Tutkinnon taso ja opiskeluala

​AMK-tutkinto, alempi korkeakoulututkinto (EQF 6), sosiaaliala

Aloitusryhmän koodi

SOS19S1

Opiskelumuodot

Päivä- ja monimuoto-opiskelu (lue lisää alta)

Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot (päiväopiskelu)

Opinnot (monimuoto-opiskelu)

Vastuuhenkilö

Lundahl Raija

Lundahl Raija

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358408337316
Näytä lisää

Tutkinnon kuvaus

Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosionomin tutkinto-ohjelman vahvuus on käytännönläheinen ja monitieteiseen tutkimukseen perustuva laaja-alainen sosiaalialan osaaminen. Työ on sosionomin ammatillista ydinosaamista ovat sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän tuntemus, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja toimintakyvyn edistäminen sekä sosiaalisen kuntoutuksen, osallisuuden ja kasvun tukeminen sekä alan työelämän kehittäminen. Sosionomin tärkeimpiä työkenttiä ovat sosiaaliohjaus, sosiaalinen kuntoutus, varhaiskasvatus, perhetyö ja lastensuojelu. Opinnoissa suuntaudutaan joko sosiaaliohjaukseen aikuissosiaalityössä tai kasvatustyöhön varhaiskasvatuksessa toisesta opiskeluvuodesta eteenpäin.

Keskeiset oppimistulokset

Sosionomin tutkinto-ohjelmasta valmistunut tuntee hyvinvointia, oikeudenmukaisuutta ja sosiaalista turvallisuutta edistävän palvelujärjestelmän, sosiaalisen kuntoutuksen ja kasvatuksen prosessit ja työmuodot sekä sosiaalialan palveluiden tuottamisen tavat ja menetelmät. Hän osaa kehittää sosiaalialan palveluita ja palvelurakenteita sekä ennakoida yhteiskunnallisia muutoksia ja tulevia palvelutarpeita.

Sosionomi (AMK) osaa tukea ja ohjata asiakkaita kasvun, kehityksen ja oppimisen eri vaiheissa. Hän osaa tukea ja osallistaa perheitä ja muita yhteisöjä heidän arjessaan ja muuttuvissa elämäntilanteissa. Hän toimii asiantuntijana verkostoituvissa ja moniammatillisissa sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluissa sekä kehittämisen ja lähijohtamisen tehtävissä. Työssään hän noudattaa alansa ammatillisia ja eettisiä periaatteita. Sosionomin erityisosaaminen muodostuu henkilökohtaisen ura- ja opiskelusuunnitelman mukaan valituista sosiaaliohjauksen tai kasvatustyön opinnoista ja osaamisalueista.

Osaamisen rakentuminen

Ensimmäisenä opiskeluvuotena sosionomiopiskelija hankkii sosiaali- ja terveysalan yhteisen perusosaamisen asiakastyöstä ja palveluista, toimintaympäristöistä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hän omaksuu dialogisen, reflektiivisen, yrittäjämäisen ja tutkivan työotteen sekä ammattieettiset periaatteet.

Toisena vuonna hän kehittää ammattillista ydinosaamistaan sosiaaliohjauksen tai varhaiskasvatuksen asiakastyössä ja -palveluissa, ohjaustehtävissä ja menetelmissä. Opintojen keskeisiä sisältöjä ovat opiskelijan suuntautumisen mukaan sosiaaliohjaus- ja sosiaalinen kuntoutus, lastensuojelu ja perhetyö sekä varhaiskasvatustyö ja varhaiskasvatuksen pedagogiikka.

Kolmantena ja neljäntenä vuonna opiskelija täydentää osallistavaa yhteiskuntaosaamistaan, tutkimuksellista kehittämisosaamistaan ja johtamisosaamistaan. Opinnäytetyössään ja loppuvaiheen opinnoissaan opiskelija laajentaa, syventää ja soveltaa osaamistaan valitsemallaan sosiaalialan asiantuntijuusalueella työskentelemällä monialaisesti työelämän kehittämistehtävien ja toimeksiantojen parissa. Opiskelijan osaaminen voi myös rakentua henkilökohtaisena painotuksena sosiaalialan yrittäjyyteen tai kansainväliseen työhön.

Opiskelumuodot

Päiväopiskelussa opiskelija on ensimmäisen lukukauden moniammatillisen tiimin jäsen. Tiimissä opiskelee sosiaali- ja terveysalan kaikkien tutkinto-ohjelmien opiskelijoita. Tiimiopiskelu sisältää dialogitreenejä, luentoja, tiimin yhteisiä ja yksilöllisiä oppimistehtäviä, tenttejä, verkko-opintoja ja ammattitaitoa edistävää harjoittelua sekä osallistumista työelämän hankkeisiin. Tiimit toimivat oppimistilanteissa ja projekteissa itseohjautuvasti ja vastuullisesti. Päiväopiskelu edellyttää halua ottaa vastuuta omasta oppimisesta ja aktiivista osallistumista opintoihin. Toisena lukukautena tiimityöskentely jatkuu oman alan opiskelijoiden kanssa ja toisesta lukuvuodesta lähtien sosionomin tutkinto-ohjelman päiväopiskelija suuntautuu kasvatustyöhön.

Monimuoto-opiskelussa yhdistyvät verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöskentely ja kontaktiopiskelu. Työtapoina ovat muun muassa oppimistehtävät, luennot, pienryhmätyöskentely ja ohjaus. Ensimmäisenä lukuvuonna opiskelijat kokoontuvat opiskelemaan monialaisiin tiimeihin 2-3 päivänä tai teemaviikkona kuukaudessa. Monimuoto-opiskelussa tarvitaan aktiivista opiskeluotetta, motivaatiota ja halua ottaa vastuuta omasta oppimisesta, laskennallisesti keskimäärin 40 tuntia viikossa.

Monimuoto-opiskelu soveltuu opiskelijalle, joka haluaa elämäntilanteensa johdosta enemmän joustoja opintojen suorittamisajankohdan tai -paikan suhteen. Sosionomin tutkinto-ohjelmassa monimuoto-opiskelija suuntautuu toisesta lukuvuodesta lähtien sosiaaliohjaukseen.

Molemmissa opiskelumuodoissa hyödynnetään digitaalisia oppimismahdollisuuksia, e-aineistoja, verkossa tapahtuvaa vuorovaikutusta, videomateriaalin tuottamista ja etäosallistumista. Projekti- ja kehittämistehtävissä opiskelija pääsee mukaan työelämän tarpeista syntyvien palvelutuotteiden, työmenetelmien ja innovaatioiden kehittämiseen, mallintamiseen ja testaukseen.

Työelämäyhteistyö ja oppiminen

Opintojen aikana yksi tärkeimmistä työelämäyhteistyön ja oppimisen muodoista on ammattitaitoa edistävä harjoittelu. Se toteutetaan opiskelijan henkilökohtaisen ura- ja opiskelusuunnitelman mukaisesti ja ohjatusti erilaisissa alan työpaikoissa, kuten palvelukeskuksissa, asuntoloissa, päiväkodeissa, sosiaalitoimistoissa, yrityksissä, erityiskouluissa sekä projekteissa ja kehittämishankkeissa.

Työelämäyhteistyö on tiivis osa myös muita opintoja, kehittyvää asiantuntijuutta ja opinnäytetyötä. Opiskelijat osallistut opintojen alussa JAMKin organisoimaan innovaatioviikkoon, jonne toimeksiannot tulevat erilaisista työelämän organisaatioista ja hankkeista. Osan opinnoistaan opiskelija voi suorittaa osallistumalla Future Factory -toimintaan, jossa ratkaistaan monialaisesti työelämästä tulleita toimeksiantoja.

Hyväksilukeminen

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia opintoja myös kumppanikorkeakouluissa (esimerkiksi muut ammattikorkeakoulut ja yliopistot sekä EduFutura) sekä avoimissa verkkoportaaleissa (CampusOnline).

Valmistuminen

Ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opiskeluoikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Sosionomin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut laillistettu sosionomi (AMK). Sosionomin ammattipätevyydestä säädetään laissa sosiaalialan ammattihenkilöistä (817/2015) ja toimintaa valvovat aluehallintovirastot sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin sosionomilta vaaditaan varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet, vähintään 60 op laajuiset, opinnot. Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden saavat vielä ne sosionomiopiskelijat, jotka hyväksytään opiskelemaan ennen 31.7.2019, ja jotka suorittavat edellä mainitut opinnot ja valmistuvat 31.7.2023 mennessä.

Valmistuneiden ammatilliset profiilit

Sosionomi (AMK) työllistyy pääosin kuntien ja sosiaalialan yksityisen sektorin sekä järjestöjen asiantuntijatehtäviin, eniten erilaisiin ohjaus- ja kasvatustehtäviin sekä palveluyksiköiden johto- ja esimiestehtäviin. Valmistuneet sosionomit (AMK) toimivat muun muassa varhaiskasvatuksen opettajina, ohjaajina, sosiaaliohjaajina ja vastaavina ohjaajina, palveluohjaajina, koulukuraattoreina ja toiminnan johtajina.

Jatko-opinnot

Ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija voi valmistuttuaan ja vähintään kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen jatkaa opintojaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin tai vastaaviin. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on luonnollisesti mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Jos opiskelija suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, hän voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin (37 §/558/2009).

Suunnittelu

​Koulutuksen suunnittelu perustuu laajaan kirjallisuuskatsaukseen ja analyysiin sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristön tulevaisuudesta sekä asiantuntijoiden haastatteluihin tulevaisuuden osaamisesta. Suunnittelutyöhön ovat osallistuneet opettajien ohella sekä opiskelijoiden edustajat että sosiaali- ja terveysalan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioiden edustajat. Suunnittelutapaamisissa on kartoitettu sosiaali- ja terveysalan yhteistä osaamista sekä ammattikohtaisia tulevaisuuden osaamisia.

Katso myös