Tutkinnon taso ja opiskeluala

​AMK-tutkinto, alempi korkeakoulututkinto (EQF 6), terveys ja hyvinvointi

Aloitusryhmän koodi

SKO19SM1

Opiskelumuodot

Monimuoto-opiskelu (lue lisää alta)

Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot

Vastuuhenkilö

Karapalo Teppo

Karapalo Teppo

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358503070775

Tutkinnon kuvaus

Kuntoutuksen ohjaajan tutkinto-ohjelmassa suoritetaan sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, jonka tutkintonimike on kuntoutuksen ohjaaja (AMK).

Tutkinto-ohjelmassa opiskelija hankkii valmiudet toimia moninaisissa ohjaus-, neuvonta-, suunnittelu-, koordinointi- ja kehittämistehtävissä kuntoutuksen eri toiminta-alueilla, julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla sekä yrittäjänä. Kuntoutuksen ohjaajan tutkinto-ohjelman keskeisiä osaamisia ovat kuntoutustarpeen arviointiosaaminen, kuntoutuksen palvelujärjestelmä ja lainsäädäntöosaaminen, ohjaustyön osaaminen sekä kuntoutuksen suunnittelu- ja koordinointiosaaminen. Kuntoutuksen ohjaaja arvioi kuntoutus- ja palvelutarvetta, tukee eri-ikäisten kuntoutujien arjessa ja työelämässä selviytymistä sekä suunnittelee, ohjaa ja koordinoi kuntoutusprosesseja ja yhteensovittaa palvelukokonaisuutta. Opinnoissa perehdytään mm. toiminta- ja työkyvyn arviointimenetelmiin, ohjaustyön eri menetelmiin kuten esimerkiksi vastuullinen asiakasohjaus (case management) sekä kuntoutuksen palveluihin ja eri kuntoutusmuotoihin kuten koti- ja etäkuntoutukseen.

Kuntoutuksen ohjaaja omaa valmiuksia kehittämistyöhön ja kuntoutuspalvelujen muotoiluun sekä tunnistaa ja edistää kuntoutuksen mahdollisuuksia digitaalisia keinoja hyödyntävässä ja hyvinvointia ylläpitävässä monialaisessa toiminnassa. Kuntoutuksen ohjaajan tutkinto-ohjelmassa opiskelija syventää osaamistaan oman urasuunnitelmansa pohjalta esimerkiksi työkykykuntoutukseen, toimintakykykuntoutukseen tai sosiaaliseen kuntoutukseen.

Opinnot mahdollistavat oman urapolun rakentamisen esimerkiksi yrittäjyys- ja kansainvälisyysvalmiuksiin panostamalla. Kaikilla opiskelijoilla osa opinnoista on englanniksi ja myös opiskelijavaihto ulkomaille on mahdollista.

Opiskelu on käytännönläheistä ja monitieteiseen teoriatietoon perustuvaa. Osa opiskelusta toteutetaan monialaisesti muiden opiskeljoiden kanssa. Opinnot voi tehdä joustavasti hyödyntäen tiimi-, verkko- ja projektioppimista. Opiskelijan aiempi osaaminen voi nopeuttaa valmistumista.

Keskeiset oppimistulokset

Valmistunut kuntoutuksen ohjaaja osaa toimia tavoitteellisen, asiakaskeskeisen ja vaikuttavan monialaisen kuntoutuksen asiantuntijana, suunnittelijana, koordinoijana, toteuttajana ja kehittäjänä hyödyntämällä innovatiivisia ratkaisuja ja digitaalisia palveluja. Kuntoutuksen ohjaaja tuntee kuntoutuksen monitieteisen tietoperustan, näyttöön perustuvan kuntoutustoiminnan, hyvät kuntoutuskäytännöt, kuntoutus- ja palvelujärjestelmän moninaisuuden, kuntoutuksen ajankohtaisen lainsäädännön ja ohjeistuksen sekä osaa hyödyntää niitä erilaisissa kuntoutuksen asiakastilanteissa. Hän osaa arvioida kuntoutustarvetta huomioiden erilaiset toimintaympäristöt, laatia asiakas- ja kuntoutussuunnitelmia, ohjata ja koordinoida kuntoutusprosesseja ja palvelukokonaisuutta sekä tukea kuntoutujia kuntoutusprosessin eri vaiheissa. Kuntoutuksen ohjaaja osaa hyödyntää työssään ICF -viitekehystä. Kuntoutuksen ohjaaja hallitsee verkostotyön, kuntoutusviestinnän ja moniammatillisen yhteistyön periaatteet. Kuntoutuksen ohjaajalla on monipuoliset ohjaus- ja neuvontataidot sekä vuorovaikutus- ja tiimityön taidot.

Kuntoutuksen ohjaaja seuraa ja tunnistaa yhteiskunnassa ja sote-palveluissa tapahtuvia muutoksia ja kehittää kuntoutuspalveluita vastaamaan eri asiakasryhmien palvelutarvetta.

Kuntoutuksen ohjaajalla on valmiudet tutkivaan, kehittävään ja näyttöön perustuvaan työotteeseen sekä yrittäjyyteen ja projektihallintaan. Hän osaa kuvata, muotoilla, tuotteistaa ja markkinoida omaa osaamistaan työllistymisensä ja urasuunnittelunsa edistämiseksi. Työssään hän huomioi kuntoutuksen kustannus- ja vaikuttavuusnäkökulmat sekä noudattaa ammatillisia ja eettisiä periaatteita.

Osaamisen rakentuminen

Opintoja läpileikkaavana teemana kulkee monialainen asiakaskeskeinen kuntoutusosaaminen, joka perehdyttää opiskelijan innovatiivisiin kuntoutusalan ratkaisuihin. Ensimmäisenä opiskeluvuonna painopiste on sosiaali- ja terveysalan yhteisissä opinnoissa sekä työelämävalmiuksissa. Toisena ja kolmantena opiskeluvuonna korostuvat kuntoutuksen ohjauksen tutkintokohtaiset opinnot. Toisena vuotena opiskellaan erilaisia kuntoutuksen teemoja ja menetelmiä kuten kuntoutustarpeen arviointia, kuntoutuksen palvelujärjestelmiä ja lainsäädäntöä, kuntoutusprosesseja ja kuntoutuksen ohjausmenetelmiä. Kolmantena vuotena opiskellaan esimerkiksi apuvälineteknologiaa sekä toimintaympäristöjen esteettömyyteen ja palvelumuotoiluun liittyviä asioita. Opintojen loppupuolelle sijoittuvassa kehittyvän asiantuntijuuden opintokokonaisuudessa ja opinnäytetyössä opiskelija suuntaa opintojaan valitsemalleen kuntoutuksen ohjauksen alueelle.

Opiskelumuodot

Kuntoutuksen ohjaajan tutkinnon koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena. Monimuoto-opiskelussa yhdistyvät verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöskentely ja kontaktiopiskelu. Työtapoina ovat muun muassa oppimistehtävät, luennot, pienryhmätyöskentely ja ohjaus. Ensimmäisenä lukuvuonna opiskelijat kokoontuvat opiskelemaan monialaisiin tiimeihin ja oman tutkinto-ohjelman opintoihin 2-3 päivänä tai teemaviikkona kuukaudessa. Myös seuraavina vuosina lähiopetusta on keskimäärin 2-3 päivää kuukaudessa. Monimuoto-opiskelussa tarvitaan aktiivista opiskeluotetta, motivaatiota ja halua ottaa vastuuta omasta oppimisesta, laskennallisesti keskimäärin 40 tuntia viikossa.

Monimuoto-opiskelu soveltuu opiskelijalle, joka haluaa elämäntilanteensa johdosta enemmän joustoja opintojen suorittamisajankohdan tai -paikan suhteen. Monimuoto-opiskelussa hyödynnetään digitaalisia oppimismahdollisuuksia, e-aineistoja, verkossa tapahtuvaa vuorovaikutusta, videomateriaalin tuottamista ja etäosallistumista. Projekti- ja kehittämistehtävissä opiskelija pääsee mukaan työelämän tarpeista syntyvien palvelutuotteiden, työmenetelmien ja innovaatioiden kehittämiseen, mallintamiseen ja testaukseen.

Työelämäyhteistyö ja oppiminen

Opinnoista 60 opintopistettä on harjoittelua, joka toteutetaan opiskelijan henkilökohtaisen ura- ja opiskelusuunnitelman mukaisesti erilaisissa alan työpaikoissa, kuten sosiaali- ja terveydenhuollossa, Kansaneläkelaitoksessa, vakuutuskuntoutuksessa, TE-palveluissa, järjestöissä tai yrityksissä. Osan opinnoistaan opiskelija voi suorittaa osallistumalla JAMKin projekteihin tai Future Factory -toimintaan, jossa ratkaistaan monialaisesti työelämästä tulleita toimeksiantoja. Opiskelijat osallistuvat myös JAMKin organisoimaan innovaatioviikkoon, jonne toimeksiannot tulevat erilaisista työelämän organisaatioista ja hankkeista.

Hyväksilukeminen

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia opintoja myös kumppanikorkeakouluissa (esimerkiksi muut ammattikorkeakoulut ja yliopistot sekä EduFutura) sekä avoimissa verkkoportaaleissa (CampusOnline).

Valmistuminen

Ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opiskeluoikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Valmistuneiden ammatilliset profiilit

Valmistuneet kuntoutuksen ohjaajat (AMK) työskentelevät monilla eri tehtävänimikkeillä esim. kuntoutusohjaaja, ammatillinen kuntoutusohjaaja, kuntoutuksen ohjaaja, etsivän nuorisotyön ohjaaja, työhönvalmentaja, uraohjaaja, kuntoutusyhdyshenkilö ja kuntoutusasiantuntija.

Kuntoutuksen ohjaajia työskentelee sekä terveydenhuollossa että sosiaalihuollossa. Kuntoutuksen ohjaaja on laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö. Tyypillisiä työpaikkoja ja työtehtäviä ovat keskus- ja yliopistosairaaloiden kuntoutusohjauksen sekä kuntien palvelu- ja sosiaaliohjauksen tehtävät, vakuutuskuntoutus, Kela, TE-palvelut, järjestöt, kuntoutuslaitokset sekä eri asiakasryhmille suunnatut ohjaustehtävät asumispalveluyksiköissä. Tulevaisuudessa kuntoutuksen ohjaajia tarvitaan Sote-keskuksiin kuntoutuspalveluiden koordinointi- ja ohjaustehtäviin ja työterveyshuoltoihin osatyökykyisten työntekijöiden kuntoutuksen suunnitteluun ja ohjaukseen.

Jatko-opinnot

Ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija voi valmistuttuaan ja vähintään kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen jatkaa opintojaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin tai vastaaviin. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on luonnollisesti mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Jos opiskelija suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, hän voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin (37 §/558/2009).

Suunnittelu

​Koulutuksen sisältöjen suunnittelutyöhön on osallistunut opettajien ohella opiskelijoiden edustajia sekä sosiaali- ja terveysalan edustajia julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioista. Järjestetyissä tilaisuuksissa on keskusteltu sosiaali- ja terveysalan yhteisestä sekä ammattikohtaisesta osaamisesta tulevaisuudessa.

Katso myös