Tutkinnon taso ja opiskeluala

​AMK-tutkinto, alempi korkeakoulututkinto (EQF 6), terveys ja hyvinvointi

Aloitusryhmän koodi

STT19S1

Opiskelumuodot

Päivä- ja monimuoto-opiskelu (lue lisää alta)

Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot (päiväopiskelu)

Opinnot (monimuoto-opiskelu)

Vastuuhenkilö

Ritsilä Jaana

Ritsilä Jaana

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400989456
Näytä lisää

Tutkinnon kuvaus

Toimintaterapeutin tutkinto-ohjelmassa suoritetaan Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, jonka tutkintonimike on Toimintaterapeutti (AMK).

Toimintaterapia on esimerkiksi tasapainoisen elämän tukemista, arjen taitojen harjoittelua tai ympäristön esteettömyyden suunnittelua. Toimintaterapeutti tukee asiakkaiden toimijuutta ja arjessa selviytymistä. Opinnoissa keskitytään eri-ikäisten asiakkaiden ja perheiden toiminnallisen osallistumisen mahdollistamiseen sekä itsenäisen selviytymisen tukemiseen. Opinnoissa perehdytään muun muassa terapeuttisen vuorovaikutuksen luomiseen, tavoitteellisen toiminnan käyttöön, ympäristöjen arviointiin, asiakaslähtöiseen prosessiin, neuvontaan ja ohjaukseen.

Opiskelu on käytännönläheistä ja harjoittelua opinnoista on noin kolmannes. Osa opiskelusta toteutetaan monialaisesti muiden opiskelijoiden kanssa. Opinnot voi tehdä joustavasti hyödyntäen tiimi-, verkko- ja projektioppimista. Opiskelijan aiempi osaaminen voi nopeuttaa valmistumista.

Opinnot mahdollistavat oman urapolun rakentamisen esimerkiksi yrittäjyys- ja kansainvälisyysvalmiuksiin panostamalla. Kaikilla opiskelijoilla osa opinnoista on englanniksi ja myös opiskelijavaihto ulkomaille on suositeltava.​

Keskeiset oppimistulokset

Opintojen tavoitteena on, että Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistunut toimintaterapeutti on ihmisen eri elämänvaiheisiin liittyvän toiminnallisen hyvinvoinnin asiantuntija. Hän osaa arvioida ja tukea asiakkaiden hyvinvointia, toimijuutta, arjessa selviämistä ja yhteiskuntaan osallistumista elämän eri areenoilla kuten leikissä, arjen, työn ja vapaa-ajan toiminnoissa.

Valmistunut toimintaterapeutti tuntee erilaisia asiakaslähtöisiä vaikuttamisen keinoja sekä ryhmätoiminnan hyödyntämistä terapiatyössä. Hän osaa analysoida toimintoja ja hänellä on ohjaustaitoja sekä terapeuttisen vuorovaikutuksen keinoja. Hän tuntee toimintaterapian teoreettisen, filosofisen, eettisen ja lainsäädännöllisen tietoperustan. Hänellä on toimintaterapeutin työssä tarvittavat käytännön työtaidot, joita hän on koulutuksen aikana harjoitellut. Valmistunut toimintaterapeutti hallitsee toimintaterapian eri osaamisalueet ja hänellä on valmiudet soveltaa osaamistaan vastaten yhteiskunnan haasteisiin yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla.

Valmistunut toimintaterapeutti kykenee oman osaamisen ja oman alansa jatkuvaan kehittämiseen ja pystyy toimimaan itsenäisesti oman alansa asiantuntijana kansainvälisesti muuttuvassa maailmassa. Toimintaterapeutti omaa valmiuksia tutkimustyöhön sekä yrittäjyyteen ja tunnistaa toimintaterapian mahdollisuuksia ennaltaehkäisevässä, digitaalisia keinoja hyödyntävässä ja hyvinvointia ylläpitävässä moniammatillisessa toiminnassa.

Valmistunut toimintaterapeutti osaa toimia asiakaslähtöisen monialaisen kuntoutuksen toteuttajana ja kehittäjänä hyödyntämällä innovatiivisia ratkaisuja ja digitaalisia palveluja.

Osaamisen rakentuminen

Toimintaterapeutin rakenne 2019

Ensimmäisenä opiskeluvuonna painopiste on sosiaali- ja terveysalan yhteisissä opinnoissa sekä työelämävalmiuksissa. Toisena ja kolmantena opiskeluvuonna korostuvat toimintaterapian omat opinnot. Toimintaterapian osaaminen syvenee opintojen loppuvaiheessa Kehittyvä asiantuntijuus -opintojaksojen, opinnäytetyön ja valinnaisten opintojaksojen myötä. Opinnäytetyö on työelämän kehittämistarpeiden pohjalta toteutuva pitkäkestoinen tutkimus-, kehittämis- tai innovaatiotyö. Harjoittelut, valinnaiset opinnot ja opinnäytetyö voidaan joustavasti sijoittaa eri opiskeluvuosille.

Opintoja läpileikkaavana teemana kulkee monialainen asiakaslähtöinen kuntoutusosaaminen, joka perehdyttää opiskelijan innovatiivisiin kuntoutusalan ratkaisuihin. Opiskelija voi suorittaa osan opinnoistaan ammattikorkeakoulun yhteisissä yrittäjyyden opinnoissa tai osallistumalla Future Factory –toimintaan.

Opiskelumuodot

Päiväopiskelussa opiskelijat muodostavat opintojen alussa moniammatillisia tiimejä. Tiimissä opiskelee sosiaali- ja terveysalan eri tutkinto-ohjelmien opiskelijoita. Tiimit toimivat itseohjautuvasti ja vastuullisesti erilaisissa oppimistilanteissa, esim. projekteissa. Opiskelijoiden yhteinen perusosaaminen sosiaali- ja terveysalalla työskentelyn pohjaksi rakentuu tiimidialogin avulla. Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen tiimityöskentely jatkuu oman alan opiskelijoiden kanssa.

Tiimissä opitaan yhdessä tekemällä ja vuoropuhelun merkitys korostuu oppimisessa. Tiimin oma valmentaja tukee oppimista. Tiimiopiskelu sisältää dialogitreenejä, luentoja, tiimin yhteisiä ja myös yksilöllisiä oppimistehtäviä, tenttejä, verkko-opintoja ja ammattitaitoa edistävää harjoittelua sekä osallistumista työelämän hankkeisiin. Päivätoteutus edellyttää osallistumista opintoihin arkipäivisin.

Monimuoto-opiskelussa yhdistyvät verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöskentely ja kontaktiopiskelu. Työtapoina ovat mm. oppimistehtävät, luennot, pienryhmätyöskentely ja ohjaus. Opiskelu edellyttää aktiivista opiskeluotetta noin 40h viikossa, motivaatiota ja halua ottaa vastuuta omasta oppimisestasi. Verkko-opiskelu edellyttää tietotekniikan perustaitoja. Ensimmäisenä vuonna opiskelijat kokoontuvat opiskelemaan noin kahtena päivänä kuukaudessa. Lisäksi opintoihin voi sisältyä joitakin teemaviikkoja. Seuraavien vuosien opintoihin liittyy erimittaisia kontaktiopinto- ja harjoittelujaksoja. Monimuoto-opiskelu soveltuu etenkin silloin, kun opiskelijalla on aiempaa alaan liittyvää osaamista tai elämäntilanteen johdosta tarvitaan enemmän joustoja opintojen suorittamisajankohdan tai -paikan suhteen.

Molemmissa opiskelumuodoissa hyödynnetään työskentelyä, jossa työelämän tarpeista sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeista syntyviä palvelutuotteita kehitetään, testataan tai kokeillaan. Opiskelussa hyödynnetään lisääntyvässä määrin digitaalisia oppimismahdollisuuksia, esimerkiksi e-aineistoja, verkostoissa tapahtuvaa vuorovaikutusta, videomateriaalin tuottamista ja etäosallistumista.

Työelämäyhteistyö ja oppiminen

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu toteutetaan opiskelijan henkilökohtaisen ura- ja opiskelusuunnitelman mukaisesti erilaisissa alan työpaikoissa, kuten julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin sosiaali- ja terveysalan yksilöissä ja yhteisöissä sekä myös projekteissa ja kehittämishankkeissa. Kansainvälistä osaamista on mahdollista kehittää suorittamalla opintoja tai harjoittelua yhteistyökorkeakouluissamme ulkomailla. Opiskelija voi myös suorittaa osan opinnoistaan osallistumalla Future Factory –toimintamallin labeihin. Opinnäytetyö on työelämän kehittämistarpeiden pohjalta toteutuva pitkäkestoinen tutkimus-, kehittämis- tai innovaatiotyö.

Hyväksilukeminen

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia opintoja myös kumppanikorkeakouluissa (esimerkiksi muut ammattikorkeakoulut ja yliopistot sekä EduFutura) sekä avoimissa verkkoportaaleissa (CampusOnline).

Valmistuminen

Ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opiskeluoikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Toimintaterapeutti vastaa itsenäisesti työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä ottaen huomioon eettiset ja lainsäädännölliset näkökulmat sekä vaikuttavuuden, tehokkuuden ja taloudellisuuden vaatimukset. Toimintaterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut laillistettu toimintaterapeutti. Toimintaa valvoo aluehallintovirastot sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Valmistuneiden ammatilliset profiilit

Toimintaterapeutti voi työskennellä julkisella, yksityisellä tai 3. sektorilla. Hän voi työskennellä esimerkiksi sairaalassa, terveyskeskuksessa, kuntoutuskeskuksessa, koulussa, päiväkodissa, erityishuoltopiirissä tai sosiaali- ja terveysvirastojen toimipisteissä. Toimintaterapeuteilla on lisääntyvässä määrin mahdollisuuksia työskentelyyn myös hyvinvointialan järjestöissä, projekteissa ja kolmannen sektorin työpaikoissa.

Toimintaterapeuttiopiskelija, joka on opiskelujen aikana perehtynyt yrittäjyyteen esim. yrittäjyysopintojen, yrityksessä suoritetun harjoittelun tai Yritystehdastoiminnan kautta, saattaa sijoittua valmistuttuaan yritykseen töihin tai perustaa oman yrityksen.

Opiskelijan työllistymistä voi tukea myös esim. harjoittelun aikana tehty kehittämistehtävä tietylle työyhteisölle. Samoin kansainvälinen toiminta opiskelun aikana voi myös vaikuttaa myönteisesti työllistymiseen juuri ko. osaamista vaativiin työtehtäviin​.

Jatko-opinnot

Ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija voi valmistuttuaan ja vähintään kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen jatkaa opintojaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin tai vastaaviin. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on luonnollisesti mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Jos opiskelija suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, hän voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin (37 §/558/2009).

Suunnittelu

​Koulutuksen suunnittelu perustuu laajaan kirjallisuuskatsaukseen ja analyysiin sosiaali- ja terveysalan ​toimintaympäristön tulevaisuudesta sekä asiantuntijoiden haastatteluihin ​tulevaisuuden osaamisesta.

Suunnittelutyöhön on osallistunut opettajien ohella opiskelijoiden edustajia sekä sosiaali- ja terveysalan edustajia julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioista keskustellen järjestetyissä tilaisuuksissa sosiaali- ja terveysalan yhteisestä osaamista sekä ammattikohtaisesta osaamisesta tulevaisuudessa.​

Katso myös