​Yleistiedot

​Kuvaus

Luonnonvara-alan ylempi AMK tutkinto on suunnattu sinulle, joka tavoittelet urakehitystä ja haluat vahvistaa nopeasti kehittyvän biotalousalan osaamistasi. Biotalouden kehittämisen tutkinto-ohjelman suorittaneena kykenet työskentelemään biotalousalan vaativissa asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Kykenet soveltamaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa toimintaympäristön muutosten arviointiin sekä näiden muutosten mukana syntyvien yritystoimintamahdollisuuksien kartoittamiseen ja kehittämiseen biotalousalan näkökulmasta.

​Tutkinnon taso

​Ylempi korkeakoulututkinto (EQF 7)

​Aloitusryhmän koodi

​YLB17S1

​Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

​Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

​Opinnot

​Tavoiteltava osaaminen

Biotalouden kehittämisen koulutusohjelmassa kehität asiantuntijuusosaamistasi osana moniammatillista tutkivan oppimisen tiimiä. Perehdyt biotalousalan elinkeinotoiminnan muutosta ja kasvua edistävien palvelujen, prosessien ja toimintamallien kehittämisen ja uudistamisen menetelmiin niin ekologisesta, teknologisesta, taloudellisesta kuin kulttuurillisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Osaat ennakoida biotalousalan kansallista ja kansainvälistä kehitystä sekä kehittää alan yritystoimintaa sekä kehittämistyön toimintamalleja omalla alueellasi ja organisaatiossasi tunnistamiisi tarpeisiin perustuen.

​Tutkinnon profiili

Koulutuksen tavoitteena on, että tutkinto-ohjelmasta valmistuu vaativan tason biotalousalan kehittämisen asiantuntija, joka:

  • Hallitsee biotalousalan monitieteisen tietoperustan ja ymmärtää laaja-alaisesti ekologisten, teknologisten, taloudellisten sekä kulttuurillisten ja sosiaalisten näkökulmien välisiä suhteita biotalouden ja siihen liittyvän elinkeinotoiminnan muutosten kannalta.
  • Omaa kokonaisvaltaisen, kriittisen ja kehittämisorientoituneen työskentelytavan toimiessaan biotalouden kehittämisen asiantuntijana erilaisissa julkisissa, yksityisissä ja kolmannen sektorin organisaatioissa.
  • Kykenee analysoimaan ja ennakoimaan kansallisen ja kansainvälisen biotalousalan toimintaympäristön muutoksia
  • Osaa kehittää ja uudistaa toimintoja, menetelmiä ja prosesseja, joilla yksilö-, yhteisö- ja aluetasoilla edistävät biotalouden kasvua.
  • Tuottaa biotalouden kehittämiseen liittyvää käytäntöön sovellettavissa olevaa uutta tietoa
  • Kykenee arvioimaan biotalouden yleisen kehityksen ja rajattujen kehittämistoimenpiteiden välisisiä syy-seuraussuhteita kriittisesti, kokonaisnäkemyksen omaavalla otteella.

​Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot

​Hyväksilukeminen

​Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa.

​Tutkinto-ohjelmaan hakeminen ja valinta

Hakeminen, hakukelpoisuus ja valinta ylempiin AMK-tutkintoihin

​Opintojen sisältö ja suorittaminen

​Opinnot sisältävät syventäviä ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyön eli työelämän kehittämistehtävän. Opinnot koostuvat opintojaksoista ja laajemmista osaamisalueista.

Biotalouden kehittämisen opintosi sisältävät syventäviä ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyön. Syventävät ammattiopinnot sekä tutkimus- ja kehittämisopinnot antavat valmiuksia löytää, vahvistaa ja kehittää niitä prosesseja, jotka edistävät biotalousyhteiskuntaan siirtymistä. Syventävät ammattiopinnot pyrkivät parantamaan valmiuksiasi synnyttää biotalousliiketoimintaa yhdistelemällä olemassa olevia prosesseja ja raaka-aineita uudella tavalla asiakkaiden tarpeiden mukaan huomioiden niin ekologisen, teknologisen, taloudellisen kuin kulttuurillis-sosiaalisen näkökulman. Vapaasti valittavien opintojen kautta voit vahvistaa osaamistasi esim. kieli- ja yrittäjyysopinnoissa tai voit hankkia mahdollisesti opinnäytetyössäsi tarvittavaa osaamista muiden alojen ammattiopinnoista.

Opiskelijan opinnäytetyö ja opintojaksojen kehittämistehtävät voivat liittyä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan hankkeiden ja projektien toteuttamiseen Future Factory -ympäristössä tai yritystoiminnan kehittämiseen JAMK Generator -ympäristössä.

Lisätietoja löydät opinto-oppaasta:

​Arviointi ja oppimisen ohjaus

Oppimistulokset arvioidaan suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin. Arviointipäätökset perustuvat opintojaksokuvauksissa esitettyihin arviointikriteereihin. Opintojaksot arvioidaan opintojaksokuvauksessa määritetyllä arviointiasteikolla. Asteikko voi tarkoituksen mukaan olla joko viisiportainen: 5 (erinomainen), 4 (kiitettävä), 3 (hyvä), 2 (tyydyttävä) ja 1 (välttävä) tai hyväksytty (S) /hylätty (0). Opintojakson suoritus on hylätty (0), mikäli opiskelija ei saavuta opintojakson läpäisylle asetettuja minimitavoitteita.

Opiskelijalla on oikeus tietää, miten arviointiperusteita sovelletaan hänen osaamiseensa. Opintojakson suoritus kirjataan opintosuoritusrekisteriin viimeistään kuukauden kuluttua opintojakson ilmoitetusta päättymisajankohdasta ja aina ennen lukuvuoden päättymistä.

Lisätietoja opinto-oppaassa:

​Opiskelumuodot

Monimuoto-opiskelu

Opiskelu tutkinto-ohjelmassa pohjautuu tutkivan oppimisen ja tiimityöskentelyn periaatteisiin niin opintojaksojen kuin opinnäytetöiden toteutuksen osalta.

​Valmistuminen

​Ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opinto-oikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

​Työllistyminen ja jatko-opinnot

​Valmistuneiden ammatilliset profiilit esimerkkeineen

​Luonnonvara-alan ylempi AMK tutkinto on suunnattu sinulle, joka tavoittelet urakehitystä ja haluat vahvistaa nopeasti kehittyvän biotalousalan osaamistasi. Biotalouden kehittämisen tutkinto-ohjelman suorittaneena kykenet työskentelemään biotalousalan vaativissa asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Kykenet soveltamaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa toimintaympäristön muutosten arviointiin sekä näiden muutosten mukana syntyvien yritystoimintamahdollisuuksien kartoittamiseen ja kehittämiseen.

Kykenet toimimaan biotalousalan asiantuntijana sekä kehittämistoiminnan koordinaattorina niin julkisissa kuin yksityisissä organisaatioissa.

​Jatko-opinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Valmistunut opiskelija voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa koko työuran aikaiseen opiskeluun ja oppimiseen erilaisia lisämahdollisuuksia. Niitä ovat muun muassa erikoistumiskoulutukset, korkeakouludiplomit, avoimen ammattikorkeakoulun laajat kokonaisuudet sekä täydennyskoulutus. Kaikkiin jatko-opintoihin on hakeuduttava erikseen.

​Muut tiedot

​Suunnittelu

Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman laatimisessa lähtökohtana on ollut Biotalousinstituutin koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnassa mukana olleiden yritysten ja kehittämisorganisaatioiden näkemykset tulevista osaamistarpeista sekä valtakunnalliset koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategiset linjaukset. Opetussuunnitelmasta on pyydetty valmisteluvaiheessa lausuntoja em. asiantuntijoilta sekä sidosryhmiltä ja Biotalousinstituutin neuvottelukunnalta.

​Yhteystiedot

Jyrki Kataja, asiantuntija, +358 40 566 1034
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Tuumalantie 17
41300 Saarijärvi