​Yleistiedot

​Kuvaus

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma yhdistää matkailu-, ja ravitsemisalan eri sektorit. Monialaisen tutkinto-ohjelman keskeisiä teemoja ovat vastuullisuus, asiakaslähtöiset palvelut, palvelujen kehittäminen, ennakointi ja tutkimustiedon käyttäminen palvelujen kehittämisessä. Opintojen sisältöinä on mm.​ palvelukäytäntöjen ja -teorian kehittäminen, riskinarviointi ja turvallisuus, hankinnat ja toimitusketjujen hallinta sekä vastuullisuus palvelujen johtamisessa. ​Koulutus tarjoaa työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla rakennetaan kilpailukykyisiä palvelukokonaisuuksia, analysoidaan ja sovelletaan alan tutkimustietoa ja kehitetään uusia ammattikäytäntöjä. Asiakaslähtöisten ja saumattomien palvelujen kehittäminen edellyttää vahvaa asiantuntijuutta ja innovoivaa otetta työhön. Tutkimus- ja kehittämisopinnoissa vahvistetaan ennakointimenetelmien, alan kansainvälisen tutkimuksen ja toimintaympäristön analysointimenetelmien hallintaa.

​Tutkinnon taso

​Ylempi korkeakoulututkinto (EQF 7)

​Aloitusryhmän koodi

​YMR17S1

​Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

​Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

​Opinnot

​Tavoiteltava osaaminen

​Matkailu- ja palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelmasta valmistunut restonomi (YAMK) on asiantuntijuusalueensa (esim. matkailupalvelut, ruokapalvelut, toimitilapalvelut, kuluttajapalvelut tai muu palveluliiketoiminta) kehittäjä. Hän toimii vastuullisesti tuottaen ja kehittäen hyvinvointia edistäviä palveluja. Hänellä on laaja näkemys alasta ja sen merkityksestä. Tutkinnon suorittanut pystyy ennakoimaan ja analysoimaan kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muutoksia sekä kehittämään alaa ja organisaatiotaan, tuottamaan asiantuntijuusalueelleen sovellettavissa olevaa uutta tietoa ja kehittämään palvelujärjestelmiä ja -käytäntöjä. Tutkinto-ohjelmasta valmistuneet restonomit  (YAMK) ovat vastuullisia oman alansa kehittäjiä, joilla on halu ja valmiudet jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen​.

​Tutkinnon profiili

Palveluliiketoiminnan ammatillisissa opinnoissa opiskelijat kehittävät oman asiantuntijuusalueensa palvelukäytäntöjä ja -teoriaa, palveluiden hankintaa, riskinarviointia ja t​urvallisuutta sekä tulevaisuuden vastuullisia asiakaslähtöisiä palveluita.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa perehdytään ennakointiin, analysoidaan oman asiantuntijuusalueen toimintaympäristöä ja sen muutoksia myös kansainvälisesti sekä perehdytään alan tutkimukseen ja siinä käytettyihin menetelmiin.

Vaihtoehtoisissa opinnoissa perehdytään joko vastuulliseen johtamiseen ja muutoksen johtamiseen tai kehitetään omaa yritystä yrittäjyysopinnoissa. Opintojen aikana opiskelijat verkostoituvat ammatillisiin verkostoihin.

​Opintojen rakenne Pepissä

​Opinnot

​Hyväksilukeminen

​Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa.

​Tutkinto-ohjelmaan hakeminen ja valinta

Hakeminen, hakukelpoisuus ja valinta ylempiin AMK-tutkintoihin

​Opintojen sisältö ja suorittaminen

​Opinnot sisältävät tutkinnon ydinopintoja, vaihtoehtoisia opintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyön eli työelämän kehittämistehtävän. Opinnot koostuvat opintojaksoista ja laajemmista osaamisalueista.

Opintojen (90 op) rakenne on seuraava:

  • ydinopinnot 20 op
  • ydinopintoihin kytkeytyvä tutkimus- ja kehittämistoiminta 15 op
  • vaihtoehtoiset opinnot 15 op
  • vapaasti valittavat opinnot 10 op
  • opinnäytetyö 30 op

Tutkinnon ydinopinnot muodostuvat seuraavista opintokokonaisuuksista:

  • Palveluliiketoiminnan ammatillinen osaaminen (20 op)
  • Tutkimus- ja kehittämistoiminta (15 op)

Jyväskylän ammattikorkeakoulun YAMK-koulutusten yhteiset vaihtoehtoiset opinnot monialaisissa ryhmissä ovat:

  • Vaihtoehtoiset johtamisopinnot (15 op)
  • Yritystoimintaa kehittävät opinnot (15 op)

Matkailu- ja palveluliiketoiminta

Vapaasti valittaviksi opinnoiksi voidaan hyväksyä myös toisessa YAMK-tutkinto-ohjelmassa suoritettuja opintoja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opiskelijat voivat lisäksi hyödyntää kansainvälisten korkeakoulujen avointa verkkotarjontaa, MOOC-kursseja, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Opiskelijan opinnäytetyö ja opintojaksojen kehittämistehtävät voivat liittyä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan hankkeiden ja projektien toteuttamiseen Future Factory -ympäristössä tai yritystoiminnan kehittämiseen JAMK Generator -ympäristössä.

Lisätietoja löydät opinto-oppaasta:

​Arviointi ja oppimisen ohjaus

Oppimistulokset arvioidaan suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin. Arviointipäätökset perustuvat opintojaksokuvauksissa esitettyihin arviointikriteereihin. Opintojaksot arvioidaan opintojaksokuvauksessa määritetyllä arviointiasteikolla. Asteikko voi tarkoituksen mukaan olla joko viisiportainen: 5 (erinomainen), 4 (kiitettävä), 3 (hyvä), 2 (tyydyttävä) ja 1 (välttävä) tai hyväksytty (S) /hylätty (0). Opintojakson suoritus on hylätty (0), mikäli opiskelija ei saavuta opintojakson läpäisylle asetettuja minimitavoitteita.

Opiskelijalla on oikeus tietää, miten arviointiperusteita sovelletaan hänen osaamiseensa. Opintojakson suoritus kirjataan opintosuoritusrekisteriin viimeistään kuukauden kuluttua opintojakson ilmoitetusta päättymisajankohdasta ja aina ennen lukuvuoden päättymistä.

Lisätietoja opinto-oppaassa:

​Opiskelumuodot

Monimuoto-opiskelu

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina ja ne on suunniteltu työn ohessa toteutettaviksi. Tehtävät edellyttävät taustaorganisaatiossa tapahtuvaa kehittämistä. Opinnoissa hyödynnetään alan tutkimustietoa kirjallisuuden ja esimerkiksi vierailijaluentojen avulla.

Opintojaksoon kuuluu kaksi kahden päivän kontaktijaksoa, ennakkotehtävät ja kontaktien väliin sijoittuva laaja kehittämistehtävä. Opintojaksojen arviointi perustuu useimmiten tehtävien raportointiin sekä esityksiin ja on osaamisperustaista. Kontaktien välinen aika voi vaihdella opintojakson tehtävien vaatiman ajan mukaan, mutta niitä on yleensä noin kerran kuukaudessa. Opintojaksoihin kuuluu usein ennakkotehtävä ennen opintojakson kontaktia.  Osa opinnoista on verkossa. Opiskelijalla on mahdollisuus valita opintoja saman tutkinto-ohjelman muilta vuosikursseilta tai muista YAMK-tutkinto-ohjelmista.

​Valmistuminen

​Ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opinto-oikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

​Työllistyminen ja jatko-opinnot

​Valmistuneiden ammatilliset profiilit esimerkkeineen

Tutkinto-ohjelmasta valmistuneet toimivat vaativissa asiantuntija- tai esimiestehtävissä tai yrittäjinä. He voivat työskennellä julkisella tai yksityisellä sektorilla. Osa valmistuneista on jatkanut opintojaan ammatillisen opettajakorkeakoulun pedagogisilla opinnoilla. He ovat sijoittuneet pääsääntöisesti toisen asteen opetustehtäviin.

Tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi asiantuntija, suunnittelija, ruokapalvelujen johtaja, toimitilapalvelujen johtaja, liikelaitosjohtaja, asiakkuuspäällikkö, matkailun kehittämispäällikkö tai projektipäällikkö.

​Jatko-opinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Valmistunut opiskelija voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa koko työuran aikaiseen opiskeluun ja oppimiseen erilaisia lisämahdollisuuksia. Niitä ovat muun muassa erikoistumiskoulutukset, korkeakouludiplomit, avoimen ammattikorkeakoulun laajat kokonaisuudet sekä täydennyskoulutus. Kaikkiin jatko-opintoihin on hakeuduttava erikseen.

​Muut tiedot

​Suunnittelu

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelman rakenne on suunniteltu matkailu-, ravitsemis- ja talousalan verkostossa ja sitä on kehitetty yhteistyössä verkoston kanssa. Ammattikorkeakoulujen oma profilointi näkyy tutkinnon ydinopinnoissa. Tutkinto-ohjelman kehittämiseen on kerätty työelämätietoa sidosryhmäver​koston lisäksi aiempien vuosien opiskelijoiden ja jo valmistuneiden opiskelijoiden muodostamalta laajalta työelämäverkostolta.   Tietojen keräämisessä on käytetty mm. Tulevaisuuspyörämenetelmää sidosryhmäedustajien, opiskelijoiden ja alumnien näkemysten saamiseksi. Tätä opetussuunnitelmaa on edelleen kehitetty tutkinto-ohjelman määräaikaisarvioinnin perusteella.  Opetussuunnitelmatyötä ohjaavat myös JAMKin strategiset linjaukset, joiden toteutumista seurataan säännöllisesti BSC-mittareiden avulla (tuloskatsaukset). JAMKin ylempien AMK-tutkintojen osalta tutkinto-ohjelmat eri yksiköissä tekevät yhteistyötä yhteisten osaamisalueiden (tutkimus- ja kehittämistoiminta, yrittäjyysopinnot sekä johtaminen) kehittämiseksi. Kansainvälisen osaamisen ennakointi tapahtuu vertailemalla partnerioppilaitosten koulutusten sisältöjä sekä hyödyntämällä vierailevien opettajien asiantuntemusta.

​Yhteystiedot

​Enni Mertanen, yliopettaja, +358 40 717 7509
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Rajakatu 35
40200 Jyväskylä