​Yleistiedot

​Kuvaus

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma on monialainen matkailu-, ravitsemis- ja talousalan eri sektorit yhdistävä tutkinto-ohjelma, jossa keskeisiä teemoja ovat vastuullinen johtajuus, palvelukäytäntöjen ja -teorian kehittäminen, kuluttajatuntemus, riskienarviointi ja turvallisuus sekä palvelujen vaikutuksen arviointi. ​Koulutus tarjoaa työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla rakennetaan kilpailukykyisiä palvelukokonaisuuksia, analysoidaan ja sovelletaan alan tutkimustietoa ja uusia ammattikäytäntöjä. Asiakaslähtöisten ja saumattomien palveluketjujen kehittäminen edellyttävät vahvaa asiantuntijuutta ja innovoivaa otetta työhön. Tutkimus- ja kehittämisopinnoissa vahvistetaan keskeisten soveltavan tutkimuksen ja työelämän kehittämismenetelmien hallintaa sekä projektijohtamisen osaamista.

​Tutkinnon taso

​Ylempi korkeakoulututkinto (EQF 7)

​Aloitusryhmän koodi

​YMR16S1

​Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

​Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

​Opinnot

​Tavoiteltava osaaminen

​Matkailu- ja palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelmasta valmistunut restonomi (YAMK) on asiantuntijuusalueensa (esim. matkailupalvelut, ruokapalvelut, toimitilapalvelut, kuluttajapalvelut tai muu palveluliiketoiminta) kehittäjä. Hän toimii vastuullisesti tuottaen ja kehittäen hyvinvointia edistäviä palveluja. Hänellä on laaja näkemys alasta ja sen merkityksestä. Opiskelija pystyy ennakoimaan ja analysoimaan kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muutoksia sekä kehittämään alaa ja organisaatiotaan, tuottamaan asiantuntijuusalueelleen sovellettavissa olevaa uutta tietoa ja kehittämään palvelujärjestelmiä ja -käytäntöjä. Tutkinto-ohjelmasta valmistunut restonomi (YAMK) osaa arvioida niin palvelujen vaikutusta kuin omaa asiantuntijuuttaan sekä kehittää sitä tarpeiden mukaisesti.

​Tutkinnon profiili

Palveluliiketoiminnan ammatillisissa opinnoissa opiskelijat perehtyvät ja kehittävät oman asiantuntijuusalueensa palvelukäytäntöjä ja -teoriaa, palveluiden hankintaa, riskinarviointia ja turvallisuutta sekä kuluttajatuntemusta ja riskiviestintää.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa perehdytään työelämän kehittämismenetelmiin, ennakointiin ja tulevaisuuden haltuunoton menetelmiin, analysoidaan oman asiantuntijuusalueen toimintaympäristöä ja sen muutoksia myös kansainvälisesti ja perehdytään alan tutkimustoimintaan ja siinä käytettyihin menetelmiin.

Vaihtoehtoisissa opinnoissa perehdytään joko vastuulliseen johtamiseen, muutoksen ja henkilöstön johtamiseen tai kehitetään omaa yritystä yrittäjyysopinnoissa. Opintojen aikana opiskelijat verkostoituvat ammatillisiin verkostoihin.

​Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot

​Hyväksilukeminen

​Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa.

​Tutkinto-ohjelmaan hakeminen ja valinta

Hakeminen, hakukelpoisuus ja valinta ylempiin AMK-tutkintoihin

​Opintojen sisältö ja suorittaminen

​Opinnot sisältävät syventäviä ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyön eli työelämän kehittämistehtävän. Opinnot koostuvat opintojaksoista ja laajemmista osaamisalueista.

Opintojen rakenne on seuraava:

  • ydinopinnot 20 opintopistettä
  • ydinopintoihin kytkeytyvä tutkimus- ja kehittämistoiminta 15 opintopistettä
  • tutkinnon vaihtoehtoiset opinnot 15 opintopistettä
  • vapaasti valittavat opinnot 10 opintopistettä
  • opinnäytetyö 30 opintopistettä

Tutkinnon ydinopinnot muodostuvat seuraavista opintokokonaisuuksista:

  • Palveluliiketoiminnan ammatillinen osaaminen (20 op)
  • Tutkimus- ja kehittämistoiminta (15 op)

Jyväskylän ammattikorkeakoulun YAMK-koulutusten yhteiset vaihtoehtoiset opinnot monialaisissa ryhmissä ovat:

  • Vastuullinen johtaminen (15 op)
  • Yrittäjyys (15 op)

Matkailu- ja palveluliiketoiminta opinnot

Vaihtoehtoisiksi opinnoiksi ja vapaasti valittaviksi opinnoiksi voidaan hyväksyä myös toisessa YAMK-tutkinto-ohjelmassa suoritettuja opintoja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Lisätietoja löydät opinto-oppaasta:

​Arviointi ja oppimisen ohjaus

Oppimistulokset arvioidaan suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin. Arviointipäätökset perustuvat opintojaksokuvauksissa esitettyihin arviointikriteereihin. Opintojaksot arvioidaan opintojaksokuvauksessa määritetyllä arviointiasteikolla. Asteikko voi tarkoituksen mukaan olla joko viisiportainen: 5 (erinomainen), 4 (kiitettävä), 3 (hyvä), 2 (tyydyttävä) ja 1 (välttävä) tai hyväksytty (S) /hylätty (0). Opintojakson suoritus on hylätty (0), mikäli opiskelija ei saavuta opintojakson läpäisylle asetettuja minimitavoitteita.

Opiskelijalla on oikeus tietää, miten arviointiperusteita sovelletaan hänen osaamiseensa. Opintojakson suoritus kirjataan opintosuoritusrekisteriin viimeistään kuukauden kuluttua opintojakson ilmoitetusta päättymisajankohdasta ja aina ennen lukuvuoden päättymistä.

Lisätietoja opinto-oppaassa:

​Opiskelumuodot

Monimuoto-opiskelu

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina ja ne on suunniteltu työn ohessa toteutettaviksi, ja tehtävät edellyttävät taustaorganisaatiossa tapahtuvaa kehittämistä.

Opintojaksoon kuuluu kaksi kahden päivän kontaktijaksoa, ennakkotehtävät ja kontaktien väliin sijoittuva laaja kehittämistehtävä. Opintojaksojen arviointi perustuu useimmiten tehtävien raportointiin ja esityksiin ja on osaamisperustaista. Kontaktien väliaika voi vaihdella opintojakson tehtävien vaatiman ajan mukaan, mutta kontakteja on normaalisti kerran kuukaudessa. Opintojaksoilla on yleensä ennakkotehtävä ennen opintojakson kontaktien alkamista. Opiskelijalla on mahdollisuus valita opintoja saman tutkinto-ohjelman muilta vuosikursseilta tai muista YAMK-tutkinto-ohjelmista.

​Valmistuminen

​Ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opinto-oikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

​Työllistyminen ja jatko-opinnot

​Valmistuneiden ammatilliset profiilit esimerkkeineen

Koulutusohjelmasta valmistuneet opiskelijat toimivat vaativissa esimies- ja asiantuntijatehtävissä, yrittäjinä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Osa valmistuneista on jatkanut opintojaan ammatillisen opettajakorkeakoulun pedagogisilla opinnoilla. He ovat sijoittuneet pääsääntöisesti toisen asteen opetustehtäviin.

Tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi asiantuntija, ruokapalvelujen johtaja, toimitilapalvelujen johtaja, liikelaitosjohtaja ja asiakkuuspäällikkö.

​Jatko-opinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Valmistunut opiskelija voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Samoin ammattikorkeakoulu tarjoaa täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa. Kaikkiin jatko-opintoihin on hakeuduttava erikseen.

​Muut tiedot

​Suunnittelu

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelman rakenne on suunniteltu Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan verkostossa, joten samanlaista rakennetta noudattavat kaikki Palveluliiketoiminnan koulutusohjelmaa toteuttavat ammattikorkeakoulut. Ammattikorkeakoulujen oma profilointi näkyy tutkinnon ydinopinnoissa. Tutkinto-ohjelman kehittämiseen on kerätty työelämätietoa sidosryhmäverkoston lisäksi aiempien vuosien opiskelijoiden ja jo valmistuneiden opiskelijoiden muodostamalta laajalta työelämäverkostolta. Tietojen keräämisessä on käytetty mm. Tulevaisuuspyörämenetelmää sidosryhmäedustajien, opiskelijoiden ja alumnien näkemysten saamiseksi. Opetussuunnitelmatyötä ohjaavat myös JAMKin strategiset linjaukset, joiden toteutumista seurataan säännöllisesti BSC-mittareiden avulla (tuloskatsaukset). JAMKin ylempien AMK-tutkintojen osalta tutkinto-ohjelmat eri yksiköissä tekevät yhteistyötä yhteisten osaamisalueiden (tutkimus- ja kehittämistoiminta, yrittäjyysopinnot sekä johtaminen) kehittämiseksi. Kansainvälisen osaamisen ennakointi tapahtuu vertailemalla partnerioppilaitosten koulutusten sisältöjä sekä hyödyntämällä vierailevien opettajien asiantuntemusta.

​Yhteystiedot

​Anne Mäntysaari, koulutuspäällikkö, +358 400 697 258
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Rajakatu 35
40200 Jyväskylä