jamk.fi

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma 2016, tietoverkkoturvallisuus ja teollinen internet, muuntokoulutus, 240 op

​Yleistiedot

​Kuvaus

Tieto- ja viestintekniikan koulutus antaa sinulle hyvät tekniset valmiudet toimia muuttuvassa yhteiskunnassa kansainvälisyys huomioiden. Opiskelusi tapahtuu usein projektimuotoisen tiimityöskentelyn keinoin, sillä hyvin monessa työpaikassa tehtävät toteutetaan projekteina. Koulutus perustuu käytännönläheiseen, osaamiseen tähtäävään koulutukseen. Tarkoituksena on, että valmistuttuasi insinööriksi oikeasti osaa tehdä niitä asioita, joita olet opiskellut, etkä pelkästään teoriassa tunne kyseisiä asioita. Valmistuttuasi sinulla on paremmat lähtökohdat siirtyä työelämään ja saat itsevarmuutta.

​Tutkinnon taso

​AMK-tutkinto, alempi korkeakoulututkinto (EQF 6)

​Aloitusryhmän koodi

TTV16KM

​Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

​Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Opinnot

Tavoiteltava osaaminen

Tieto- ja viestintekniikan koulutuksen tavoitteena on antaa hyvät tekniset valmiudet toimia muuttuvassa yhteiskunnassa kansainvälisyys huomioiden. Teknisten taitojen lisäksi tarvitset aina myös suullista ja kirjallista viestintää, niin tiimin sisällä kuin ulospäin. Projekteissa asiakkaat ovat aina tärkeä osa projektia! Alan käyttökieli on englanti ja opetusmateriaali on suurelta osin englanninkielistä. Vapaavalintaisessa opiskelijavaihdossa myös suullinen kielitaitosi paranee.

Nyky-yhteiskunnassa tieto- ja viestintätekniikka on kaikkialla, missä korostuu Internetin ja sen palveluiden merkitys eri muodoissaan. Tulevaisuudessa hyvinkin erilaiset, arkipäiväisetkin laitteet, ovat kytkettynä Internettiin. Myös erilaiset palvelut, jotka tänä päivänä toteutetaan vielä osittain tai kokonaan fyysisten palvelupisteiden kautta, siirtyvät internettiin. Tieto- ja viestintätekniikka tarvitsee uusia osaajia, sillä ala kehittyy nopeasti ja uusia tekniikoita sovelletaan uusiin innovaatioihin. Hyvinä esimerkkeinä voidaan mainita peliala, sosiaalisen median palvelut ja alalla kohuttu ”kaiken internet” tai ”teollinen internet”.

​Tutkinnon profiili

´Tietoverkkoturvallisuus ja teollinen internet -suuntautumisessa opiskelet tekniikoita, jotka tehostavat yhteiskunnan toimintaa. Digitalisoituva yhteiskunta korvaa vanhoja toimintamalleja ja tilalle tulee uusia ratkaisuja, joissa korostuvat tietotekniikan ja verkottuneen ympäristön (internet) tuomat mahdollisuudet. Toteutat opinnoissasi teollisen ja julkisen toimintaympäristön ohjausjärjestelmiä, joissa on huomioitu tietoverkkoturvallisuus.

Opintojen rakenne

Opinnot

Saavutettava osaaminen

Opintosi koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

Työelämävalmiusopinnot 24 op (opintopistettä)

Työelämävalmiuksissa perehdyt ammattikorkeakouluopiskeluun sekä koulutuksen tavoitteisiin ja sisältöön. Tutustut myös projektitoimintaan, yrittäjyyteen ja liiketalouteen, opit vieraiden kielten perustaitoja sekä kehität yleisiä viestintä- ja kommunikaatiotaitoja. Työelävalmius opinnot hyväksi luetaan siltä osin, kuin ne soveltuvat tutkintoon aiemmista opinnoistasi.

Luonnontieteet 28 op

Luonnontieteiden opinnoissa saat tarvittavat matemaattisluonnontieteelliset valmiudet opiskella tutkintoosi liittyviä ammattiopintoja. Luonnontieteiden opinnot hyväksi luetaan siltä osin, kuin ne soveltuvat tutkintoon aiemmista opinnoistasi.

Tieto- ja viestintätekniikan yhteiset perusopinnot 35 op

Perehdyt ammatissa vaadittaviin perustaitoihin digitalisoinnista, ohjelmoinnista, tietokannoista, Internet-teknologioista, web-tekniikoista, kyberturvallisuudesta ja käyttöjärjestelmistä. Opit soveltamaan opittuja taitoja käytännön projekteissa. Yhteiset perusopinnot hyväksi luetaan siltä osin, kuin ne soveltuvat tutkintoon aiemmista opinnoistasi.

Tietoverkkoturvallisuuden ja teollisen internetin ydinopinnot 58 op

Ydinopintosi koostuvat kaikille yhteisistä syventävistä opinnoista. Perehdyt anturiteknologioihin, verkkoteknologioihin, verkkopalveluihin ja ohjausjärjestelmien toteutuksiin. Suunnittelet ja toteutat teollisen internetin tietoturvallisia ratkaisuja.

Tietoverkkoturvallisuuden ja teollisen internetin syventävä ammatillinen opintokokonaisuus 15 op

Kehityt osaajaksi valitulla alueella ja osoitat kyvykkyytesi toimia insinöörin työtehtävissä valmistumisesi jälkeen.

Opinnäytetyö 20 op (15+5)

Opinnäytetyö kehittää ja osoittaa valmiuksiasi soveltaa tietojasi ja taitojasi alaan liittyvissä käytännön työtehtävissä. Tunnet opinnäytetyötä tukevien kehittämis- ja tutkimusprosessien eri vaiheet, kehittämis-/tutkimusotteet, sekä aineistonkeruun ja analyysien eri vaihtoehdot.

Vapaasti valittavat ammattiaine- ja muut opinnot 30 op

Vapaasti valittavilla opinnoilla pystyt tukemaan asiantuntijuutesi kehittymistä ja suuntautumaan oman kiinnostuksesi mukaan eri osa-alueille. Tähän kokonaisuuteen voit valita myös tarjonnassa olevia oman alan opintoja tai kytkeä ne mukaan harjoitteluun. Vapaasti valittaviin opintoihin hyväksi luetaan opintoja siltä osin, kuin ne soveltuvat tutkintoosi aiemmista opinnoista.

Harjoittelu 30-60 op

Harjoittelun laajuus on vähintään 30 opintopistettä. Harjoittelun avulla kehität ammatillisia taitojasi ja perehdyt ohjatusti keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun toteutat oman työsi ohessa tapahtuvana harjoitteluna opintojen aikana.

​Hyväksilukeminen

​Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa.

​Tutkinto-ohjelmaan hakeminen ja valinta

Opintojen sisältö ja suorittaminen

Keskeinen opetusmetodi on tekemällä oppiminen. Käytössäsi on Suomen moderneimmat ja monipuolisimmat laboratorioympäristöt, kuten RGCE, Spidernet, Labranet, ja Challenge Factory. Oikeassa laboratorioympäristössä työskentelyn lisäksi opintoihisi kuuluu luennot, projektiluontoiset oppimistehtävät, ryhmätyöskentely sekä verkko-opinnot. Opiskelun loppuvaiheessa pääset tekemään haastavia projekteja yhdessä toimeksiantajien kanssa. Projektin aikana syvennät osaamista projektityön käytänteisiin ja ammatillisiin osaamisiin sekä luot tärkeitä kontakteja työelämään.

Opiskelu tapahtuu monimuotototeutuksena. Kontaktiopinnot ajoittuvat viikonloppuihin noin kerran kuukaudessa ja jossain määrin myös arkipäivien iltoina tapahtuviin etäluentoihin.

Tietoverkkoturvallisuuden ja teollisen internetin suuntautumiseen valitulta opiskelijalta edellytetään aikaisempia tutkinto-ohjelmaan hyväksyttäviä opintoja. Opiskelija suorittaa suuntautumiseen vaadittavat opinnot sekä mahdolliset puuttuvat perusopinnot. Suuntautumisen ydinopinnot ja alan erityisopinnot toteutetaan monimuoto-opintoina.

Suuntautumisen opinnoissa perehdyt teollisen internetin teknologioihin ja tietoverkkoturvallisuuteen. Opintoihisi kuuluu myös harjoittelu, jonka toteutat omalla työpaikallasi tapahtuvana harjoitteluna. Opinnäytetyösi pyritään tekemään myös omaan työpaikkaasi. Tutkinnon kokonaislaajuudeksi tulee 240 opintopistettä.

Mikäli sinulla on aiemmin hankittua osaamista suuntautumisen alueelta, se voidaan hyväksi lukea osaksi opintoja ja sitä kautta tutkintoon.

Lisätietoja löydät opinto-oppaasta:

​Arviointi ja oppimisen ohjaus

​Opiskelumuodot

​Monimuoto-opiskelu

​Valmistuminen

​Ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opinto-oikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

Työllistyminen ja jatko-opinnot

​Valmistuneiden ammatilliset profiilit esimerkkeineen

Tietoverkkoturvallisuuden ja teollisen internetin ala on uusi tunnistettu alue tieto- ja viestintäteknologiassa, jolta odotetaan kovaa kasvua. Alan osaajien kysyntä on kova ja mahdollistaa myös uuden yritystoiminnan aloittamisen. Nimikkeitä ja työtehtäviä on hyvinkin erilaisia mm. tekninen konsultti, spesialisti, datan analysoija, järjestelmäasiantuntija, systeemisuunnittelija, suunnittelija, tietoverkkoarkkitehti, tietoturva-asiantuntija ja ohjelmoija.

​Jatko-opinnot

​Ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija voi valmistuttuaan ja vähintään kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen jatkaa opintojaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin tai vastaaviin. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on luonnollisesti mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa.

Samoin ammattikorkeakoulu tarjoaa täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa. Jos opiskelija suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, hän voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Kaikkiin jatko-opintoihin on hakeuduttava erikseen.

Tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoille on tarjolla oma YAMK-koulutusohjelma, jonka sisältö vaihtuu. Tällä hetkellä sisältönä on kyberturvallisuus.

Insinööriopiskelija voi valmistuttuaan jatkaa opiskelua myös teknillisissä yliopistoissa, jolloin osa hänen ammattikorkeakouluopinnoistaan voidaan hyväksilukea.

Muut tiedot

​Suunnittelu

Muuntokoulutuksen osaamistavoitteiden lähtökohtana ovat kansainväliset (EUR-ACE) osaamiskuvaukset. Näiden lisäksi tavoitteet perustuvat digitalisaation tuomiin haasteisiin ja yritysten tarpeisiin. Keski-Suomen aluestrategiat antavat yleisen näkemyksen alueen kehityksestä tulevaisuudessa ja sitä kautta on saatu myös lähtökohta muuntokoulutuksen suunnitteluun. Tarkempaa tietoa yritysten tarpeista on saatu IT-instituutin neuvottelukuntatyöskentelyssä, jonka kautta saadaan laaja-alainen näkemys alan kehitysnäkymistä.

Neuvottelukunnan lisäksi yritysten osaamistarpeita on kartoitettu henkilöstön osallistumisella eri tilaisuuksiin, joista on saatu yksityiskohtaista tietoa alalla tarvittavien henkilöiden osaamisprofiileista.

Muuntokoulutuksen suunnittelun lähtökohtana on opiskelijan oppimisprosessin tukeminen, joka on huomioitu osaamisalueiden suunnittelussa ja arvioinnin rakentamisessa.

Muuntokoulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat koulutuspäällikkö ja koulutusvastaava.

​Yhteystiedot

Olli Väänänen, lehtori, +358 40 716 7472
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Piippukatu 2
40100 Jyväskylä