Tutkinnon taso ja opiskeluala

​AMK-tutkinto, alempi korkeakoulututkinto (EQF 6), tekniikka, teollisuus ja rakentaminen

Aloitusryhmän koodi

TLS19S1

Opiskelumuodot

Päiväopiskelu

Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot

Vastuuhenkilöt

Vauhkonen Petri

Vauhkonen Petri

Lehtori, Senior Lecturer
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358505950446
Kantanen Sami

Kantanen Sami

Päällikkö logistiikka, Head of Department, Logistics
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358408257405
Näytä lisää
Tutkinnot:
M.Eng

Tutkinnon kuvaus

Tutkinto-ohjelma luo valmiudet logistiikan suunnitteluun, kehittämiseen ja johtamiseen. Osa opinnoista toteutetaan englanninkielellä ja osan opinnoista voit halutessasi suorittaa vaihto-opiskelijana ulkomailla. Opintojen jälkeen voit toimia logistiikan asiantuntija- tai johtotehtävissä tai itsenäisenä alan yrittäjänä. Tutkinto-ohjelman suorittaneille muodostuu kokonaisvaltainen näkemys logistiikka-alan tehtävistä ja kansainvälisestä toimintaympäristöstä. Ammattiopintojen keskeisiä aihealueita ovat kuljetusten, sisälogistiikan, hankintojen sekä talouden ja johtamisen aihepiirit. Tutkinto-ohjelman opintoja voi täydentää tai syventää suorittamalla osan alan opinnoista ulkomaalaisissa yhteistyöoppilaitoksissa.

Keskeiset oppimistulokset

Logistiikan tutkinto-ohjelman suorittanut osaa suunnitella, kehittää ja johtaa logistisia järjestelmiä asiakaslähtöisesti. Hän pystyy toimimaan esimies- tai asiantuntijatehtävissä logistiikan kansainvälisessä toimintaympäristössä. Hän ymmärtää liiketoiminnan kokonaisuuden ja osaa tehdä päätöksiä kokonaisvaltaisesti huomioiden sekä tekniset, taloudelliset että kestävän kehityksen näkökulmat.

Osaamisen rakentuminen

Tutkinto-ohjelman opinnot on jaoteltu opintokokonaisuuksiin ja edelleen opintojaksoihin. Näiden suorittamiseen liittyy verkko-opintoja, kontaktitunteja, omatoimisia tai ryhmissä tehtäviä työelämälähtöisiä harjoituksia sekä osaamisen testauksia eri menetelmin.

Yhteiset opinnot sisältävät kielten ja viestinnän opintoja, luonnontieteitä, teknologisia perusteita sekä yritystoiminnan ja johtamisen opintoja. Suuntatutumisvaihtoehdoksi voi valita kuljetusten, sisälogistiikan, hankinnan tai alan yrittäjyyden opinnot tai alan opinnot ulkomaisessa yhteistyöoppilaitoksessamme.

Logistiikan rakenne 2019

Työelämäyhteistyö ja oppiminen

Opiskelussa on tiivis kytkentä työelämään koko opintojen ajan ja työelämäyhteydet syvenevät opintojen edetessä. Keskeisimmät tavat työelämäyhteyksien ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi ovat työharjoittelut, yrityselämän edustajien toteuttamat vierailuluennot tai opintojaksot, yritysvierailut, yrityksiin tehtävät projektityöt ja yritysten toimeksiantoihin perustuvat opinnäytetyöt.

Hyväksilukeminen

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia opintoja myös kumppanikorkeakouluissa (esimerkiksi muut ammattikorkeakoulut ja yliopistot sekä EduFutura) sekä avoimissa verkkoportaaleissa (CampusOnline).

Valmistuminen

Ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opiskeluoikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Valmistuneiden ammatilliset profiilit

Tutkinto-ohjelman suorittaneelle tarjoutuu vaihtelevia, mielenkiintoisia ja haasteellisia työtehtäviä teollisuudessa, kaupan alalla ja logistisia palveluja tarjoavissa yrityksissä. Ammattinimike voi olla esimerkiksi logistiikka-asiantuntija, hankintainsinööri, logistiikkapäällikkö, ostaja, terminaaliesimies, kuljetussuunnittelija, tuotannonsuunnittelija, vientiliikenteen hoitaja, yrittäjä tai kouluttaja.

Jatko-opinnot

Ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija voi valmistuttuaan ja vähintään kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen jatkaa opintojaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin tai vastaaviin. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on luonnollisesti mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Jos opiskelija suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, hän voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin (37 §/558/2009).

Tutkinnon valmistuttua ja kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voit hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan logistiikan koulutukseen. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua myös yliopistojen jatkotutkintoihin. Yliopisto arvioi tapauskohtaisesti tutkinto-opiskelijaksi pääsyn kriteerit. Osaamista voi kehittää myös osallistumalla työn ohessa suoritettaviin ammatillisiin erikoistumiskoulutuksiin tai muuhun täydennyskoulutukseen.

Suunnittelu

Opetussuunnitelma on rakennettu yhteistoiminnallisena prosessina logistiikka-alan työnantajien, etujärjestöjen sekä ohjelmasta valmistuneiden opiskelijoiden kanssa. Osaamistavoitteiden ja tutkinnon tuottamien osaamisten määrittelyssä on hyödynnetty näiden tahojen näkemyksiä. Näkökantoja on kartoitettu säännöllisen neuvottelukuntatyön sekä keskustelutilaisuuksien kautta.

Katso myös