Tutkinnon taso ja opiskeluala

​AMK-tutkinto, alempi korkeakoulututkinto (EQF 6), maa- ja metsätalous

Aloitusryhmän koodi

​LMS20KM

Opiskelumuodot

Monimuoto-opiskelu

Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot

Vastuuhenkilö

Riihinen Arto

Riihinen Arto

Lehtori, Senior Lecturer
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358407694793
Näytä lisää
Osaamiset
metsätalous

Tutkinnon kuvaus

Agrologi (AMK) -tutkinnossa opitaan kehittämään laaja-alaisesti maaseutualueiden yritystoimintaa. Tutkinto-ohjelma sisältää keskeisinä ydinosaamisalueinaan opintokokonaisuudet mm. kotieläintaloudesta, kasvinviljelystä ja metsätaloudesta. JAMKin Biotalousinstituutin tutkimus- ja kehitysympäristö sekä Biotalouskampuksen opetusmaatila muodostavat käytännönläheisen oppimisympäristön agrologiopintojen toteuttamiselle.

Tutkinto-ohjelma tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden kohdentaa asiantuntijuusosaamistaan maaseutuyrittäjyyteen ja biotalouteen. Maaseutuyrittäjyysopinnoissa keskitytään yrityksen johtamiseen ja ympäristön ja yhteiskunnan kannalta kestävien ja kannattavien ratkaisuvaihtoehtojen etsintään. Biotalouden kehittämis- ja liiketoimintaopinnoissa paneudutaan biotalouden innovaatioiden ja liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen ja kehittämiseen. Opiskelijalla on mahdollisuus opiskella opintojaksoja englannin kielellä sekä opiskella tai harjoitella ulkomailla. Harjoittelusta pääosa tehdään alan yrityksissä.

Keskeiset oppimistulokset

Agrologi (AMK) on biotalouden asiantuntija. Hän osaa käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Hän osaa kehittää biotalouteen pohjautuvaa yritystoimintaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Tämän yleisen tutkintotavoitteen lisäksi agrologi (AMK):lla on koulutuksen päätyttyä eri osa-alueilla alakohtaiset osaamiset ja kaikkia AMK-tutkintoja koskevat yhteiset osaamiset.

ALAKOHTAISET OSAAMISET:

Maa- ja metsätaloustuotanto

Maa- ja metsätaloustuotanto on keskeinen tutkintoon sisältyvä ydinosaamisalue. Tämän alakohtaisen osaamisen saavutettuaan agrologi (AMK) osaa viljellä peltoja kannattavasti ja kestävästi, osaa hoitaa ja kehittää karjaa ottaen huomioon niiden terveyden ja hyvinvoinnin. Hän osaa käyttää maatalouden koneita ja laitteita tehokkaasti ja turvallisesti. Lisäksi tässä osaamisalueessa opiskellaan metsien ekologista ja taloudellista hyödyntämistä.

Maaseutu toimintaympäristönä

Agrologi (AMK) tuntee maaseudun toimijaverkostot ja osaa toimia näissä verkostoissa. Hän tuntee kansantalouden ja kansainvälisen talouden toiminnan ja tietää kansainvälisen ja kansallisen maa- ja maaseutupolitiikan vaikutukset alueiden, maaseudun ja maatalouden toimintaedellytyksiin ja kehittymiseen.

Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys

Agrologi (AMK) tuntee yritystoiminnan periaatteet ja liiketoiminnan osa-alueet. Hän osaa johtaa ja kehittää biotalousalan yritystä yrittäjän, ympäristön ja yhteiskunnan kannalta kestävällä ja suunnitelmallisella tavalla. Hän osaa etsiä ja soveltaa uusinta tutkimustietoa ja tuotekehitystä asiakaslähtöisten tuotteiden luomisessa, biotalouden yritystoiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä. Hän osaa ottaa huomioon kansantalouden ja kansainvälisen talouden muutokset ja markkinoiden kehitystrendit yritystoiminnassa.

Ympäristöosaaminen

Agrologi (AMK) tietää oman toimintansa ympäristövaikutukset ja tuntee maaseutuyrityksen ja ympäristön vuorovaikutuksen ja osaa kehittää yritystä ympäristövastuullisesti. Hän osaa toimia resurssitehokkaasti.

Biotalouden asiantuntijuus

Agrologi (AMK) on biotalouden asiatuntija. Hän hallitsee biotalouden tutkimus-, kehittämis-, innovaatio- ja soveltamisosaamisen omalla asiantuntijuusalallaan. Hän hallitsee asiantuntijuusalansa ongelmien luovan ratkaisun itsenäisesti sekä työryhmien eri rooleissa. Hän osaa viestiä ammattialastaan asiantuntijana kirjallisesti ja suullisesti suomeksi ja englanniksi sekä digitaalisesti.

Edellä mainittujen alakohtaisten osaamisten lisäksi kaikilla AMK-opiskelijoilla kehittyvät oppimisprosessien aikana yhteiset osaamiset. Niitä ovat oppimiset taidot, tiedonhallintaosaaminen, yrittäjyysosaaminen, työelämäosaaminen sekä kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen.

Esimerkkinä näistä osaamisista AMK-tutkinnon suorittanut pystyy yrittäjämäiseen toimintaan etsimällä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja ottaen myös vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista. Agrologi (AMK) tutkinto-ohjelmassa on tätä tukeva osaaminen "Liiketoiminta ja Yrittäjyys", joka painottuu varsinkin maaseutuyrittäjyyteen, sen johtamiseen ja kannattavan toiminnan harjoittamiseen.

AMK-tason tutkinto-ohjelmassa kansainvälisyysosaaminen sisältää kyvyn toimia monikulttuurisessa toimintaympäristössä ja kyvyn toimia itsenäisesti ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä (englanti). Agrologi (AMK) tutkinto-ohjelmassa opiskellaan osa opinnoista englannin kielellä. Opiskelussa perehdytään alan kansainvälisiin mahdollisuuksiin, tehdään opintomatkoja ulkomaisiin kohteisiin sekä voidaan valita harjoittelupaikaksi jokin ulkomaan kohde.

Osaamisen rakentuminen

Maaseutuelinkeinot rakenne 2019

Opinnot aloitetaan yhteisillä perusopinnoilla sekä perustiedoilla ydinopintojen keskeisistä perusteista. Opinnot etenevät myös yrittäjyyden ja kansainvälisyyden osalta perusteista kohti syvempää asioiden hallintaa. Opintojen loppuvaiheessa ydinopinnoissa on laajahkot tuotannon ja resurssien suunnitteluun keskittyvät opintojaksot. Harjoittelujaksot sijoittuvat opintojen ensimmäiseen ja kolmanteen kesään. Kolmantena ja neljäntenä opintovuotena kohdennetaan oppimista oman kiinnostuksen mukaisesti opiskelemalla maaseutuyrittäjyyttä tai biotalouden kehittämis- ja liiketoimintaa.

Opiskelija voi suorittaa osan opinnoistaan ammattikorkeakoulun yhteisellä yrittäjyyden opintopolulla tai osallistumalla Future Factory –toimintamallin labeihin.

Työelämäyhteistyö ja oppiminen

Opintoihin sisältyy kaksi 15 op laajuista harjoittelujaksoa ja työelämässä tehtäviä projekteja. Opinnäytetyö tehdään työelämästä tulevasta aiheesta.

Hyväksilukeminen

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia opintoja myös kumppanikorkeakouluissa (esimerkiksi muut ammattikorkeakoulut ja yliopistot sekä EduFutura) sekä avoimissa verkkoportaaleissa (CampusOnline).

Valmistuminen

Ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opiskeluoikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Valmistuneiden ammatilliset profiilit

Ryhtyminen maatalous- tai maaseutuyrittäjäksi tai muuksi biotalousalan yrittäjäksi on yleistä agrologi (AMK)-tutkinnon suorittaneilla. Agrologi (AMK) tutkinto-ohjelma mahdollistaa sijoittumisen erilaisiin biotalouden neuvonta- ja asiantuntijatehtäviin (mm. kotieläintalous, kasvinviljely, biotalous). Erilaiset viranomaistehtävät tarjoavat agrologille työtilaisuuksia mm. kuntien maataloussihteerin, ympäristösihteerin ja ELY-keskusten tarkastajan tehtävissä. Agrologi voi sijoittua opetustehtäviin, maatalouskaupan, rahoitus- ja vakuutusalan tehtäviin sekä projektipäälliköksi tai projektiasiantuntijaksi tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Jatko-opinnot

Ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija voi valmistuttuaan ja vähintään kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen jatkaa opintojaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin tai vastaaviin. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on luonnollisesti mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Jos opiskelija suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, hän voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin (37 §/558/2009).

Suunnittelu

Koulutuksen suunnitteluun ovat osallistuneet opettajakunta, alan neuvottelukunta ja opiskelijat. Neuvottelukunnassa olivat jäseninä mm. alan yritystoiminnan, kaupan, rahoituksen ja keskeisten neuvontajärjestöjen edustajat. Esille nousi mm. maankäytön rajoitteiden ja kansainvälisyyden rooli opetussuunnitelmassa.

Koulutuksen jatkuvaa kehittämistä on tukenut myös koulutuksen määräaikaisarviointi, jonka kehittämisehdotuksen painopisteet liittyivät lisääntyvän kansainvälisyyden ja teknologian sovellutusosaamisen mukaan ottamiseen tutkinto-ohjelmaan.​​

Katso myös