Tutkinnon taso ja opiskeluala

​AMK-tutkinto, alempi korkeakoulututkinto (EQF 6), taiteet ja kulttuuri

Aloitusryhmän koodi

KPD19S1

Opiskelumuodot

Päivä- ja/tai monimuoto-opiskelu (lue lisää alta)

Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot

Vastuuhenkilö

Halme Eva

Halme Eva

Päällikkö musiikki, Head of Department Music
Musiikki, Music
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358407276424

Tutkinnon kuvaus

Musiikkipedagogin opinnot tähtäävät vahvaan musiikilliseen ja pedagogiseen osaamiseen. Instrumenttiopinnot, yhteismusisointi, workshopit, musiikin hahmottamis- ja johtamisaineet sekä luovuutta tukevat kokonaisuudet tarjoavat tukevan pohjan ammattitaidon kehittämiselle – sekä klassisessa että pop/jazz-musiikissa. Käytännönläheiset intensiivikurssit, projektit ja produktiot tuovat työelämän osaksi opintoja. Opinnot tarjoavat mahdollisuuksia solmia uusia kontakteja sekä oppia vaihtelevilla tavoilla erilaisissa oppimisympäristöissä. Ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat sekä vierailevat asiantuntijat tekevät oppimisympäristöstä kansainvälisen. Myös monikansallinen henkilöstö tuo vieraat kielet ja kulttuurit luontevaksi osaksi musiikin yhteisöä.

60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot kehittävät opiskelijan taitoja yksilöiden ja ryhmien opettajana ja ohjaajana. Opinnot sisältävät opetusharjoittelua, jota tukevat kasvatustieteelliset perusopinnot ja oman opintopolun mukaiset didaktiikkaopinnot. Opinnot antavat yleisen pedagogisen kelpoisuuden opetustehtäviin. Kelpoisuuteen voivat lisäksi vaikuttaa asianomaisen alan tai oppilaitosmuodon koulutus- ja työkokemusvaatimukset.

Tutkinto-ohjelman opiskelija voi ensimmäisen opintovuoden jälkeen profiloitua kehittämään instrumenttiopettajan, musiikinohjaajan tai varhaisiän musiikinopettajan tehtävissä vaadittavia osaamisia. Pedagogisen osaamisen lisäksi kaikilla opintopoluilla luodaan valmiuksia laaja-alaisiin musiikkialan tietoihin ja korkeatasoiseen käytännön muusikkouteen sekä hankitaan taitoja soveltaa osaamista erilaisissa muuttuvissa toimintaympäristöissä. Opintoihin kuuluu yrittäjyyttä tukevia opintoja, jotka auttavat opiskelijaa tuotteistamaan osaamistaan ja edistämään työllistymistään.

Lisäksi kolmen koulutusasteen osaamiskeskittymä, Suomalainen musiikkikampus, mahdollistaa laajan asiantuntija- ja opiskelijakollegaverkoston luomisen ja hyödyntämisen opintojen aikana sekä joustavan siirtymisen koulutusasteelta toiselle.

Keskeiset oppimistulokset

Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelmasta valmistunut omaa laaja-alaiset musiikkialan tiedot ja vahvan pedagogisen osaamisen sekä korkeatasoiset käytännön muusikon taidot. Näitä osaamisia musiikkipedagogi soveltaa erilaisissa muuttuvissa toimintaympäristöissä – sekä työntekijänä että yrittäjänä. Opintojen aikana hankittu yrittäjyys-, vuorovaikutus- ja kansainvälisyysosaaminen luovat valmiuksia toimia luovien alojen sekä niitä sivuavien alojen, kuten media- ja hyvinvointialojen, verkostoissa ja moniammatillisissa tiimeissä. Musiikkipedagogilla on kyky kokeilla ja luoda uutta sekä tuotteistaa omaa osaamistaan. Hänellä on valmiudet elinikäiseen oppimiseen, luovaan ongelmanratkaisuun sekä ammattitaidon ja henkilökohtaisen työ- ja toimintakyvyn ylläpitoon. Hän toimii eettisesti kestävää kehitystä tukien.

Osaamisen rakentuminen

Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma rakentuu musiikkialan työelämälähtöisistä osaamisalueista sekä ammattikorkeakoulun yhteisistä ja valtakunnallisista tutkinto-ohjelmakohtaisista pätevyyksistä. Opiskelija tekee urasuunnitelmansa mukaisia valintoja osaamisalueiden ja opintokokonaisuuksien sisällä. Tutkinto-ohjelman osaamisalueet ovat muusikkous ja opettajuus. Näiden lisäksi työelämä- ja yrittäjyysvalmiudet kehittyvät sekä tutkinto-ohjelman omissa opinnoissa että Jyväskylän ammattikorkeakoulun kaikille opiskelijoille yhteisissä osaamiskokonaisuuksissa.

Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma antaa mahdollisuuden muusikkouden kehittämiseen pedagogisen osaamisen hankkimisen rinnalla. Tämän lisäksi muusikkouteen ja opettajuuteen liittyvät opinnot valmentavat opiskelijaa erilaisten yleisöjen ja oppijoiden kohtaamiseen.

Musiikkipedagogin rakenne 2019

Opiskelumuodot

Päiväopiskelussa seurataan viikoittaista työjärjestystä ryhmä- ja yksilöohjauksessa. Tämän lisäksi opiskelijoilla on itsenäisesti, yksin tai ryhmissä, suoritettavia harjoitustöitä ja -tehtäviä.

Monimuoto-opiskelussa yhdistyvät itseopiskelu sekä etä- ja lähiopetus joustavasti toisiinsa. Työtapoina ovat oppimistehtävät, luennot ja pienryhmätyöskentely joko kontaktissa tai webinaareissa sekä työn opinnollistaminen. Monimuoto-opiskelu soveltuu sinulle, mikäli sinulla on aiempia ammatillisia musiikin alan opintoja ja/tai työskentelet musiikin alan opetustehtävissä. Opiskelu edellyttää aktiivista opiskeluotetta ja halua ottaa vastuuta omasta oppimisestasi. Verkko-opiskelu edellyttää tietotekniikan perustaitoja sekä halua kehittyä verkko-oppijana.

Työelämäyhteistyö ja oppiminen

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu toteutetaan opiskelijan henkilökohtaisen ura- ja opiskelusuunnitelman mukaisesti. Musiikkipedagogien harjoittelu on pääosin opetusharjoittelua, joka suoritetaan esimerkiksi musiikkialan oppilaitoksissa ja tutkinto-ohjelman Harjoitusmusiikkiopistossa. Varhaisiän musiikinopettajan työhön on mahdollista tutustua Muskaristudiossa tai integroituna päiväkotien toimintaan. Tyypillistä harjoittelua ovat myös erilaiset esiintymiset (muusikon harjoittelu), projekteihin ja produktioihin osallistuminen.

Työelämäyhteistyö toteutuu myös opinnäytetyössä, joka on työelämän kehittämistarpeiden pohjalta toteutuva pitkäkestoinen tutkimus-, kehittämis- tai innovaatiotyö.

Opiskelijat hankkivat työelämäkokemusta ja -yhteyksiä sekä yrittäjyyden perusvalmiuksia opintoihin integroiduissa konserteissa ja työelämäprojekteissa sekä tutkinto-ohjelman omissa yrittäjyysopinnoissa. Samalla opiskelijat saavat valmiudet oman osaamisensa tuotteistamiseen ja myymiseen. Opiskelijat osallistuvat myös JAMKin organisoimaan Innovaatioviikkoon, jonne toimeksiannot tulevat erilaisilta työelämän organisaatioista ja hankkeista. Ammattikorkeakoulu tarjoaa lisäksi erinomaiset mahdollisuudet syventää yrittäjyysosaamista aina oman yrityksen perustamiseen asti.

Työn opinnollistaminen eli opintojen aikaisen työssäkäynnin tuottaman osaamisen tunnistaminen, arviointi ja tunnustaminen on myös mahdollista.

Hyväksilukeminen

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia opintoja myös kumppanikorkeakouluissa (esimerkiksi muut ammattikorkeakoulut ja yliopistot sekä EduFutura) sekä avoimissa verkkoportaaleissa (CampusOnline).

Valmistuminen

Ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opiskeluoikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Valmistuneiden ammatilliset profiilit

Jyväskylän ammattikorkeakoulun musiikkipedagogin tutkinto-ohjelmasta valmistuneet työskentelevät musiikkikouluissa ja -opistoissa, kansalais- ja työväenopistoissa erilaisissa tehtävissä, kuten instrumentti- ja teorianopettajina, varhaisiän musiikkikasvattajina tai kuoron- ja orkesterinjohtajina.

Musiikkipedagogit toimivat opetustehtäviensä ohessa myös muusikkoina, kohdaten erilaisia yleisöjä päiväkodeissa ja kouluissa, konserttisaleissa ja klubeilla sekä hoito- ja hoivakodeissa. Muusikkoyrittäjyyden lisäksi pedagogit työllistävät myös muita perustamalla yrityksiä, esimerkiksi musiikkikouluja sekä koulutuspalvelu- ja sisällöntuotantoyrityksiä.

Jatko-opinnot

Ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija voi valmistuttuaan ja vähintään kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen jatkaa opintojaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin tai vastaaviin. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on luonnollisesti mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Jos opiskelija suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, hän voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin (37 §/558/2009).

Suomalaisella musiikkikampuksella toimivalla Jyväskylän yliopiston musiikin laitoksella on tarjolla luontevia musiikkialan jatko-opintomahdollisuuksia.

Suunnittelu

​Tutkinto-ohjelman suunnittelutyöhön ja opetussuunnitelman osaamistavoitteiden määrittelyyn on osallistunut opettajakunnan ohella opiskelijoiden edustajia ja työelämän asiantuntijoita. Myös eurooppalaisen laadunvarmistusstandardin mukaisella tutkintoon johtavan koulutuksen määräaikaisarvioinnilla on kehitetty opetussuunnitelman ja koulutuksen laatua ja työelämärelevanssia. Opetussuunnitelmatyössä on lisäksi hyödynnetty valtakunnallisia raportteja sekä kotimaisia ja kansainvälisiä tutkimuksia ja selvityksiä.

Katso myös