Fysioterapeutti (ylempi AMK), Kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK), Kätilö (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK), Toimintaterapeutti (ylempi AMK)

​Yleistiedot

​Kuvaus

Syvennät kuntoutuksen asiantuntijuuttasi ja osaamistasi sosiaali- ja terveysalan ylemmän AMKin monialaisen kuntoutuksen tutkinto-ohjelmassa. Hankit valmiuksia toimia kuntoutujalähtöisen kuntoutuksen asiantuntijana tai koordinaattorina monialaisessa asiantuntijaverkostossa sekä julkisissa että yksityisissä organisaatioissa, järjestöissä tai yrittäjänä. Osaat ennakoida kuntoutuksen kansallista ja kansainvälistä kehitystä sekä kehittää monialaisen kuntoutuksen toimintaa ja toimintamalleja omalla alueellasi ja organisaatiossasi tutkimukseen ja ennakointitietoon liittyvään näyttöön perustuen.

Tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan AMK tutkinnon suorittaneiden asiantuntijoiden [fysioterapeutti (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), kätilö (AMK), sairaanhoitaja (AMK), sosionomi (AMK), terveydenhoitaja (AMK), toimintaterapeutti (AMK)] monialaista ja moniasiantuntijuuteen perustuvaa osaamista kuntoutujalähtöisissä kuntoutusprosesseissa, toimintamallien kehittämisessä sekä työ- ja toimintakykyä ja osallisuutta edistävässä toiminnassa.

​Tutkinnon taso

​Ylempi korkeakoulututkinto (EQF 7)

​Aloitusryhmän koodi

​YSM17S1

​Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

​Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

​Opinnot

​Tavoiteltava osaaminen

Koulutuksen tavoitteena on, että tutkinto-ohjelmasta valmistuu vaativan tason monialaisen kuntoutuksen asiantuntija, joka
  • hallitsee kuntoutuksen monitieteisen tietoperustan kuntoutuksen asiantuntijalta edellytettävällä tasolla
  • ennakoi kuntoutuksen kansallista ja kansainvälistä kehitystä asiakaslähtöisen kuntoutuksen näkökulmasta
  • kehittää näyttöön perustuen monialaisen kuntoutuksen toimintaa ja toimintamalleja sekä moniammatillista yhteistoimijuutta
  • arvioi ja uudistaa asiakaslähtöisiä kuntoutus- ja kuntoutumisprosesseja sekä työ- ja toimintakykyä ja osallisuutta edistävää toimintaa
  • omaa kriittisen, kehittämisorientoituneen työskentelytavan toimiessaan monialaisen kuntoutuksen asiantuntijana erilaisissa julkisissa, yksityisissä ja kolmannen sektorin organisaatioissa

​Tutkinnon profiili

Monialaisen kuntoutuksen ylempi AMK tutkinto-ohjelma kehittää asiantuntijaosaamista monialaisten kuntoutuspalvelujen kehittämiseen, johtamiseen ja uudistamiseen näyttöön perustuen. Lisäksi opiskelija saa valmiuksia toimia asiantuntija- ja kehittämistehtävissä monimuotoisissa ja kansainvälisissä verkostoissa tai yrittäjänä. Tutkinto-ohjelmassa tuotetaan sosiaali- ja terveysalan uudistuksen sekä kuntoutuksen kokonaisuudistuksen edellyttämää osaamista.

​Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot

​Hyväksilukeminen

​Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa.

​Tutkinto-ohjelmaan hakeminen ja valinta

Hakeminen, hakukelpoisuus ja valinta ylempiin AMK-tutkintoihin

​Opintojen sisältö ja suorittaminen

Opinnot sisältävät syventäviä ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyön eli työelämän kehittämistehtävän. Opinnot koostuvat opintojaksoista ja laajemmista osaamisalueista.

Monialaisen kuntoutuksen opinnot ovat näyttöön perustuvia, ja niiden tietoperusta pohjautuu kuntoutus-, sosiaali- ja terveystieteisiin sekä niiden lähitieteisiin. Ensimmäisen 1½ vuoden opinnoissa syvennytään monialaisen kuntoutuksen asiantuntijuuden sekä tutkimus- ja kehittämisosaamisen vahvistamiseen. YAMK-opinnäytetyö on kolmasosa opinnoista, joten sen työstäminen alkaa jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Viimeisen 1-1½ vuoden aikana pääpaino on opinnäytetyöllä ja henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman mukaan valituilla vapaasti valittavilla opinnoilla.

Monialainen kuntoutus

Vapaasti valittaviksi opinnoiksi voidaan hyväksyä tutkinto-ohjelman tarjoamia vaihtoehtoisia opintojaksoja tai toisen YAMK-tutkinto-ohjelman tarjoamia opintoja. Opiskelijat voivat lisäksi hyödyntää kansainvälisten korkeakoulujen avointa verkkotarjontaa, MOOC-kursseja, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Opiskelijan opinnäytetyö ja opintojaksojen kehittämistehtävät voivat liittyä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan hankkeiden ja projektien toteuttamiseen Future Factory -ympäristössä tai yritystoiminnan kehittämiseen JAMK Generator -ympäristössä.

Opintoja on sekä suomeksi että englanniksi. Halutessaan opiskelija voi suorittaa koko tutkinnon englanniksi.

Lisätietoja löydät opinto-oppaasta:

​Arviointi ja oppimisen ohjaus

Oppimistulokset arvioidaan suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin. Arviointipäätökset perustuvat opintojaksokuvauksissa esitettyihin arviointikriteereihin. Opintojaksot arvioidaan opintojaksokuvauksessa määritetyllä arviointiasteikolla. Asteikko voi tarkoituksen mukaan olla joko viisiportainen: 5 (erinomainen), 4 (kiitettävä), 3 (hyvä), 2 (tyydyttävä) ja 1 (välttävä) tai hyväksytty (S) /hylätty (0). Opintojakson suoritus on hylätty (0), mikäli opiskelija ei saavuta opintojakson läpäisylle asetettuja minimitavoitteita.

Opiskelijalla on oikeus tietää, miten arviointiperusteita sovelletaan hänen osaamiseensa. Opintojakson suoritus kirjataan opintosuoritusrekisteriin viimeistään kuukauden kuluttua opintojakson ilmoitetusta päättymisajankohdasta ja aina ennen lukuvuoden päättymistä.

Lisätietoja opinto-oppaassa:

​Opiskelumuodot

Monimuoto-opiskeluna toteutettavassa koulutuksessa opiskelet pääasiassa itsenäisesti ja oman ryhmäsi kanssa verkossa. Oppimisen pedagogisena periaatteena toteutetaan dialogiseen oppimiseen sisältyvää yhdessä oppimista.

Verkko-opintojen lisäksi opiskeluun sisältyy lähiopetusta keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa ensimmäisen 1,5 vuoden aikana. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa.

​Valmistuminen

​Ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opinto-oikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

​Työllistyminen ja jatko-opinnot

​Valmistuneiden ammatilliset profiilit esimerkkeineen

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden julkisiin virkoihin tai toimiin sekä muihin tehtäviin, joissa kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

​Ylemmistä ammattikorkeakoulututkinto-ohjelmista valmistuneet ovat työllistyneet erilaisiin asiantuntija-, esimies- ja kehittämistehtäviin sosiaali- ja terveysalan organisaatioihin kuntiin, järjestöihin sekä yrityksiin. Valmistuneet voivat toimia myös yrittäjinä tai kansainvälisissä tehtävissä.

​Jatko-opinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Valmistunut opiskelija voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa koko työuran aikaiseen opiskeluun ja oppimiseen erilaisia lisämahdollisuuksia. Niitä ovat muun muassa erikoistumiskoulutukset, korkeakouludiplomit, avoimen ammattikorkeakoulun laajat kokonaisuudet sekä täydennyskoulutus. Kaikkiin jatko-opintoihin on hakeuduttava erikseen.

​Muut tiedot

​Suunnittelu

Koulutusta kehitetään yhdessä työelämän yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien kanssa sekä Keski-Suomen hyvinvoinnin ja kuntoutuksen osaamiskeskittymien kanssa.

​Yhteystiedot

Mirja Immonen, Koulutuspäällikkö, +358 40 547 8949
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Piippukatu 2
40100 Jyväskylä