Tutkinnon taso ja opiskeluala

​AMK-tutkinto, alempi korkeakoulututkinto (EQF 6), terveys ja hyvinvointi

Aloitusryhmän koodi

SFT19S1

Opiskelumuodot

Päivä- ja monimuoto-opiskelu (lue lisää alta)

Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot (päiväopiskelu)

Opinnot (monimuoto-opiskelu)

Vastuuhenkilö

Hynynen Pirjo

Hynynen Pirjo

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400989469
Näytä lisää

Tutkinnon kuvaus

Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma on profiloitunut monialaiseen kuntoutukseen, toimintakyvyn arviointiin ja toimintakyvyn edistämiseen erityisesti fyysisen aktiivisuuden keinoin. Opiskelijat hankkivat vahvan liikuntatieteellisen ja soveltavan liikunnan osaamisen toteuttaakseen toimintakyvyn arviointia, terapeuttista harjoittelua ja ohjausta perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Fysioterapeutti omaa valmiuksia tutkimustyöhön sekä yrittäjyyteen ja tunnistaa fysioterapian mahdollisuuksia ennaltaehkäisevässä, digitaalisia keinoja hyödyntävässä ja hyvinvointia ylläpitävässä moniammatillisessa toiminnassa. Opiskelijan osaamisen kehittymistä tukee ainutlaatuinen kansainvälinen ja paikallinen toimintaympäristö, joka mahdollistaa yrittäjyysosaamisen, hyvinvointiteknologiaa ja robotiikkaa hyödyntävän toimintatavan.

Toimintaympäristössä on mm. Liikuntatieteellinen tiedekunta, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU), Sports Lab Jyväskylä, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö (LIKES), Keski-Suomen Urheiluakatemia, Kylpylähotelli- ja Kuntoutus Peurunka, useat erityiskoulut sekä liikunta- ja kuntokeskukset.

Keskeiset oppimistulokset

Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistunut fysioterapeutti osaa toimia fysioterapia-alan asiantuntijana kansainvälistyvässä työkentässä erilaisissa organisaatiossa sekä moniammatillisissa tiimeissä ja yhteistyöverkostoissa. Hän on omaksunut kehittävän, tutkivan ja näyttöön perustuvan työotteen, jonka avulla hän pyrkii sekä itsensä, työnsä että fysioterapian kehittämiseen. Hän soveltaa toiminnassaan uusinta tietoa fysioterapian vaikuttavuudesta ja omaa valmiuksia tutkimustyöhön, yrittäjyyteen ja tiimijohtamiseen. Erityisesti hän osaa hyödyntää toimintakyvyn arvioinnin, terveyttä edistävän neuvonnan, terapeuttisen harjoittelun, manuaalisen terapian, fysikaalisen terapian, ergonomian ja hyvinvointiteknologian menetelmiä arvioidessaan ja harjaannuttaessaan sekä valmentaessaan kuntoutujan liikkumista ja toimintakykyä erilaisissa toimintaympäristössä. Lisäksi fysioterapeutti toimii yhteiskunnassa terveyttä ja hyvinvointia edistäen.

Osaamisen rakentuminen

Ensimmäisenä opiskeluvuotena opiskelija hankkii perusosaamisen sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan asiakastyöstä, toimintaympäristöistä sekä kuntoutujan hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisestä.

Toisena ja kolmantena opiskeluvuonna osaamisalueina ovat: toimintakyvyn arviointi ja fysioterapian menetelmiä, toimintakyvyn edistäminen fyysisen aktiivisuuden ja fysioterapian keinoin sekä kansainvälistyvän toimintaympäristön ja teknologian tulevaisuuden haasteet. Lisäksi tavoitteena on etäkuntoutus-, ja moniammatillinen tiimityöskentelyosaaminen.

Kansainvälistä osaamista on mahdollista lisätä suorittamalla opintoja tai harjoittelua yhteistyökorkeakouluissamme ulkomailla. Opinnoista myös osa toteutuu englanninkielisenä. Opinnäytetyö on työelämän kehittämistarpeiden pohjalta toteutuva pitkäkestoinen tutkimus-, kehittämis- tai innovaatiotyö. Fysioterapeutin kehittyvä asiantuntijuus syvenee viimeisenä opiskeluvuotena vaihtoehtoisten ammattiopintojen, syventävän harjoittelun ja vapaasti valittavien opintojen myötä.

Opiskelumuodot

Päiväopiskelussa opiskelijat muodostavat opintojen alussa moniammatillisia tiimejä. Tiimissä opiskelee sosiaali- ja terveysalan eri tutkinto-ohjelmien opiskelijoita. Tiimit toimivat itseohjautuvasti ja vastuullisesti erilaisissa oppimistilanteissa, esim. projekteissa. Opiskelijoiden yhteinen perusosaaminen sosiaali- terveys- ja kuntoutusalalla työskentelyn pohjaksi rakentuu tiimidialogin avulla. Puolen vuoden jälkeen tiimityöskentely jatkuu oman alan opiskelijoiden kanssa.

Tiimissä opitaan yhdessä tekemällä ja vuoropuhelun merkitys korostuu oppimisessa. Tiimin oma valmentaja tukee oppimista. Tiimiopiskelu sisältää dialogitreenejä, luentoja, tiimin yhteisiä ja myös yksilöllisiä oppimistehtäviä, tenttejä, verkko-opintoja ja ammattitaitoa edistävää harjoittelua sekä osallistumista työelämän hankkeisiin. Päivätoteutus edellyttää halua ottaa vastuuta omasta oppimisesta ja aktiivista osallistumista opintoihin.

Monimuoto-opiskelussa yhdistyvät verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöskentely ja kontaktiopiskelu. Työtapoina ovat mm. oppimistehtävät, luennot, pienryhmätyöskentely ja ohjaus. Opiskelu edellyttää aktiivista opiskeluotetta, motivaatiota ja halua ottaa vastuuta omasta oppimisesta, laskennallisesti keskimäärin 40 tuntia viikossa. Verkko-opiskelu edellyttää tietotekniikan perustaitoja. Ensimmäisenä vuonna opiskelijat kokoontuvat opiskelemaan monialaisiin tiimeihin noin kahtena päivänä kuukaudessa. Lisäksi opintoihin voi sisältyä joitakin teemaviikkoja. Seuraavien vuosien opintoihin liittyy erimittaisia kontaktiopinto- ja harjoittelujaksoja. Monimuoto-opiskelu soveltuu opiskelijalle, mikäli hänellä on aiempaa alaan liittyvää osaamista tai hän haluaa elämäntilanteen johdosta enemmän joustoja opintojen suorittamisajankohdan tai -paikan suhteen.

Molemmissa opiskelumuodoissa toteutetaan LAB-työskentelyä, joka tarkoittaa työelämän tarpeista sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeista syntyvien palvelutuotteiden nopeaa testausta tai kokeilua. Opiskelussa hyödynnetään digitaalisia oppimismahdollisuuksia, esimerkiksi e-aineistoja, verkostoissa tapahtuvaa vuorovaikutusta, videomateriaalin tuottamista ja etäosallistumista.

Työelämäyhteistyö ja oppiminen

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu toteutetaan opiskelijan henkilökohtaisen ura- ja opiskelusuunnitelman mukaisesti erilaisissa alan työpaikoissa, kuten sairaaloissa, terveyskeskuksissa, yrityksissä, kuntoutuslaitoksissa ja/tai erityiskouluissa sekä projekteissa ja kehittämishankkeissa. Osan opinnoistaan opiskelija voi suorittaa osallistumalla Future Factory -toimintaan, jossa ratkaistaan monialaisesti työelämästä tulleita toimeksiantoja. Opiskelijat osallistuvat myös JAMKin organisoimaan innovaatioviikkoon, jonne toimeksiannot tulevat erilaisista työelämän organisaatioista ja hankkeista.

Hyväksilukeminen

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia opintoja myös kumppanikorkeakouluissa (esimerkiksi muut ammattikorkeakoulut ja yliopistot sekä EduFutura) sekä avoimissa verkkoportaaleissa (CampusOnline).

Valmistuminen

Ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opiskeluoikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Fysioterapeutti vastaa itsenäisesti työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä ottaen huomioon eettiset ja lainsäädännölliset näkökulmat sekä vaikuttavuuden, tehokkuuden ja taloudellisuuden vaatimukset. Fysioterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut laillistettu fysioterapeutti. Toimintaa valvoo aluehallintovirastot sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA.

Valmistuneiden ammatilliset profiilit

Fysioterapeutti työskentelee eri-ikäisten ja toimintakyvyltään erilaisten ihmisten parissa joko julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Fysioterapeutin työpaikka voi olla esimerkiksi yritys, sairaala, terveyskeskus, liikunta- ja kuntoutuskeskus, tutkimus- ja kuntoutuslaitos, työterveyshuolto, liikunta- tai vammaisjärjestö, koulu- ja liikuntatoimi, seniori- tai päiväkoti. Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuneet fysioterapeutit ovat työllistyneet hyvin.

Valmistuneita työskentelee mm. seuraavissa tehtävissä: fysioterapeutti, osastonhoitaja, yrittäjä, urheilufysioterapeutti, projektipäällikkö, apuvälineneuvoja, yksilö- ja ryhmäliikuntaohjaaja, liikuntakeskusjohtaja, asiakaspalvelupäällikkö, tuote-edustaja.

Jatko-opinnot

Ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija voi valmistuttuaan ja vähintään kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen jatkaa opintojaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin tai vastaaviin. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on luonnollisesti mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Jos opiskelija suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, hän voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin (37 §/558/2009).

Fysioterapian pääaineopintoja voi suorittaa Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteiden tiedekunnassa.

Suunnittelu

​Koulutuksen suunnittelu perustuu laajaan kirjallisuuskatsaukseen ja analyysiin sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristön tulevaisuudesta sekä asiantuntijoiden haastatteluihin tulevaisuuden osaamisesta.

Suunnittelutyöhön on osallistunut opettajien ohella opiskelijoiden edustajia sekä sosiaali- ja terveysalan edustajia julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioista keskustellen järjestetyissä tilaisuuksissa sosiaali- ja terveysalan yhteisestä osaamista sekä ammattikohtaisesta osaamisesta tulevaisuudessa.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Fysioterapeutin tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmatyön keskeisinä lähtökohtina ovat olleet Suomen Fysioterapeutit ry:n, ammattikorkeakoulujen ja Jyväskylän yliopiston laatima ydinosaamisraportti (2016), eurooppalaisen fysioterapeuttikoulutuksen pätevyydet ”The Competence Chart of the European Network of Physiotherapy in Higher Education” ja fysioterapeuttien maailmanjärjestön (World Confederation for Physical Therapy) suositukset (WCPT Guidelines for Physical Therapist Professional Entry – Level Education) fysioterapeutin osaamisesta.

Katso myös