Mitä tarkoittaa?

Korvaaminen

Tutkintoon kuuluvien moduuleiden tai opintojaksojen korvaaminen vastaavilla saman tasoisilla korkeakouluopinnoilla.

Sisällyttäminen

Muualla suoritettujen korkeakouluopintojen sisällyttämistä osaksi tutkintoa.

Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Opiskelija tunnistaa muualla hankkimaansa (työ, vapaaehtoistoiminta, projekti tms.) osaamista, jonka näyttää toteen.

Opinnollistaminen

Vaihtoehtoinen tapa kehittää osaamista moduuli- tai opintojaksotasolla. Opittavaa asiaa tarkastellaan teorian, käytännön kokemuksen, itsesäätelytaitojen ja oman osaamisen kautta.

 

Mistä pääsen liikkeelle?

Korvaaminen ja sisällyttäminen

Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman yhteydessä käyt opettajatutorin tai vastuuopettajan kanssa ohjauskeskustelun ja arvioit osaamistasi suhteessa opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin. Mieti, onko sinulla aikaisempia korkeakouluopintoja, joita voit hyväksilukea tutkinto-ohjelman opintoihin.

Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman yhteydessä käyt opettajatutorin tai vastuuopettajan kanssa ohjauskeskustelun ja arvioit osaamistasi suhteessa opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin. Mieti, onko sinulla muulla tavoin hankittua osaamista, jolle haet tunnistamista.

Opinnollistaminen

Ohjauskeskustelun yhteydessä arvioi yhdessä opettajan kanssa, onko opinnoissa tavoiteltavaa osaamista mahdollista saada muulla tavoin esimerkiksi työssä tai projektissa opinnollistamalla.

 

Millainen näyttö tarvitaan?

Korvaaminen ja sisällyttäminen

Todistukset tai vastaavat dokumentit suoritetuista opinnoista.

Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Esimerkiksi: kirjalliset dokumentit, haastattelu, video, oppimispäiväkirja ja portfolio.

Opinnollistaminen

Opinnollistamisen suunnitelmassa sovittu näyttö.

 

Mihin opintoihin soveltuu?

Korvaaminen

Soveltuu yhteisiin ja ammatillisiin ydinopintoihin. Kieli- ja viestintäopinnoista sekä opinnäytetyöstä on erilliset ohjeet.

Sisällyttäminen

Soveltuu erityisesti täydentäviin opintoihin.

Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Soveltuu yhteisiin opintoihin, ammatillisiin ydinopintoihin sekä täydentäviin opintoihin.

Opinnollistaminen

Soveltuu opintoihin, joissa vaihtoehtoisena suoritustapana on opinnollistaminen.

 

Millaisia muualla suoritettuja opintoja voi hyväksilukea?

Korvaaminen ja sisällyttäminen

Opinnot ovat korkeakoulutasoisia tutkinto-ohjelman tasoa (EQF6 tai EQF7) vastaavia opintoja.

Varusmiespalvelun johtaja- ja kouluttajakoulutuksilla voidaan hakea hyväksilukua ammattikorkeakoulututkinnossa.

Hakukelpoisuuteen kuuluvaan koulutukseen sisältyviä opintoja ei voida hyväksilukea ammattikorkeakoulututkintoon.

 

Voiko aiemmin tehdyn opinnäytetyön hyväksilukea?

Korvaaminen

Aiemmin tai muualla suoritettua opinnäytetyötä ei pääsääntöisesti kokonaan hyväksilueta. Aiemmin tai muualla suoritetun opinnäytetyön hyväksilukeminen arvioidaan alan opinnäytetyöryhmässä suhteessa opinnäytetyölle asetettuihin osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin ammattikorkeakoulussa sovellettavan opinnäytetyön arviointimenettelyn mukaisesti. Osittain tai kokonaan hyväksiluettava opinnäytetyö ei voi olla yli viisi vuotta vanha.

 

Kuinka paljon tutkinnosta voidaan hyväksilukea?

Korvaaminen

Koko tutkintoa ei voida hyväksilukea. Korvattavien opintojen määrä selviää vertaamalla osaamistasi tutkinnon moduulien ja opintojaksojen osaamistavoitteisiin. Korvattavista opinnoista keskustellaan alustavasti ohjauskeskustelussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Sisällyttäminen

Koko tutkintoa ei voida hyväksilukea. Tutkintoon voidaan sisällyttää laajahkoja kokonaisuuksia. Niistä keskustellaan alustavasti ohjauskeskustelussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Koko tutkintoa ei voida hyväksilukea. Hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta saatavien suoritusten määrä selviää, kun hankittu osaaminen tunnistetaan ja peilataan suhteessa tutkinnon, moduulien ja opintojaksojen osaamistavoitteisiin.

 

Kuinka vanhoja suorituksia hyväksytään?

Korvaaminen, sisällyttäminen ja muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tulee olla ajantasaista ja pätevää tutkinnon, moduulien ja opintojaksojen osaamistavoitteiden kannalta sillä hetkellä, kun hyväksilukemista haetaan riippumatta siitä, milloin opiskelija on osaamisensa hankkinut.

 

Miten saan opintosuorituksia osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta?

Korvaaminen ja sisällyttäminen

Korvatun tai sisällytetyn opintojakson opintopisteet merkitään opintosuoritusrekisteriin arvosanalla tai kirjaimella M suorituspäivämäärineen. Ne eivät kerrytä opintotukeen oikeuttavia opintopisteitä.

Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen arvosana merkitään opintosuoritusrekisteriin kirjaimella S. Mikäli opiskelija täydentää suoritusta opintojen aikana esimerkiksi laatimalla portfolion, se lasketaan opintojen aikaiseksi suoritukseksi, joka huomioidaan myös opintotuessa.

Opinnollistaminen

Opinnollistamisen suunnitelmassa sovitulla tavalla. Suorituksen vastaanottava opettaja kirjaa arvosanan opintorekisteriin.

 

Miten haen hyväksilukuja ja hankitun osaamisen tunnustamista?

Korvaaminen

Täytä korvaamisen lomake huolellisesti. Muista myös englanninkieliset opintojaksojen tai kurssien nimet. Liitteeksi todistukset opintosuorituksista.

Sisällyttäminen

Täytä sisällyttämisen lomake huolellisesti. Muista myös englanninkieliset opintojaksojen tai kurssien nimet. Liitteeksi todistukset opintosuorituksista.

Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Täytä muulla tavoin hankitun osaamisen lomake.

Opinnollistaminen

Keskustele opinnollistamisesta opettajatutorin tai vastuuopettajan kanssa. Laadi opinnollistamisesta suunnitelma vastuuopettajalta saamiesi ohjeiden mukaisesti. Voit käyttää myös Lomakkeet-sivulta löytyvää opinnollistamisen mallipohjaa.