Tutkinnon taso ja opiskeluala

​AMK-tutkinto, alempi korkeakoulututkinto (EQF 6), tekniikka, teollisuus ja rakentaminen

Aloitusryhmän koodi

TKN19S1 (päivätoteutus)
TKN19SM (monimuotototeutus)

Opiskelumuodot

Päivä- ja monimuoto-opiskelu (lue lisää alta)

Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot (päiväopiskelu)

Opinnot (monimuoto-opiskelu)

Vastuuhenkilö

Luosma Petri

Luosma Petri

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358407468605
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Teemme parhaamme käytettävissä olevan ajan puitteissa :)
Tutkinnot:
DI

Tutkinnon kuvaus

Ihmiset tarvitsevat koneita hyvinvointinsa edistämiseen ja tukemiseen. Helppokäyttöiset ja turvalliset koneet ovat yksi tämän päivän tärkeimmistä hyvinvoinnin lähteistä. Edullinen ja laadukas tuotanto takaa tämän hyvinvoinnin lähteen useimmille ihmisille. JAMKin konetekniikan tutkinto-ohjelma kouluttaa opiskelijoita suunnittelemaan ja kehittämään näitä koneita/laitteistoja sekä niiden laadukasta tuotantoa. Suuntautumisvaihtoehdon mukaan koulutusohjelma tuottaa asiantuntijoita tuotekehitykseen/-suunnitteluun sekä tuotantotekniikkaan. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman avulla opiskelija voi myös painottaa osaamisaluettaan tuotantotalouteen tai yrittäjyyteen.

Käytäntöön soveltaminen ja yrityksiin tehtävät projekti- ja harjoitustyöt ovat olennaisia osia opiskelussa. Laajan kansainvälisen yhteistyöverkoston ansiosta osassa opintoja ja projekteja on mukana kansainvälisiä opiskelijoita antaen osaltaan valmiuksia kansainvälisyyteen, jota tarvitaan yhä enemmän konetekniikan insinöörin työssä.

Konetekniikan insinööri työskentelee uusimpien tekniikoiden suunnittelu- ja käyttöönottotehtävissä konepajojen tuotannossa tai erilaisissa koneiden ja laitteiden tuotekehitys- ja suunnittelutehtävissä. Konetekniikan tutkinto-ohjelman yhteistyö ulkomaalaisten oppilaitosten ja yritysten kanssa antaa opiskelijalle mahdollisuuden vahvaan kansainvälistymiseen. Yrittäjyysnäkökulma ja yrittäjämäinen asenne ovat myös leimaa-antavia piirteitä.

Keskeiset oppimistulokset

Konetekniikan tutkinto-ohjelmasta valmistunut insinööri omaa selkeän kuvan omasta oppimisestaan ja ymmärtää opiskelun jatkamisen tärkeyden myös työelämässä. Hän tuntee ja osaa hyödyntää työelämässä käytettäviä menetelmiä ja työkaluja. Vahvan matemaattis-luonnontieteellisen pohjan ansiosta uusien asioiden omaksuminen alalla on nopeaa ja vaivatonta.

Tuotekehityksen suuntautumisvaihtoehdossa painottuu vahvasti koneensuunnittelu ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu. Koneen, sen osien ja laitekokonaisuuksien mitoittaminen nykyaikaisilla ohjelmistoilla ja niiden periaatteet tulevat tutuiksi.

Tuotantotekniikassa erilaisten tuotantojärjestelmien ja -verkostojen kehittämisen ja ongelmanratkaisun menetelmät tulevat kuulumaan valmistuvan insinöörin vahvuuksiin. Keskeisiä osaamisia tulee myös tuotannon automatisoinnista ja valmistusprosesseista. Suuntautuminen antaa myös osaamisen nykyaikaisen kunnossapidon kehittämiseen.

Osaamisen rakentuminen

Konetekniikan rakenne 2019

Opintosuunnitelman rakenne ja opintojaksojen toteutuksien ajoitukset ovat erilaiset päivä- ja monimuotototeutuksessa.

Jokainen opiskelija laatii opintojensa alkupuolella opettajatutorin opastuksella henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, johon on kirjattu suoritettavaksi suunnitellut opintojaksot ja niiden suoritusajankohdat.

Opiskelumuodot

Päiväopiskelussa seurataan viikoittaista työjärjestystä ja siihen liittyy runsaasti luokka- ja laboratoriotiloissa tapahtuvaa lähiopetusta. Tämän lisäksi opiskelijoilla on itsenäisesti (yksin tai ryhmissä) suoritettavia harjoitustöitä ja -tehtäviä.

Monimuoto-opiskeluun osallistuminen edellyttää valmiuksia toimia digitaalisissa oppimisympäristöissä. Monimuoto-opetuksessa yhdistetään itseopiskelua sekä etä- ja lähiopetusta joustavasti toisiinsa aika- ja paikkasidonnaisuuden vähentämiseksi. Tällainen opiskelu vaatii opiskelijalta enemmän itseohjautuvuutta. Monimuoto-opiskelu soveltuu sinulle, mikäli sinulla on aiempaa alaan liittyvää osaamista tai elämäntilanteesi johdosta haluat enemmän joustoja opintojen suorittamisajankohdan tai -paikan suhteen.

Työelämäyhteistyö ja oppiminen

Konetekniikan alalla tapahtuu jatkuvaa kehittymistä. Markkinoille tulee koko ajan uusia ohjelmistoja, järjestelmiä ja laitteita. Tämä kehitys huomioidaan myös tutkinto-ohjelman osaamistavoitteita suunniteltaessa. Oppimisympäristöjä ja laboratoriolaitteistoja uusitaan myös jatkuvasti näiden tarpeiden mukaisesti.

Työelämälähtöisyys näkyy opiskelijalle koko opintojen ajan. Ensimmäisissä opintojaksoissa pyritään järjestämään vierailuja lähiseudun alan yrityksiin eli mahdollisiin tuleviin työpaikkoihin. Myöhemmin opiskelijoilla on tarjolla projektikursseja, joissa ratkotaan yrityksiltä saatuja tehtävänantoja. Yrityksistä kutsuttavat vierailijaluennoitsijat tuovat opiskelijoille alan uusimpia käytänteitä. Ammattiaineiden harjoitukset sekä laboratoriotyöt vastaavat mahdollisimman pitkälle työelämässä eteen tulevia työtehtäviä.

Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu, joka suoritetaan oman alan työtehtävissä. Tämän avulla opiskelija saa hyvän kuvan valmistuvan insinöörin työtehtävistä. Opintojen lopussa tehdään 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. Suurin osa opinnäytetöiden aiheista ovat erilaisia yrityksiin tehtäviä kehittämistöitä. Usein ne tehdään myös yritysten toimitiloissa.

Hyväksilukeminen

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia opintoja myös kumppanikorkeakouluissa (esimerkiksi muut ammattikorkeakoulut ja yliopistot sekä EduFutura) sekä avoimissa verkkoportaaleissa (CampusOnline).

Valmistuminen

Ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opiskeluoikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Valmistuneiden ammatilliset profiilit

Tutkinto-ohjelma valmentaa teollisuuden tuotannon kehitys- ja asiantuntijatehtäviin tai erityyppisiin tuotekehitys- ja suunnittelutehtäviin. Lisäksi se antaa valmiuksia yrittäjänä toimimiseen ja kokemuksen karttuessa esimiestehtäviin.

Tuotantotekniikka: tuotannon kehittämis- ja ohjaustehtävät sekä kokemuksen karttuessa tuotannon johtaminen.

Tuotekehitys: tuotekehitys- ja koneensuunnittelutehtävät ja kokemuksen karttuessa tuotekehitys- ja suunnittelutoiminnan esimiestehtävät.

Vapaasti valittavilla opinnoilla sinulla on mahdollisuus täydentää opintoja esim. hankintatehtäviä tukevaksi.

Jatko-opinnot

Ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija voi valmistuttuaan ja vähintään kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen jatkaa opintojaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin tai vastaaviin. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on luonnollisesti mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Jos opiskelija suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, hän voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin (37 §/558/2009).

Suunnittelu

Konetekniikan tutkinto-ohjelman tavoitteena on tuottaa elinkeinoelämän tarpeita vastaavia insinöörejä. Tähän perustuen tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet on määritelty elinkeinoelämän nykyisten ja tulevien tarpeiden perusteella käyttäen hyväksi yritysten henkilökuntaa, alan asiantuntijoita ja julkisia tulevaisuutta luotaavia tutkimuksia. Koulutuspäällikkö vastaa, koulutusvastaavan kanssa, konetekniikan tutkinto-ohjelman osaamistavoitteiden suunnittelun etenemisen seurannasta ja resurssien hallinnasta.

Osaamistavoitteiden laadintaa tekee työryhmä, joka koostuu tutkinto-ohjelmien opettajista. Työryhmän jäsenet neuvottelevat oman osaamisalueensa elinkeinoelämän edustajien kanssa työelämän osaamistarpeista. Työryhmä kokoaa osaamistavoitteet ja määrittelee ne tutkinto-ohjelmalle.

Osaamistavoitteet jaetaan osaamisalueisiin ja niiden sisäisiin pätevyyksiin sekä sisällytetään tutkinto-ohjelman rakenteeseen eri opintojaksojen muodossa. Osaamistavoitteita käydään läpi neuvottelukunnassa, joka koostuu elinkeinoelämän edustajista, opiskelijajäsenistä, koulutuspäälliköstä ja koulutusvastaavasta.

Katso myös