Fysioterapeutti (ylempi AMK), Kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK), Kätilö (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK), Toimintaterapeutti (ylempi AMK)

​Yleistiedot

​Kuvaus

Sosiaali- ja terveysalan ylemmän AMKin Sosiaali- ja terveysalan johtamisen tutkinto-ohjelman opinnoissa hankit valmiuksia toimia sosiaali- ja terveysalan johtajana ja palvelujen kehittäjänä julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa sekä järjestöissä tai yrittäjänä.
 
Sisäistät sosiaali- ja terveys- sekä maakuntauudistuksen tavoitteet ja osaat muuttaa omaa johtamistasi tavoitteiden mukaiseksi, tunnistat kansainvälisiä hyviä käytänteitä ja osaat kehittää asiakaslähtöisiä hyvinvointipalveluita näyttöön perustuen. Hankit valmiuksia innovatiiviseen, ennakoivaan ja arvioivaan kehittämiseen ja johtamiseen. ​Tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä toimivien asiantuntijoiden [fysioterapeutti (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), kätilö (AMK), sairaanhoitaja (AMK), sosionomi (AMK), sairaanhoitaja-ensihoitaja (AMK), sairaanhoitaja-terveydenhoitaja (AMK), toimintaterapeutti (AMK)] johtamis- ja kehittämisosaamista monialaisissa opiskeluryhmissä.

Suomenkieliseen tutkinto-ohjelmaan valittuna opiskelijana voit lisätä kansainvälistä osaamistasi hakeutumalla kaksoistutkinto-ohjelmaan (Double Degree Programme), joka toteutetaan yhdessä itävaltalaisen Carinthia University of Applied Sciences kanssa. Yhteisissä opinnoissa ja opinnäytetyössä opiskelukielenä on englanti. Kaksoistutkinto-ohjelman suorittaneilla tutkintonimekkeiksi tulevat "oma tutkintonimike" (ylempi AMK) / Master of Health Care / Master of Social Services / Master of Health Care and Social Services sekä Itävallasta Master of Arts (Health Management). Kaksoistutkinto antaa valmiuksia toimia sosiaali- ja terveyspalveluiden kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

​Tutkinnon taso

​Ylempi korkeakoulututkinto (EQF 7)

​Aloitusryhmän koodi

​YSJ17S1

​Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

​Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

​Opinnot

​Tavoiteltava osaaminen

Koulutuksen tavoitteena on, että tutkinto-ohjelmasta valmistuu sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen asiantuntija, joka

 • ymmärtää johtamisen, erityisesti julkisjohtamisen peruskäsitteet
 • sisäistää henkilöstöjohtamisen merkityksen työyhteisön kehittämisessä
 • ymmärtää työhyvinvoinnin johtamisen merkityksen tuloksekkaan toiminnan ja työelämän kestävän kehittämisen kannalta
 • osaa soveltaa työelämän kehittämismenetelmiä muutoksen johtamisessa ja sosiaali- ja terveyspalveluiden innovatiivisessa kehittämisessä
 • hallitsee organisaationsa tai yrityksensä tavoitteiden ja ydinosaamisen määrittelyn sekä niiden mukaisen johtamisen
 • osaa soveltaa talous- ja tiedolla johtamisen teorioita ja toimintamalleja organisaation laadun, tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi.

​Tutkinnon profiili

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opinnot profiloituvat työelämän tutkivan kehittämisen lisäksi henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtamiseen, sosiaali- ja terveyspalveluiden laadun ja talouden johtamiseen sekä moninaisuuden ja kompleksisuuden ymmärtämiseen työyhteisöjen johtamisessa.

1. Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtamisessa opiskelija perehtyy henkilöstöjohtamisen ydinkäsitteisiin ja strategiseen merkitykseen sekä työhyvinvoinnin kehittämisen ja ylläpitämisen keskeisiin haasteisiin tavoitellen työelämän kestävää kehitystä.

2. Sosiaali- ja terveyspalveluiden laadun ja talouden johtamisessa opiskelija hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa. Painopisteenä on julkisrahoitteisten palveluiden tuottavuuden, vaikuttavuuden ja laadun kehittäminen.

3. Opiskelija oppii tunnistamaan ja ymmärtämään moninaisuuden ja kompleksisuuden ilmiötä työyhteisöjen johtamisessa ja oppii näkemään moninaisuuden voimavarana.

Henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman mukaisesti opiskelija voi painottaa opintojaan yrittäjyyteen tai kehittää kansainvälistä osaamistaan kansainvälisillä Study Toureilla tai kaksoistutkinto-ohjelmassa.

​Opintojen rakenne Pepissä

Opintojen (90 op) rakenne on seuraava:

 • Johtajuus kehittyvässä toimintaympäristössä, ydinopinnot 20 op
 • Ydinopintoihin kytkeytyvät tutkimus- ja kehittämisopinnot 15 op
 • Vaihtoehtoisina ammattiopintoina Yritystoimintaa ja johtamista kehittävät opinnot 15 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 10 op
 • Opinnäytetyö 30 op

Opinnot

​Hyväksilukeminen

​Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa.

​Tutkinto-ohjelmaan hakeminen ja valinta

Hakeminen, hakukelpoisuus ja valinta ylempiin AMK-tutkintoihin

​Opintojen sisältö ja suorittaminen

Opinnot sisältävät syventäviä ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyön tai työelämän kehittämistehtävän. Opinnot koostuvat opintojaksoista ja laajemmista osaamisalueista.

Sosiaali- ja terveysalan johtaminen

Koulutuksen ensimmäisenä vuotena perehdyt sosiaali- ja terveys- sekä maakuntauudistuksen keskeiseen sisältöön ja vaikutuksiin, johtamisen eri osa-alueisiin, työyhteisön kehittämismenetelmiin sekä henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtamiseen. Koulutuksen aikana hankit valmiudet analysoida hyvinvointipalvelujärjestelmän nykytilannetta, tunnistaa kehittämistarpeita ja -tavoitteita sekä uudistaa hyvinvointipalveluja sekä kyvyn itsenäiseen tutkimus- ja kehittämistyöhön.

YAMK-opinnäytetyö on kolmasosa opinnoista, joten sen työstäminen alkaa jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Toisen vuoden aikana syvennät johtamis- ja kehittämisosaamistasi valitsemalla opintoja Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteisestä yritystoimintaa ja johtamista kehittävästä ylemmän AMKn vaihtoehtoisten opintojen tarjonnasta. ​Viimeisen 1-1½ vuoden aikana pääpaino on opinnäytetyöllä ja henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman mukaan valituilla vapaasti valittavilla opinnoilla.

Vaihtoehtoisiksi ja vapaasti valittaviksi opinnoiksi voidaan hyväksyä myös toisessa YAMK tutkinto-ohjelmassa suoritettuja opintoja tai yhteistyökorkeakoulujen YAMK-opintoja. Opiskelijat voivat lisäksi hyödyntää kansainvälisten korkeakoulujen avointa verkkotarjontaa, MOOC-kursseja, henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman mukaisesti.

Opintoja on tarjolla suomen ja englannin kielellä oman koulutusohjelman opintojen lisäksi JAMK:n koko YAMK-opintotarjonnassa. Opiskelija tekee HOPS:n mukaisia valintoja osaamisalueiden/opintojaksojen sisällä oppimistehtävien ja opinnäytetyön kautta. Opinnot toteutetaan monimuotoisesti hyödyntäen työelämää ja laajempia tutkimus- ja kehittämishankkeita oppimisympäristöinä. Koulutusohjelman opinnoista vähintään 5 opintopistettä suoritetaan englanninkielisenä.

Opiskelijan opinnäytetyö ja opintojaksojen kehittämistehtävät voivat liittyä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan hankkeiden ja projektien toteuttamiseen Future Factory -ympäristössä tai yritystoiminnan kehittämiseen JAMK Generator -ympäristössä.

Lisätietoja löydät opinto-oppaasta:

​Arviointi ja oppimisen ohjaus

Oppimistulokset arvioidaan suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin. Arviointipäätökset perustuvat opintojaksokuvauksissa esitettyihin arviointikriteereihin. Opintojaksot arvioidaan opintojaksokuvauksessa määritetyllä arviointiasteikolla. Asteikko voi tarkoituksen mukaan olla joko viisiportainen: 5 (erinomainen), 4 (kiitettävä), 3 (hyvä), 2 (tyydyttävä) ja 1 (välttävä) tai hyväksytty (S) /hylätty (0). Opintojakson suoritus on hylätty (0), mikäli opiskelija ei saavuta opintojakson läpäisylle asetettuja minimitavoitteita.

Opiskelijalla on oikeus tietää, miten arviointiperusteita sovelletaan hänen osaamiseensa. Opintojakson suoritus kirjataan opintosuoritusrekisteriin viimeistään kuukauden kuluttua opintojakson ilmoitetusta päättymisajankohdasta ja aina ennen lukuvuoden päättymistä.

Lisätietoja opinto-oppaassa:

​Opiskelumuodot

Monimuoto-opiskeluna toteutettavassa koulutuksessa opiskellaan enimmäkseen verkko-oppimisympäristöissä. Etäopiskelun lisäksi opiskeluun kuuluu lähiopetusta keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa ensimmäisen 1,5 vuoden aikana ja sen jälkeen kontaktiopiskelu toteutuu opinnäytetyöseminaarien muodossa. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa osa-aikaisesti tai tiiviisti kokopäiväopiskeluna. Opinnot toteutetaan moniammatillisissa ryhmissä, joissa voi verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa ja kehittää omaa työyhteisöä.

​Valmistuminen

​Ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opinto-oikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

​Työllistyminen ja jatko-opinnot

​Valmistuneiden ammatilliset profiilit esimerkkeineen

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden julkisiin virkoihin tai toimiin sekä muihin tehtäviin, joissa kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Tutkinto-ohjelmasta valmistuneet ovat työllistyneet erilaisiin esimies-, asiantuntija- ja kehittämistehtäviin hyvinvointialan julkisiin, yksityisiin ja kolmannen sektorin organisaatioihin, kehittämishankkeisiin projektijohtajiksi tai asiantuntijoiksi sekä yrittäjäksi. Kansainvälisestä kaksoistutkinto-ohjelmasta valmistuneilla on hyvät mahdollisuudet työllistyä erilaisiin kansainvälisiin tehtäviin.

​Jatko-opinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Valmistunut opiskelija voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa koko työuran aikaiseen opiskeluun ja oppimiseen erilaisia lisämahdollisuuksia. Niitä ovat muun muassa erikoistumiskoulutukset, korkeakouludiplomit, avoimen ammattikorkeakoulun laajat kokonaisuudet sekä täydennyskoulutus. Kaikkiin jatko-opintoihin on hakeuduttava erikseen.

​Muut tiedot

​Suunnittelu

Koulutus on suunniteltu yhteistyössä yritysten, kolmannen sektorin ja SOTE -alan julkisten organisaatioiden sekä kansainvälisten partnerikorkeakoulujen edustajien kanssa. Opetussuunnitelman laadinnassa on huomioitu työelämän edustajien näkemykset ja osaamistarpeiden ennakointiin liittyvät aineistot sekä koulutukseen osallistuneiden opiskelijoiden ja alumnien näkemykset.

​Yhteystiedot

​Tapio Mäkelä, asiantuntija, +358 50 520 6603
Sirpa Tuomi, koulutusvastaava, +358 400 976 750
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Piippukatu 2
40100 Jyväskylä