Tutkinnon taso ja opiskeluala

​AMK-tutkinto, alempi korkeakoulututkinto (EQF 6), kauppa ja hallinto

Aloitusryhmän koodi

HTL19S1

Opiskelumuodot

Päivä- ja monimuoto-opiskelu (lue lisää alta)

Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot (päiväopiskelu)

Opinnot (monimuoto-opiskelu)

Vastuuhenkilö

Pernu Pertti

Pernu Pertti

Päällikkö liiketalous, Head of Department Business Administration
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358408366920
Näytä lisää

Tutkinnon kuvaus

Tradenomitutkinto on liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto. Tutkinnon vahvuutena ovat erittäin monipuoliset työllistymismahdollisuudet ja laaja opintotarjonta, josta opiskelija voi valita opintoja oman mielenkiintonsa mukaisesti. Tradenomeja työskentelee hyvin monenlaisilla toimialoilla kuten tukku- ja vähittäiskaupassa, finanssialalla, tilitoimistoissa, teknologia- ja tietotekniikka-alalla sekä julkisella sektorilla. Tradenomitutkinnot sekä tradenomien työtehtävät painottuvat yleensä esimerkiksi myyntiin, markkinointiin, taloushallintoon, henkilöstöhallintoon tai erilaisiin kehittämistehtäviin. Noin puolet tradenomitutkinnon suorittaneista työskentelee asiantuntijatason tehtävissä.

Päivätoteutuksen ammattiopinnoissa on tarjolla laaja valikoima liiketalouden opintoja, joista opiskelija voi koota yksilöllisen, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa. Toinen vaihtoehto on hakeutua ammatillisiin suuntautumisvaihtoehtoihin eli kärkiopintoihin. Kullekin kärjelle on rakennettu tiivis työelämäverkosto, joka edistää opiskelijan opintojen etenemistä, harjoittelupaikkojen saamista ja opiskelijan työllistymistä. Tutkinto antaa myös hyvät valmiudet yrittäjänä toimimiseen.

Keskeiset oppimistulokset

Liiketalouden työtehtävissä tarvitaan tulevaisuudessa ammattitaitoisia henkilöitä, joilla on monialaista osaamista ja jotka pystyvät joustavasti kouluttautumaan uusiin tehtäviin myös työuransa aikana. Tradenomitutkinnon suorittaneella on valmistumisen jälkeen laaja-alainen ammatillinen osaaminen, joka kattaa käytännölliset liiketalouden perustiedot ja -taidot sekä niiden teoreettiset perusteet. Tradenomitutkinnon suorittanut osaa toimia liike-elämässä tuloksellisesti, kannattavasti, vastuullisesti, asiakaslähtöisesti ja tulevaisuutta ennakoiden. Tradenomiopinnot suorittaneella on hyvät viestintätaidot, hyvä kielitaito, hyvät tiedonhankintataidot, alan kansainvälisen toiminnan edellyttämät valmiudet sekä edellytykset alan kehityksen ja tutkimustiedon seuraamiseen, jatkuvaan kouluttautumiseen ja yhteiskunnan jäsenenä toimimiseen.

Osaamisen rakentuminen

Ensimmäisen vuoden opinnoissa luodaan pohja työelämävalmiuksien kehittymiselle sekä liiketoiminnan perusosaamiselle. Nämä opinnot ovat kaikilla samanlaiset. Toisena vuonna opiskelija valitsee laajasta ammattiopintojen tarjonnasta henkilökohtaisen ura- ja oppimissuunnitelmansa mukaisia opintoja. Opintojen sisällöt painottuvat ammattiopinnoissa opiskelijan näkökulmasta joko eri oppiaineisiin kuten markkinointi, taloushallinto, johtaminen ja juridiikka tai erillisiin tutkinto-ohjelman kärkiopintoihin, joihin haku tapahtuu ensimmäisen vuoden keväällä. Näitä kärkiopintoja ovat esimerkiksi urheiluliiketoiminta, brändiosaaja ja finanssiala. Kärkiopinnot suuntaavat opiskelijan ammattiopintoja siten, että kärkiin valituilla opiskelijoilla jotkin ammattiopinnot ovat pakollisia ja harjoittelu sekä opinnäytetyö suunnataan kärjen toimialoille tai kärjen työtehtäviin. Toisen ja kolmannen vuoden aikana syvennetään ammatillista osaamista ja sen soveltamista käytäntöön ja tähän ajanjaksoon ajoittuu myös viiden kuukauden mittainen harjoittelujakso. Opintojen loppuun ajoittuu yleensä ammattialan kehittämisosaamista syventävä opinnäytetyö.

Liiketalouden rakenne 2019

Opiskelumuodot

Tutkinto-ohjelmassa voi opiskella sekä päivä- että monimuotototeutuksissa. Päivätoteutus ajoittuu aamu- ja iltapäivään ja monimuotototeutus täysin verkossa toteutettaviin opintoihin. Opiskelijaryhmissä opiskelevat myös avoimen ammattikorkeakoulun polkuopiskelijat, joilla on mahdollisuus hakeutua tutkinto-opiskelijaksi erillisen haun kautta.

Työelämäyhteistyö ja oppiminen

Tradenomiopinnot tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia työelämässä tapahtuvaan oppimiseen erilaisten yksittäisillä opintojaksoilla tapahtuvien tehtävien, projektiopintojen, kärkiopintojen, harjoittelun ja toimeksiantajille toteutettujen opinnäytetöiden muodossa.

Hyväksilukeminen

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia opintoja myös kumppanikorkeakouluissa (esimerkiksi muut ammattikorkeakoulut ja yliopistot sekä EduFutura) sekä avoimissa verkkoportaaleissa (CampusOnline).

Valmistuminen

Ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opiskeluoikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Valmistuneiden ammatilliset profiilit

Liiketalouden tutkinto-ohjelmasta työllistyneiden esimerkkiprofiileja ovat: yrittäjä, yritysneuvoja, valmentaja, konsultti, kirjanpitäjä, palkanlaskija, tilintarkastaja, palveluneuvoja, rahoituspäällikkö, markkinointijohtaja, myyjä, myyntipäällikkö, myymäläesimies, asiakaspalvelupäällikkö, hallintojohtaja, HR-assistentti, henkilöstöpäällikkö, projektikoordinaattori, vientimyyjä, vientiassistentti ja opettaja.

Jatko-opinnot

Ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija voi valmistuttuaan ja vähintään kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen jatkaa opintojaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin tai vastaaviin. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on luonnollisesti mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Jos opiskelija suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, hän voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin (37 §/558/2009).

Suunnittelu

​Liiketoimintayksikön neuvottelukunta on ollut aktiivinen palautteen antaja tutkinnon kehittämisessä. Lisäksi suurille alueen työllistäjille on esitelty suuntautumisvaihtoehtoja eli kärkiä. Yhteistyö alueen sidosryhmien kanssa on jatkuvaa ja monipuolista ja koko opetushenkilökunta osallistuu verkottumiseen. Opiskelijoilta kerätään monipuolista palautetta opinnoista ja opiskelijat ovat olleet mukana Korkeakoulujen arviointineuvoston auditoinnissa.

Katso myös