Fysioterapeutti (ylempi AMK), Kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK), Kätilö (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK), Toimintaterapeutti (ylempi AMK)

​Yleistiedot

​Kuvaus

Sosiaali- ja terveysalan ylemmän AMK tutkinnon suorittaneena kykenet työskentelemään moninaisissa, vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä. Osaat ennakoida sosiaali- ja terveysalan kansallista ja kansainvälistä kehitystä sekä kehittää hyvinvointipalveluita näyttöön perustuen. Kykenet innovatiiviseen, ennakoivaan ja arvioivaan kehittämiseen ja johtamiseen sosiaali- ja terveysalan muuttuvissa toimintaympäristöissä. Tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä toimivien asiantuntijoiden [fysioterapeutti (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), kätilö (AMK), sairaanhoitaja (AMK), sosionomi (AMK), sairaanhoitaja-ensihoitaja (AMK), sairaanhoitaja-terveydenhoitaja (AMK), toimintaterapeutti (AMK)] johtamis- ja kehittämisosaamista monialaisissa opiskeluryhmissä.

Voit lisätä kansainvälistä osaamistasi hakemalla englanninkieliseen kaksoistutkinto-ohjelmaan (Double Degree Programme), joka toteutetaan yhdessä Itävaltalaisen Carinthia University of Applied Sciences kanssa. Kaksoistutkinto-ohjelman suorittaneilla tutkintonimikkeiksi tulevat "oma AMK tutkinto" (YAMK) / Master of Health Care / Master of Social Services / Master of Health Care and Social Services sekä Itävallasta Master of Arts (Health Management). Kaksoistutkinto antaa valmiuksia toimia sosiaali- ja terveyspalveluiden kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

​Tutkinnon taso

​Ylempi korkeakoulututkinto (EQF 7)

​Aloitusryhmän koodi

​YSJ16S1

​Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

​Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

​Opinnot

​Tavoiteltava osaaminen

Koulutuksen tavoitteena on, että tutkinto-ohjelmasta valmistuu sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen asiantuntija, joka

 • ymmärtää johtamisen, erityisesti julkisjohtamisen peruskäsitteet
 • sisäistää henkilöstöjohtamisen merkityksen työyhteisön kehittämisessä
 • ymmärtää työhyvinvoinnin johtamisen merkityksen tuloksekkaan toiminnan ja työelämän kestävän kehittämisen kannalta
 • osaa soveltaa työelämän kehittämismenetelmiä muutoksen johtamisessa ja sosiaali- ja terveyspalveluiden innovatiivisessa kehittämisessä
 • hallitsee organisaationsa tai yrityksensä tavoitteiden ja ydinosaamisen määrittelyn sekä niiden mukaisen johtamisen
 • osaa soveltaa talous- ja tiedolla johtamisen teorioita ja toimintamalleja organisaation laadun, tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi.

​Tutkinnon profiili

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opinnot profiloituvat työelämän tutkivan kehittämisen lisäksi henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtamiseen, sosiaali- ja terveyspalveluiden laadun ja talouden johtamiseen sekä moninaisuuden ja kompleksisuuden ymmärtämiseen työyhteisöjen johtamisessa.

1. Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtamisessa opiskelija perehtyy henkilöstöjohtamisen ydinkäsitteisiin ja strategiseen merkitykseen sekä työhyvinvoinnin kehittämisen ja ylläpitämisen keskeisiin haasteisiin tavoitellen työelämän kestävää kehitystä.

2. Sosiaali- ja terveyspalveluiden laadun ja talouden johtamisessa opiskelija hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa. Painopisteenä on julkisrahoitteisten palveluiden tuottavuuden, vaikuttavuuden ja laadun kehittäminen.

3. Opiskelija oppii tunnistamaan ja ymmärtämään moninaisuuden ja kompleksisuuden ilmiötä työyhteisöjen johtamisessa ja oppii näkemään moninaisuuden voimavarana.

Henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman mukaisesti opiskelija voi painottaa opintojaan yrittäjyyteen tai kehittää kansainvälisyysosaamistaan kansainvälisillä Study Toureilla, intensiiviviikoilla tai kaksoistutkinto-ohjelmassa.

​Opintojen rakenne Pepissä

Opintojen (90 op) rakenne on seuraava:

 • Johtajuus kehittyvässä toimintaympäristössä, ydinopinnot 35 op
 • Ydinopintoihin kytkeytyvät tutkimus- ja kehittämisopinnot 15 op
 • Vaihtoehtoisina ammattiopintoina Yritystoimintaa kehittävät opinnot 15 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 10 op
 • Opinnäytetyö 30 op

Opinnot

​Hyväksilukeminen

​Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa.

​Tutkinto-ohjelmaan hakeminen ja valinta

Hakeminen, hakukelpoisuus ja valinta ylempiin AMK-tutkintoihin

​Opintojen sisältö ja suorittaminen

Opinnot sisältävät syventäviä ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyön tai työelämän kehittämistehtävän. Opinnot koostuvat opintojaksoista ja laajemmista osaamisalueista.

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen opinnot

Ensimmäisen 1½ vuoden opinnoissa syvennytään johtamisen ilmiöön sosiaali- ja terveysalan muuttuvassa toimintaympäristössä sekä tutkimus- ja kehittämisosaamisen vahvistamiseen. YAMK-opinnäytetyö on kolmasosa opinnoista, joten sen työstäminen alkaa jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Viimeisen 1-1½ vuoden aikana pääpaino on opinnäytetyöllä ja henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman mukaan valituilla vapaasti valittavilla opinnoilla. Voit syventää yrittäjyyteen ja kansainvälisyyteen liittyvää osaamistasi valitsemalla osaamisalueita tukevia opintoja JAMKin laajasta YAMK-opintotarjonnasta.

Vaihtoehtoisiksi ja vapaasti valittaviksi opinnoiksi voidaan hyväksyä myös toisessa YAMK tutkinto-ohjelmassa suoritettuja opintoja tai yhteistyökorkeakoulujen YAMK-opintoja. Opiskelijat voivat lisäksi hyödyntää kansainvälisten korkeakoulujen avointa verkkotarjontaa, MOOC-kursseja, henkilökohtaisen opinto- ja urasuunnitelman mukaisesti.

Opintoja on tarjolla suomen ja englannin kielellä oman koulutusohjelman opintojen lisäksi JAMK:n koko YAMK-opintotarjonnassa. Opiskelija tekee HOPS:n mukaisia valintoja osaamisalueiden/opintojaksojen sisällä oppimistehtävien ja opinnäytetyön kautta. Opinnot toteutetaan monimuotoisesti hyödyntäen työelämää ja laajempia tutkimus- ja kehittämishankkeita oppimisympäristöinä. Koulutusohjelman opinnoista vähintään 5 opintopistettä suoritetaan englanninkielisenä.

Lisätietoja löydät opinto-oppaasta:

​Arviointi ja oppimisen ohjaus

Oppimistulokset arvioidaan suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin. Arviointipäätökset perustuvat opintojaksokuvauksissa esitettyihin arviointikriteereihin. Opintojaksot arvioidaan opintojaksokuvauksessa määritetyllä arviointiasteikolla. Asteikko voi tarkoituksen mukaan olla joko viisiportainen: 5 (erinomainen), 4 (kiitettävä), 3 (hyvä), 2 (tyydyttävä) ja 1 (välttävä) tai hyväksytty (S) /hylätty (0). Opintojakson suoritus on hylätty (0), mikäli opiskelija ei saavuta opintojakson läpäisylle asetettuja minimitavoitteita.

Opiskelijalla on oikeus tietää, miten arviointiperusteita sovelletaan hänen osaamiseensa. Opintojakson suoritus kirjataan opintosuoritusrekisteriin viimeistään kuukauden kuluttua opintojakson ilmoitetusta päättymisajankohdasta ja aina ennen lukuvuoden päättymistä.

Lisätietoja opinto-oppaassa:

​Opiskelumuodot

Monimuoto-opiskelu

Monimuoto-opiskeluna toteutettavassa koulutuksessa opiskellaan enimmäkseen verkko-oppimisympäristöissä. Etäopiskelun lisäksi opiskeluun kuuluu lähiopetusta keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa ensimmäisen 1,5 vuoden aikana ja sen jälkeen kontaktiopiskelu toteutuu opinnäytetyöseminaarien muodossa. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa osa-aikaisesti tai tiiviisti kokopäiväopiskeluna. Opinnot toteutetaan moniammatillisissa ryhmissä, joissa voi verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa ja kehittää omaa työyhteisöä.

​Valmistuminen

​Ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opinto-oikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

​Työllistyminen ja jatko-opinnot

​Valmistuneiden ammatilliset profiilit esimerkkeineen

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden julkisiin virkoihin tai toimiin sekä muihin tehtäviin, joissa kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Tutkinto-ohjelmasta valmistuneet ovat työllistyneet erilaisiin esimies-, asiantuntija- ja kehittämistehtäviin hyvinvointialan julkisiin, yksityisiin ja kolmannen sektorin organisaatioihin, kehittämishankkeisiin projektijohtajiksi tai asiantuntijoiksi sekä yrittäjäksi. Kansainvälisestä kaksoistutkinto-ohjelmasta valmistuneilla on hyvät mahdollisuudet työllistyä erilaisiin kansainvälisiin tehtäviin.

​Jatko-opinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Valmistunut opiskelija voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Samoin ammattikorkeakoulu tarjoaa täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa. Kaikkiin jatko-opintoihin on hakeuduttava erikseen.

​Muut tiedot

​Suunnittelu

Koulutus on suunniteltu yhteistyössä yritysten, kolmannen sektorin ja SOTE -alan julkisten organisaatioiden sekä kansainvälisten partnerikorkeakoulujen edustajien kanssa. Opetussuunnitelman laadinnassa on huomioitu työelämän edustajien näkemykset ja osaamistarpeiden ennakointiin liittyvät aineistot sekä koulutukseen osallistuneiden opiskelijoiden ja alumnien näkemykset.

​Yhteystiedot

​Tapio Mäkelä, asiantuntija, +358 50 520 6603
Sirpa Tuomi, koulutusvastaava, +358 400 976 750
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Piippukatu 2
40100 Jyväskylä