden laajentaa omaa näkökulmaa palveluliiketoiminnassa. Opiskelija voi myös kehittää omaa yritystään yrittäjyysopinnoissa. Opintoja voi lisäksi valita sovitusti muiden ammattikorkeakoulujen tarjonnasta (summersemester.fi).

Opinnäytetyö (30 op) kokoaa yhteen tutkinnon tuottaman osaamisen.

Hyväksilukeminen

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa.

Tutkinto-ohjelmaan hakeminen ja valinta

Hakeminen, hakukelpoisuus ja valinta ylempiin AMK-tutkintoihin

Opintojen sisältö ja suorittaminen

​Opinnot sisältävät tutkinnon ydinopintoja, vaihtoehtoisia opintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyön eli työelämän kehittämistehtävän. Opinnot koostuvat opintojaksoista ja laajemmista osaamisalueista. Pakollisten ydinopintojen lisäksi opiskelija valitsee oman urapolkunsa mukaisesti vaihtoehtoisia ydinopintoja ja vapaasti valittavia opintoja, jotka tukevat yksilöllistä osaamisen rakentumista.

Opintojen (90 op) rakenne on seuraava:

  • ydinopinnot 20 op
  • vaihtoehtoiset ydinopinnot 15 op
  • ydinopintoihin kytkeytyvä tutkimus- ja kehittämistoiminta 15 op
  • vapaasti valittavat opinnot 10 op
  • opinnäytetyö 30 op

Matkailu- ja palveluliiketoiminta opinnot 2018

Vapaasti valittaviksi opinnoiksi voidaan hyväksyä myös toisessa YAMK-tutkinto-ohjelmassa suoritettuja opintoja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opiskelijat voivat lisäksi hyödyntää kansainvälisten korkeakoulujen avointa verkkotarjontaa, MOOC-kursseja, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Opiskelijan opinnäytetyö ja opintojaksojen kehittämistehtävät voivat liittyä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan hankkeiden ja projektien toteuttamiseen.

Lisätietoja löydät opinto-oppaasta:

Arviointi ja oppimisen ohjaus

Oppimistulokset arvioidaan suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin. Arviointipäätökset perustuvat opintojaksokuvauksissa esitettyihin arviointikriteereihin. Opintojaksot arvioidaan opintojaksokuvauksessa määritetyllä arviointiasteikolla. Asteikko voi tarkoituksen mukaan olla joko viisiportainen: 5 (erinomainen), 4 (kiitettävä), 3 (hyvä), 2 (tyydyttävä) ja 1 (välttävä) tai hyväksytty (S) /hylätty (0). Opintojakson suoritus on hylätty (0), mikäli opiskelija ei saavuta opintojakson läpäisylle asetettuja minimitavoitteita.

Opiskelijalla on oikeus tietää, miten arviointiperusteita sovelletaan hänen osaamiseensa. Opintojakson suoritus kirjataan opintosuoritusrekisteriin viimeistään kuukauden kuluttua opintojakson ilmoitetusta päättymisajankohdasta ja aina ennen lukuvuoden päättymistä.

Lisätietoja opinto-oppaassa:

Opiskelumuodot

Opinnot toteutetaan pääosin verkossa ja ne on suunniteltu työn ohessa toteutettaviksi. Tehtävät edellyttävät taustaorganisaatiossa tapahtuvaa kehittämistä. Opinnoissa hyödynnetään alan tutkimustietoa kirjallisuuden ja esimerkiksi vierailijaluentojen avulla.

Valmistuminen

Ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opiskeluoikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

Valmistuneiden ammatilliset profiilit esimerkkeineen

Tutkinto-ohjelmasta valmistuneet toimivat vaativissa asiantuntija- tai esimiestehtävissä tai yrittäjinä. He voivat työskennellä julkisella tai yksityisellä sektorilla. Osa valmistuneista on jatkanut opintojaan ammatillisen opettajakorkeakoulun pedagogisilla opinnoilla. He ovat sijoittuneet pääsääntöisesti toisen asteen opetustehtäviin.

Tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi asiantuntija, suunnittelija, ruokapalvelujen johtaja, toimitilapalvelujen johtaja, liikelaitosjohtaja, asiakkuuspäällikkö, matkailun kehittämispäällikkö tai projektipäällikkö.

Jatko-opinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Valmistunut opiskelija voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa koko työuran aikaiseen opiskeluun ja oppimiseen erilaisia lisämahdollisuuksia. Niitä ovat muun muassa erikoistumiskoulutukset, korkeakouludiplomit, avoimen ammattikorkeakoulun laajat kokonaisuudet sekä täydennyskoulutus. Kaikkiin jatko-opintoihin on hakeuduttava erikseen.

Suunnittelu

​Matkailu- ja palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelman rakenne on suunniteltu matkailu-, ravitsemis- ja talousalan verkostossa ja sitä on kehitetty yhteistyössä verkoston kanssa. Ammattikorkeakoulujen oma profilointi näkyy tutkinnon ydinopinnoissa. Tutkinto-ohjelman kehittämiseen on kerätty työelämätietoa sidosryhmäver​koston lisäksi aiempien vuosien opiskelijoiden ja jo valmistuneiden opiskelijoiden muodostamalta laajalta työelämäverkostolta. Tietojen keräämisessä on käytetty mm. Tulevaisuuspyörämenetelmää sidosryhmäedustajien, opiskelijoiden ja alumnien näkemysten saamiseksi. Tätä opetussuunnitelmaa on edelleen kehitetty tutkinto-ohjelman määräaikaisarvioinnin perusteella. Opetussuunnitelmatyötä ohjaavat myös JAMKin strategiset linjaukset, joiden toteutumista seurataan säännöllisesti BSC-mittareiden avulla (tuloskatsaukset). JAMKin ylempien AMK-tutkintojen osalta tutkinto-ohjelmat eri yksiköissä tekevät yhteistyötä yhteisten osaamisalueiden (tutkimus- ja kehittämistoiminta, yrittäjyysopinnot sekä johtaminen) kehittämiseksi. Kansainvälisen osaamisen ennakointi tapahtuu vertailemalla partnerioppilaitosten koulutusten sisältöjä sekä hyödyntämällä vierailevien opettajien asiantuntemusta.​