Tutkinnon taso ja opiskeluala

​AMK-tutkinto, alempi korkeakoulututkinto (EQF 6), palvelualat

Aloitusryhmän koodi

MPT19S1

Opiskelumuodot

Päivä- ja monimuoto-opiskelu (lue lisää alta)

Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot (päiväopiskelu)

Opinnot (monimuoto-opiskelu)

Vastuuhenkilö

Väisänen Karoliina

Väisänen Karoliina

Lehtori, Senior Lecturer
Matkailu ja palvelut sekä YAMK, Tourism and Service Business and Master´s Degrees
Liiketoiminta, School of Business
+358408656879

Tutkinnon kuvaus

Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelmassa opit heittäytymään haasteisiin, saavuttamaan tavoitteita ja luomaan rohkeasti uutta! Koulutuksen ytimessä ovat tulevaisuuden palvelut, liiketoimintaosaaminen sekä asiakaslähtöinen kehittäminen.

Palveluliiketoiminnasta valmistuva restonomi osaa kehittää alan liiketoiminnan laatua ja johtaa kestävää sekä kannattavaa alan liiketoimintaa. Esimiehinä toimiessaan restonomit luotsaavat vastuullisesti monikulttuurisia työyhteisöjä sekä Suomessa että ulkomailla. Tutkinto-ohjelmassamme syntyy vahvaa liiketoimintaosaamista alati muuttuviin ja kansainvälisiin palvelualan työtehtäviin. Kiinnostavien palveluiden kehittäminen asiakasta kuunnellen, luovuutta ja uusia ideoita hyödyntäen on koulutuksen keskiössä.

Henkilökohtainen opintopolkusi rakentuu oman yksilöllisen urasuunnitelmasi ja ammatillisen kiinnostuksesi pohjalta monialaiseksi. Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelmassa voit syventää opintojasi kestävän gastronomian osaamisalueeseen. Opinnoissasi voit suunnata osaamistasi ravitsemus- ja hyvinvointipalveluiden tuottamiseen ja johtamiseen tai sisällyttää tutkintoosi englanninkielisen moduulin matkailun opintoja. Yksilöllistä opintopolkua rakennetaan ensimmäisen lukukauden aikana ja jatketaan kehittämistä koko tutkinnon ajan.

Koulutuksemme tarjoaa aidon mahdollisuuden käynnistää oma yritystoiminta opiskelijan yrittäjyyspolun avulla. Opiskelijat hyödyntävät laajaa kansainvälistä yhteistyöverkostoamme ja voivat suorittaa osan tutkinnostaan ulkomailla. Verkostoituneella, aktiivisella ja kansainvälisellä restonomilla on kysyntää!

Monimuotokoulutuksemme toteutetaan kokonaan verkossa, joten opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta ja mahdollistaa työskentelyn opintojen ohella.

Keskeiset oppimistulokset

Keskeisiä osaamisia rakennetaan koko tutkinnon ajan ensimmäisestä vuodesta eteenpäin, ja osaamisen näyttö huipentuu opinnäytetyöhön. Ammattikorkeakoulun yhteisiä osaamisia ovat tiedonhallintaosaaminen, yrittäjyysosaaminen, työelämäosaaminen, kansainvälisyysosaaminen ja viestintäosaaminen.

Palveluliiketoiminnan osaamiset:

Palveluliiketoimintaosaaminen: Alan liiketoiminnan kehittäminen, Vastuullisen ja tuloksellisen alan liiketoiminnan johtaminen tuottaen lisäarvoa asiakkaille, yrityksille ja yhteiskunnalle, Palveluiden asiakaslähtöinen markkinointi ja myynti, Monimuotoisen henkilöstön osaamisen johtaminen, Sidosryhmien hyödyntäminen ja aktiivinen verkostoituminen.

Innovointi- ja kehittämisosaaminen: Potentiaalisten ideoiden kaupallistaminen innovaatioiksi, Toiminnan kehittäminen luovan työskentelyn menetelmillä ja työkaluja hyödyntäen, Organisaatiokulttuurin edistäminen innovaatiotoimintaan, Toimintaympäristön ennakointityö ja analysointi.

Kestävän gastronomian osaaminen: Kestävän ruokajärjestelmän ymmärtäminen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, Ravitsemuksen ja terveyden merkitys kansanterveydelle, Vastuullinen ruokaketju ja siinä toimiminen, Asiakaslähtöisten ruoka- ja ravintolapalveluiden johtaminen, Kannattavan liiketoiminnan kehittäminen huomioiden kestävän kehityksen osa-alueet.

Osaamisen rakentuminen

Palveluliiketoiminnan rakenne 2019

Restonomi osaa kehittää systemaattisesti toimialan liiketoiminnan laatua ja johtaa kestävää sekä kannattavaa alan liiketoimintaa. Hän osaa luoda syvälliseen tuotetuntemukseen perustuvia innovatiivisia palvelutuotteita ja kaupallistaa niitä. Hän hallitsee palvelujen markkinoinnin erityispiirteet ja osaa myydä palveluita asiakaslähtöisesti.

Opiskelumuodot

Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelmassa voit opiskella joko päivä- tai monimuoto-opiskelumallissa.

Päiväopiskelussa opiskelija laatii ensimmäisen lukukauden aikana henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Päiväopiskelumalliin sisältyy luokkaopetusta, ryhmätöitä, projektitöitä sekä opintomatkoja. Opiskeluun voi sisällyttää myös verkkokursseja oman mielenkiinnon mukaan. Työelämän kanssa tehtävissä oppimistehtävissä pääsee verkostoitumaan ja hyödyntämään kokemuksellista pedagogia oman osaamisen kehittämisessä.

Monimuoto-opiskelussa lähiopetusta on vain kaksi-kolme kertaa vuodessa. Monimuoto-opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti ajasta ja paikasta riippumattomasti opiskelijan henkilökohtaisen tarpeen mukaisesti. Opiskelu vaatii opiskelijalta itseohjautuvuutta, hyvää itsensä johtamisen taitoa sekä valmiuksia toimimiseen digitaalisissa oppimisympäristöissä. Monimuoto-opiskelun malli tarjoaa joustoa oppimisen aikatauluihin ja tarjoaa mahdollisuuden yhdistää oman työympäristön osaksi henkilökohtaista oppimisympäristöä.

Työelämäyhteistyö ja oppiminen

Palveluliiketoiminnan koulutus rakentuu ja kehittyy jatkuvassa yritysyhteistyössä. Teemme tiivistä yhteistyötä alan yritysten kanssa. Projektit, ryhmätyöt ja harjoittelujakso mahdollistavat sen, että opittua sovelletaan välittömästi käytäntöön ja opiskelijalla on runsaasti tilaisuuksia luoda verkostoja työelämään. Työn opinnollistaminen mahdollistetaan sekä päivä- että monimuotokoulutuksessa. Monimuotokoulutuksessa työn opinnollistamisen avulla opiskelija pystyy kehittämään jo opintojen aikana omaa henkilökohtaista oppimisympäristöään työpaikalla ja edistämään samalla opintoja. Työn opinnollistamista voi toteuttaa myös opiskelijalle uudessa oppimisympäristössä, johon verkostoitumisen kautta pääsee tutustumaan. Tämä mahdollistaa uusien työtehtävien löytymisen jo tutkinnon aikana.

Työelämäyhteistyön muotoja on mm. yrityksien projektitehtävät, yritystutkimukset, asiantuntijavierailut, harjoittelujaksot, opinnäytetyöt sekä opintomatkat. Koulutusta kehitetään yhdessä työelämästä koostuvan neuvottelukunnan, opiskelijapalautteen sekä valtakunnallisen hanketyön kautta.

Hyväksilukeminen

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia opintoja myös kumppanikorkeakouluissa (esimerkiksi muut ammattikorkeakoulut ja yliopistot sekä EduFutura) sekä avoimissa verkkoportaaleissa (CampusOnline).

Valmistuminen

Ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opiskeluoikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Valmistuneiden ammatilliset profiilit

Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma tarjoaa työelämäkentäksi kaikki palvelujen osa-alueet. Työllistymisaste restonomeilla on valmistumisen jälkeen 80%. Oma henkilökohtainen urapolku mahdollistaa erilaistumisen työelämässä ja tarjoaa mahdollisuuksia erilaisiin työtehtäviin.

Kestävään gastronomiaan suuntautunut restonomi voi johtaa ruoka- ja ravintolapalveluita ammattikeittiöissä tai toimia esimerkiksi elintarviketeollisuuden tuotekehityksen parissa. Tehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi ravintolapäällikkö, ruokapalvelupäällikkö, service manager, tiimivastaava, palvelupäällikkö, asiakaspalvelupäällikkö tai tuotekehittäjä. Myös oman yrityksen perustamiseen koulutus antaa hyvät eväät.

Jatko-opinnot

Ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija voi valmistuttuaan ja vähintään kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen jatkaa opintojaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin tai vastaaviin. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on luonnollisesti mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Jos opiskelija suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, hän voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin (37 §/558/2009).

Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelman kestävään gastronomiaan suuntautunut opiskelija voi hakea erillishaussa maisteriopintoihin Helsingin yliopiston elintarviketieteiden tutkinto-ohjelmiin restonomitutkinnon jälkeen.

Suunnittelu

Tutkinto-ohjelman opettajat ja asiantuntijat laativat osaamistavoitteet elinkeinoelämän edustajilta sekä opiskelijoilta saatuun palautteeseen perustuen. Osaamistarpeen tarkastelussa hyödynnetään alan uusinta ennakointitietoa osaamistarpeiden kehittymisestä tulevaisuudessa. Tutkinto-ohjelmassa pyritään jatkuvaan kehittämiseen ja vuoropuheluun eri tahojen kanssa (opiskelijat, työelämä, opettajat, ammattijärjestöt, muut sidosryhmät).

Katso myös