Pedagogiset periaatteet

JAMKin pedagogiset periaatteet ovat:

 1. Opiskelumahdollisuudet ovat yhdenvertaiset kaikille ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja yhteistyökumppaneille.
 2. Henkilöstöllä on yhteinen pedagoginen näkemys ja yhteisön osaaminen kehittyy jatkuvasti.
 3. Opiskelija on oppimisprosessin omistaja.
 4. Opettajat ja ohjaajat ovat oppimisprosessin mahdollistajia ja tukijoita.
 5. Opiskelun mahdollistavat rakenteet ja oppimisympäristöt ovat joustavia ja tarkoituksenmukaisia.
 6. Opetussuunnitelma on osaamisperustainen.
 7. Arviointi on kehittävää ja kriteereihin perustuvaa; opiskelija tietää arvioinnin perusteet.
 8. Oppiminen perustuu mielekkäisiin oppimistehtäviin.
 9. Oppimiskumppanuuksia hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti.
 10. Oppimisessa hyödynnetään digitaalista teknologiaa monipuolisesti.
 11. Ohjaus on tarvelähtöistä ja sitä on tarjolla koko opiskelun ajan.
 12. Opiskelijalla on oppimismahdollisuus TKI- ja palveluliiketoiminnassa.
 13. Opiskelu ja opetus tähtäävät pitkäjänteiseen, tutkimus- ja ennakointitietoon perustuvaan osaamisen kehittämiseen työuran eri vaiheissa.

Lue lisää pedagogisista periaatteista (pdf).

Opiskelijan toiminnan eettiset periaatteet

 1. Päätavoitteeni on oppia, kasvaa ja kehittyä oman ammattialani asiantuntijatehtäviin. Harjoittelen ja kehitän työelämävalmiuksiani vastuullisena työntekijänä jo opiskeluaikanani.
 2. Sovellan kaikessa toiminnassani kestävän kehityksen periaatteita.
 3. Huolehdin itsestäni ja opiskelukyvystäni sekä edistän korkeakouluyhteisöni hyvinvointia ja yhteishenkeä.
 4. Edistän toiminnallani sekä omaa että opiskelijatovereiden oppimista.
 5. Tunnustan muiden tekemän työn arvon ja toimin aina rehellisesti.
 6. Kunnioitan henkilöstön työtä ja työaikaa.
 7. Olen myönteinen esikuva toisille opiskelijoille.
 8. Käyttäydyn asiallisesti, toisia kunnioittavasti ja eettisesti kestävästi kaikessa toiminnassani toimintaympäristöstäni riippumatta, myös sosiaalisessa mediassa.
 9. Toimin yhdenvertaisesti ja eettisesti kaikkia kulttuureja kohtaan.

Lue lisää eettisistä periaatteista (pdf).