Fysioterapeutti (ylempi AMK, Kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK), Kätilö (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK), Toimintaterapeutti (ylempi AMK)

IUHPE logo

​Yleistiedot

​Kuvaus

Sosiaali- ja terveysalan ylemmän AMK tutkinnon suorittaneena kykenet työskentelemään monialaisissa, vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä. Kykenet soveltamaan näyttöön perustuvaa tietoperustaa sosiaali- ja terveysalan muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä toimivien asiantuntijoiden [fysioterapeutti (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), kätilö (AMK), sairaanhoitaja (AMK), sosionomi (AMK), terveydenhoitaja (AMK), toimintaterapeutti (AMK)], hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävää osaamista monialaisissa opiskeluryhmissä.

Terveyden edistämisen opinnoissa kehität vaativan tason hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijuusosaamistasi. Hallitset hyvinvointia ja terveyttä edistävien palvelujen, prosessien ja toimintamallien kehittämisen ja uudistamisen asiakaslähtöisesti ja näyttöön perustuen. Osaat ennakoida sosiaali- ja terveysalan kansallista ja kansainvälistä kehitystä sekä kehittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa ja toimintamalleja omalla alueellasi ja organisaatiossasi näyttöön perustuen. Kykenet toimimaan asiantuntijana ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattorina julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa sekä järjestöissä tai yrittäjänä.

Voit lisätä kansainvälistä osaamistasi hakemalla englanninkieliseen kaksoistutkinto-ohjelmaan (Double Degree Programme), joka toteutetaan yhdessä Itävaltalaisen Carinthia University of Applied Sciences kanssa. Kaksoistutkinto-ohjelman suorittaneilla tutkintonimekkeiksi tulevat "oma AMK tutkinto" (YAMK) / Master of Health Care / Master of Social Services / Master of Health Care and Social Services sekä Itävallasta Master of Arts (Health Management).

​Tutkinnon taso

​Ylempi korkeakoulututkinto (EQF 7)

​Aloitusryhmän koodi

​YSE16S1

​Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

​Opinnot

​Tavoiteltava osaaminen

Koulutuksen tavoitteena on, että tutkinto-ohjelmasta valmistuu vaativan tason hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntija, joka

  • hallitsee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen monitieteisen tietoperustan ja ymmärtää laaja-alaisesti toimintakyvyn, osallisuuden ja väestön hyvinvoinnin ja terveyden välisiä suhteita.
  • kehittää yhteistyöverkostoissa yhteisönsä tai alueensa hyvinvointia ja terveyttä.
  • ennakoi ja uudistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa, menetelmiä, ja prosesseja yksilö, yhteisö ja aluetasoilla itsenäisesti alan monikulttuurisissa asiantuntija- ja kehittämistehtävissä tai yrittäjänä.
  • hallitsee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelu-, johtamis- ja arviointimenetelmiä.
  • omaa kriittisen, kehittämisorientoituneen työskentelytavan toimiessaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijana erilaisissa julkisissa, yksityisissä ja kolmannen sektorin organisaatioissa.

​Tutkinnon profiili

Terveyden edistämisen sosiaali- ja terveysalan ylempi amk tutkinto-ohjelma sai kansainvälisen akkreditointitunnustuksen 2015-2018 International Union for Health Promotion and Education (IUPHE) organisaatiolta. Tämä akkreditointi on osoitus siitä, että koulutus täyttää kansainväliset terveyden edistämisen koulutuksen laatuvaatimukset. Terveyden edistämisen opinnot profiloituvat kehittämään opiskelijoiden osaamista kansainvälisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamisen kriteereiden mukaisesti. Osaaminen vastaa terveyden ja hyvinvoinnin erityisasiantuntijaosaamista.

Terveyden edistämisen opinnoissa opiskelija kehittää vaativan tason asiantuntijaosaamista väestön ja yhteisöjen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi osana strategista suunnittelua ja näyttöön perustuvaa toimintaa. Lisäksi opiskelija hankkii valmiuksia hyvinvointia ja terveyttä edistävän toiminnan kehittämiseen ja arviointiin. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vaativan tason asiantuntijaosaamista tarvitaan monialaisten palvelujen kehittämisessä, johtamisessa ja uudistamisessa sosiaali- ja terveysalalla julkisen, yksityisen sekä kolmannen sektorin organisaatioissa tai yrittäjänä.

Opiskelija saa valmiuksia toimia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijana, koordinaattorina ja kehittäjänä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen monikulttuurisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Opintoja voit henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman mukaisesti painottaa tutkimus- ja kehittämistoimintaan, johtamiseen tai yrittäjyyteen.

​Opintojen rakenne Pepissä

Opintojen (90 op) rakenne on seuraava:

  • Terveyden edistämisen asiantuntijatoiminta, ydinopinnot 35 op
  • Ydinopintoihin kytkeytyvät tutkimus- ja kehittämisopinnot 15 op
  • Vaihtoehtoiset ammattiopinnot 5-15 op
  • Vapaasti valittavat opinnot 10 op
  • Opinnäytetyö 30 op

Opinnot

​Hyväksilukeminen

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa.

​Tutkinto-ohjelmaan hakeminen ja valinta

Hakeminen, hakukelpoisuus ja valinta ylempiin AMK-tutkintoihin

​Opintojen sisältö ja suorittaminen

​Opinnot sisältävät syventäviä ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyön eli työelämän kehittämistehtävän. Opinnot koostuvat opintojaksoista ja laajemmista osaamisalueista.

Terveyden edistäminen opinnot

Terveyden edistämisen opinnot ovat näyttöön perustuvia ja niiden tietoperusta pohjautuu terveystieteisiin ja niitä tukeviin tieteenaloihin. Ensimmäisen 1½ vuoden opinnoissa syvennytään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijuuden sekä tutkimus- ja kehittämisosaamisen vahvistamiseen. YAMK-opinnäytetyö on kolmasosa opinnoista, joten sen työstäminen alkaa jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Viimeisen 1-1½ vuoden aikana pääpaino on opinnäytetyöllä ja henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman mukaan valituilla vapaasti valittavilla opinnoilla.

Vaihtoehtoisiksi ja vapaasti valittaviksi opinnoiksi voidaan hyväksyä myös toisessa YAMK tutkinto-ohjelmassa suoritettuja opintoja tai yhteistyökorkeakoulujen YAMK-opintoja. Opiskelijat voivat lisäksi hyödyntää kansainvälisten korkeakoulujen avointa verkkotarjontaa, MOOC-kursseja, henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman mukaisesti.

Opintoja on tarjolla suomen ja englannin kielellä oman tutkinto-ohjelman opintojen lisäksi JAMK:n koko YAMK-opintotarjonnassa. Opiskelija tekee HOPS:n mukaisia valintoja osaamisalueiden / opintojaksojen sisällä oppimistehtävien ja opinnäytetyön kautta. Opinnot toteutetaan monimuotoisesti hyödyntäen työelämää ja laajempia tutkimus- ja kehittämishankkeita oppimisympäristöinä. Koulutusohjelman opinnoista vähintään 5 opintopistettä suoritetaan englanninkielisenä.

Lisätietoja löydät opinto-oppaasta:

​Arviointi ja oppimisen ohjaus

Oppimistulokset arvioidaan suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin. Arviointipäätökset perustuvat opintojaksokuvauksissa esitettyihin arviointikriteereihin. Opintojaksot arvioidaan opintojaksokuvauksessa määritetyllä arviointiasteikolla. Asteikko voi tarkoituksen mukaan olla joko viisiportainen: 5 (erinomainen), 4 (kiitettävä), 3 (hyvä), 2 (tyydyttävä) ja 1 (välttävä) tai hyväksytty (S) /hylätty (0). Opintojakson suoritus on hylätty (0), mikäli opiskelija ei saavuta opintojakson läpäisylle asetettuja minimitavoitteita.

Opiskelijalla on oikeus tietää, miten arviointiperusteita sovelletaan hänen osaamiseensa. Opintojakson suoritus kirjataan opintosuoritusrekisteriin viimeistään kuukauden kuluttua opintojakson ilmoitetusta päättymisajankohdasta ja aina ennen lukuvuoden päättymistä.

Lisätietoja opinto-oppaassa:

​Opiskelumuodot

Monimuoto-opiskelu

Monimuoto-opiskeluna toteutettavassa koulutuksessa opiskellaan enimmäkseen verkko-oppimisympäristöissä. Etäopiskelun lisäksi opiskeluun kuuluu lähiopetusta keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa ensimmäisen 1,5 vuoden aikana ja sen jälkeen lähiopetus toteutuu opinnäytetyöseminaarityöskentelynä. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa osa-aikaisesti tai tiiviisti kokopäiväopiskeluna. Opinnot toteutetaan moniammatillisissa ryhmissä, joissa voi verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa ja kehittää omaa työyhteisöä.

​Valmistuminen

​Ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opinto-oikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

​Työllistyminen ja jatko-opinnot

​Valmistuneiden ammatilliset profiilit esimerkkeineen

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden julkisiin virkoihin tai toimiin sekä muihin tehtäviin, joissa kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

​Tutkinto-ohjelmasta valmistuneet ovat työllistyneet erilaisiin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asiantuntija- ja kehittämistehtäviin sosiaali- ja terveysalan organisaatioihin, kuntiin, järjestöihin, yrityksiin esimerkiksi projektipäälliköiksi, projektijohtajiksi, hyvinvointiasiantuntijaksi. Valmistuneet voivat toimia myös yrittäjinä tai kansainvälisissä tehtävissä.

​Jatko-opinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Valmistunut opiskelija voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Samoin ammattikorkeakoulu tarjoaa täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa. Kaikkiin jatko-opintoihin on hakeuduttava erikseen.

​Muut tiedot

​Suunnittelu

​Koulutus on suunniteltu yhteistyössä yritysten, kolmannen sektorin ja julkisten organisaatioiden sekä kansainvälisten partnerikorkeakoulujen edustajien kanssa. Opetussuunnitelman laadinnassa on huomioitu työelämän edustajien näkemykset, koulutuksessa opiskelevien opiskelijoiden ja alumnien palautteet sekä osaamistarpeiden ennakointiaineistot. Suunnittelussa on myös huomioitu International Union of Health Promotion and Education (IUPHE) laatimat terveyden edistämisen kompetenssit, jotka toimivat Euroopan tasolla terveyden edistämisen asiantuntijoiden akkreditoinnin kriteereinä.

​Yhteystiedot

Sirpa Tuomi, yliopettaja, koulutusvastaava +358 400 976 750
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Piippukatu 2
40100 Jyväskylä