Tutkinnon taso ja opiskeluala

​AMK-tutkinto, alempi korkeakoulututkinto (EQF 6), tietojenkäsittely, tieto- ja viestintätekniikka

Aloitusryhmän koodi

TTV19SMM

Opiskelumuodot

Monimuoto-opiskelu (lue lisää alta)

Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot

Vastuuhenkilö

Luostarinen Hannu

Luostarinen Hannu

Lehtori, Senior Lecturer
IT, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358400444941
Näytä lisää
Osaamiset
ohjelmointi
Tutkinnot:
DI

Tutkinnon kuvaus

JAMKin tieto-ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma antaa erinomaiset valmiudet toimia ICT-alan asiantuntijatehtävissä alati muuttuvassa, kansainvälistyvässä yhteiskunnassa. Tieto- ja viestintäteknistä osaamista syvennetään suuntautumisvaihtoehdoissa: kyberturvallisuus, media-, ohjelmisto- tai tietoverkkotekniikka.

Keskeiset oppimistulokset

Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelman suoritettuaan opiskelijalla on luonnontieteellinen perusosaaminen, joka mahdollistaa tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen hallinnan ja niiden kehittämisen.

Omaan suuntautumisvaihtoehtoonsa suuntautunut opiskelija ohjaa, kehittää ja johtaa projekteja. Suuntautumisvaihtoehdossa opiskelija syventää osaamistaan kyberturvallisuuteen, mediatekniikkaan, ohjelmistotekniikkaan tai tietoverkkotekniikkaan. Lisäksi hän voi laajentaa osaamistaan esim. peli- ja mobiiliohjelmointiin, IT-palveluiden suunnitteluun, eettiseen hakkerointiin, 3D-visualisointiin, data-analytiikkaan ja tekoälyyn sekä laitteiden ja asioiden internettiin (IoT/IoE).

Opiskelijalla on hyvät valmiudet ammatilliseen kehittämiseen, monipuoliseen viestintään ja tiedonhakuun. Hän soveltaa ja hallitsee oman alansa tietoa. Hänellä on valmiuksia yrittäjyyteen ja työskentelyyn kansainvälisessä työympäristössä.

Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelman suoritettuaan opiskelija (tutkinto-ohjelmassa tavoiteltava osaaminen ja sen yhteys EUR-ACE-vaatimuksiin, englanninkielinen sivu):

 • Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelman suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot luonnontieteistä, matematiikasta ja tekniikasta, jotta hän voi saavuttaa tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen muut tavoitteet (EUR-ACE: Tieto ja ymmärrys)
 • Hän toteuttaa tietoteknisiä suunnitelmia tutkimustietoa hyödyntäen. (EUR-ACE: Tutkimukset ja selvitykset)
 • Hän soveltaa tietojaan teknisten ongelmien ratkaisussa, tutkimustyössä sekä teknisten laitteiden ja prosessien suunnittelussa. Hän kehittää käytännön taitoja sekä tekee teknisiä, harkittuja ja turvallisia ratkaisuja yhteistyössä sekä oman että muun kuin teknisen alan henkilöiden kanssa. Hänellä on yleiset tiedot ja ymmärrys omasta erikoistumisalastaan. (EUR-ACE: Tekninen suunnittelu, Tekninen soveltaminen käytäntöön)
 • Hän kykenee olemassa olevan tiedon ja opitun perusteella käyttämään omaa harkintakykyään ratkaistessaan tietoteknisiä ongelmia myös oman erikoistumisalansa ulkopuoliset näkökohdat huomioiden. (EUR-ACE: Tekninen analyysi, Päätöksenteko)
 • Valmistunut opiskelija kehittää osaamistaan elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti perustuen teknologian kehitykseen ja omien kyvykkyyksien tunnistamiseen. Hän toimii projekteissa ja johtaa projektityöskentelyä. Hän työskentelee tiimissä ja viestii tehokkaasti erilaisissa viiteryhmissä. Hän hyödyntää sekä kansallisia että kansainvälisiä verkostoja ja aineistoja hyvän kielitaitonsa ansiosta. Hänellä on hyvät viestintä- ja esiintymistaidot. (EUR-ACE: Elinikäinen oppiminen, Viestintä ja tiimityö)

Osaamisen rakentuminen

Tieto- ja viestintätekniikan rakenne 2019

Yllä olevassa kuviossa on kuvattuna Tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen yleisrakenne. Opinnot alkavat IT-perusopinnoilla (common basic studies for ICT) ja JAMKin yhteisillä opinnoilla (transferable skills). Luonnontieteiden perusopinnoissa (natural sciences) opiskelija saa tarvittavat matemaattisluonnontieteelliset valmiudet opiskella tutkintoon liittyviä ammattiopintoja.

Tieto- ja viestintätekniikan ammatillisissa perusopinnoissa opiskelija perehtyy ammatissa vaadittaviin perustaitoihin digitalisoinnista, ohjelmoinnista, tietokannoista, internet-teknologioista, web-tekniikoista, kyberturvallisuudesta ja käyttöjärjestelmistä. Näitä taitoja sovelletaan käytännön projekteissa. Kolmannen lukuvuoden aikana opiskelija suorittaa myös vaihtoehtoisia ammattiopintoja (specialisation option studies), joiden valinnan opiskelija tekee itse kiinnostuksen ja tavoitellun ammattikuvan perusteella. Osa vaihtoehtoisista ammattiopinnoista voi olla myös muista tutkinto-ohjelmista, joilla opiskelija laajentaa osaamistaan mm. yrittäjyyteen tai markkinointiin.

Ensimmäisellä syyslukukaudella opiskelija saa ns. kurkistusopintojaksoilla kuvan eri suuntautumisvaihtoehdoista sekä mahdollisista työtehtävistä. Kevätlukukaudella opiskelija siirtyy omaan suuntautumisvaihtoehtoonsa ja opiskelee ydinopintoja, jotka jatkuvat kolmannen lukuvuoden loppuun. Suuntautumisopinnot esitellään JAMKin web-sivuilla sekä valintaprosessi esitellään Elmo-opiskelijaintrassa.

Tutkinnon ydinopinnot koostuvat suuntautumisvaihtoehdon kaikille yhteisistä syventävistä opinnoista ja opiskelijan henkilökohtaisesti valitsemista suuntaavista ammattiopinnoista tietyille erityisosa-alueille. Näillä opinnoilla opiskelija kehittyy osaajaksi valitsemallaan alueella ja osoittaa kykynsä toimia insinöörin työtehtävissä valmistumisen jälkeen.

Kyberturvallisuuden suuntautumisvaihtoehdossa opiskelija tutustuu ohjelmistojen toimintaan eri laitteistoissa. Opinnot perehdyttävät liiketoiminnan turvalliseen toimintaan ja jatkuvuuteen IT-ympäristössä. Auditointia opiskelija oppii testaamalla itsetehtyjä ohjelmistoja ja korjaamalla niissä ilmeneviä vikoja. Testaus- ja auditointiopintojen jälkeen opiskelija voi toteuttaa vastaavan tuotoksen projekteissa muille ohjelmistokehittäjille. Ensimmäisenä lukuvuonna opinnot keskittyvät tietoverkkoinfrastruktuuriin ja ohjelmoinnin perustaitoihin. Toisena lukuvuonna opiskelija toteuttaa oman sovelluksen protokollaohjelmoinnissa ja samalla oppii ohjelmistotestausta. Kolmantena lukuvuonna hän perehtyy yritysverkkojen turvaamiseen tietoturvateknologioilla. Opinnoissa voidaan erikoistua yritysten palveluiden tietoturvalliseen toteutukseen, eettiseen hakkerointiin tai suunnitella ja toteuttaa kyberturvallisuusharjoitus.

Mediatekniikan suuntautumisessa opiskelija perehtyy webiin ja sen palveluiden (verkkokaupat, foorumit, blogit, pelit ym.) toteuttamiseen. Opintojen jälkeen opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa web-sivustoja huomioiden eri kohderyhmien tarpeet. Suuntautumisessa on mahdollisuus erikoistua selaimessa näkyvän osan suunnitteluun ja toteutukseen, jossa korostuvat käyttöliittymäsuunnittelu, käyttäjäkokemus ja visuaalinen toteutus. Toinen vaihtoehto on suuntautua palvelimella toimivien ohjelmistojen suunnitteluun ja toteutukseen sekä tietojen tallentamiseen tietokantaan tai tietovarastoihin.

Ohjelmistotekniikan suuntautumisvaihtoehdon opintoihin kuuluu mm. mobiili-, verkko- ja peliohjelmointia. Harjoitustöissä opiskelija käyttää yleisimpiä ohjelmistojen kehitysvälineitä ja -menetelmiä. Halutessaan hän voi painottaa opintojaan myös laiteläheiseen ohjelmointiin. Ensimmäisen lukuvuoden opinnoissa hän tutustuu toimialaan yleisesti sekä keskittyy ohjelmoinnin perustaitojen kehittämiseen. Toisena lukuvuonna pääpaino on web-teknologioissa sekä erilaisissa ohjelmistokehitykseen liittyvissä menetelmissä. Kolmantena lukuvuonna toteutetaan ohjelmistoprojekti, joka antaa hyvät valmiudet ohjelmistoprojektien toteuttamiseen. Loppuvaiheen opinnoista osa on valinnaisia (vaihtoehtoina mm. peli-, mobiili- tai laiteläheinen ohjelmointi ja Internet of Things).

Tietoverkkotekniikan suuntautumisvaihtoehdossa opiskelija perehtyy erilaisiin verkkoteknologioihin ja verkossa olevien palvelualustojen asentamiseen, konfigurointiin, integrointiin sekä ylläpitämiseen. Opiskelija määrittelee, suunnittelee ja toteuttaa erilaisia tietoverkkoja. Verkkoteknologioiden lisäksi palvelinosaaminen, palveluiden hallinta, palveluiden automatisointi, konesalit ja tietoturva kuuluvat erittäin tärkeänä osana opintoihin. Ensimmäisenä lukuvuonna tutustutaan eri käyttöjärjestelmiin ja verkkoihin teorian ja käytännön tekemisen kautta. Toisen ja kolmannen lukuvuoden opinnoissa syvennetään osaamista verkkoihin, palvelimiin, palveluiden hallintaan ja tietoturvaan.

Opiskelumuodot

Päiväopiskelussa seurataan viikoittaista lukujärjestystä ja siihen liittyy runsaasti luokka- ja laboratoriotiloissa tapahtuvaa lähiopetusta. Tämän lisäksi opiskelijoilla on itsenäisesti (yksin tai ryhmissä) suoritettavia harjoitustöitä ja tehtäviä.

Monimuoto-opiskelussa lähiopetusta on vain muutamana päivänä kuussa. Monimuoto-opetuksessa yhdistetään itseopiskelua sekä etä- ja lähiopetusta joustavasti toisiinsa aika- ja paikkasidonnaisuuden vähentämiseksi. Tällainen opiskelu vaatii opiskelijalta enemmän itseohjautuvuutta ja valmiuksia toimia digitaalisissa oppimisympäristöissä. Monimuoto-opiskelu soveltuu sinulle, mikäli sinulla on aiempaa alaan liittyvää osaamista tai elämäntilanteesi johdosta haluat enemmän joustoja opintojen suorittamisajankohdan tai -paikan suhteen.

Työelämäyhteistyö ja oppiminen

Opiskelija pääsee tutustumaan työelämään jo heti ensimmäisenä opintosyksynä JAMK Innovaatioviikon aikana. Opiskelijat ratkovat oikean asiakkaan oikeita ongelmia viikon ajan. Projektitaitoja harjoitellaan ensin oppilaitoksen sisäisissä projekteissa, mutta kolmantena opintovuonna osassa projekteista on mukana aina joku todellinen asiakas. Opintojen loppupuolella suoritettava työharjoittelu yrityksissä on myös osa tutkintoa. Laajuudeltaan työharjoittelu on 5-12 kk. Monesti opiskelija tekee myös opinnäytetyönsä samaan yritykseen harjoittelujakson jälkeen.

Hyväksilukeminen

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia opintoja myös kumppanikorkeakouluissa (esimerkiksi muut ammattikorkeakoulut ja yliopistot sekä EduFutura) sekä avoimissa verkkoportaaleissa (CampusOnline).

Valmistuminen

Ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opiskeluoikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Valmistuneiden ammatilliset profiilit

Tieto- ja viestintätekniikan insinöörit työskentelevät mm. ohjelmistokehityksen, kyberturvallisuuden, sulautettujen järjestelmien ja verkkoteknologioiden parissa.

 • Tietotekniikkainsinööri, järjestelmäinsinööri, tietoliikennesuunnittelija
 • Ohjelmistosuunnittelija, tietokantasuunnittelija, käyttöliittymäsuunnittelija
 • Ohjelmoija, web designer, web developer
 • Projektipäällikkö, tietoturvapäällikkö, tietotekniikkapäällikkö
 • Tietoturvakonsultti, ohjelmistotestausinsinööri, järjestelmäasiantuntija
 • IoT-arkkitehti, IoT-suunnittelija, data-analytiikko

Jatko-opinnot

Ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija voi valmistuttuaan ja vähintään kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen jatkaa opintojaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin tai vastaaviin. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on luonnollisesti mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Jos opiskelija suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, hän voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin (37 §/558/2009).

Tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoille on tarjolla oma YAMK-tutkinto-ohjelma. Tällä hetkellä sisältönä ovat kyberturvallisuus ja Full Stack Software Development.

Suunnittelu

Koulutus on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä työelämän ja muiden sidosryhmien kanssa.

Katso myös