Tutkinnon taso ja opiskeluala

​AMK-tutkinto, alempi korkeakoulututkinto (EQF 6), tekniikka, teollisuus ja rakentaminen

Aloitusryhmän koodi

TSA19S1 (päivätoteutus)
TSA19SM (monimuotototeutus)

Opiskelumuodot

Päivä- ja monimuoto-opiskelu (lue tarkemmin alta)

Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot (päiväopiskelu)

Opinnot (monimuoto-opiskelu)

Vastuuhenkilö

Häkkinen Veli-Matti

Häkkinen Veli-Matti

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358407167469
Näytä lisää

Tutkinnon kuvaus

Teollisuus, asuminen, maatalous, rakentaminen ja palvelut kuluttavat sähköä. Sähkön tuotantoon tarvitaan eri energialähteitä kuten ydinvoima, vesivoima, turve, öljy, biomassa, maakaasu, tuuli ja jäte. Jotta voidaan vastata maapalloomme kohdistuviin ilmastohaasteisiin ja turvata tulevaisuuden energiavarat, on kulutusta pystyttävä rajoittamaan ja ohjaamaan. Samalla tulee kehittää ja käyttöönottaa uusia ympäristöystävällisempiä tapoja tuottaa ja kuluttaa sähköä. Koska tulevaisuudessa kuitenkin tarvitaan sähköä yhteiskunnan pyörittämiseen ja teollisuutta tuottamaan meille meidän tarvitsemia hyödykkeitä, ovat erilaiset uudet tekniset ratkaisut välttämättömiä. Älykkäät sähköverkot, hajautettu energiantuotanto, energiatehokkaat ratkaisut ja sähkökäyttöjen lisääntyminen mm. liikenteessä ovat tulevaisuutta.

Automaatiota käytetään erilaisten tuotteiden valmistuslinjojen, teollisuuslaitosten, kiinteistöjen, kuljetus/kulkuvälineiden, työstö- ja työkoneiden automaattiseen ohjaukseen. Robotit ja konenäkö auttavat meitä monotonisten työtehtävien suorittamisessa tai tehtävissä, joissa ihmiskäden ja silmän tarkkuus eivät enää riitä. Automaatiota tarvitaan myös sähköjärjestelmien kulutuksen ja tuotannon ohjaukseen. Alan tulevaisuus on täynnä uusien teknologioiden tuomia mahdollisuuksia.

Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma tuottaa opiskelijoilleen osaamista, joita edellä mainittujen teknologioiden soveltamisessa käytäntöön tarvitaan. Osaamisen perusta on matematiikan, fysiikan, sähkötekniikan ja tietotekniikan perusteiden hallinta. Tämän päälle rakentuu sähkö- ja automaatiotekniikan ammatillinen asiantuntijuus. Opiskelija pääsee itse valitsemaan kumpaan näistä kahdesta vaihtoehdosta opintonsa suuntaa.

Merkittävä osa tutkinto-ohjelman ammattiopinnoista toteutetaan käytännönläheisinä laboratoriotöinä ja projekteina, jotka kehittävät samalla opiskelijan ryhmätyötaitoja ja kommunikointivalmiuksia. Monipuoliset laboratorio- ja oppimisympäristöt on kehitetty työelämän tarpeiden mukaan ja ne tarjoavat hyvät mahdollisuudet erilaisille harjoituksille turvallisissa olosuhteissa. Käytännön tekemisen lisäksi opiskeluun sisältyy teoriaopintoja, jotka tukevat opiskelijan kehittymistä oman alansa ammattilaiseksi. Opiskelijoita kannustetaan innovatiiviseen toimintaan ja tuetaan heidän oman kehittämisotteen kehittymistä.

Keskeiset oppimistulokset

Opiskelijan osaamisprofiili määräytyy hänen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa kautta.

Tutkinto-ohjelman opiskelija osaa soveltaa matematiikan ja fysiikan peruslainalaisuuksia oman alan ongelmiensa ratkaisemiseen. Hän pystyy hyödyntämään ICT-teknologiaa päivittäisessä työssään. Hänellä on hyvä sähkötekninen perusosaaminen.

Automaatiotekniikkaan suuntautunut opiskelija osaa suunnitella kiinteistöjen, tuotantolinjojen ja yritysten tuotteiden sisältämää automaatiota, mittauksia, ohjauksia, säätöjä ja käyttöliittymänäyttöjä. Hän tuntee automaatiototeutusten eri tasot teollisuuslaitoksessa sekä teollisuuden keskeiset osaprosessit. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa ohjausjärjestelmiä ja pystyy arvioimaan eri vaihtoehtoja ohjaus- ja säätöratkaisuiksi.

Sähkötekniikkaan suuntautunut opiskelija pystyy toteuttamaan sähkösuunnittelua teollisuus- ja kiinteistökohteisiin sekä jakeluverkkoihin. Hän tuntee yleisimpien sähkökoneiden- ja laitteiden toimintaperiaatteet. Opiskelija hallitsee suunnittelussa käytettävät laskenta- sekä mitoitusmenetelmät ja suunnittelutyökalujen käytön. Hän osaa soveltaa suunnittelussa käytettäviä standardeja ja toteuttaa niiden mukaisen dokumentoinnin. Hän ymmärtää myös sähköturvallisuussäädösten sekä standardien tärkeyden ja kykenee soveltamaan niitä tehtävissään.

Opiskelijalla on hyvät valmiudet itsensä jatkuvaan ammatilliseen kehittämiseen, monipuoliseen viestintään ja tiedonhakuun. Hänellä on yrittäjämäinen ja innovatiivinen asenne sekä valmiuksia toimia yrittäjänä. Hän kykenee toimimaan myös kansainvälisessä työympäristössä.

Osaamisen rakentuminen

Sähkö- ja automaatiotekniikan rakenne 2019

Opintosuunnitelman rakenne ja opintojaksojen toteutuksien ajoitukset ovat erilaiset päivä- ja monimuotototeutuksessa.

Jokainen opiskelija laatii opintojensa alkupuolella opettajatutorin opastuksella henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, johon on kirjattu suoritettavaksi suunnitellut opintojaksot ja niiden suoritusajankohdat.

Opiskelumuodot

Päiväopiskelussa seurataan viikoittaista lukujärjestystä ja siihen liittyy runsaasti luokka- ja laboratoriotiloissa tapahtuvaa lähiopetusta. Tämän lisäksi opiskelijoilla on itsenäisesti (yksin tai ryhmissä) suoritettavia harjoitustöitä ja tehtäviä.

Monimuoto-opiskelussa lähiopetusta on vain muutamana päivänä kuussa. Monimuoto-opetuksessa yhdistetään itseopiskelua sekä etä- ja lähiopetusta joustavasti toisiinsa aika- ja paikkasidonnaisuuden vähentämiseksi. Tällainen opiskelu vaatii opiskelijalta enemmän itseohjautuvuutta ja valmiuksia toimia digitaalisissa oppimisympäristöissä. Monimuoto-opiskelu soveltuu sinulle, mikäli sinulla on aiempaa alaan liittyvää osaamista tai elämäntilanteesi johdosta haluat enemmän joustoja opintojen suorittamisajankohdan tai -paikan suhteen.

Työelämäyhteistyö ja oppiminen

Sähkö- ja automaatioala kehittyy vauhdilla. Markkinoille tulee koko ajan uusia ohjelmistoja, järjestelmiä ja laitteita. Tämä kehitys huomioidaan myös tutkinto-ohjelman osaamistavoitteita suunniteltaessa. Oppimisympäristöjä ja laboratoriolaitteistoja uusitaan myös jatkuvasti näiden tarpeiden mukaisesti.

Työelämälähtöisyys näkyy opiskelijalle koko opintojen ajan. Ensimmäisenä projektityönään opiskelijat pääsevät tutustumaan sähkö- ja automaatioalan yrityksiin eli mahdollisiin tuleviin työpaikkoihinsa. Myöhemmin opiskelijoilla on tarjolla projektikursseja, joissa ratkotaan yrityksiltä saatuja tehtävänantoja. Yrityksistä kutsuttavat vierailijaluennoitsijat tuovat opiskelijoille alan uusinta tietoa. Ammattiaineiden harjoitukset sekä laboratoriotyöt vastaavat mahdollisimman pitkälle työelämässä eteen tulevia työtehtäviä.

Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu, joka suoritetaan oman alan työtehtävissä. Tämän avulla opiskelija saa hyvän kuvan valmistuvan insinöörin työtehtävistä. Opintojen lopussa tehdään 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. Suurin osa opinnäytetöiden aiheista ovat erilaisia yrityksiin tehtäviä kehittämistehtäviä. Usein ne tehdään myös yritysten toimitiloissa.

Osaajana kehittyminen - opintojakso tukee opiskelijan ammatillista kehittymistä. Sen puitteissa harjoitellaan mm. oman osaamisen tunnistamista ja työnhakutaitoja.

Työn opinnollistaminen eli opintojen aikaisen työssäkäynnin tuottaman osaamisen tunnistaminen, arviointi ja tunnustaminen opintopisteinä on myös mahdollista. Tämä soveltuu usein parhaiten monimuoto-opiskelijoille, jotka käyvät opintojen ohessa oman alan töissä.

Ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta mahdollistaa oma-aloitteiselle ja aktiiviselle opiskelijalle erinomaisten työelämäkontaktien solmimisen sekä alan asiantuntijuuden syvenemisen. Yrittäjämäiseen ajatteluun ja toimintaan kannustetaan kaikissa opinnoissa.

Hyväksilukeminen

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia opintoja myös kumppanikorkeakouluissa (esimerkiksi muut ammattikorkeakoulut ja yliopistot sekä EduFutura) sekä avoimissa verkkoportaaleissa (CampusOnline).

Valmistuminen

Ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opiskeluoikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Valmistuneiden ammatilliset profiilit

Sähkö- ja automaatiotekniikan asiantuntijat työllistyvät hyvin. Tutkinto-ohjelmasta valmistuvan työpaikka voi löytyä esim. teollisuuden tuotantolaitoksesta, konepajasta, laitetoimittajalta, voimalaitoksesta, sähköyhtiöstä, suunnittelutoimistosta tai oppilaitoksesta. Työtehtävinä ovat usein erilaiset suunnitteluprojektit, mutta ne voivat olla myös johtamisen ja hallinnon, myynnin ja markkinoinnin, teknisen ostotoiminnan sekä asiakaspalvelun, koulutuksen ja konsultoinnin alalta. Työtä tehdään usein kansainvälisissä projekteissa aluksi projektiryhmän jäsenenä ja riittävän kokemuksen myötä projektiryhmän vetäjänä tai yrittäjänä. Työnkuvaan kuuluu tiimityöskentelyä, palavereja ja usein myös matkustamista. Tulevaisuudessa työtä tullaan tekemään kasvavassa määrin myös monialaisissa työryhmissä.

Automaatiojärjestelmien osaajia tarvitaan mm. teollisuusprosessien ohjauksessa ja valvonnassa. Ohjausjärjestelmien käyttö kiinteistöissä lisääntyy koko ajan. Automaatioinsinöörin työtehtäviä ovat mm. järjestelmien ja laitteiden hankinta, määrittely ja suunnittelu, tuotekehitystyö, ohjelmointi ja käyttö- sekä kunnossapitotehtävät.

Sähköjärjestelmien ja -laitteiden sekä erilaisten mittausjärjestelmien osaajia tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Sähkösuunnittelua tarvitaan mm. jakeluverkoihin, teollisuusympäristöihin, liikenteeseen, valaistukseen ja kiinteistöihin. Sähköinsinöörin pitää tuntea erilaiset sähkötekniikan tuotteet (moottorit, muuntajat) ja komponentit. Sähköturvallisuus- ja standardisointiosaaminen ovat välttämättömiä. Sähköinsinöörin työtehtäviä ovat mm. sähkösuunnittelu, tuotekehitystyö, käyttö- ja kunnossapitotehtävät, tutkimus ja valvonta sekä toiminnan johtaminen.

Tärkeitä taitoja ovat ongelmanratkaisutaidot, yhteistyötaidot, asiakaspalveluhenkisyys ja kielitaito. Alan kehityksen seuraaminen ja uusien asioiden omaksuminen on välttämätöntä.

Jatko-opinnot

Ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija voi valmistuttuaan ja vähintään kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen jatkaa opintojaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin tai vastaaviin. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on luonnollisesti mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Jos opiskelija suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, hän voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin (37 §/558/2009).

Suunnittelu

Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelman tavoitteena on tuottaa elinkeinoelämän tarpeita vastaavia AMK-insinöörejä. Tähän perustuen tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet on määritelty elinkeinoelämän nykyisten ja tulevien tarpeiden perusteella käyttäen hyväksi yritysten henkilökuntaa, alan asiantuntijoita ja julkisia tulevaisuutta luotaavia tutkimuksia. Tiimiesimies vastaa yhdessä tutkintovastaavan kanssa tutkinto-ohjelman osaamistavoitteiden suunnittelun etenemisen seurannasta ja resurssien hallinnasta.

Osaamistavoitteiden laadintaa tehdään sähkö- ja automaatiotekniikan tiimissä, joka koostuu tutkinto-ohjelman asiantuntijoista. Osaamistavoitteiden laadinnassa hyödynnetään EUR-ACE -kriteeristöä sekä alalla valtakunnallisesti sovittuja kriteeristöjä. Tiimin jäsenet neuvottelevat oman osaamisalueensa elinkeinoelämän edustajien kanssa työelämän osaamistarpeista.

Osaamistavoitteet jaetaan osaamisalueisiin ja niiden sisäisiin osaamisiin sekä sisällytetään tutkinto-ohjelman rakenteeseen eri opintojaksojen muodossa. Osaamistavoitteita käydään läpi neuvottelukunnassa, joka koostuu elinkeinoelämän edustajista, opiskelijajäsenistä sekä sähkö- ja automaatiotiimin edustajista.

Katso myös