​Yleistiedot

​Kuvaus

Sosiaali- ja terveysalan ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneena kykenet työskentelemään monialaisissa, vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä. Hallitset ennakoivan ja ennaltaehkäisevän työotteen. Kykenet soveltamaan näyttöön perustuvaa tietoperustaa sosiaali- ja terveysalan muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Kliinisen asiantuntijan opinnoissa kehität osaamistasi hoitotyön vastaanottotoiminnan uudistamisessa, keskeisten kansansairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa sekä niihin liittyvissä muutos- ja kehittämisprosesseissa. Koulutuksessa saat työvälineitä vaativaan hoitotyön päätöksentekoon sekä näyttöön perustuvan toiminnan kehittämiseen. Lisäksi hankit valmiuksia toimia asiantuntijana monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

​Tutkinnon taso

​Ylempi korkeakoulututkinto (EQF 7)

​Aloitusryhmän koodi

​YSL16S1

​Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

​Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

​Opinnot

​Tavoiteltava osaaminen

Koulutuksen tavoitteena on, että tutkinto-ohjelmasta valmistuu vaativan tason kliinisen hoitotyön asiantuntija, joka

  • kykenee toimimaan vaativissa työympäristöissä itsenäisenä asiantuntijahoitajana, joka perustaa päätöksensä hoitotyön tietoperustaan sekä monitieteelliseen tietoon hyödyntäen laaja-alaisia verkostojaan.
  • osaa soveltaa, innovoida ja arvioida kustannustehokkaita ja vaikuttavia hoitotyön menetelmiä omalla asiantuntijuusalueellaan.
  • hallitsee kliinisen farmakologian ja lääkehoidon omalla asiantuntijuusalueellaan.
  • kykenee kliinisen hoitotyön kehittämiseen ja uudistamiseen näyttöön perustuen yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa.
  • osaa kriittisesti arvioida ja soveltaa oman alansa arvoperustaa ja ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä.

​Tutkinnon profiili

Kliinisen asiantuntijan opinnot profiloituvat työelämän tutkivan kehittämisen lisäksi asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalveluiden ja hoitotyön toimintatapojen näyttöön perustuvaan kehittämiseen. Opiskelija kehittää osaamistaan ja valmiuttaan toimia esimerkiksi hoitotyön vastaanottotoiminnan kehittäjänä, tiimien johtajana sekä erilaisten muutos- ja kehittämisprosessien käynnistäjänä terveydenhuollossa.

Opiskelijan on mahdollista valita henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelmansa (HOPS) mukaisesti myös valtakunnallisen AMK-verkoston tuottamia mielenterveys- ja päihdetyön syventäviä opintoja sekä painottaa opintojaan johtamiseen tai yrittäjyyteen. Opiskelija saa myös valmiuksia toimia kliinisen hoitotyön asiantuntijana monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

​Opintojen rakenne Pepissä

Opintojen (90 op) rakenne on seuraava:

  • Asiantuntijuus kliinisessä hoitotyössä, ydinopinnot 35 op
  • Ydinopintoihin kytkeytyvät tutkimus- ja kehittämisopinnot 15 op
  • Vaihtoehtoisina ammattiopintoina Yritystoimintaa kehittävät opinnot 15 op
  • Vapaasti valittavat opinnot 10 op
  • Opinnäytetyö 30 op

Opinnot

​Hyväksilukeminen

​Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa.

​Tutkinto-ohjelmaan hakeminen ja valinta

Hakeminen, hakukelpoisuus ja valinta ylempiin AMK-tutkintoihin

​Opintojen sisältö ja suorittaminen

​Opinnot sisältävät syventäviä ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyön eli työelämän kehittämistehtävän. Opinnot koostuvat opintojaksoista ja laajemmista osaamisalueista.

Kliininen asiantuntija opinnot

Ensimmäisen 1½ vuoden opinnoissa syvennytään kliinisen hoitotyön asiantuntijuuteen tai mielenterveys- ja päihdetyön osaamiseen sekä tutkimus- ja kehittämisosaamisen vahvistamiseen. YAMK-opinnäytetyö on kolmasosa opinnoista, joten sen työstäminen alkaa jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Viimeisen 1-1½ vuoden opintojen aikana pääpaino on opinnäytetyöllä ja henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman (HOPS) mukaan valituilla vapaasti valittavilla opinnoilla.

Opiskelija tekee henkilökohtaisen HOPS:n mukaisia valintoja osaamisalueiden/ opintojaksojen sisällä oppimistehtävien ja opinnäytetyön kautta. Opinnot toteutetaan monimuotoisesti hyödyntäen työelämää ja laajempia tutkimus- ja kehittämishankkeita oppimisympäristöinä. Koulutusohjelman opinnoista vähintään 5 opintopistettä suoritetaan englanninkielisenä. Voit syventää yrittäjyyteen ja kansainvälisyyteen liittyvää osaamista valitsemalla osaamisalueita tukevia opintoja JAMKin laajasta yhteisestä YAMK-opintotarjonnasta. Sinun on myös mahdollista suunnata oppimistehtäviä ja opinnäytetyötä oman osaamisesi ja/tai työyhteisösi kehittämistarpeiden mukaan. Opintoja on tarjolla suomen ja englannin kielellä oman koulutusohjelman opintojen lisäksi JAMK:n koko YAMK-opintotarjonnassa.

Vaihtoehtoisiksi ja vapaasti valittaviksi opinnoiksi voidaan hyväksyä myös toisessa YAMK-tutkinto-ohjelmassa suoritettuja opintoja tai yhteistyökorkeakoulujen YAMK-opintoja. Opiskelijat voivat lisäksi hyödyntää kansainvälisten korkeakoulujen avointa verkkotarjontaa, MOOC-kursseja, henkilökohtaisen opinto- ja urasuunnitelman mukaisesti.

Lisätietoja löydät opinto-oppaasta:

​Arviointi ja oppimisen ohjaus

Oppimistulokset arvioidaan suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin. Arviointipäätökset perustuvat opintojaksokuvauksissa esitettyihin arviointikriteereihin. Opintojaksot arvioidaan opintojaksokuvauksessa määritetyllä arviointiasteikolla. Asteikko voi tarkoituksen mukaan olla joko viisiportainen: 5 (erinomainen), 4 (kiitettävä), 3 (hyvä), 2 (tyydyttävä) ja 1 (välttävä) tai hyväksytty (S) /hylätty (0). Opintojakson suoritus on hylätty (0), mikäli opiskelija ei saavuta opintojakson läpäisylle asetettuja minimitavoitteita.

Opiskelijalla on oikeus tietää, miten arviointiperusteita sovelletaan hänen osaamiseensa. Opintojakson suoritus kirjataan opintosuoritusrekisteriin viimeistään kuukauden kuluttua opintojakson ilmoitetusta päättymisajankohdasta ja aina ennen lukuvuoden päättymistä.

Lisätietoja opinto-oppaassa:

​Opiskelumuodot

Monimuoto-opiskelu

Monimuoto-opiskeluna toteutettavassa koulutuksessa opiskellaan enimmäkseen verkossa. Etäopiskelun lisäksi opiskeluun kuuluu lähiopetusta keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa ensimmäisen 1,5 vuoden aikana ja opiskelun loppuaikana opinnäytetyön seminaarityöskentelyä. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa osa-aikaisesti tai tiiviisti kokopäiväopiskeluna.

Opiskelusta osa toteutetaan moniammatillisissa ryhmissä, joissa voi verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa ja kehittää omaa työyhteisöä.

​Valmistuminen

​Ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opinto-oikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

​Työllistyminen ja jatko-opinnot

​Valmistuneiden ammatilliset profiilit esimerkkeineen

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden julkiseen virkaan tai toimiin sekä muihin tehtäviin, joissa kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Voit työskennellä hoitotyön vastaanottotoiminnan asiantuntija- ja kehittämistehtävissä sekä esimiestyössä esimerkiksi tiimien johtajana, muutos- ja kehittämisprosessien johtajana, projektipäällikkönä sekä hyvinvointialan julkisissa, yksityisissä ja kolmannen sektorin organisaatioissa. Lisäksi hankit valmiuksia toimia asiantuntija- ja kehittämistehtävissä monikulttuurisissa ja kansainvälisissä verkostoissa tai yrittäjänä.

​Jatko-opinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Valmistunut opiskelija voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Samoin ammattikorkeakoulu tarjoaa täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa. Kaikkiin jatko-opintoihin on hakeuduttava erikseen.

​Muut tiedot

​Suunnittelu

Tutkinto-ohjelman suunnittelutyöhön ja osaamistavoitteiden määrittelemiseen ovat osallistuneet opettajat, opiskelijat, alumnit ja työelämän edustajat eri terveydenhuollon organisaatioista. Suunnittelutyöhön on osallistunut myös Hoitotyön kliinisen osaamisen -kehittämisryhmä, joka koostuu Keski-Suomen alueen terveysalan johtavista työntekijöistä. Opetussuunnitelmatyössä on hyödynnetty ajankohtaisia kansallisia toimintaohjelmia, kuten "Hoitotyön valtakunnallista toimintaohjelmaa" sekä kansallisen YAMK-terveysalan verkoston jäsenten asiantuntijuutta. Opetussuunnitelman kehittämisessä on huomioitu tutkinto-ohjelmaan osallistuneiden opiskelijoiden näkemykset, joita on kerätty ryhmä- ja henkilökohtaisissa keskusteluissa ja opintojaksopalautteina. Opetussuunnitelmatyössä on edellä kuvattujen tahojen lisäksi hyödynnetty kotimaista ja kansainvälistä tutkimustietoa hoitotyön kliinisen asiantuntijan rooleista, tehtävistä ja vastuualueista.

​Yhteystiedot

Hanna Hopia, yliopettaja, +358 400 989 446
Sirpa Tuomi, koulutusvastaava, +358 400 976 750
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Piippukatu 2
40100 Jyväskylä