Tutkinnon taso ja opiskeluala

​AMK-tutkinto, alempi korkeakoulututkinto (EQF 6), tekniikka, teollisuus ja rakentaminen

Aloitusryhmän koodi

TLS20K1

Opiskelumuodot

Monimuoto-opiskelu (lue tarkemmin alta)

Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot

Vastuuhenkilöt

Kervola Henri

Kervola Henri

Lehtori, Senior Lecturer
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358400899056
Näytä lisää
Kantanen Sami

Kantanen Sami

Päällikkö logistiikka, Head of Department, Logistics
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358408257405
Näytä lisää
Tutkinnot:
M.Eng

Tutkinnon kuvaus

Logistiikkainsinööritutkinnon vahvuutena on koulutettujen logistikkojen jatkuvasti kasvava kysyntä työmarkkinoilla. Ammattilaisten tarve johtuu mm. verkkokaupan kasvusta ja globalisaatiosta. Logistikkojen työtehtäviä leimaava piirre on kansainvälisyys ja verkostoissa ihmisten kanssa toimiminen. Tyypilliset työtehtävät ovat hankintojen, sisälogistiikan ja kuljetusten parissa joko asiantuntija- tai johtotehtävissä tai yrittäjänä.

Tutkinnossa opiskelija pystyy valitsemaan opintoja oman mielenkiinnon ja tarpeen mukaisesti. Ajatuksena on, että opinnot tukisivat kunkin urakehitystä ja osaamisen kehittymistä parhaalla mahdollisella tavalla. Kullekin opiskelijalle tehdään oma opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen. Sitä minkä jo osaa, ei tarvitse enää opiskella.

Keskeiset oppimistulokset

Logistiikan työtehtävissä tarvitaan henkilöitä, joilla on hyvät ihmissuhde- ja ryhmätyötaidot. Heillä on kykyä loogiseen päättelyyn ja ongelmien ratkaisuun. He haluavat olla kansainvälisiä ja sopeutuvat muutoksiin. Näitä valmiuksia tutkintoon johtavat opinnot rakentavat.

Logistiikan tutkinto-ohjelman suorittanut osaa suunnitella, kehittää ja johtaa logistisia kokonaisuuksia. Sisällöllisesti se tarkoittaa hankintojen, sisälogistiikan ja kuljetusten vahvaa hallintaa. Kokonaisuuksissa korostuu yleensä asiakaslähtöisyys, vastuullinen toiminta ja digitaalisten mahdollisuuksien laajamittainen hyödyntäminen. Tutkinnon suorittaneella henkilöllä on hyvät valmiudet kasvaa bisneksen ja tekniikan ammattilaiseksi!

Osaamisen rakentuminen

Tutkinto-ohjelma jakautuu yhteisiin opintoihin ja ammattiopintoihin. Yhteiset opinnot sisältävät kielten ja viestinnän opintoja, luonnontieteitä, teknologisia perusteita sekä yritystoiminnan ja johtamisen opintoja. Ammattiopinnot sisältävät kuljetusten, sisälogistiikan, ja hankinnan opintoja. Näiden lisäksi voi valita alan yrittäjyyden opintoja tai alan opintoja ulkomaisissa yhteistyöoppilaitoksissamme.

Monimuoto-opiskelijoilla osaaminen rakentuu kullakin yksilöllisesti. Siihen vaikuttaa se, mitä aiempia osaamisia opiskelijalta hyväksiluetaan. Se vaikuttaa myös opintojen kestoon. Opiskelujen tyypillinen kesto on 2-4 vuotta. Opintoja voi tehdä haluamassaan tahdissa omien voimien ja ajankäytön mukaan. Myös kesäisin voi opiskella sen verran kuin itsestä parhaalta tuntuu. Opinnot sisältävät myös noin viisi kuukautta harjoittelua ja opinnäytetyön tekemisen.

Logistiikan rakenne kevät 2020

Opiskelumuodot

Monimuoto-opiskelu. Lähipäiviä opinnoissa on 2-3 kuukautta kohden. Todennäköiset päivät ovat maanantaista keskiviikkoon. Lähipäivät ajoitetaan peräkkäisille päiville. Kesä-elokuussa ei ole lähipäivä. Suurin osa opiskelusta tapahtuu lähipäivien ulkopuolella joko itsenäisesti, pareittain tai pienissä ryhmissä. Opiskelu on mahdollista työn ohessa, asumispaikkakunnasta riippumatta.

Työelämäyhteistyö ja oppiminen

Opiskelussa on tiivis kytkentä työelämään koko opintojen ajan ja työelämäyhteydet syvenevät opintojen edetessä. Keskeisimmät tavat työelämäyhteyksien ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi ovat työharjoittelut, yrityselämän edustajien toteuttamat vierailuluennot tai opintojaksot, yritysvierailut, yrityksiin tehtävät projektityöt ja yritysten toimeksiantoihin perustuvat opinnäytetyöt.

Hyväksilukeminen

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia opintoja myös kumppanikorkeakouluissa (esimerkiksi muut ammattikorkeakoulut ja yliopistot sekä EduFutura) sekä avoimissa verkkoportaaleissa (CampusOnline).

Valmistuminen

Ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opiskeluoikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Valmistuneiden ammatilliset profiilit

Tutkinto-ohjelman suorittaneelle tarjoutuu vaihtelevia, mielenkiintoisia ja haasteellisia työtehtäviä teollisuudessa, kaupan alalla ja logistisia palveluja tarjoavissa yrityksissä. Ammattinimike voi olla esimerkiksi logistiikkapäällikkö, hankintapäällikkö, logistiikkajohtaja, ostaja, terminaaliesimies, kuljetussuunnittelija, tuotannonsuunnittelija, vientiliikenteen hoitaja, yrittäjä tai kouluttaja.

Jatko-opinnot

Ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija voi valmistuttuaan ja vähintään kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen jatkaa opintojaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin tai vastaaviin. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on luonnollisesti mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Jos opiskelija suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, hän voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin (37 §/558/2009).

Tutkinnon valmistuttua ja kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voit hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan logistiikan koulutukseen. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua myös yliopistojen jatkotutkintoihin. Yliopisto arvioi tapauskohtaisesti tutkinto-opiskelijaksi pääsyn kriteerit. Osaamista voi kehittää myös osallistumalla työn ohessa suoritettaviin ammatillisiin erikoistumiskoulutuksiin tai muuhun täydennyskoulutukseen.

Suunnittelu

Opetussuunnitelma on rakennettu yhteistoiminnallisena prosessina logistiikka-alan työnantajien, etujärjestöjen sekä ohjelmasta valmistuneiden opiskelijoiden kanssa. Osaamistavoitteiden ja tutkinnon tuottamien osaamisten määrittelyssä on hyödynnetty näiden tahojen näkemyksiä. Näkökantoja on kartoitettu säännöllisen neuvottelukuntatyön sekä keskustelutilaisuuksien kautta.

Katso myös