Insinööri (ylempi AMK), tradenomi (ylempi AMK), restonomi (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK), kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK), kätilö (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK), toimintaterapeutti (ylempi AMK)

​Yleistiedot

​Kuvaus

Tämä monialainen ylempi ammattikorkeakoulututkinto keskittyy verkostojen johtamiseen ja kehittämiseen - myös kansainvälisesti. Koulutus on suunnattu sinulle, joka haet urakehitystä, vastuuta ja johtamistaitoja yhä kansainvälisemmässä ja haasteellisemmassa toimintaympäristössä. Saat uusinta tietoa verkostoista, verkostojohtamisesta ja yhteistyön kehittämisestä. Opit johtamaan verkostomaista toimintaa menestyksellisesti.

​Tutkinnon taso

​Ylempi korkeakoulututkinto (EQF 7)

​Aloitusryhmän koodi

YTV17S1 (insinööri YAMK)
YHV17S1 (tradenomi YAMK)
YMV17S1 (restonomi YAMK)
YSV17S1 (fysioterapeutti YAMK, kuntoutuksen ohjaaja YAMK, kätilö YAMK, sairaanhoitaja YAMK, sosionomi YAMK, toimintaterapeutti YAMK)

​Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

​Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

​Opinnot

​Tavoiteltava osaaminen

Tässä koulutuksessa tavoitteena on hankkia tiedot, taidot ja valmiudet toimia verkostoissa asiantuntemusta vaativissa kehittämis- ja johtotehtävissä - myös kansainvälisesti. Opinnoissa omaksutaan uusinta tietoa verkostoista, verkostojohtamisesta, yhteistyön kehittämisestä sekä hankintojen ja myynnin johtamisesta. Opitaan soveltamaan työelämän tutkimus- ja kehittämismenetelmiä oman osaamisen ja organisaation kehittämiseksi. Kyetään reagoimaan nopeisiin muutoksiin, luomaan uusia toimintamalleja ja johtamaan muutosprosesseja.

Verkostojohtamisen koulutuksen tavoite on auttaa tilanteessa, jossa perinteinen johtaminen ei riitä. Organisaatiorajojen merkitys pienenee liiketoiminnassa. Organisaation menestyksen ratkaisee kyky tunnistaa markkinoiden mahdollisuuksia ja yhdistää ketterästi eri toimijoita menestyväksi verkostoksi.

Tulevaisuuden kompleksisissa liiketoimintaverkostoissa, joissa luodaan arvoa yhdessä, on hyvin rajallinen mahdollisuus ohjata toimintaa täsmällisillä sopimuksilla ja perinteisellä johtamisella. Arvonluonti ja yhdessä kehittäminen perustuvat sosiaaliseen vuorovaikutukseen sekä ihmisten ja organisaatioiden väliseen luottamukseen. Verkostomuotoisessa toiminnassa suurimman hyödyn saa se, joka houkuttelee verkostoonsa parhaita kumppaneita. Organisaatioiden on pyrittävä kehittämään omaa houkuttelevuuttaan ja kumppanit on saatava sitoutumaan yhteistyöhön ja samaan aikaan on pidettävä huolta valta-riippuvuussuhteiden tasapainosta.

​Tutkinnon profiili

Koulutuksessa kehitetään osaamista erityisesti liittyen liiketoimintaverkostoihin ja johtamiseen kompleksisissa ympäristöissä. Verkoston menestys vaatii tuloksellista yhteistyötä ja siksi yhteistyön kehittäminen ja yhdessä tekeminen – erityisesti yhdessä kehittäminen ja innovointi - ovat tärkeä osa koulutuksen sisältöä. Tutkimus- ja kehittämismenetelmät ovat myös tärkeä osa koulutuksen sisältöä.

​Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot, tekniikan ala

Opinnot, matkailu- ja ravitsemisala

Opinnot, sosiaali- ja terveysala

Opinnot, liiketalouden ala

​Hyväksilukeminen

​Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa.

​Tutkinto-ohjelmaan hakeminen ja valinta

Hakeminen, hakukelpoisuus ja valinta ylempiin AMK-tutkintoihin

​Opintojen sisältö ja suorittaminen

Opinnot sisältävät syventäviä ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyön tai työelämän kehittämistehtävän. Opinnot koostuvat opintojaksoista ja laajemmista osaamisalueista.

Verkostojohtaminen

Kaikille yhteiset opinnot (50 op):

 • Verkostojohtamisen syventävät ammattiopinnot 20 op: liiketoimintaverkostot, johtamisen moniulotteisuus, competitiveness, talousjohtaminen ja päätöksenteko
 • Opinnäytetyö 30 op

Lisäksi seuraavat alakohtaiset opinnot:

Insinööri (YAMK) (10 op)

 • Ydinopintoihin kytkeytyvä tutkimus- ja kehittämistoiminta 5 op
 • Vaihtoehtoiset opinnot 5 op: hankintojen johtaminen

Restonomi (YAMK) (40 op)

 • Ydinopintoihin kytkeytyvä tutkimus- ja kehittämistoiminta 15 op: soveltavat tutkimusopinnot, laadullinen tutkimus, toimintaympäristön analyysi
 • Vaihtoehtoiset opinnot 15 op: hankintojen johtaminen, Responsible Tourism, matkailun tuotekonseptointi tai vaihtoehtoisesti: hankintojen johtaminen, vastuullinen liiketoiminta, muutoksen johtaminen
 • Vapaasti valittavat opinnot 10 op: Study Tour, Cyprus, Study Tour, San José tai voit laajentaa ja syventää osaamistasi suorittamalla opintojaksoja JAMKin muista YAMK-ohjelmista.

Tradenomi (YAMK) (40 op)

 • Ydinopintoihin kytkeytyvä tutkimus- ja kehittämistoiminta 15 op: soveltavat tutkimusopinnot, laadullinen tutkimus, toimintaympäristön analyysi
 • Vaihtoehtoiset opinnot 15 op: hankintojen johtaminen, myynti ja myynnin johtaminen, palvelujen johtaminen tai vaihtoehtoisesti: hankintojen johtaminen, vastuullinen liiketoiminta, muutoksen johtaminen
 • Vapaasti valittavat opinnot 10 op: Study Tour, Cyprus, Study Tour, San José tai voit laajentaa ja syventää osaamistasi suorittamalla opintojaksoja JAMKin muista YAMK-ohjelmista.

Sosiaali- ja terveysalan YAMK (40 op) (fysioterapeutti YAMK, kuntoutuksen ohjaaja YAMK, kätilö YAMK, sairaanhoitaja YAMK, sosionomi YAMK, toimintaterapeutti YAMK)

 • Ydinopintoihin kytkeytyvä tutkimus- ja kehittämistoiminta 15 op: soveltavat tutkimus, työelämän tutkiva kehittäminen, laadullinen tai määrällinen tutkimus
 • Yritystoimintaa ja johtamista kehittävät opinnot 15 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 10 op

Opiskelijan opinnäytetyö ja opintojaksojen kehittämistehtävät voivat liittyä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan hankkeiden ja projektien toteuttamiseen Future Factory -ympäristössä tai yritystoiminnan kehittämiseen JAMK Generator -ympäristössä.

Lisätietoja löydät opinto-oppaasta:

​Arviointi ja oppimisen ohjaus

Oppimistulokset arvioidaan suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin. Arviointipäätökset perustuvat opintojaksokuvauksissa esitettyihin arviointikriteereihin. Opintojaksot arvioidaan opintojaksokuvauksessa määritetyllä arviointiasteikolla. Asteikko voi tarkoituksen mukaan olla joko viisiportainen: 5 (erinomainen), 4 (kiitettävä), 3 (hyvä), 2 (tyydyttävä) ja 1 (välttävä) tai hyväksytty (S) /hylätty (0). Opintojakson suoritus on hylätty (0), mikäli opiskelija ei saavuta opintojakson läpäisylle asetettuja minimitavoitteita.

Opiskelijalla on oikeus tietää, miten arviointiperusteita sovelletaan hänen osaamiseensa. Opintojakson suoritus kirjataan opintosuoritusrekisteriin viimeistään kuukauden kuluttua opintojakson ilmoitetusta päättymisajankohdasta ja aina ennen lukuvuoden päättymistä.

Lisätietoja opinto-oppaassa:

​Opiskelumuodot

Monimuoto-opiskelu; opiskelu ja oppiminen tapahtuvat lähipäivillä, asiantuntijaluennoilla, ryhmäkeskusteluissa, yhdessä tekemällä sekä kirjallisten tehtävien ja oman pohdinnan kautta. Tenttejä ei järjestetä.

​Valmistuminen

​Ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opinto-oikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

​Työllistyminen ja jatko-opinnot

​Valmistuneiden ammatilliset profiilit esimerkkeineen

Verkostojohtamisen tutkinto-ohjelma on tarkoitettu eri aloilla toimiville henkilöille, joilla on halu laajentaa valmiuksiaan toimia verkostoissa johto-, suunnittelu- ja kehitystehtävissä. Opintojen tavoitteena on syventää osaamista johtamisen eri osa-alueilla sekä luoda valmiuksia erityistä asiantuntemusta vaativiin työelämän kehittämistehtäviin.

Kehittyminen verkostojohtamisen asiantuntijana avaa sinulle uusia ja haastavia työtehtäviä, sekä mahdollisuuden uralla etenemiseen. Syvennät johtamis- ja vuorovaikutustaitoja sekä valmiuksiasi toimia kansainvälisissä verkostoissa. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneena voit toimia organisaation liiketoiminnan kehittäjänä ja uuden osaamisen aktiivisena tuottajana. Organisaatiosi kehittyy ja tietotaitosi kasvaa.

Saat merkittävää hyötyä verkostoitumisesta ja asiantuntijuuden vaihdosta koulutuksessa olevien kollegojen kanssa.

​Jatko-opinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Valmistunut opiskelija voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa koko työuran aikaiseen opiskeluun ja oppimiseen erilaisia lisämahdollisuuksia. Niitä ovat muun muassa erikoistumiskoulutukset, korkeakouludiplomit, avoimen ammattikorkeakoulun laajat kokonaisuudet sekä täydennyskoulutus. Kaikkiin jatko-opintoihin on hakeuduttava erikseen.

​Muut tiedot

​Suunnittelu

Tutkinto-ohjelman suunnittelussa on ollut mukana työelämän edustajia, akateemisia asiantuntijoita, YAMK-opiskelijoita sekä JAMKin asiantuntijoita eri aloilta. Koulutusohjelman tavoitteiden ja sisällön suunnittelu pohjautuu akateemisen tutkimuksen kautta saatuun luotettavaan tietoon. Suunnitteluun osallistuvat säännöllisesti myös eri alojen neuvottelukunnat, joihin kuuluu joukko asiantuntijoita ja johtajia eri yrityksistä. Koulutusta kehitetään työelämässä toimivien opiskelijoiden jatkuvan palautteen perusteella.

​Yhteystiedot

​Sanna Nieminen, koulutusvastaava, +358 40 7765 832
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Rajakatu 35
40200 Jyväskylä