Tutkinnon taso ja opiskeluala

​AMK-tutkinto, alempi korkeakoulututkinto (EQF 6), terveys ja hyvinvointi

Aloitusryhmän koodi

SAR20K1, SAR20KM

Opiskelumuodot

Päivä- ja monimuoto-opiskelu (lue lisää alta)

Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot (päiväopiskelu)

Opinnot (monimuoto-opiskelu)

Vastuuhenkilö

Tyrväinen Hannele

Tyrväinen Hannele

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Terveysala, Health Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400976749

Tutkinnon kuvaus

Sairaanhoitajan (AMK) tutkinto profiloituu perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, vahvaan kliiniseen osaamiseen, kansainvälisyyteen sekä yrittäjyyteen. Opinnoissa painottuu moniasiantuntijuuteen perustuva tiimityöskentely sekä mahdollisuus kehittää omaa hoitotyön ammatillista osaamista digitaalisten menetelmien, kansainvälisyyden ja/tai yrittäjyyden näkökulmista. Tutkinto-ohjelma antaa opiskelijalle mahdollisuuden vahvistaa innovaatio-osaamista ja työelämäkontakteja tuottamalla yhteisiä, monialaisia sekä työelämälähtöisiä opintokokonaisuuksia, esimerkiksi harjoittelu monialaisessa opiskelijamoduulissa ja Future Factory -toiminnassa.

Keskeiset oppimistulokset

Jyväskylän ammattikorkeakoulun sairaanhoitajan tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet perustuvat JAMK:n Opetussuunnitelmatyön perusteet 2017 asiakirjaan sekä kansallisiin ja kansainvälisiin sairaanhoitajan tutkinto-ohjelmakohtaisiin osaamisiin.

Opetussuunnitelman mukaisesti tutkinto-ohjelmasta valmistuu laaja-alaisen hoitotyön osaamisen hallitsevia ammattilaisia, jotka kykenevät ammattialan tietojen ja taitojen kriittiseen soveltamiseen hoitotyön erilaisissa, monikulttuurisissa toimintaympäristöissä. He kykenevät asiakaslähtöiseen ja näyttöön perustuvaan toimintaan ja päätöksentekoon hoitotyön asiantuntijatehtävissä. Heillä on vahva sisäisen yrittäjyyden kulttuuri ja he haluavat toimia yrittäjämäisesti. He osaavat toimia hoitotyön eettisten periaatteiden mukaisesti ja ottaa vastuuta sekä itsensä että työyhteisönsä jatkuvasta kehittämisestä.

Osaamisen rakentuminen

Sairaanhoitajatutkinnon opinnot perustuvat hoitotieteen lisäksi muihin sitä tukeviin terveystieteisiin ja tieteenaloihin kuten luonnon- ja lääketieteeseen sekä yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin.

Ensimmäisen vuoden opinnoissa perehdytään moniammatillisissa opiskelijaryhmissä sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöön ja asiakkuuteen sekä hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen. Toisena ja kolmantena opiskeluvuotena painottuvat näyttöön perustuva teoreettinen ja kliininen hoitotyön osaaminen, hoitotyön päätöksentekotaidot, ohjaus- ja opetusosaaminen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden laatuun ja turvallisuuteen liittyvä osaaminen. Viimeisen puolen vuoden aikana kehittyvän asiantuntijuuden opinnoissa syvennetään opintoja jollakin hoitotyön alueella, esimerkiksi perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnassa sairaalan vuodeosastoilla, leikkausosastolla tai päivystyspoliklinikalla, mielenterveystyössä tai lasten hoitotyössä. Kehittyvän asiantuntijuuden opinnoissa vahvistettu myös terveydentilan arvioinnin, johtamisen ja yrittäjyyden sekä hoitotyön eettisyyden ja ammatillisuuden osaaminen. Sairaanhoitajatutkinnon opintoihin sisältyy opinnäytetyö, joka on työelämän kehittämistarpeiden pohjalta toteutettava tutkimus-, kehittämis- tai innovaatiotyö.

Opiskelusta noin kolmasosa toteutuu ammattitaitoa edistävänä harjoitteluna opiskelijan henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman (HOPS) mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa julkisella ja/tai yksityisellä sektorilla, projekteissa sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun simulaatioympäristöissä. Opiskelija voi myös kehittää osaamistaan suorittaen teoriaopintoja ja/tai ammattitaitoa edistävää harjoittelua ulkomailla joko englanninkielellä tai muilla hallitsemillaan kielillä. Tutkintoon sisältyvistä opinnoista osa suoritetaan kotimaassa englanninkielisinä.

Osan opinnoista voi suorittaa tutkimus- ja kehittämishankkeissa ja/tai yrittäjyysosaamista kehittävissä ympäristöissä, kuten osuuskuntatoiminnassa tai Future Factory -toimintamallin labeissa oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi mukaisesti.

Opiskelumuodot

Opiskelumuodoksi voi valita joko kokopäiväopiskelun päiväopiskeluryhmässä tai työn ohessa opiskelun monimuoto-opiskeluryhmässä.

Päiväopiskelussa opiskelijat muodostavat opintojen alussa moniammatillisia tiimejä. Tiimeissä opiskelee sosiaali- ja terveysalan eri tutkinto-ohjelmien opiskelijoita. Tiimit toimivat itseohjautuvasti ja vastuullisesti erilaisissa oppimistilanteissa. Opiskelijoiden yhteinen perusosaaminen sosiaali- ja terveysalalla työskentelyn pohjaksi rakentuu tiimidialogin avulla. Ensimmäisen lukuvuoden jälkeen opiskelu jatkuu oman alan opiskelijoiden kanssa.

Tiimissä opitaan yhdessä tekemällä ja vuoropuhelun merkitys korostuu oppimisessa. Tiimin valmentaja tukee oppimista. Opiskelu sisältää dialogitreenejä, luentoja, tiimin yhteisiä ja yksilöllisiä oppimistehtäviä, tenttejä, verkko-opintoja ja ammattitaitoa edistävää harjoittelua sekä osallistumista oman alan työelämälähtöisiin projekteihin tai monialaisiin Future Factory -projekteihin. Päivätoteutus edellyttää osallistumista opintoihin arkipäivisin.

Monimuoto-opiskelussa yhdistyvät verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöskentely ja kontaktiopiskelu. Työtapoina ovat oppimistehtävät, luennot ja pienryhmätyöskentely joko kontaktipäivissä tai webinaareissa. Opiskelu edellyttää itsenäistä ja aktiivista opiskeluotetta, motivaatiota ja halua ottaa vastuuta omasta oppimisesta. Verkko-opiskelu edellyttää tietotekniikan perustaitoja, tietoliikenneyhteyksiä ja välineitä. Ensimmäisenä vuonna opiskelijat kokoontuvat opiskelemaan monialaisiin tiimeihin noin kahtena päivänä kuukaudessa. Lisäksi opintoihin voi sisältyä joitakin teemaviikkoja. Seuraavien vuosien opintoihin liittyy eripituisia kontaktiopinto- ja harjoittelujaksoja ja kontaktipäivien määrä lisääntyy. Monimuoto-opiskelu on hyvä vaihtoehto opiskelijalle, jolla on aiempaa alaan liittyvää osaamista tai jonka elämäntilanteeseen sopii joustavuus opintojen suorittamisajankohdan tai -paikan suhteen.

Työelämäyhteistyö ja oppiminen

Ensimmäisen lukuvuoden aikana opintoihin kuuluu harjoittelu ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen yksiköissä tai perusterveydenhuollon vuodeosastoilla. Toisena ja kolmantena opiskeluvuotena harjoitellaan sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon yksiköissä siten, että harjoittelu kattaa keskeiset EU-direktiivin edellyttämät erikoisalat (esim. kirurginen hoitotyö, sisätautien hoito, lasten hoitotyö, ikääntyvien hoitotyö, kotisairaanhoito). Opintojaksojen osana, projekteina ja opinnäytetöinä toteutetaan työelämän toimeksiantoja. Ammattitaitoa edistävää harjoittelua kehitetään ja uudistetaan tiiviissä työelämäyhteistyössä.

Hyväksilukeminen

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia opintoja myös kumppanikorkeakouluissa (esimerkiksi muut ammattikorkeakoulut ja yliopistot sekä EduFutura) sekä avoimissa verkkoportaaleissa (CampusOnline).

Valmistuminen

Ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opiskeluoikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Sairaanhoitaja (AMK) ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut laillistettu sairaanhoitaja (AMK).

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira laillistaa sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon suorittaneet terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä asetetun lain (559/949) mukaisesti.

Koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin (36/2005/EY)/(2013/55/EU) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta.

Valmistuneiden ammatilliset profiilit

Sairaanhoitaja (AMK) työllistyy sosiaali- ja terveyspalveluiden erilaisiin tehtäviin julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä järjestöissä. Sairaanhoitaja (AMK) työskentelee hoitotyön asiantuntijatehtävissä esimerkiksi terveyskeskusten ja poliklinikoiden vastaanotoilla, terveyskeskusten ja sairaaloiden osastoilla sekä kotihoidossa, hoito- ja hoiva-alan yrityksissä, järjestöissä tai projektitehtävissä. Sairaanhoitaja (AMK) voi työskennellä myös yrittäjänä ja kansainvälisissä tehtävissä. Tyypillinen yritys on muutaman henkilön työllistävä kotihoitopalveluja tarjoava yritys.

Jatko-opinnot

Ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija voi valmistuttuaan ja vähintään kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen jatkaa opintojaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin tai vastaaviin. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on luonnollisesti mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Jos opiskelija suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, hän voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin (37 §/558/2009).

Valmistuttuasi sairaanhoitaja (AMK) tutkinnosta voit valita sosiaali- ja terveysalan (YAMK) tutkinto-ohjelmasta joko kliinisen asiantuntijan, terveyden edistämisen, verkostojohtamisen, monialaisen kuntoutuksen tai sosiaali- ja terveysalan johtamisen suuntautumisvaihtoehdon.

Suunnittelu

​Tutkinto-ohjelman suunnittelutyöhön ja opetussuunnitelman osaamistavoitteiden määrittelemiseen on osallistunut opettajakunnan ohella hoitotyön opiskelijoita sekä työelämän edustajia perusterveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta sekä järjestöjen edustajia.

Tutkimustiedon ja työelämästä nousevan ennakointitiedon sekä määräaikaisarvioinnin tulosten pohjalta opintojaksojen sisältöjä tarkistetaan vuosittain työelämässä vaadittavan osaamisen varmentamiseksi.

Katso myös