jamk.fi

Ammattikorkeakoulututkinto ja tutkinto-ohjelmat

Ammattikorkeakoulututkinto on työelämälähtöinen korkeakoulututkinto. Ammattikorkeakouluopintojen laajuus on 210 tai 240 opintopistettä ja opiskeluaika on yleensä 3,5-4 vuotta. Erityisestä syystä tutkinto voi olla tätä pidempi.

Ammattikorkeakouluilla on vahva ammatillinen ja käytännön osaamiseen liittyvä painotus. Ammattikorkeakoulut pyrkivät aktiivisesti soveltamaan jo olemassa olevaa tietoa ja tekemään niin sanottua soveltavaa tutkimusta. Ammattikorkeakoulujen toiminnassa korostuvat aktiiviset yhteydet elinkeinoelämään, yritystoimintaan, yrittäjyyteen ja alueelliseen kehittämiseen. Lisätietoja ammattikorkeakoulutuksesta ja sen uudistamisesta löydät opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

Tutkintoon johtavat opinnot järjestetään tutkinto-ohjelmina. Tutkinto-ohjelma on tavoitteellinen ja laaja-alainen opintojen kokonaisuus, joka suuntautuu tiettyyn ammatilliseen tehtäväalueeseen ja sen kehittämiseen. Joihinkin tutkinto-ohjelmiin on määritelty vaihtoehtoisia, eri asiantuntija-alueisiin painottuneita opintokokonaisuuksia eli suuntautumisia.

Tutkinto-ohjelmat ja vaaditut opintosuoritukset kuvataan opetussuunnitelmissa. Opintoasioiden lautakunta hyväksyy vuosittain tutkinto-ohjelmakohtaiset opetussuunnitelmat. Opetussuunnitelmien perusteet hyväksytään vuosittain ammattikorkeakoulun hallituksessa.

Opintojen rakenne

Opinnot koostuvat perus- ja ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta ja opinnäytetyöstä kunkin tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaisesti.

Taulukko 1. Ammattikorkeakoulututkinnon opintojen rakenne

Perusopinnot

Perehdyt ammattikorkeakouluopiskeluun sekä koulutuksen tavoitteisiin ja sisältöön, hankit perustiedot oman tutkinto-ohjelmasi alalta sekä kehität yleisiä viestintä- ja kommunikointitaitojasi. Perehdyt tutkinto-ohjelman kannalta alan tärkeimpiin käsitteisiin sekä keskeisimpiin teoreettisiin ja ammatillisiin tietoihin. Sisällöt ja toteutustavat vaihtelevat tutkinto-ohjelmittain opiskelijan aiemmasta pohjakoulutuksesta riippuen.

Ammattiopinnot

Perehdyt asianomaisen ammatillisen alueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin sekä niiden tieteellisiin perusteisiin. Ammattiopinnot voivat olla joko tutkinnon ydinopintoja tai vaihtoehtoisia ammattiopintoja. Voit valita osan ammattiopinnoista ammattikorkeakoulun muista tutkinto-ohjelmista sekä muiden oppilaitosten tarjonnasta. Voit myös sisällyttää tutkintoon ulkomailla suoritettuja opintoja.

Vapaasti valittavat opinnot

Vapaasti valittavat opinnot (ammattikorkeakoulututkinnossa 10-15 opintopistettä) antavat sinulle mahdollisuuden valita opintoja oman koulutusalan ulkopuolelta. Niiden avulla syvennät ja laajennat osaamistasi. Opinnot voivat olla joko Jyväskylän ammattikorkeakoulun omasta opintotarjonnasta tai koulutuspäällikön hyväksymiä muualla suoritettavia opintoja.

Harjoittelu

Harjoittelun avulla syvennät ammattiopintoja ja perehdyt ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö kehittää ja osoittaa valmiutesi soveltaa tietojasi ja taitojasi ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä.