​Yleistiedot

​Kuvaus

​Digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämiseen toimitusketjun hallinnassa keskittyvä ylempi ammattikorkeakoulututkinto.​

​Tutkinnon taso

​Ylempi korkeakoulututkinto (EQF 7)

​Aloitusryhmän koodi

YTD17S1

​Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

​Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

​Opinnot

​Tavoiteltava osaaminen

Opiskelija hankkii tiedot, taidot ja valmiudet digitalisaation tuomien mahdollisuuksien hyödyntämiseen toimitusketjun hallinnassa. Teknologiset muutokset (esim. esineiden internet, big data, digitaalinen valmistus) aiheuttavat merkittäviä muutoksia toimitusketjujen hallintaan, jotka vaativat uudentyyppistä osaamista. Koulutuksen avulla opiskelija on valmis johtamaan tulevaisuuden toimitusketjuja, joissa tiedon analysointi ja hallinta tulevat korostumaan.

Kuluttajakaupan merkittävät muutokset ovat muuttaneet ja tulevat muuttamaan perinteistä toimitusketjuajattelua. Millaiseksi tulee muodostumaan kuluttajien käyttäytyminen, jossa yhdistellään verkkokauppaa ja kivijalkakauppaa? Yhden skenaarion mukaan näistä tulee toisiaan täydentäviä toimintamalleja, joka puolestaan muodostaa monikanavaisen kokonaisuuden, jonka hallinta on yhtenä koulutuksen painopisteenä.

Monimutkaisempien ja haavoittuvampien toimitusketjujen hallinta korostaa aiempaa enemmän riskienhallinnan tärkeyttä, johon opiskelijoita valmennetaan koulutuksessa. Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa soveltaa työelämän tutkimus- ja kehittämismenetelmiä oman osaamisensa ja organisaationsa kehittämiseen. Kykenet reagoimaan nopeisiin muutoksiin, luomaan uusia toimintamalleja ja johtamaan muutosprosesseja.

​Tutkinnon profiili

Digitaalisen toimitusketjun ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa on vahva tulevaisuusorientoinut näkökulma. Keskeinen sisältö liittyy yhä digitaalisempien toimitusketjujen hallintaan ja digitalisaation hyödyntämiseen toimitusketjun ohjaamisessa. Uusien teknologioiden ja niiden tuomien mahdollisuuksien tunnistaminen sekä onnistunut soveltaminen käytäntöön, on koulutuksen keskiössä.

​Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot

​Hyväksilukeminen

​Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa.

​Tutkinto-ohjelmaan hakeminen ja valinta

Hakeminen, hakukelpoisuus ja valinta ylempiin AMK-tutkintoihin

​Opintojen sisältö ja suorittaminen

​Opinnot sisältävät syventäviä ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyön eli työelämän kehittämistehtävän. Opinnot koostuvat opintojaksoista, joita on yhdistetty laajemmiksi osaamisalueiksi.

Opintojen (60 op) rakenne muodostuu seuraavasti:

  • Ydinopinnot (20 op): Digitalisaatio liiketoiminnassa, Ihminen ja johtajuus, Talousjohtaminen ja päätöksenteko, SCM - Digitalisaatio veturina
  • Ydinopintoihin kytkeytyvä tutkimus- ja kehittämistoiminta 5 op
  • Vaihtoehtoiset opinnot 5 op; hankintojen johtaminen
  • Opinnäytetyö 30 op

Digitaalinen toimitusketju

Opiskelijan opinnäytetyö ja opintojaksojen kehittämistehtävät voivat liittyä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan hankkeiden ja projektien toteuttamiseen Future Factory -ympäristössä tai yritystoiminnan kehittämiseen JAMK Generator -ympäristössä.

Lisätietoja löydät opinto-oppaasta:

​Arviointi ja oppimisen ohjaus

Oppimistulokset arvioidaan suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin. Arviointipäätökset perustuvat opintojaksokuvauksissa esitettyihin arviointikriteereihin. Opintojaksot arvioidaan opintojaksokuvauksessa määritetyllä arviointiasteikolla. Asteikko voi tarkoituksen mukaan olla joko viisiportainen: 5 (erinomainen), 4 (kiitettävä), 3 (hyvä), 2 (tyydyttävä) ja 1 (välttävä) tai hyväksytty (S) /hylätty (0). Opintojakson suoritus on hylätty (0), mikäli opiskelija ei saavuta opintojakson läpäisylle asetettuja minimitavoitteita.

Opiskelijalla on oikeus tietää, miten arviointiperusteita sovelletaan hänen osaamiseensa. Opintojakson suoritus kirjataan opintosuoritusrekisteriin viimeistään kuukauden kuluttua opintojakson ilmoitetusta päättymisajankohdasta ja aina ennen lukuvuoden päättymistä.

Lisätietoja opinto-oppaassa:

​Opiskelumuodot

Monimuoto-opiskelu

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena siten, että kontaktipäivät ajoittuvat perjantai-iltapäiviin sekä lauantaihin. Kontaktipäiviä järjestetään n. kaksi kuukaudessa, joiden välissä tapahtuu itsenäistä opiskelua. Opintojaksoilla ei järjestetä tenttejä.

​Valmistuminen

​Ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opinto-oikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

​Työllistyminen ja jatko-opinnot

​Valmistuneiden ammatilliset profiilit esimerkkeineen

Digitaalinen toimitusketju –tutkinto-ohjelma on tarkoitettu henkilöille, joilla on kiinnostus ja halu olla johtamassa, suunnittelemassa ja kehittämässä tulevaisuuden toimitusketjuja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia hyödyntäen. Kiinnostus uuteen teknologiaan ja sen soveltamiseen toimitusketjujen ohjaamiseen on opiskelijalle tarpeellista.

Digitalisaation hyödyntäminen on tulevaisuudessa yksi organisaation menestymisen elinehdoista, joten koulutuksen avulla olet osaltasi auttamassa organisaatiotasi tulevaisuuden haasteissa. Henkilökohtaisen osaamisesi kehittyminen avaa sinulle uusia uramahdollisuuksia teknologiavetoisten toimitusketjujen kehittäjänä.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneena voit toimia organisaation liiketoiminnan kehittäjänä ja uuden osaamisen aktiivisena tuottajana. Organisaatiosi kehittyy ja tietotaitosi kasvaa.

Saat merkittävää hyötyä verkostoitumisesta ja asiantuntijuuden vaihdosta koulutuksessa olevien kollegojen kanssa.

​Jatko-opinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Valmistunut opiskelija voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa koko työuran aikaiseen opiskeluun ja oppimiseen erilaisia lisämahdollisuuksia. Niitä ovat muun muassa erikoistumiskoulutukset, korkeakouludiplomit, avoimen ammattikorkeakoulun laajat kokonaisuudet sekä täydennyskoulutus. Kaikkiin jatko-opintoihin on hakeuduttava erikseen.

​Muut tiedot

​Suunnittelu

Tutkinto-ohjelman suunnittelussa on ollut mukana työelämän edustajia, akateemisia asiantuntijoita, YAMK-opiskelijoita sekä JAMKin asiantuntijoita eri aloilta. Logistiikan YAMK-ohjelman määräaikaisarviointi tehtiin vuonna 2016, minkä pohjalta tämän koulutusohjelman tarve kävi ilmeiseksi ja siitä saatiin hyvä pohja koulutuksen tavoitteen ja keskeisen sisällön osalta. Arvioijina toimivat työelämän edustaja, akateeminen asiantuntija, opiskelijat ja kouluttajat. Lisäksi suunnitteluun osallistuu säännöllisesti neuvottelukunta, johon kuuluu joukko logistiikan asiantuntijoita ja johtajia eri yrityksistä. Koulutusta kehitetään työelämässä toimivien opiskelijoiden jatkuvan palautteen perusteella.

​Yhteystiedot

Eero Aarresola, lehtori, +358 40 647 6546
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Rajakatu 35
40200 Jyväskylä