Tutkinnon taso ja opiskeluala

​AMK-tutkinto, alempi korkeakoulututkinto (EQF 6), tietojenkäsittely, tieto- ja viestintätekniikka

Aloitusryhmän koodi

HTK19S1

Opiskelumuodot

Päiväopiskelu

Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot

Vastuuhenkilö

Karhulahti Mika

Karhulahti Mika

Lehtori, Senior Lecturer
Global Competence, Global Competence
Liiketoiminta, School of Business
+358405668036

Tutkinnon kuvaus

Digitalisaation myötä tietojenkäsittelyn osaamista tarvitaan yhä enemmän ja enemmän kaikkien palveluiden tuottamisessa ja hyödyntämisessä. Tämän vuosikymmenen loppuun mennessä ICT-alan arvioidaan kasvavan työntekijämäärältään maailman suurimmaksi toimialaksi. Palveluiden digitalisoituminen, uusien innovaatioiden käyttöönotto ja teknologian nopea kehittyminen koskettavat kaikkia aloja. Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmassa voi kehittyä ammattilaiseksi, jonka osaaminen on arvokasta tässä muutoksessa.

Tutkinto-ohjelman painopiste on web- ja pelikehityksessä, mutta opittuja taitoja voi soveltaa myös perinteisemmissä ICT-alan työpaikoissa sekä muiden, digitalisaatiota hyödyntävien alojen työpaikoissa.

Tutkinto-ohjelmassa painotettava runsas projektimuotoinen työskentely mahdollistaa syventymisen erilaisille alueille: opiskelija voi kehittää tietojärjestelmiä, tuottaa, suunnitella tai ohjelmoida pelejä sekä luoda grafiikkaa tai muita digitaalisia sisältöjä. Myös esimerkiksi verkkokauppojen toteuttaminen on mahdollista opintojen aikana.

Keskeiset oppimistulokset

Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmassa tutkinnon suorittanut ymmärtää tiedonhallinnan perusperiaatteet toiminnan kehittämisen näkökulmasta. Hän osaa määritellä, suunnitella ja testata ohjelmiston, tietokannan ja käyttöliittymän. Hän osaa dokumentoida ja tulkita dokumentteja esimerkiksi ohjelmistoja ylläpitäessään, sekä osaa suunnitella ja toteuttaa koulutuksen.

Tutkinnon suorittanut ymmärtää erilaisten ICT-projektien luonteen ja projektitoiminnan kokonaisuuden organisaatiossa. Hän ymmärtää systemaattisen toimintatavan merkityksen projektityössä sekä osaa toimia erilaisissa projekteissa vastuullisesti. Hän osaa käyttää ja soveltaa sekä ICT- että monialaisten projektien suunnittelun ja hallinnan menetelmiä. Hän ymmärtää digitalisaation merkityksen ja osaa hyödyntää sen tarjoamia mahdollisuuksia. Hän osaa tunnistaa sekä ICT-projektitoiminnan että yrittäjyyden riskejä ja varautua niihin.

ICT-tradenomi ymmärtää liiketoiminnan keskeiset prosessit ja toiminnot sekä ymmärtää tietotekniikan merkityksen osana organisaation toimintaa sekä sen roolin toiminnan kehittämisessä. Hän ymmärtää tietojärjestelmän tai pelikehityksen erityisen tuotekehitysprosessin ideoinnista valmiiseen tuotteeseen ja sen hallintaan, markkinointiin ja kaupallistamiseen. Hän kykenee luovaan konseptisuunnitteluun sekä hyödyntämään erilaisia ideointimenetelmiä. Hänellä on perustiedot ja -taidot yrittäjyyteen liittyen. Hän ymmärtää sopimusten, tarjousten, lisenssien ja tekijänoikeuksien merkityksen omassa työssään sekä osaa palvella asiakasta.

Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmasta valmistunut ammattilainen on opintojen aikana tekemiensä projektien kautta syventänyt osaamistaan myös jollakin erityisellä ICT:n tai ICT-teknologioita aktiivisesti hyödyntävän liiketoimintaosaamisen osa-alueella. Tällaisia osa-alueita voivat olla esimerkiksi www-pohjaisten sovellusten ja palveluiden ohjelmointi, pelikehitys, sähköinen liiketoiminta, sosiaalinen media tai muut uudet innovaatiot liiketoiminnan ja markkinoinnin tukena, yrittäjyys, liiketoimintaa tukevat tietojärjestelmät tai digitaalista mediaa hyödyntävä graafinen viestintä.

Osaamisen rakentuminen

Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelman osaamisen kokonaistavoite jakautuu 3,5 vuoden aikana rakentuviin kompetensseihin. Kunkin opiskeluvuoden aikana opiskelijalle syntyy valmius hallita tietyn tasoisia työelämälähtöisiä teemoja, jotka on jaoteltu seuraavasti:

 • 1. vuosi: ICT-perusosaaja
 • 2. vuosi: ICT-projektiosaaja
 • 3. vuosi: ICT-ammattilainen
 • 4. vuosi: ICT-asiantuntija

Tietojenkäsittelyn opiskelu aloitetaan ensimmäisenä vuonna perusteista kuten ohjelmoinnin, tietokantojen, web-kehityksen ja -sisällöntuotannon opinnoista. Vaihtoehtoisina linjoina tarjotaan Web-liiketoiminnan tai Pelikehityksen teknologioiden opintojaksot.

Toisen vuoden alussa syvennetään osaamista Web-sovelluskehityksen tai Pelikehityksen sisällöntuotannon vaihtoehtoisilla opintojaksoilla, opiskellaan ohjelmistotuotantoa sekä muita keskeisiä taitoja. Toisen vuoden kevät on jo käytännön tuotekehitystä, jonka tavoitteena on synnyttää peli- tai muita ohjelmistoja. Työskentely tapahtuu osana Ticoorporaten Demolab-projektitiimiä.

Kolmantena vuonna voi syventää osaamistaan ja kehittää omaa tuoteideaa tai yritysaihiota Ticorporaten Product Labissa, tai keskittyä syventäviin opintoihin, työharjoitteluun tai vaihto-opiskeluun ulkomailla.

Opiskelija voi suorittaa osan opinnoistaan ammattikorkeakoulun yrittäjyyden yhteisellä opintopolulla tai osallistumalla Future Factory –toimintamallin labeihin.

Työelämäyhteistyö ja oppiminen

Tietojenkäsittelyn opintoihin kuuluu pakollisena osana asiakaslähtöisiä projektiopintoja. Erilaisia toimeksiantajaprojekteja toteutetaan lisäksi osana useita opintojaksoja. Pakollinen harjoittelu tehdään kunkin opiskelijan osaamisprofiilia parhaiten tukevassa työpaikassa.

Hyväksilukeminen

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia opintoja myös kumppanikorkeakouluissa (esimerkiksi muut ammattikorkeakoulut ja yliopistot sekä EduFutura) sekä avoimissa verkkoportaaleissa (CampusOnline).

Valmistuminen

Ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opiskeluoikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Valmistuneiden ammatilliset profiilit

Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmasta valmistunut profiloituu erityisesti web-alustalle rakennettujen sovellusten tuottamiseen, pelikehitykseen, projektiosaamiseen ja yrittäjämäiseen työskentelyyn sekä nykyaikaisten ICT-teknologioiden hallitsemiseen.

Esimerkkejä Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmasta valmistuneiden työllistymisestä ja tehtävissä tarvittavista taidoista:

 • Peliyrittäjä
 • Kansainvälisen verkkokaupan Suomen maajohtaja, vuorovaikutustaidot, verkkoliiketoiminta ja verkkokauppateknologiat
 • Tuotepäällikkö, erilaiset teknologiat
 • Tuotantojohtaja, markkinointi, web-teknologiat, liiketoiminta
 • Järjestelmäkehittäjä, liiketoimintaa tukevat tietojärjestelmät ja niiden kehittäminen
 • Ohjelmistosuunnittelija, ohjelmointi, suunnitteleminen, määrittely ja projektityöskentely
 • Asiantuntija ulkoistettujen IT-sovellusten hallinnassa, määrittely, tietohallintotehtävät ja teknologiat
 • Yrittäjä, tietojärjestelmäinfrastruktuurit ja niihin liittyvät teknologiat​

Jatko-opinnot

Ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija voi valmistuttuaan ja vähintään kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen jatkaa opintojaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin tai vastaaviin. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on luonnollisesti mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Jos opiskelija suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, hän voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin (37 §/558/2009).

Suunnittelu

​Työelämän edustajien kanssa on keskusteltu säännöllisesti heidän edustamien alojen osaamistarpeista. Koulutusta on pyritty kehittämään säännöllisesti eri näkemykset huomioiden. Tutkintorakenteeseen on kysytty suoraa palautetta valituilta työelämän edustajilta.

Katso myös