Opiskelijoiden vakuutusturva

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on vakuuttanut opiskelijansa Protector-vakuutusyhtiössä. Opiskelijoiden vakuutusturva sisältää seuraavat osa-alueet:

  1. Lakisääteinen tapaturmavakuutus on voimassa opetussuunnitelman mukaisessa palkattomassa käytännön harjoittelussa ja koulussa käytännön työn opetuksessa sekä matkalla näihin toimintoihin asunnosta harjoittelupaikkaan ja takaisin. Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa ja vakuutuksen piiriin kuuluvat kaikki Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijat.
  2. Vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus täydentää lakisääteistä tapaturmavakuutusta ja on voimassa muussa opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa, esimerkiksi teoriatunneilla, väli- ja urheilutunneilla ja päivittäisillä koulumatkoilla. Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa ja vakuutuksen piiriin kuuluvat kaikki Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijat. Opiskelijan tulee ensin itse maksaa kustannukset ja hakea niistä mahdolliset Kela-korvaukset, jollei hoitolaitoksella ole mahdollisuutta vähentää niitä heti maksettaessa.
  3. Työharjoittelijavakuutus korvaa harjoittelupaikan omalle, sen hyödyksi käyttämälle tai hallinnassa olleelle omaisuudelle palkattomassa harjoittelussa opiskelijan toiminnasta aiheutuneita suoranaisia omaisuusvahinkoja. Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on ollut yllättävä tai ennalta arvaamaton. Se on toissijainen harjoittelupaikan omiin vakuutuksiin nähden.
  4. Vastuuvakuutus kattaa kaikkien opiskelijoiden henkilökohtaisen korvausvastuun siinä tapauksessa, että on työharjoittelujakson yhteydessä aiheuttanut työnantajalle tai jollekin kolmannelle henkilö- tai esinevahingon lievää suuremmalla tuottamuksella. Kolmannelle osapuolelle aiheutetun vahingon korvaamisen osalta on edellytyksenä lisäksi se, ettei työnantajan vastuuvakuutus kata vahinkoa.
Toimintaohjeet Löydät toimintaohjeet esim. tapaturman sattuessa Elmo-opiskelijaintrasta (vaatii kirjautumisen). Avaa
 

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lakisääteinen tapaturmavakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa palkattomassa käytännön työharjoittelussa sekä käytännön työhön rinnastettavissa työssäoppimisjakson ja työharjoittelun tunneilla sekä matkalla näihin toimintoihin asunnosta harjoittelupaikkaan ja takaisin.

Edellytyksenä tapaturman tai ammattitaudin korvaamiselle on, että tapaturma tai ammattitauti on sattunut opetussuunnitelman tai tutkintoperusteiden mukaisessa opiskelulle ominaisissa olosuhteissa opiskelijan osallistuessa työhön rinnastettavaan käytännön opetukseen, näyttötutkintoon, työssäoppimisjaksoon tai työharjoitteluun.

Tapaturma korvataan myös silloin, kun se on sattunut siirryttäessä välittömästi oppilaitoksesta tai asunnosta koulutuksen tai opetuksen järjestäjän osoittamaan työharjoittelu- tai työssäoppimispaikkaan, työelämään tutustuttamispaikkaan taikka näyttötutkinnon suorittamispaikkaan oppilaitoksen ulkopuolelle tai takaisin. Normaalit päivittäiset koulumatkat asunnolta oppilaitokseen ja takaisin eivät kuulu korvauksen piiriin.

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutuksen opiskelijat on vakuutettu lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa.

Työvoimakoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden lakisääteisen tapaturmavakuutuksen on velvollinen järjestämään koulutuspalvelujen tuottaja. Työvoimaviranomaisella ei ole vakuuttamisvelvollisuutta.

Työvoimakoulutuksessa olevien tapaturmaturva on laajuudeltaan sama kuin työntekijöiden (laki julkisesta työvoimapalvelusta 1295/2002). Vakuutus kattaa tapaturmat, jotka sattuvat itse opiskelussa ja opiskeluun liittyvissä olosuhteissa. Näitä ovat esimerkiksi koulumatkat, urheilu-, liikunta- ja välitunnit.

 

Ryhmätapaturmavakuutus

Lakisääteistä työtapaturmavakuutusta täydentää opiskelijoille tehty vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus. Vakuutus on voimassa opetus- tai tutkintosuunnitelmaan kuuluvan toiminnan aikana, esim. teoriatunneilla, väli- ja urheilutunneilla, päivittäisillä koulumatkoilla ja opetussuunnitelman puitteissa järjestettävillä retkillä, kerhoissa, käynneillä näyttelyissä, museoissa ja tehtaissa sekä käytännön työharjoittelussa ja matkoilla työpaikkaan ja takaisin. Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa.

Vahingoittuneen tulee ensin itse maksaa kustannukset ja hakea niistä mahdolliset Kela-korvaukset, jollei hoitolaitoksella ole mahdollisuutta vähentää niitä heti maksettaessa.

Vakuutusmäärät:

  • Tapaturman hoitokulut 8 561 €
  • Tapaturman aiheuttama pysyvä invaliditeetti 5 096 €
  • Tapaturmainen kuolemantapaus 1 631 €
  • Omavastuu 0 €
 

Opiskelijoiden matkavakuutus, ei voimassaolevaa vakuutusta

Tapaturmavakuutus ei korvaa vatsataudin, korvatulehduksen, umpisuolen tai muun sairauden aiheuttamia lääkäri/lääkekuluja, nämä eivät ole tapaturmia. Ei myöskään vapaa-ajalla sattuneita tapaturmia.

Tästä syystä opiskelijoiden kannattaa aina matkustaessaan ottaa lisäturvaksi matkavakuutus, joka korvaa mm. matkasairaudet ja tapaturmat, mahdolliset kotiinkuljetukset sekä matkatavarat. Näihin sisältyy yleensä myös matkavastuu- ja oikeusturvavakuutus.

 

Työharjoittelijavakuutus ja opiskelijoiden henkilökohtainen korvausvastuu

Vastuuvakuutus kattaa kaikkien opiskelijoiden henkilökohtaisen korvausvastuun siinä tapauksessa, että on työharjoittelujakson yhteydessä aiheuttanut työnantajalle taikka jollekin kolmannelle henkilö- tai esinevahingon lievää suuremmalla tuottamuksella.

Kolmannelle osapuolelle aiheutetun vahingon korvaamisen osalta on edellytyksenä lisäksi se, ettei työnantajan vastuuvakuutus kata vahinkoa.

Työharjoittelijavakuutus

Vakuutuksen kohteena on opiskelijan harjoitteluyrityksen omistama, sen hyödyksi käyttämä tai muutoin sen hallussa oleva omaisuus. Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on ollut yllättävä ja ennalta arvaamaton. Vakuutus on kuitenkin toissijainen, ja vahinko korvataan siitä, jos sitä ei korvata muusta vakuutuksesta (liikennevakuutus, harjoitteluyrityksen vastuu- ja omaisuusvakuutus). Voimassaoloalue: Koko maailma, lukuun ottamatta USA ja Kanada.

  • vakuutusmäärä 100 000 €
  • omavastuu 500 €, ulkomailla 2000 €

Vakuutuksen kohteena ei ole JAMKin eikä opiskelijan oma omaisuus.

Harjoittelupaikan omaisuudelle aiheutuneet vahingot

Työharjoittelija ei ole henkilökohtaisesti vastuussa työnantajalle työssäoppimisen aikana aiheuttamastaan vahingosta, jos vahinko on lievä. Tällöin harjoittelupaikan työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingosta aiheutuneet kulut ulkopuoliselle, eikä työnantaja voi periä niitä takaisin työharjoittelijalta. Korvausvelvollisuus voi syntyä, jos harjoittelija on virheellään tai laiminlyönnillään tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella aiheuttanut vahinkoa työpaikalle, työntekijälle tai ulkopuoliselle henkilölle.

Opiskelija rinnastetaan harjoittelupaikan omiin työntekijöihin ja harjoittelupaikan ottamat vakuutukset ovat ensisijaisia. Samoin opiskelijalle voi syntyä myös henkilökohtainen korvausvelvollisuus kuten edellä.

Työharjoittelijavakuutus on toissijainen harjoittelupaikan omiin vakuutuksiin nähden. Korvausta voidaan maksaa vakuutusmäärän puitteissa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta omaisuusvahingosta, joka on välitön seuraus harjoittelijan toiminnasta siltä osin
kuin muu vakuutus ei kyseistä vahinkoa korvaa. Kyseessä voi olla harjoittelupaikan omistama, hyödykseen käyttämä tai muutoin sen hallussa oleva omaisuus. Ainoastaan suoranainen esinevahinko korvataan, ei esinevahingon seurauksena aiheutuvia kustannuksia kuten esim. korvausta keskeytyspäiviltä.

Korvausta ei kuitenkaan yleensä makseta, jos vahingon syynä on se, että opiskelija ei ole saanut riittävää perehdytystä tai työnopastusta työtehtäviin tai jos syynä on ollut työnjohdon tai valvonnan puute.

 

JAMKin vakuutusturva ulkomailla opiskelun tai harjoittelun aikana

1. Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Opiskelijoilla on voimassa lakisääteinen tapaturmavakuutus palkattomalle käytännön työharjoittelulle sekä käytännön työhön rinnastettavassa työssäoppimisjakson ja työharjoittelun tunneille.
Voimassaoloalue: kaikkialla maailmassa

Ulkomailla sattuneessa vahingossa kannattaa ilmoittaa siitä JAMKin opiskelijapalveluihin, joka tekee vahinkoilmoituksen. Suositellaan, että vahinkoilmoitus tehdään mahdollisimman pian, viimeistään 14 vrk sisällä. Kannattaa varautua maksamaan ensin kulut itse ja hakea ne vakuutuksesta Suomeen palattuaan.

2. Ryhmätapaturmavakuutus

Muille opintoon liittyville toiminnoille on voimassa ryhmätapaturmavakuutus. Vakuutus on voimassa opetus- tai tutkintosuunnitelmaan kuuluvan toiminnan aikana, esim. teoriatunneilla, väli- ja urheilutunneilla, päivittäisillä koulumatkoilla ja opetussuunnitelman puitteissa järjestettävillä retkillä, kerhoissa, käynneillä näyttelyissä, museoissa ja tehtaissa sekä käytännön työharjoittelussa ja matkoilla työpaikkaan ja takaisin.
Voimassaoloalue: kaikkialla maailmassa.

Ulkomailla sattuneessa vahingossa kannattaa ilmoittaa siitä JAMKin opiskelijapalveluihin, joka tekee vahinkoilmoituksen. Suositellaan, että vahinkoilmoitus tehdään mahdollisimman pian, viimeistään 14 vrk sisällä. Kannattaa varautua maksamaan ensin kulut itse ja hakea ne vakuutuksesta Suomeen palattuaan.

3. Työharjoittelijavakuutus

Työharjoittelijavakuutus on voimassa, jos opiskelija työharjoittelupaikassa aiheuttaa henkilö- tai esinevahingon. Tästä korvataan, jos muu vakuutus ei vahinkoa korvaa. Vakuutusmäärä on 100 000 €, omavastuu on 500 €. Omavastuu ulkomailla 2 000 €. Voimassaoloalue: Koko maailma, lukuun ottamatta USA ja Kanada.

4. Matkavakuutus, ei voimassaolevaa vakuutusta

Edellisten lisäksi opiskelijoiden kannattaa ottaa matkavakuutus. Se kattaa sairaudet ja tapaturmat, jos yllämainitut tapaturmavakuutukset eivät niitä kata. Lisäksi korvataan tarvittaessa myös erityiskuljetukset kotiin, jos matka keskeytyy sairauden takia. Ja kukin voi harkintansa mukaan vakuuttaa myös matkatavarat. Jos aiot matkustaa useaan maahan, tarkista, että voimassaoloaika riittää siihen saakka, kun tulet kotiin, silloin vakuutus kattaa koko matkan.

Lähtiessäsi ulkomaille, tarkista vakuutusyhtiöstäsi onko kohdemaassa/kaupungissa heidän sopimuslääkäriasemaansa. Käytä sitä, niin sinun ei välttämättä tarvitse itse maksaa kuluja. Muussa tapauksessa kulut on itse maksettava ja haettava ne jälkikäteen vakuutuksesta.

Mikäli sinulle sattuu pahempi tapaturma soita matkavakuutuskortissa tai –todistuksessa olevaan palvelunumeroon, niin saat toimintaohjeita ja sieltä auttavat muutenkin asiassa eteenpäin. Suomalaiset ja ulkomaalaiset opiskelijat voivat ostaa netistä melko edullisen matkavakuutuksen: esim: https://www.students-insurance.eu tai ostaa sen omasta vakuutusyhtiöstä.

 

Ulkomaalaisten opiskelijoiden vakuutusturva

Vaihto-opiskelijoiden opiskelu suomalaisessa oppilaitoksessa ei perustu lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa mainittuihin lakeihin, sillä he suorittavat tutkintoaan ulkomaalaisessa oppilaitoksessa. He eivät siis kuulu JAMKin ottamaan lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen eikä vapaaehtoisen ryhmätapaturmavakuutuksen piiriin, vaan heillä pitää olla omat vakuutukset.

Mikäli opiskelija sen sijaan suorittaa myös tutkintonsa Suomeen (eli tutkinto on Suomen lainsäädännön mukainen tutkinto), kuuluu hän Suomen vakuutuksen piiriin, vaikka onkin ulkomaalainen.

Ulkomaalaisen opiskelijan, joka ei ole EU-kansalainen tai heihin rinnastettava, on hankittava oleskelulupa, jos opinnot Suomessa kestävät yli kolme kuukautta.

Suomalaiset ja ulkomaalaiset opiskelijat voivat ostaa netistä edullisen matkavakuutuksen: