Mitä osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on?

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on sitä, että voit tunnistaa, mitä jo osaat, jolloin voit hakea osaamisesi perusteella hyväksilukua (ks. Tutkintosääntö 17 §). Olet voinut hankkia tai hankit opintojen aikana osaamista monin eri keinoin esimerkiksi opiskelemalla toisessa korkeakoulussa, työssä, projekti- tai vapaaehtoistoiminnassa.

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen jaetaan (ks. kuvio 1)

 1. hyväksilukemiseen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
 2. muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen
 3. opinnollistamiseen.

Kuvio 1. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen JAMKissa

Hyväksiluku

Muualla suoritettujen korkeakouluopintojen hyväksilukemisella voit korvata tutkinto-ohjelmassa olevia kokonaisia moduuleita tai erillisiä opintojaksoja tai sisällyttää niitä osaksi opintojasi. Muualla suoritettujen opintojen tulee olla tutkinto-ohjelman kanssa saman tasoisia (EQF 6 tai EQF 7).

Muulla tavoin hankittu osaaminen

Muulla tavoin (ennen opintoja tai opintojen aikana opinnollistamisella) hankitun osaamisen tunnistaminen tarkoittaa sitä, että pyrit ymmärtämään hankkimaasi osaamista ja jäsentämään sen suhteessa moduulin tai opintojakson osaamistavoitteisiin. Jotta hankittu osaamisesi voidaan tunnustaa eli hyväksyä osaksi opintoja, sinun tulee kuvata ja näyttää toteen osaamisesi. Näyttönä voi olla esimerkiksi haastattelu, portfolio, oppimispäiväkirja, video tms.

Opinnollistaminen

Opinnollistaminen on sinulle vaihtoehtoinen tapa kehittää osaamistasi moduuli- tai opintojaksotasolla. Sillä tarkoitetaan työn, projektiopintojen, Future Factory tms. toiminnan ja opintojen yhdistämistä. Sinun tulee laatia opinnollistamisesta suunnitelma ja dokumentoida se opettajan kanssa sovitulla tavalla.

 

Näin haet hyväksilukua

Tutustu tutkinto-ohjelmasi moduuleihin (opintokokonaisuuksiin) ja opintojaksoihin sekä niissä esitettyihin osaamistavoitteisiin. Jos koet, että opintojaksojen sisällöt ovat jo hallussasi, voit hakea hyväksilukemista. Prosessi on kuvattu kuviossa 2.

 1. Hae hyväksilukua HOPS-keskustelun pohjalta kirjallisesti lomakkeella moduulin tai opintojakson vastuuopettajalta ja esitä samalla mahdolliset dokumentit.
 2. Selvitä itsearvioinnin avulla vastuuopettajalle, mihin perustuen hyväksilukua haet ja millä tavoin osaamisesi vastaa opintojen osaamistavoitteita. Hyödynnä itsearvioinnissa kunkin moduulin tai opintojakson arviointikriteereitä.
 3. Toimita tarvittavat dokumentit osaamisestasi hakemuksen yhteydessä.
 4. Jätä hakemus oman tutkinto-ohjelman moduulin tai opintojakson vastuuopettajalle yksiköittäin ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Kuvio 2. Hyväksilukemisen eteneminen

Näin haet muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista

Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen (sinä teet itsearvioinnin avulla) ja tunnustaminen (vastuuopettaja päättää hyväksymisestä tai hylkäämisestä) etenee kuvion 3 mukaisesti.

 1. Mieti osaamistasi: mitä tietoja ja taitoja voisit hyväksilukea osaamisen tunnustamisella?
 2. Vertaa osaamistasi opintojen osaamistavoitteeseen.
 3. Keskustele osaamisen tunnustamisesta opettajatutorisi kanssa.
 4. Sovi osaamisen näytöstä opintojakson tai moduulin vastuuopettajan kanssa ja jätä hänelle ennalta täytetty hakemus (Lomake: Muulla tavoin hankittu osaaminen).
 5. Suorita näyttö.
 6. Vastuuopettaja arvioi osaamisesi ja tekee hyväksymis- tai hylkäämispäätöksen.
 7. Mikäli näyttösi hylätään, voit täydentää sitä yhden kerran.
 8. Opintoasiainkoordinaattori kirjaa opintopisteet opintosuoritusrekisteriin.

Kuvio 3. Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Näin haet opinnollistamista

Opinnollistaminen etenee kuvion 4 mukaisesti.

 1. Mieti osaamistasi: mitä tietoja ja taitoja sinulla on ja millaista osaamista voit hankkia opinnollistamalla?
 2. Vertaa osaamistasi opintojen osaamistavoitteeseen.
 3. Keskustele opinnollistamisesta opintojakson tai moduulin vastuuopettajan kanssa.
 4. Sovi osaamisen näytöstä ja arvioinnista vastuuopettajan kanssa.
 5. Tee tarvittaessa sopimus työpaikan ja vastuuopettajan kanssa.
 6. Tee sovitut teoreettiset ja käytännön tehtävät ja raportoi ne sovitulla tavalla.
 7. Tee itsearviointi. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään myös muita palautteita vertaisilta tai työelämän edustajilta.
 8. Vastuuopettaja arvioi osaamisesi ja tekee arviointipäätöksen.
 9. Opintoasioiden koordinaattori kirjaa opintopisteet opintosuoritusrekisteriin.

Kuvio 4. Opinnollistamisen eteneminen

Lomakkeet

 

Mitä sitten tapahtuu?

Hakemuksen käsittelyaika vastuuopettajalla on enintään yksi kuukausi. Jos opiskelijan pitää täydentää hakemusta, se tulee tehdä kahden viikon kuluessa opiskelijan saatua tiedon täydentämistarpeesta. Jos täydennystä ei määräajassa tehdä, hakemus raukeaa. Tutkinto-ohjelmat määrittelevät hakemusten käsittelyn ajoitukset siten, että opiskelijat tietävät ne ja pystyvät suunnittelemaan opintonsa sujuviksi ja hakemaan hyväksilukemisia riittävän ajoissa.

Vastuuopettaja arvioi opiskelijan esittämät oppimistulokset suhteessa opintojen osaamistavoitteisiin ja tekee sen pohjalta päätöksen hyväksiluvusta. Vastuuopettaja voi myös edellyttää opiskelijalta lisäselvityksiä tai näytön tai pyytää haastatteluun. Hän voi myös hylätä hakemuksen. Vastuuopettaja tiedottaa päätöksestään koulutuspäällikköä ja opintosihteeriä, joka kirjaa opintosuorituksen Peppiin.

 

Entä jos hakemusta ei hyväksytä?

Mikäli vastuuopettaja tekee hylkäävän päätöksen, hän perustelee sen kirjallisesti.

Jos hyväksilukemisesta tehdään hylkäämispäätös, opiskelija osallistuu opetukseen.

Päätökseen tyytymätön opiskelija voi pyytää suullisesti tai kirjallisesti oikaisua hyväksilukemisesta vastuuopettajalta. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelija on saanut päätöksestä tiedon. Mikäli vastuuopettajan päätös on edelleen hylkäävä, opiskelija voi hakea tutkintolautakunnalta oikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut kirjallisesti tiedon vastuuopettajan oikaisupyyntöä koskevasta päätöksestä.

Avoimen AMKin polkuopiskelija

Avoimen AMKin polkuopiskelijat voivat hakea opinnoille hyväksilukemista samoilla periaatteilla ja lomakkeilla kuin tutkinto-opiskelijatkin. Katso tarkempi ohje avoimen AMKin sivuilta.

Usein kysyttyjä kysymyksiä Jäikö jokin asia mietityttämään? Katso löytyisikö vastaus FAQ-sivulta. Avaa
 

Ohjausta ja neuvontaa

Opettajatutor antaa hyväksilukua koskevaa ohjausta ja opastusta osana HOPS-keskusteluja esimerkiksi Osaajana kehittymisen opintojaksolla. Ensimmäisen HOPS-keskustelun tavoitteena on erityisesti selvittää opiskelijan osaaminen suhteessa tutkinnon perusosaamisen tavoitteisiin ja ohjata opiskelija hyväksilukukäytänteisiin.

Opintojakson vastuuopettajan kanssa sovitaan tarkemmin hyväksiluvusta.

Lisätietoja