​Yleistiedot

​Kuvaus

​Tuotteen tai palvelun elinkaaren aikaisten toimintojen johtamiseen erikoistunut ylempi ammattikorkeakoulututkinto.​

​Tutkinnon taso

​Ylempi korkeakoulututkinto (EQF 7)

​Aloitusryhmän koodi

YTE16S1

​Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

​Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

​Opinnot

​Tavoiteltava osaaminen

Opiskelija saa tiedot, taidot ja valmiudet toimia tuotteen tai palvelun elinkaaren asiantuntemusta vaativissa työelämän kehittämis- ja johtotehtävissä. Opiskelija muodostaa käyttöomaisuuden hallinnasta ja palvelujen tuottamisesta kokonaisvaltaisen näkemyksen ja pystyy luomaan ja johtamaan uusia toimintamalleja. Hän osaa soveltaa työelämän tutkimus- ja kehittämismenetelmiä omassa ja organisaationsa toiminnassa.

​Tutkinnon profiili

Koulutus kehittää opiskelijan asiantuntijuutta, kansainvälisyyttä, johtamistaitoja ja yrittäjyyttä sekä lisää hänen mahdollisuuksiaan ottaa vastaan haasteellisempia työtehtäviä. Ohjelma antaa valmiuksia niin yksittäisen tuotteen elinkaaren kuin koko organisaation toiminnan systemaattiseen kehittämiseen.

​Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot

​Hyväksilukeminen

​Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa.

​Tutkinto-ohjelmaan hakeminen ja valinta

Hakeminen, hakukelpoisuus ja valinta ylempiin AMK-tutkintoihin

​Opintojen sisältö ja suorittaminen

​Opinnot sisältävät syventäviä ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyön eli työelämän kehittämistehtävän. Opinnot koostuvat opintojaksoista, joita on yhdistetty laajemmiksi osaamisalueiksi.

Elinkaaripalveluiden johtaminen opinnot

Johtajuus (10 op)
Johtaminen ja esimiestehtävät monikulttuurisessa työympäristössä ja verkostoituneissa toimintaorganisaatioissa. Investointi- ja elinkaarikustannusten laskeminen​ sekä liikkeenjohdon laskentatoimi päätöksenteon tukena.

Elinkaaren hallinta (15 op)
Tuotteen tai järjestelmän elinkaari vaatimusten hallinnasta kestävään kehitykseen. Käyttöomaisuuden hankinta, kunnossapito ja hallinta. Elinkaaren aikaiset toiminnot ja niiden organisointi. Elinkaaripalveluiden tuottaminen ja kehittäminen. Luotettavuus ja laatu osana tuotekehitystä.

Työelämän kehittäminen ja arviointi (5 op)
Tutkimustiedon ja -menetelmien soveltaminen omalla alalla. Taloudellisen ja tuloksellisen päätöksenteon ja kehitystyön menetelmiä. Tulevaisuuden mahdollisuuksien ennakointi.

Opinnäytetyö (30 op)
Työelämää palveleva tutkimus- tai kehittämishanke, jolla on selkeä käytäntöön soveltava luonne ja opiskelijan urakehitystä tukeva tehtävä.

Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa puitteissa opiskelija voi valita opintojaksoja myös muista JAMKin ylemmistä tutkinto-ohjelmista tai muista korkeakouluista sekä hyödyntää aiemmin hankkimaansa osaamista.

Opintojakso tulee suorittaa kahden lukukauden kuluessa sen aloituksesta. Poikkeuksen muodostavat opinnäytetyö, harjoittelu, erityiset työelämälähtöiset projektiopinnot sekä usealla lukukaudella toteutettavat laajat opintojaksot. Mikäli opintojakso jää kesken, opiskelija aloittaa sen uudelleen.

Opintojakson ensimmäisellä kontaktikerralla käydään läpi opintojakson osaamistavoitteet ja sisältö, erilaiset suoritustavat ja arviointiperusteet, sovitaan mahdollisen tentin ajankohta (välitön suorituskerta) ja ilmoitetaan opintojakson päättymisajankohta, jonka jälkeen suorituksia ei enää oteta vastaan. Opiskelijalla on mahdollisuus yrittää opintojakson suorittamista kaikkiaan kolme kertaa: opintojakson välittömällä suorituskerralla tai kahdella erikseen määritellyllä uusintatenttikerralla.​

Lisätietoja löydät opinto-oppaasta:

​Arviointi ja oppimisen ohjaus

Oppimistulokset arvioidaan suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin. Arviointipäätökset perustuvat opintojaksokuvauksissa esitettyihin arviointikriteereihin. Opintojaksot arvioidaan opintojaksokuvauksessa määritetyllä arviointiasteikolla. Asteikko voi tarkoituksen mukaan olla joko viisiportainen: 5 (erinomainen), 4 (kiitettävä), 3 (hyvä), 2 (tyydyttävä) ja 1 (välttävä) tai hyväksytty (S) /hylätty (0). Opintojakson suoritus on hylätty (0), mikäli opiskelija ei saavuta opintojakson läpäisylle asetettuja minimitavoitteita.

Opiskelijalla on oikeus tietää, miten arviointiperusteita sovelletaan hänen osaamiseensa. Opintojakson suoritus kirjataan opintosuoritusrekisteriin viimeistään kuukauden kuluttua opintojakson ilmoitetusta päättymisajankohdasta ja aina ennen lukuvuoden päättymistä.

Lisätietoja opinto-oppaassa:

​Opiskelumuodot

Monimuoto-opiskelu

Opiskelu koostuu kontaktiopetuksesta, ryhmäkeskusteluista ja erilaisista oppimistehtävistä. Ryhmä kokoontuu kerran kuussa perjantai-iltana ja seuraavana lauantaina noin 10 kertaa lukuvuoden aikana kuuntelemaan luentoja, keskustelemaan ja tekemään ryhmätöitä. Kontaktien välillä opiskellaan itsenäisesti ja suoritetaan oppimistehtävi​ä tietoverkkoja hyväksi käyttäen.

​Valmistuminen

​Ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opinto-oikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

​Työllistyminen ja jatko-opinnot

​Valmistuneiden ammatilliset profiilit esimerkkeineen

Pääsääntöisesti opiskelijat ovat jo työllistyneitä ja valmistuttuaan jatkavat samoissa tai haastavammissa työtehtävissä muodollisesti entistä pätevämpinä.

​Jatko-opinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Valmistunut opiskelija voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Samoin ammattikorkeakoulu tarjoaa täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa. Kaikkiin jatko-opintoihin on hakeuduttava erikseen.

​Muut tiedot

​Suunnittelu

​Tutkinto-ohjelman suunnittelussa on ollut mukana yrityselämän ja puolustusvoimien asiantuntijoita ja johtajia, jotka edustavat tuotteen suunnittelua, valmistusta, käyttämistä ja kunnossapitoa. Koulutusta kehitetään työelämässä toimivien opiskelijoiden jatkuvan palautteen perusteella.

​Yhteystiedot

​Pasi Lehtola, yliopettaja, +358 50 594 1452
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Rajakatu 35
40200 Jyväskylä