​Yleistiedot

​Kuvaus

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen tutkinto-ohjelmasta valmistuvat opiskelijat ovat omalla asiantuntijuusalueellaan alansa kehittäjiä, jotka toimivat vastuullisesti tuottaen kilpailukykyistä liiketoimintaa. Opintojen keskeisiä teemoja ovat strateginen johtaminen, uuden yritystoiminnan kehittäminen, talousjohtaminen ja markkinoinnin johtaminen sekä kansallisessa että kansainvälisessä toimintaympäristössä. Opinnot edistävät opiskelijan kansainvälistymistä ja yrittäjyyttä. Tutkimus- ja kehittämisopinnoissa vahvistetaan keskeisten soveltavan tutkimuksen ja työelämän kehittämismenetelmien hallintaa.

​Tutkinnon taso

​Ylempi korkeakoulututkinto (EQF 7)

​Aloitusryhmän koodi

​YHL17S1

​Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

​Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

​Opinnot

​Tavoiteltava osaaminen

Tavoitteena on, että opiskelija pystyy ennakoimaan oman alansa kansallista ja kansainvälistä kehitystä sekä kehittämään oman organisaationsa osaamista tämän tiedon pohjalta. Hän pystyy tunnistamaan toimintaympäristön muutoksia, löytämään niistä uusia strategisia lähestymistapoja ja liiketoimintamahdollisuuksia myös kansainvälisessä ympäristössä. Opiskelija osaa valmistuttuaan toimia liiketoimintamallien uudistajana sekä toimia yritystoiminnan informaatiojärjestelmien kehittäjänä ja ylläpitäjänä. Opiskelija osaa tutkimuksen keinoin kerätä, analysoida ja arvioida olemassa olevaa tietoa, tuottaa uudenlaisia toimintamalleja sekä hyödyntää niitä liiketoiminnassa myös yrittäjänä.

​Tutkinnon profiili

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen tutkinto-ohjelman keskeiset teemat ovat strateginen johtaminen, uuden yritystoiminnan kehittäminen globaalissa toimintaympäristössä, strategisen markkinoinnin johtaminen sekä talousjohtaminen. Opinnoissa perehdytään strategioiden määrittelyyn, niiden mukaiseen henkilöstö- ja muutosjohtamiseen sekä taloushallinnon roolin strategiatyössä ja tavoitteellisessa johtamisessa. Koulutus tarjoaa työkaluja työyhteisön ja oman osaamisen kehittämisessä. Palvelujen markkinointi ja johtaminen sekä brändien johtaminen edellyttävät innovatiivisia toimintatapoja. Opinnoissa voi myös perehtyä kansainvälisiin markkinoihin sekä uudenlaisten innovaatioiden hyödyntämiseen globaalissa toimintaympäristössä. Keskeistä on ammatillisten verkostojen ja kumppanuuksien luominen ja hyödyntäminen.

​Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot

​Hyväksilukeminen

​Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa.

​Tutkinto-ohjelmaan hakeminen ja valinta

Hakeminen, hakukelpoisuus ja valinta ylempiin AMK-tutkintoihin

​Opintojen sisältö ja suorittaminen

​Opinnot sisältävät tutkinnon ydinopintoja, vaihtoehtoisia opintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyön eli työelämän kehittämistehtävän. Opinnot koostuvat opintojaksoista ja laajemmista osaamisalueista.

Opintojen (90 op) rakenne on seuraava:

  • ydinopinnot 20 op
  • ydinopintoihin kytkeytyvä tutkimus- ja kehittämistoiminta 15 op
  • vaihtoehtoiset opinnot 15 op
  • vapaasti valittavat opinnot 10 op
  • opinnäytetyö 30 op

Syventävät ammattiopinnot  voi suorittaa suomen- tai englanninkielellä:
Strateginen johtaminen/Strategic Management and Ethical Leadership 20 op
Lisäksi ydinopintoihin kuuluvat tutkimus- ja kehittämisopinnot 15 op.

Vaihtoehtoiset opinnot ovat:

  • strategisen markkinoinnin johtaminen  15 op
  • talousjohtaminen 15 op tai
  • monialaisissa ryhmissä toteutettavat yrittäjyystoimintaa kehittävät opinnot 15 op 

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen

Vapaasti valittaviksi opinnoiksi voidaan hyväksyä tutkinto-ohjelman tarjoamia vaihtoehtoisia opintojaksoja tai toisen YAMK-tutkinto-ohjelman tarjoamia opintoja. Opiskelijat voivat lisäksi hyödyntää kansainvälisten korkeakoulujen avointa verkkotarjontaa, MOOC-kursseja, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Opiskelijan opinnäytetyö ja opintojaksojen kehittämistehtävät voivat liittyä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan hankkeiden ja projektien toteuttamiseen Future Factory -ympäristössä tai yritystoiminnan kehittämiseen JAMK Generator -ympäristössä.

Opintoja on sekä suomeksi että englanniksi. Halutessaan opiskelija voi suorittaa koko tutkinnon englanniksi.

Lisätietoja löydät opinto-oppaasta:

​Arviointi ja oppimisen ohjaus

Oppimistulokset arvioidaan suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin. Arviointipäätökset perustuvat opintojaksokuvauksissa esitettyihin arviointikriteereihin. Opintojaksot arvioidaan opintojaksokuvauksessa määritetyllä arviointiasteikolla. Asteikko voi tarkoituksen mukaan olla joko viisiportainen: 5 (erinomainen), 4 (kiitettävä), 3 (hyvä), 2 (tyydyttävä) ja 1 (välttävä) tai hyväksytty (S) /hylätty (0). Opintojakson suoritus on hylätty (0), mikäli opiskelija ei saavuta opintojakson läpäisylle asetettuja minimitavoitteita.

Opiskelijalla on oikeus tietää, miten arviointiperusteita sovelletaan hänen osaamiseensa. Opintojakson suoritus kirjataan opintosuoritusrekisteriin viimeistään kuukauden kuluttua opintojakson ilmoitetusta päättymisajankohdasta ja aina ennen lukuvuoden päättymistä.

Lisätietoja opinto-oppaassa:

​Opiskelumuodot

Monimuoto-opiskelu

Koulutus on monimuoto-opiskelua, jossa lähiopetusta on pääsääntöisesti kahden päivän kontaktijaksoilla (perjantai-lauantai) 1-2 kertaa kuukaudessa. Kontaktien väliaika voi vaihdella opintojakson tehtävien vaatiman ajan mukaan. Opintojaksoilla on yleensä ennakkotehtävä ennen opintojakson kontaktien alkamista.

Jyväskylän ammattikorkeakoululla on useita kansainvälisiä yhteistyöoppilaitoksia, joissa voi suorittaa opintoja. Ne sisällytetään opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan ja täten varmistetaan niiden täysi hyväksilukeminen tutkintoon. Opiskelijalla on lisäksi mahdollisuus lähteä 1-2 viikon mittaiselle ulkomaille suuntautuvalle opintomatkalle esimerkiksi Kaliforniaan, San José State Universityn järjestämälle lyhytkurssille tai Kyprokselle, University of Cypruksen intensiiviopintojaksolle.

​Valmistuminen

​Ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opinto-oikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

​Työllistyminen ja jatko-opinnot

​Valmistuneiden ammatilliset profiilit esimerkkeineen

Valmistuneista suuri osa on työllistynyt teollisuuden asiantuntija- ja esimiestehtäviin, erityisesti henkilöstöhallinnon, markkinoinnin ja taloushallinnon tehtäviin. Lähes yhtä suuri osuus on työllistynyt julkisen sektorin asiantuntija- ja johtotehtäviin. Lisäksi valmistuneet ovat sijoittuneet kaupan alalle, rahoitussektorille tai vaikkapa toisen asteen opetustehtäviin. Osa on aloittanut uutta yritystoimintaa tai kehittänyt olemassa olevaa yritystään.

​Jatko-opinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Valmistunut opiskelija voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa koko työuran aikaiseen opiskeluun ja oppimiseen erilaisia lisämahdollisuuksia. Niitä ovat muun muassa erikoistumiskoulutukset, korkeakouludiplomit, avoimen ammattikorkeakoulun laajat kokonaisuudet sekä täydennyskoulutus. Kaikkiin jatko-opintoihin on hakeuduttava erikseen.

​Muut tiedot

​Suunnittelu

Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman osaamistavoitteet on johdettu Liiketoimintayksikön kokoaman toimintaympäristöanalyysin, JAMKin strategian sekä yksikön ydinosaamisalueiden pohjalta. Suunnittelua on tehty yhteistyössä alueen työelämän edustajien (mm. Osuuskauppa Keskimaa, Keski-Suomen Osuuspankki, Nordea Pankki Suomi Oyj, Metso Paper Oy, Kesko) kanssa.​ Lisäksi haastateltiin koulutusohjelmien alumneja sekä heidän taustaorganisaatioidensa edustajia (mm. Safematic, Keskimaa, Lidl) osaamistarpeista. Tietojen keräämisessä on käytetty mm. Tulevaisuuspyörämenetelmää, jossa opiskelijat ja sidosryhmien edustavat yhdessä pohtivat tulevaisuuden trendejä. Tutkinto-ohjelmassa toimivat opettajat ja yliopettajat seuraavat aktiivisesti työelämän vaatimuksia esim. opinnäytetyöohjauksien ja kehittämishankkeiden kautta. Opintojaksojen sisältöjä on uudistettu yhteistyössä mm. Jyväskylän Energian, Paytrailin ja Aava & Bang Oy:n kanssa. Muutostarpeita käsitellään tulosaluekokouksissa, JAMKin ylempien tutkintojen yhteisissä palavereissa sekä Liiketoimintayksikön neuvottelukunnan kokouksissa. Tärkeää on myös opetussuunnitelmayhteistyö kansainvälisten kumppanikorkeakoulujen kanssa (mm. University of Debrecen, Larocelle Business School, San José State University, University of Cyprus). Ohjelman edustajat ovat mukana mm. seuraavissa verkostoissa: Microeconomics of Competitiveness, Harvard, PRME (Principles for Responsible Management Education) ja EFMD (European Foundation for Management Development).

​Yhteystiedot

​Minna-Maaria Hiekkataipale, koulutuspäällikkö, +358 400 698 174
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Rajakatu 35
40200 Jyväskylä