​Yleistiedot

​Kuvaus

Musiikkipedagogin (ylempi AMK) tutkinnon suorittanut on työyhteisönsä ja alansa kehittäjä omalla asiantuntijuusalueellaan. Tutkinto-ohjelman opiskelija näyttää koulutuksen aikana ja sitä ennen hankitun tutkimus- ja kehittämisosaamisensa työelämälähtöisessä opinnäytetyössä.

Tutkimus- ja kehittämisopinnot vahvistavat keskeisten soveltavan tutkimuksen ja työelämän kehittämismenetelmien hallintaa sekä projektijohtamisen osaamista. Opiskelija hankkii lisäksi valmiuksia työelämän edellyttämään jatkuvaan oppimiseen sekä omaan ammattialaansa liittyvän osaamisen syventämiseen ja ajantasaistamiseen.

Syventävien ammattiopintojen keskiössä on uusiutuva pedagogiikka, jonka teemat ovat ajankohtaisia musiikkikasvatuksen kysymyksiä. Teemoja ovat mm. musiikkikasvatusteknologia sekä toiminnallinen ryhmäpedagogiikka.

​Tutkinnon taso

​Ylempi korkeakoulututkinto (EQF 7)

​Aloitusryhmän koodi

​YKM17S1

​Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

​Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

​Opinnot

​Tavoiteltava osaaminen

Tutkinto-ohjelmasta valmistunut musiikkipedagogiikan asiantuntija
 • tunnistaa ja ymmärtää toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset
 • kehittää omaa ja työyhteisönsä toimintaa muuttuvia työelämätarpeita vastaavaksi
 • valitsee tarkoituksenmukaisia pedagogisia ja teknologisia ratkaisuja oppimisen tueksi
 • hyödyntää uuden teknologian mahdollisuuksia oppimisympäristöjen kehittämisessä
 • johtaa työyhteisönsä ja alan verkoston kehittämistyötä
 • arvioi, ajantasaistaa ja syventää osaamistaan jatkuvasti.

​Tutkinnon profiili

Uusiutuvan pedagogiikan keskeisiä teemoja ovat toiminnallinen ryhmäpedagogiikka, musiikkikasvatusteknologia sekä oppimisen pelillistäminen. Toiminnallisen ryhmäpedagogiikan opinnoissa perehdytään esimerkiksi improvisaation ja yhteismusisoinnin kautta innostavaan, kokeilevaan ja rajat ylittävään pedagogiikkaan. Musiikkikasvatusteknologian opinnoissa syvennytään mm. mobiili- ja verkko-oppimisteknologioiden hyödyntämiseen. Oppimisen pelillistämisen opinnoissa puolestaan tarkastellaan musiikin oppimisen pelillistämisen ja leikillistämisen mahdollisuuksia.

​Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot

​Hyväksilukeminen

​Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa.

​Tutkinto-ohjelmaan hakeminen ja valinta

Hakeminen, hakukelpoisuus ja valinta ylempiin AMK-tutkintoihin

​Opintojen sisältö ja suorittaminen

Opinnot sisältävät syventäviä ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyön eli työelämän kehittämistehtävän. Opinnot koostuvat opintojaksoista ja laajemmista osaamisalueista.

Musiikkipedagogi

Koulutus perustuu tutkinto-ohjelman omille, ammattispesifisille osaamisille sekä JAMKin yhteisille osaamisille. Näitä osaamisia hankitaan, syvennetään ja arvioidaan opintojaksoilla, jotka on johdettu seuraavista opintokokonaisuuksista:
 • uusiutuva pedagogiikka
 • tutkimus- ja kehittämisopinnot
 • opinnäytetyö
 • vapaasti valittavat opinnot

Opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa kartoitetaan opintoihin liittyvät valinnat sekä mahdolliset hyväksiluvut. Tutkinto-ohjelman ammattispesifisissä opinnoissa hankittua osaamista voi syventää valitsemalla esim. johtamiseen, yrittäjyyteen tai kansainvälisyyteen liittyviä opintoja JAMKin yhteisestä YAMK-opintotarjonnasta. Opiskelijat voivat lisäksi hyödyntää kansainvälisten korkeakoulujen avointa verkkotarjontaa, MOOC-kursseja, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Opinnäytetyö on laajuudeltaan puolet opinnoista, minkä vuoksi sen työstäminen aloitetaan heti opintojen alussa. Opinnäytetyön aihevalinnan on hyvä tukea opiskelijan työyhteisön ja/tai oman alan kehittämistarpeita.

Opiskelijan opinnäytetyö ja opintojaksojen kehittämistehtävät voivat liittyä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan hankkeiden ja projektien toteuttamiseen Future Factory -ympäristössä tai yritystoiminnan kehittämiseen JAMK Generator -ympäristössä.

Lisätietoja löydät opinto-oppaasta:

​Arviointi ja oppimisen ohjaus

Oppimistulokset arvioidaan suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin. Arviointipäätökset perustuvat opintojaksokuvauksissa esitettyihin arviointikriteereihin. Opintojaksot arvioidaan opintojaksokuvauksessa määritetyllä arviointiasteikolla. Asteikko voi tarkoituksen mukaan olla joko viisiportainen: 5 (erinomainen), 4 (kiitettävä), 3 (hyvä), 2 (tyydyttävä) ja 1 (välttävä) tai hyväksytty (S) /hylätty (0). Opintojakson suoritus on hylätty (0), mikäli opiskelija ei saavuta opintojakson läpäisylle asetettuja minimitavoitteita.

Opiskelijalla on oikeus tietää, miten arviointiperusteita sovelletaan hänen osaamiseensa. Opintojakson suoritus kirjataan opintosuoritusrekisteriin viimeistään kuukauden kuluttua opintojakson ilmoitetusta päättymisajankohdasta ja aina ennen lukuvuoden päättymistä.

Lisätietoja opinto-oppaassa:

​Opiskelumuodot

Monimuoto-opiskelu

Opintojen ohjeaika on kaksi vuotta ja opinto-oikeusaika kolme vuotta.

Opinnot toteutetaan lähi- ja etäopiskeluna, joka mahdollistaa opiskelun työn ohessa ja edellyttää omassa työyhteisössä tai muussa viiteryhmässä tapahtuvaa kehittämistä. Lähiopiskelupäiviä on keskimäärin kerran kuukaudessa 1–2 päivän toteutuksina pääsääntöisesti torstaisin ja/tai perjantaisin. Etäopiskelujaksoilla työstetään oppimistehtäviä itsenäisesti, vertaisryhmissä ja ohjatusti verkkoympäristössä.

Opintojen oppimisympäristö koostuu vertaisopiskelijoista, opiskelijoiden työyhteisöistä ja musiikkialan toimintaympäristöistä sekä ammattikorkeakoulun tarjoamista ohjauspalveluista ja verkkoympäristöstä.

Keskeisiä työskentelymuotoja, joiden avulla työstetään eri opintojaksojen oppimistehtäviä, ovat erilaisin tavoin toteutuvat lähiopiskelupäivät, vertaisryhmät ja verkossa tapahtuva työskentely.

Opinnot toteutetaan lähi- ja etäopiskeluna, joten opiskelu on mahdollista myös työn ohessa. Oman työyhteisön tai muun viiteryhmän kehittäminen integroituu luontevaksi osaksi opintoja.

​Valmistuminen

​Ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opinto-oikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

​Työllistyminen ja jatko-opinnot

​Valmistuneiden ammatilliset profiilit esimerkkeineen

Musiikkipedagogi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittanut henkilö voi sijoittua erilaisiin musiikkialan opetus-, johtamis- ja kehittämistehtäviin eri koulutusasteille. Tutkinto antaa hakukelpoisuuden julkisiin virkoihin tai toimiin sekä muihin tehtäviin, joissa kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Tehtävänimikkeitä voivat olla mm.
 • musiikkioppilaitoksen opettaja tai lehtori
 • konservatorion opettaja tai lehtori
 • musiikkioppilaitoksen tai konservatorion rehtori (lisäksi vaaditaan opetushallinnon opinnot tai tuntemus)
 • ammattikorkeakoulun opettaja tai lehtori
 • vapaan sivistystyön opettaja tai suunnittelijaopettaja
 • projektipäällikkö, koordinaattori tai yrittäjä.

​Jatko-opinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Valmistunut opiskelija voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa koko työuran aikaiseen opiskeluun ja oppimiseen erilaisia lisämahdollisuuksia. Niitä ovat muun muassa erikoistumiskoulutukset, korkeakouludiplomit, avoimen ammattikorkeakoulun laajat kokonaisuudet sekä täydennyskoulutus. Kaikkiin jatko-opintoihin on hakeuduttava erikseen.

​Muut tiedot

​Suunnittelu

Tutkinnon tavoitteet on johdettu työelämän osaamistarpeesta. Suunnittelussa on huomioitu musiikkialan työelämälle ja alalle valmistuneille opiskelijoille suunnatuista osaamistarvekyselyistä saadut tulokset. Suunnittelua ovat ohjanneet myös työelämän edustajien kanssa käydyt keskustelut sekä tutkinto-ohjelman tarve profiloitua valtakunnallisesti.

Koulutus vastaa myös Suomalaisen musiikkikampuksen strategisiin tavoitteisiin. Musiikkikampuksen strategian kulmakiviä ovat mm. uuden tutkimustiedon luominen ja soveltaminen sekä uuteen tietoon perustuva musiikkipedagogiikan kehittäminen. Strategisia kehittämisteemoja ovat puolestaan musiikkialan liiketoimintaosaaminen ja johtaminen sekä musiikkiteknologian pedagogiset sovellukset.

​Yhteystiedot

Eva Halme, koulutuspäällikkö, +358 40 727 6424
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Pitkäkatu 18 - 22
40200 Jyväskylä