Tutkinnon taso ja opiskeluala

​AMK-tutkinto, alempi korkeakoulututkinto (EQF 6), kauppa ja hallinto

Aloitusryhmän koodi

HTA19S1

Opiskelumuodot

Päiväopiskelu

Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot

Vastuuhenkilö

Hirsilä Matti

Hirsilä Matti

Päällikkö global competence, Head of Department Global Competence
Global Competence, Global Competence
Liiketoiminta, School of Business
+358405215637
Näytä lisää

Tutkinnon kuvaus

Tiimiakatemian tutkinto-ohjelmasta valmistuu kokonaisvaltaisen liiketoimintaosaamisen hallitsevia tiimiyrittäjä-tradenomeja, jotka kykenevät tehokkaasti hankkimaan erityisosaamista henkilökohtaisen opintopolkunsa ja oppimissopimuksensa avulla ja siten kehittymään digitalisoituvan työelämän muutosten mukana. 96% Tiimiakatemialta valmistuneista työllistyy tai suuntaa jatko-opintoihin. Vuodesta 1993 toiminut Tiimiakatemia on valittu 2017 Euroopan komission toimesta 25 parhaan eurooppalaisen käytännön joukkoon yrittäjyyden edistämisessä, ja se on saanut useita kansallisia ja kansainvälisiä tunnustuksia. Tiimiakatemian oppimismalli on levinnyt Jyväskylästä useisiin maihin Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Tutkinto-ohjelma toteutetaan päivätoteutuksena.

Yhteisten liiketalouden perusopintojen jälkeen opiskelijat jatkavat erikoistumistaan Tiimiakatemiassa perustamissaan tiimiyrityksissä. Tiimiakatemia on tekemällä oppimisen ja yrittäjyyden edistämiseen keskittynyt yksikkö, jossa opitaan tekemällä omassa osuuskunnassa soveltaen liiketalouden teoriaa käytäntöön. Tiimiakatemiassa opiskelijoita kutsutaan tiimiyrittäjiksi. Tiimiakatemiaan hakevat opiskelijat ovat profiililtaan erilaisia toisistaan. Usein hakijat ovat abiturientteja, joiden ensisijaisena tavoitteena ei ole yrittäjyys, vaan vahvojen työelämätaitojen omaksuminen jo opintojen aikana. Tiimiakatemiassa työskentelee myös opiskelijoita, joilla on jo olemassa olevaa substanssiosaamista joltakin alalta. Tiimiakatemia tarjoaa kolmantena vuotena opintopolun myös yksilöiden omien yritysideoiden kehittämiseen.

Tiimiyrittäjät kehittävät perustamaansa tiimiyritystä oppien yhdessä oikeiden asiakkaiden kanssa. Tiimiyrityksen tavoitteena on toteuttaa erilaisia projekteja sekä kehittää omia palveluja ja tuotteita tarjoten niitä asiakkaille. Tiimiyritykset ja yksilöt oppivat myös erilaisten kokeilujen ja kokemusten kautta. Kokemuksellinen oppiminen onkin tiimiakatemian taustalla toimiva oppimisteoria.

Keskeiset oppimistulokset

Tradenomitutkinnon osaamistavoitteena on, että tradenomilla on valmistumisen jälkeen laaja-alainen ammatillinen osaaminen: käytännölliset perustiedot ja -taidot sekä niiden teoreettiset perusteet liiketalouden asiantuntijatehtävissä toimimista varten, hyvät viestintätaidot, hyvä kielitaito, alan kansainvälisen toiminnan edellyttämät valmiudet sekä edellytykset alan kehityksen ja tutkimustiedon seuraamiseen, jatkuvaan kouluttautumiseen ja yhteiskunnan jäsenenä toimimiseen.

Tiimiakatemian tiimiyrittäjä osaa tutkinnon suoritettuaan toimia toimialalla tuloksellisesti, kannattavasti ja asiakaslähtöisesti. Hän osaa markkinoida ja tuntee toimialan tyypillisiä toimintatapoja. Lisäksi valmistuneella on taito kerätä aineistoa, tulkita tutkimustietoa ja julkaista raportteja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Pätevyydet luetteloituna ovat seuraavat:

 1. Tuloksellisuusosaaminen
 2. Asiakkuus- ja markkinointiosaaminen
 3. Toimialaosaaminen
 4. Liiketalouden menetelmäosaaminen.

Liiketalouden menetelmäosaamisessa korostetaan digitaalisten palvelujen ja välineiden hyödyntämistä liiketoiminnassa ja sen kehittämisessä. Digitaalisuus on sulautettu opiskeltavien opintojaksojen sisältöihin. Tiimiakatemian tutkinto-ohjelman osaamisprofiili koostuu seitsemästä osaamisalueesta, jotka tarkentavat edellä mainittuja liiketalouden tradenomitutkinnon pätevyysvaatimuksia.

 1. Oppimaan oppimisen ja tiedon käsittelyn osaaminen
 2. Luovuus- ja innovointiosaaminen
 3. Johtamisosaaminen
 4. Asiakkuus- ja markkinointiosaaminen
 5. Viestintäosaaminen
 6. Liiketoimintaosaaminen
 7. Digiteknologiaosaaminen

Tutkinnon profiili jäsentyy oppijalähtöisesti henkilökohtaisen oppimissopimuksen ja vahvuuksien kehittämisen myötä. Tiimiyrittäjän oma henkilökohtainen osaajapersoona rakentuu lopulta oppijan oppimissopimusten, kokeilujen, projektien, asiakkuuksien, oppimisreflektioiden ja osaamisportfolion kautta.

Tiimiakatemiassa tiimiyritys on sekä tiimioppimisen ja yksilön tekemällä, kokeilemalla ja soveltamalla oppimisen alusta. Oppiminen tiimiakatemiassa on oppijalähtöinen prosessi ja oppimiskokemus, joka kestää 2,5 vuotta (+perusopinnot).

Tekemisen ja reflektoinnin kautta kehitetään seitsemää osaamisaluetta, ja osaamisen kehittymistä arvioidaan jatkuvasti. Arvioinnissa hyödynnetään itsearvioinnin lisäksi, tiimin, valmentajan ja asiakkaiden palautetta. Oppimisprosessi sisältää myös erilaisia osaamisen näyttöjä ja huipentuu 24 tunnin loppunäyttöön, jolloin valmistuvat tiimit pyrkivät ratkaisemaan asiakkaan ongelman. Valmistumisensa jälkeen useimmat tiimiyrittäjät lähtevät maailmanympärysmatkalle yrityksensä tuotoilla.

Tiimiakatemiassa omaa osaajapersoonaa kehitetään seitsemällä osa-alueella tunnistaen elinikäisen ja kokemuksellisen oppimisen arvopohja, jossa oppijan motivaatio ja kokemukset vaikuttavat osaamisen kehittymiseen ja tuottavat osaamista kokonaisvaltaisesti.

 1. Oppimaan oppimisen ja tiedon käsittelyn osaamisella tarkoitetaan erityisesti itseohjautuvan oppimisen, uuden tiedon hankinnan, analysoinnin, mallintamisen, käytäntöön soveltamisen, arvioinnin ja raportoinnin taitoja.
 2. Luovuus- ja innovointiosaamisella tarkoitetaan taitoja ja työkaluja, joita tarvitaan luovissa tuotannoissa, innovaatioprosesseissa ja niiden johtamisessa.
 3. Johtamisosaamisella tarkoitetaan itsensä johtamisen, tiimi-, projekti- ja valmentavan ja organisaatioiden johtamisen osaamista.
 4. Asiakkuus- ja markkinointiosaamisella tarkoitetaan taitoja, joita tarvitaan asiakkuus- ja markkinointiprosessien suunnitteluun, toteuttamiseen, johtamiseen ja arviointiin.
 5. Viestintäosaamisella tarkoitetaan suullisia ja kirjallisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja erilaisissa kanavissa sekä verkostoitumis- ja kansainvälisyystaitoja.
 6. Liiketoimintaosaamisella tarkoitetaan taitoa tuottaa tuloksellista toimintaa ymmärtäen tuloksellisuuteen vaikuttavat laajemmat tekijät.
 7. Digiteknologiaosaamisella tarkoitetaan sisältöjen luomiseen tarkoitettujen järjestelmien ja älykkäiden teknologioiden osaamista.

Osaamisen rakentuminen

Tiimiyrittäjän matka 2019

Jokaisen tiimiyrittäjän (opiskelijan) osaamisen kehittymistä arvioidaan seuraavien osaajaprofiilien avulla:

0 - Ei osaamista

Ei hallitse osaamisaluetta lainkaan. Ei teoriatietämystä tai toiminnallista kokemusta osaamisalueeseen liittyen.

1 - Vasta-alkaja

Ymmärrät tiedollisia perusasioita osaamisalueeseen liittyen mutta käytännön kokemuksesi ja kokemusten reflektio ja arviointi ovat vielä vähäistä. Olet tehnyt suunnitelmia osaamisen kehittämiseen liittyen.

2 - Edistynyt vasta-alkaja

Ymmärrät osaamisalueen tiedolliset perusasiat, sinulla on teorianäyttöjä osaamisalueeseen liittyen. Olet laatinut toiminnallisia suunnitelmia ja asettanut tavoitteita osaamisalueen kehittämiseen liittyen. Sinulla on osaamisalueesta jo jonkin verran käytännön kokemusta. Kokemusten reflektio kuvaa toimintaa, oppimista ja osaamisen kehittymistä.

3 - Osaaja

Ymmärrät osaamisalueen tiedolliset perusasiat hyvin, ja sinulla on riittävästi teorianäyttöä osaamisalueeseen liittyen. Osaat laatia suunnitelmia ja asettaa sekä toiminnallisia että osaamisen kehittämisen tavoitteita. Olet asettanut osaamisalueella kehittämisen tavoitteita, toteuttanut osaamisalueella projekteja ja vienyt teoriaosaamistasi käytäntöön. Olet reflektoinut projektiesi onnistumista ja osaat arvioida tavoitteidesi toteutumista reflektioissa hyvin.

4 - Taitaja

Ymmärrät osaamisalueen tiedolliset perusasiat syvällisesti. Osaat myös kriittisesti arvioida tietoa. Osaat laatia taitavasti sekä toiminnallisia ja osaamisen kehittymiseen liittyviä suunnitelmia, asettaa tavoitteita, toteuttaa laadukkaasti projekteja ja reflektoida osaamisen kehittymistä taitavasti. Sinulla on merkittävää kokemusta osaamisalueen projekteista, ja teet projekteja oman osaamisen kehittymisen vuoksi. Olet tehnyt useita suunnitelmia, asettanut tavoitteita, toteuttanut projekteja ja arvioinut tavoitteiden toteutumista. Saamasi palaute on hyvää, ja toteutetut projektit ovat alkaneet tuottaa tekemiseesi jatkuvuutta.

Ymmärrät osaamisalueen tiedolliset perusasiat syvällisesti, ja laajennat jatkuvasti tietämystäsi. Osaat kriittisesti arvioida tietoa. Osaat laatia erinomaisesti ja tarkasti sekä lyhyen että pitkän aikavälin toiminnallisia ja osaamisen kehittymiseen liittyviä suunnitelmia, asettaa tavoitteita, toteuttaa erinomaisesti projekteja ja reflektoida osaamisen kehittymistä monipuolisesti ja innovatiivisesti. Tämän teet itseohjautuvasti ja oman osaamisen kehittämisen ja sisäisen motivaatiosi vuoksi.

Sinulla on merkittävää ja laajaa kokemusta osaamisalueen projektien toteutuksesta, ja niiden reflektointi ja arviointi ovat sinulle keinoja kehittää osaamistasi. Osaat myös hankkia ja yhdistää uutta tietoa toteutettujen projektien arvioinnissa ja osaamisesi kehittämisessä. Saamasi palaute on erinomaista, ja osaamisalueella toimintasi ja projektit ovat jatkuvia.

Työelämäyhteistyö ja oppiminen

Opiskelu on itseohjautuvaa tiimissä, valmentajan ja asiakkaiden kanssa tapahtuvaa tekemällä oppimista, johon liittyy myös runsaasti teoreettista työskentelyä kirjallisuuden ja digitaalisten sisältöjen soveltamisen muodossa. Oppiminen tapahtuu aidossa tosielämän ympäristössä sekä tiimiakatemian modernissa oppimisympäristössä.

Tiimiakatemiassa ammattiopinnot tehdään opiskelijoiden perustamissa osuuskunnissa. Osuuskunnissa suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia kokeiluja ja projekteja oikeille asiakkaille.

Hyväksilukeminen

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia opintoja myös kumppanikorkeakouluissa (esimerkiksi muut ammattikorkeakoulut ja yliopistot sekä EduFutura) sekä avoimissa verkkoportaaleissa (CampusOnline).

Valmistuminen

Ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opiskeluoikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Valmistuneiden ammatilliset profiilit

Tiimiakatemian tutkinto-ohjelmasta työllistyneiden esimerkkiprofiileja ovat: yrittäjä, yritysneuvoja, valmentaja, konsultti, projektikoordinaattori, yhteisömanageri, palveluneuvoja, markkinointijohtaja, myyjä, myyntipäällikkö, myymäläesimies, asiakaspalvelupäällikkö, rahoituspäällikkö, hallintojohtaja, HR-assistentti, henkilöstöpäällikkö, vientimyyjä, vientiassistentti ja opettaja.

Jatko-opinnot

Ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija voi valmistuttuaan ja vähintään kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen jatkaa opintojaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin tai vastaaviin. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on luonnollisesti mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Jos opiskelija suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, hän voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin (37 §/558/2009).

Suunnittelu

​Tiimiakatemian tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaa kehitetään osallistaen tiimiyrittäjiä, alumneja ja alueen yrityksiä, sekä hyödyntäen tutkimusta ja palautetta niin oppijan, henkilöstön ja työelämän näkökulmista. Opetussuunnitelmassa on kiinnitetty erityisesti huomiota oppijan näkökulmaan, ja niin opetussuunnitelmassa tiimiakatemian tutkinto-ohjelmalle ominainen osaamispohjainen, kokemuksellinen ja prosessiluonteinen oppimisen pedagogia korostuu. Näin oppijan on paremmin mahdollista myös seurata oman osaamisensa kehittymistä.

Katso myös